Rekvalifikace

Trh práce je velice dynamický. Některé profese zanikají, jiné vznikají, poptávka po některých profesích se snižuje, u jiných profesí se poptávka naopak zvyšuje. Každý člověk se proto v průběhu produktivního věku může dostat do situace, kdy se v oboru své profese již nemůže na trhu práce uplatnit. Musí svou profesi změnit nebo si kvalifikaci zvýšit. V tomto případě může pomoci rekvalifikace.

Co je rekvalifikace?

Rekvalifikace je nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, který slouží k získání nové kvalifikace nebo ke zvýšení, rozšíření či prohloubení již dosažené kvalifikace. Pomocí rekvalifikace je možné si také kvalifikaci udržovat nebo obnovovat. Pomocí rekvalifikace může získat kvalifikaci i fyzická osoba, která žádnou kvalifikaci nezískala.

Rekvalifikace jsou realizovány na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (ke stažení zde (1 010,84 kB) ve formátu pdf, program nutný pro přečtení ke stažení zde) a vyhlášky č. 519/2004 Sb. o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců (ke stažení zde).

Rekvalifikace nenahrazují vzdělání a kvalifikaci, kterou lze získat studiem na středních nebo vysokých školách. Rekvalifikační kurz není považován za studium, a tudíž z jeho účasti/absolvování neplynou žádné studentské výhody (např. ISIC karta, sleva na MHD apod.). Rekvalifikační kurzy nesmí být vydávány za studium na vysoké škole ani za přípravné ročníky ke studiu na vysoké škole (stanovisko MŠMT ČR zde). Proto také platí opačné tvrzení, že studium není možno považovat za rekvalifikaci.

Rekvalifikace jsou v současné době propojeny s Národní soustavou kvalifikací. To umožňuje uchazečům (zájemcům) o zaměstnání získat v rámci rekvalifikace tzv. profesní kvalifikaci a následně i úplnou profesní kvalifikaci. Získá-li uchazeč (zájemce) o zaměstnání osvědčení o všech požadovaných profesních kvalifikacích v rámci úplné profesní kvalifikace, bude moci na příslušné škole nebo učilišti složit zkoušku předepsanou pro příslušný obor vzdělání (tzn. závěrečnou „učňovskou“ nebo maturitní zkoušku) a získat certifikát o dosažení odpovídajícího stupně vzdělání.

Kdo může rekvalifikace provádět?

Rekvalifikace může dle §108 odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb. provádět:
• zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem
• zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu
• škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu
• zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu

Kdo rekvalifikace zabezpečuje?

Rekvalifikace zabezpečuje Krajská pobočka Úřadu práce České republiky (dále jen Úřad práce) místně příslušná dle bydliště uchazeče (zájemce) o zaměstnání.

Jaké jsou podmínky pro zabezpečení rekvalifikace?

Rekvalifikace může být Úřadem práce zabezpečena osobě:
• která je vedena v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání
• která má odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti – záleží na typu rekvalifikace)
• která je zdravotně způsobilá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese

Základní informaci o možnosti zabezpečení rekvalifikace získají uchazeči (zájemci) o zaměstnání u svého poradce pro zprostředkování zaměstnání. Možnost absolvování rekvalifikace také může uchazeči (zájemci) o zaměstnání poradce pro zprostředkování zaměstnání navrhnout.

Vždy platí, že rekvalifikace musí být potřebná, tzn. dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získat vhodné pracovní místo a rekvalifikace musí být účelná, tzn. po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se u konkrétního klienta vychází z dosažené kvalifikace, jeho zdravotního stavu, schopností a zkušeností.

Rekvalifikace zabezpečovaná úřadem práce (§ 109 zák. č. 435/2004 Sb.)

Úřad práce zabezpečuje rekvalifikaci na základě Dohody o provedení rekvalifikace uzavřené s rekvalifikačním zařízením a Dohody o rekvalifikaci uzavřené s uchazečem (zájemcem) o zaměstnání.

Jaký je postup při zabezpečení rekvalifikace?

Uchazeč (zájemce) o zaměstnání získá základní informace o rekvalifikaci u svého poradce pro zprostředkování zaměstnání, který může uchazeče (zájemce) na konkrétní rekvalifikaci doporučit. Potřebné informace lze získat také od pracovníků oddělení zprostředkování a poradenství Krajské pobočky na Kontaktních pracovištích Úřadu práce v Děčíně, Chomutově, Litoměřicích, Lounech, Mostě, Teplicích a Ústí nad Labem.

Je rekvalifikace bezplatná?

V případě, že uchazeče (zájemce) o zaměstnání vysílá na rekvalifikaci Úřad práce, uzavírá s ním písemnou Dohodu o rekvalifikaci, ve které se Úřad práce zavazuje uhradit za něj náklady rekvalifikace. Dále může Úřad práce uchazečům (zájemcům) o zaměstnání poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací, např. náklady spojené s dojížděním z místa bydliště do místa konání rekvalifikace. Na úhradu nákladů rekvalifikace a nákladů spojených s rekvalifikací není právní nárok.

Jaké mám v průběhu rekvalifikace povinnosti?

Účastník rekvalifikace se v Dohodě o rekvalifikaci zavazuje, že: nastoupí na dohodnutou rekvalifikaci, bude plnit studijní a výcvikové povinnosti stanovené rekvalifikačním zařízením, bude dodržovat předpisy a řády rekvalifikačního zařízení při výuce a všech akcích prováděných v rámci rekvalifikace, neprodleně, nejpozději do 8 kalendářních dnů, oznámí úřadu práce a rekvalifikačnímu zařízení důvody, které mu brání v účasti na rekvalifikaci, se podrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností.

Mám při rekvalifikaci nárok na podporu?

Uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované Úřadem práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu, má nárok na podporu při rekvalifikaci (§ 40 zákona č. 435/2004 Sb.).

Úřad práce ve věci podpory při rekvalifikaci rozhoduje ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Na zahájení správního řízení se účastník rekvalifikace dostaví s Dohodou o rekvalifikaci neprodleně po jejím uzavření.

Jak vysoká je podpora při rekvalifikaci?

Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. Uchazeči, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se podpora při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc.

Uchazeči, kterému nelze stanovit vyměřovací základ nebo uchazeči, kterému vznikl nárok na podporu započtením náhradní doby nebo uchazeči, který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného čistého výdělku, se podpora při rekvalifikaci stanoví ve výši 0,14 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícímu kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícímu kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.

Mohu rekvalifikaci ukončit předčasně?

Před nástupem na rekvalifikaci nebo i v jejím průběhu mohou nastat vážné důvody, které účastníkovi neumožní na rekvalifikaci nastoupit nebo ji dokončit. Na to pamatuje § 5 písmeno c) zákona č. 435/2004 Sb.. Vážnými důvody jsou dle zákona důvody spočívající v:
• nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
• nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) 3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
• docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
• místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
• okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
• zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo
• jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.
Vážné důvody musí být prokazatelně Úřadu práce doloženy.

Hrozí mi nějaké sankce?

Pokud účastník rekvalifikace bez vážných důvodů nenastoupí na dohodnutou rekvalifikaci, neúčastní se rekvalifikace ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nepodrobí se závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností nebo odmítne nastoupit po rekvalifikaci do vhodného zaměstnání, které odpovídá nově získané kvalifikaci, je povinen uhradit Úřadu práce náklady rekvalifikace. Toto jednání účastníka rekvalifikace je podle § 30 odst. 2 písm. b) zák. č. 435/2004 Sb. důvodem k jeho vyřazení z evidence uchazečů (zájemců) o zaměstnání.

Zvolená rekvalifikace (§ 109a zák. č. 435/2004 Sb.)

Zvolená rekvalifikace je rekvalifikace, kterou si uchazeč (zájemce) o zaměstnání zabezpečuje sám z důvodu uplatnění na trhu práce. Zvolená rekvalifikace se realizuje na základě §109a zák. č. 435/2004 Sb. Uchazeč (zájemce) o zaměstnání si v jejím rámci volí:

a) druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat
b) rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést.

Jaký je postup při realizaci zvolené rekvalifikace?

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží oddělení zprostředkování a poradenství Úřadu práce svůj požadavek týkající se zvolené rekvalifikace na formuláři „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ - část A (ke stažení zde (488,58 kB) ve formátu pdf). Vyplněný tiskopis je nutno předložit Úřadu práce alespoň 30 dnů před termínem zahájení rekvalifikace, aby bylo možné požadavek posoudit a administrativně zpracovat. Současně předloží podepsané „Poučení zájemce o zvolenou rekvalifikaci“ (část B formuláře „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“) a Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu (část C formuláře „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“).

Požadavek bude posuzován v odborné komisi zejména z pohledu uplatnitelnosti zvolené rekvalifikace na trhu práce a z pohledu zdravotní způsobilosti k výkonu profese, která bude v rámci zvolené rekvalifikace získána. Doporučujeme zájem o zvolenou rekvalifikaci před podáním žádosti projednat s pracovníkem oddělení zprostředkování a poradenství Krajské pobočky.

Je stanovena maximální cena zvolené rekvalifikace?

Vynaložená finanční částka na zvolenou rekvalifikaci nesmí v období 3 let přesáhnout celkovou částku 50 000 Kč. Formulář „Potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu po úspěšném absolvování rekvalifikace“ obdrží zájemce o zvolenou rekvalifikaci na Úřadu práce po schválení zvolené rekvalifikace odbornou komisí.

Mám na zvolenou rekvalifikaci nárok?

Hrazení zvolené rekvalifikace Úřadem práce není nárokové, je plně na zvážení Úřadu práce, jestli zvolenou rekvalifikaci uhradí.

Co vše mi Úřad práce v rámci zvolené rekvalifikace uhradí?

Úřad práce v rámci zvolené rekvalifikace hradí pouze cenu rekvalifikace. Cenu zvolené rekvalifikace uhradí Úřad práce až po úspěšném absolvování rekvalifikace přímo rekvalifikačnímu zařízení. Úřad práce může hradit cenu zvolené rekvalifikace pouze za dobu, po kterou je zájemce o zvolenou rekvalifikaci veden v evidenci uchazečů (zájemců) o zaměstnání. Vynaložená finanční částka na zvolenou rekvalifikaci nesmí být částkou neobvyklou pro daný region.

Náklady spojené s rekvalifikací ani náklady za případné lékařské vyšetření vznikající v souvislosti s nástupem na zvolenou rekvalifikací Úřad práce nehradí. Zájemce o zvolenou rekvalifikaci si vše kromě ceny rekvalifikace hradí z vlastních finančních prostředků.

Hrozí mi nějaké sankce?

Pokud zájemce o zvolenou rekvalifikaci odmítne bez vážných důvodů nastoupit do zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, bude povinen cenu rekvalifikace Úřadu práce uhradit. V případě, že zájemce nedokončí rekvalifikaci bez vážných důvodů, Úřad práce za něho cenu zvolené rekvalifikace neuhradí. Závažnost důvodů posoudí Úřad práce.

Mám při zvolené rekvalifikaci nárok na podporu při rekvalifikaci?

Uchazeči o zaměstnání nevzniká účastí na zvolené rekvalifikaci nárok na podporu při rekvalifikaci.

Jaké mám v průběhu zvolené rekvalifikace povinnosti?

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci je po dobu účasti na zvolené rekvalifikaci povinen plnit studijní a výcvikové povinnosti stanovené rekvalifikačním zařízením. Případné změny související s jeho účastí na rekvalifikaci neprodleně oznámí Úřadu práce.

Rekvalifikace zaměstnanců (§ 110 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb.)

Rekvalifikace zaměstnanců je rekvalifikace, kterou provádí zaměstnavatel v zájmu dalšího pracovního uplatnění jeho zaměstnanců. Rekvalifikací zaměstnanců lze zabránit případnému propuštění zaměstnanců pomocí rekvalifikace tím, že jim zabezpečí rozšíření nebo změnu kvalifikace a následně i zaměstnání v oboru rozšířené nebo změněné kvalifikace.

Kdy se nejedná o rekvalifikaci zaměstnanců?

O rekvalifikaci zaměstnanců se nejedná, pokud se zaměstnanec účastní teoretické nebo praktické přípravy, kterou je zaměstnavatel povinen zabezpečovat pro zaměstnance podle příslušných právních předpisů a které je zaměstnanec povinen se zúčastnit v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, nebo pokud ji zaměstnanec absolvuje z vlastního zájmu, aniž by z hlediska jím vykonávané práce u zaměstnavatele byla nezbytná potřeba změny jeho dosavadní kvalifikace. V tomto případě se postupuje podle příslušných ustanovení pracovněprávních předpisů upravujících účast zaměstnanců na školení a studiu při zaměstnání.

Kdo hradí náklady rekvalifikace zaměstnanců?

Pokud je rekvalifikace zaměstnanců prováděna na základě dohody uzavřené s Úřadem práce, mohou být zaměstnavateli nebo rekvalifikačnímu zařízení, které pro zaměstnavatele rekvalifikaci zaměstnanců zajišťuje, Úřadem práce hrazeny náklady rekvalifikace zaměstnanců. V případě, že si rekvalifikaci zabezpečuje sám zaměstnavatel, uzavírá se dohoda mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce (tzv. dvojdohoda). Pokud rekvalifikaci zaměstnanců pro zaměstnavatele provádí rekvalifikačním zařízení, uzavírá se dohoda mezi Úřadem práce, zaměstnavatelem a rekvalifikačním zařízením (tzv. trojdohoda).

Co vše uhradí Úřad práce při rekvalifikaci zaměstnanců?

Úřad práce může uhradit pouze náklady na realizaci rekvalifikace (kurzovné). Není možné uhradit náhradu mzdy, která přísluší rekvalifikovanému zaměstnanci po dobu rekvalifikace realizované v pracovní době, ani např. cestovné nebo náklady na ochranné pracovní prostředky. Mimo pracovní dobu se rekvalifikace uskutečňuje, jen pokud je to nezbytné vzhledem ke způsobu jejího zabezpečení.

Jaká je maximální výše úhrady ze strany Úřadu práce?

Úřad práce může náklady rekvalifikace zaměstnanců uhradit plně nebo částečně. V případě, že se Úřad práce zaváže v Dohodě o rekvalifikaci zaměstnanců uhradit více než 50 % nákladů rekvalifikace, stává se zaměstnavatel veřejným zadavatelem (viz zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a s tím souvisí povinnost vyhlásit veřejnou zakázku na dodavatele služby (realizátora rekvalifikace). Typ veřejné zakázky se odvíjí od celkové ceny rekvalifikace.

Jaké má zaměstnavatel povinnosti?

Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit zaměstnancům podmínky k účasti na rekvalifikaci, uzavřít se všemi zaměstnanci zařazenými na rekvalifikaci písemné dohody o rekvalifikaci, získat jejich písemný souhlas se zpracováním osobních údajů úřadem práce a rekvalifikačním zařízením a předložit tyto dokumenty Úřadu práce. Zaměstnavatel se dále zavazuje zabezpečit účastníkům rekvalifikace ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje v případě, že to charakter rekvalifikace vyžaduje. Povinností zaměstnavatele je rovněž kontrola docházky účastníků na rekvalifikaci a kontrola dodržování obsahu a rozsahu rekvalifikace.