Rekvalifikace

Rekvalifikace a poradenské činnosti budou v roce 2020 realizovány na základě výsledků výběrových řízení z Veřejných zakázek.

Rekvalifikace jsou jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, který pomáhá na trhu práce z dlouhodobého hlediska řešit problémy jak uchazečů o zaměstnání se zajištěním vhodného zaměstnání, tak i zaměstnavatelů potýkajících se s nedostatečnými počty volných pracovních sil s potřebnou kvalifikací na trhu práce. Cílem rekvalifikací není plošné snížení nezaměstnanosti, ale návrat do práce či zvýšení zaměstnatelnosti konkrétního jedince. Vzhledem ke stálému nesouladu mezi potřebami trhu práce a vzdělanostní strukturou uchazečů o zaměstnání tak postupem času získávají rekvalifikační programy stále větší váhu. Nelze jimi sice nahradit v plné míře vzdělání, ale pro některé dělnické a kvalifikované profese stačí osvojení určitých dovedností z oboru a uchazeč snadněji nalezne vhodné zaměstnání.
Rekvalifikace jsou tak jednou z cest, jak vyrovnávat rozdíl mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, tím, že dávají uchazeči o zaměstnání možnost osvojit si další znalosti a dovednosti, případně úplně změnit profesi tak, aby se přizpůsobil požadavkům trhu práce. Úřad práce se maximálně snaží, aby doporučená rekvalifikace odpovídala potřebám uchazeče a dala mu tak optimální šanci vrátit se po jejím absolvování co nejdříve zpět do práce. Rekvalifikace je také možností, jak předcházet dlouhodobé nezaměstnanosti uchazečů.
V současné době dochází k velmi intenzivním a dynamickým změnám struktury výroby a služeb. Některé profese zanikají nebo jsou méně žádány, po jiných je naopak na trhu práce zvýšená poptávka nebo vznikají profese nové. Může se Vám proto stát, že Vaši dosavadní kvalifikaci zaměstnavatelé nemohou využít a z tohoto důvodu nemůžete nalézt vhodné zaměstnání nebo jste ohroženi ztrátou zaměstnání u dosavadního zaměstnavatele. Při tom se nemusí jednat vždy o zásadní změnu kvalifikace, ale jsou i případy, kdy je nutné si kvalifikaci pouze doplnit určitými novými znalostmi či dovednostmi, abyste uspěli na trhu práce.

Rekvalifikací se rozumí

získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. (§ 108 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Pří posuzování žádostí ÚP zvažuje zejména šance žadatele uplatnit se na trhu práce i bez rekvalifikace, a jak absolvování kurzu zvýší možnost uchazeči najít zaměstnání

Rekvalifikace se uskutečňuje
 • na základě písemné dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Po dobu rekvalifikace náleží uchazeči podpora při rekvalifikaci.
 • ve formě ZVOLENÉ REKVALIFIKACE tj.: v souladu s ustanovením § 109 písm. a) ZoZ. V rámci této formy rekvalifikace si uchazeč nebo zájemce o zaměstnání může zvolit a následně zabezpečit rekvalifikaci sám a úřad práce mu ji může za stanovených podmínek uhradit. Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předkládá na příslušný úřad práce svůj požadavek, který je následně posuzován v odborné komisi. Pokud ÚP shledá, že zvolená rekvalifikace přispěje k uplatnění uchazeče na trhu práce, je pro uchazeče vzhledem k jeho zdravotnímu stavu vhodná a jeho žádost má všechny náležitosti, může po absolvování kurzu uhradit cenu rekvalifikačnímu zařízení. Uchazeč, který si o kurz žádal a se kterým je uzavřena dohoda, má některé povinnosti, aby cena rekvalifikace byla ÚP vzdělávacímu zařízení uhrazena. Především musí doložit do 14ti dnů po ukončení rekvalifikace osvědčení o úspěšném absolvování. Při zvolené rekvalifikaci ÚP nehradí náklady na lékařské vyšetření ani jiné nutné náklady spojené s rekvalifikací, uchazeči nenáleží podpora při rekvalifikaci, výhodou je naopak možnost vybrat si kurz přímo šitý na míru tam, kde to dotyčnému klientovi vyhovuje, za cenu v místě obvyklou. Pokud se uchazeč rozhodne požádat o zvolenou rekvalifikaci, je potřeba minimálně 30 dní před začátkem kurzu předložit na ÚP vyplněný formulář „ Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ ( odkaz naleznete zde), aby bylo možné posoudit požadavek odbornou komisí a administrativně ho zpracovat. Ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci je posuzováno období tří po sobě následujících let - v tomto období nesmí částka poskytnutá úřadem práce na zvolené rekvalifikace přesáhnout 50 000 Kč. V případě neúspěšného ukončení rekvalifikace hradí náklady rekvalifikace uchazeč / zájemce o zaměstnání.
Kdo může být zařazen do rekvalifikačního kurzu, základní podmínky
 • rekvalifikace je nabídnuta uchazečům nebo zájemcům o zaměstnání evidovaným na úřadu práce, kteří splňují vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz (např. příslušný stupeň vzdělání, určité dovednosti). Kromě určitého stupně vzdělání to dále mohou být (podle druhu kurzu) předpoklady zdravotní způsobilosti, psychické způsobilosti, někdy i dosažení určité věkové hranice, trestní bezúhonnost apod..
 • rekvalifikace je nabídnuta uchazečům, kteří aktivně spolupracují s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání.
 • rekvalifikace pro uchazeče musí být potřebná a dosavadní kvalifikace uchazeče v daném okamžiku neumožňuje uchazeči získání vhodného pracovního místa, tzn., že pro kvalifikaci uchazeče nejsou volná místa, a dosavadní zprostředkování zaměstnání nebylo úspěšné. V každém případě se Vám úřad práce snaží nejdříve nalézt pracovní uplatnění bez rekvalifikace.
 • nezbytnost rekvalifikace uchazeče se prokáže až po snaze úřadu práce nalézt pro uchazeče pracovní umístění bez rekvalifikace.
 • rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.
Rekvalifikace zaměstnanců

Zaměstnavatelům, kteří provádějí rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců, mohou být na základě písemné dohody s úřadem práce plně nebo částečně hrazeny náklady spojené s touto činností (§ 110 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). V tomto případě lze hradit pouze náklady na realizaci rekvalifikačního kurzu (kurzovné), nikoli náhradu mzdy, která přísluší rekvalifikovanému zaměstnanci po dobu rekvalifikace realizované v pracovní době, (nelze ani hradit cestovné nebo náklady na ochranné pracovní prostředky používané při rekvalifikaci).
Žádosti zaměstnavatelů o finanční příspěvek na rekvalifikaci zaměstnanců přijímá referát zprostředkování a poradenství úřadu práce.

Podpora při rekvalifikaci

Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se zúčastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou úřadu práce a to ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není-li poživatelem starobního důchodu. Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. Uchazeči, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se podpora při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc. Uchazeči, kterému nelze stanovit vyměřovací základ nebo uchazeči, kterému vznikl nárok na podporu započtením náhradní doby nebo uchazeči, který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného čistého výdělku, se podpora při rekvalifikaci stanoví ve výši 0,14 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícímu kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.

Pravomoci úřadu práce při rekvalifikaci, sankce, ukončení
 • úřad práce vyřadí rozhodnutím z evidence uchazečů o zaměstnání toho uchazeče, který odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nebo se nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností (viz ustanovení § 30 odst. 2, zák. č. 435/2004 Sb.).
 • V dohodě o rekvalifikaci mezi úřadem práce a uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání je stanovena povinnost, uhradit plně náklady rekvalifikace, pokud bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci.

Účastník může bez sankcí zanechat rekvalifikace jen z vážných důvodů (viz ustanovení § 5 písm. c), citovaného zákona, kdy dle zákona vážnými důvody jsou důvody spočívající v:

nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let, nezbytné osobní péči o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě ve věku do 18 let, nezbytné osobní péči o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu nebo částečně bezmocnou fyzickou osobu starší 80 let pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby (tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou), docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte, místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela, zdravotních důvodech bránících podle lékařského posudku vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání nebo jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, které uchazeč o zaměstnání doloží a řádně prokáže.

Zabezpečení rekvalifikace
 • Úřad práce zabezpečuje rekvalifikace v rekvalifikačních zařízeních. Mohou to být vzdělávací zařízení: školská - střední školy včetně učilišť, vyšší odborné školy a vysoké školy; samostatná soukromá vzdělávací zařízení a podniková vzdělávací zařízení - odbory vzdělávání, svářečské školy nebo instituty v rámci větších podniků. Tato zařízení musí být akreditována (§ 108 odst. 2, zák. č. 435/2004 Sb.), to znamená, že výstupní kvalifikační doklady z rekvalifikace jsou celostátně platné.
 • Krajské pobočky úřadu práce zabezpečují rekvalifikaci na základě písemně uzavřené dohody o provedení rekvalifikace s rekvalifikačním zařízením (soukromé vzdělávací zařízení, podnikové zařízení, škola apod.). Rekvalifikace se provádí v rámci dalšího profesního vzdělávání, tj. mimo počáteční vzdělávání. Propojení rekvalifikací s Národní soustavou kvalifikací (zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání) umožňuje účastníkům rekvalifikačních kurzů získat nejen profesní kvalifikaci, ale i úplnou profesní kvalifikaci. Některé úplné profesní kvalifikace se skládají z několika profesních kvalifikací. Získá-li účastník rekvalifikace osvědčení o všech požadovaných profesních kvalifikacích, bude moci na příslušné škole nebo učilišti složit zkoušku předepsanou pro příslušný obor vzdělání (tzn. závěrečnou „učňovskou“ nebo maturitní zkoušku).
Přehled poskytovaných rekvalifikačních kurzů
 • V seznamu jsou uvedeny pouze rekvalifikační kurzy, na které má ÚP ČR - Krajská pobočka v Příbrami vybrané dodavatele.
 • Uchazeč nebo zájemce o zaměstnání může požádat i o rekvalifikaci, která v seznamu není uvedena.
 • Další rekvalifikační kurzy je možné vyhledávat např. na http://www.eu-dat.cz nebo na https://akredis.msmt.cz/#.
 • O rekvalifikaci uchazeč žádá u svého poradce pro zprostředkování.

Rekvalifikace a poradenské činnosti budou v roce 2020 realizovány na základě výsledků výběrových řízení z Veřejných zakázek.

Podmínky přijetí elektronického podání naleznete na stránce Elektronická podatelna.
Soubory ke stažení

Poslední aktualizace: 20. 10. 2023