Rekvalifikace

Co dělat, když stávající kvalifikace nestačí?

 

Možnosti rekvalifikace realizované prostřednictvím Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Hradci Králové

 

 

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace či zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování.

Obecné podmínky pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu:

  • vedení v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání;
  • odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se uchazeč rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, znalosti a dovednosti dle konkrétního typu rekvalifikace);
  • zdravotní způsobilost pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese;
  • rekvalifikace musí být odůvodněná a potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního uplatnění;
  • rekvalifikace musí být účelná- po ukončení rekvalifikace existuje reálná šance na uplatnění klienta na trhu práce (jak formou zaměstnání, tak formou zahájení SVČ).

 

Formy rekvalifikace:

Zabezpečená rekvalifikace

Na základě regionálních potřeb trhu práce krajská pobočka ÚP ČR definuje potřebu zabezpečené rekvalifikace. Vybrané rekvalifikace musejí odpovídat aktuálním či předpokládaným požadavkům na pracovní sílu a mají být cíleny zejména do oborů, ve kterých je na příslušném trhu práce sledován nedostatek pracovní síly. Zabezpečené rekvalifikace krajská pobočka ÚP ČR zajišťuje formou nákupu služby od kompetentních dodavatelů, a to postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Uchazeč o zaměstnání, který se zúčastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce, má nárok na podporu při rekvalifikaci a úhradu nákladů spojených s cestou z místa bydliště do místa konání rekvalifikace.

Úřad práce hradí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, pokud jej na rekvalifikaci doporučí a uzavře s ním před zahájením rekvalifikačního kurzu písemnou dohodu o rekvalifikaci. Pokud uchazeč nebo zájemce bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, je povinen plně uhradit náklady rekvalifikace.

 

 

Pro období 2020 až 2023 ÚP ČR – krajská pobočka v Hradci Králové zabezpečuje tyto rekvalifikační kurzy:

Základy obsluhy osobního počítače – realizace ve všech okresech kraje

Obsluha osobního počítače – realizace ve všech okresech kraje

Svařování ZK 111 – Hradec Králové

Svařování ZK 111 – okres Rychnov n. K.

Svařování ZK 135 – Hradec Králové

Svařování ZK 135 – okres Rychnov n. K.

Svařování ZK 135 – okres Trutnov

Svařování ZK 141 – Hradec Králové

Účetnictví s využitím výpočetní techniky – realizace HK, JC, NA, TU

Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky – realizace HK

Pracovník v sociálních službách – okres Hradec Králové

Pracovník v sociálních službách – okres Náchod

Pracovník v sociálních službách – okres Jičín

Pracovník v sociálních službách – okres Trutnov

Strážný – okres Hradec Králové

 

Zvolená rekvalifikace

Uchazeč či zájemce o zaměstnání si může vybrat a následně sám zabezpečit rekvalifikační kurz. V takovém případě rekvalifikace nepodléhá veřejné zakázce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Účastník zvolené rekvalifikace dále nemá nárok na podporu při rekvalifikaci a nelze mu uhradit náklady spojené dojížděním z místa bydliště do místa konání rekvalifikace.

Úhrada zvolené rekvalifikace úřadem práce není nároková, je plně na zvážení příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR zda rekvalifikaci uhradí, přičemž vynaložená finanční částka na zvolenou rekvalifikaci nesmí v období 3 let přesáhnout částku 50 000,- Kč na jednoho uchazeče či zájemce o zaměstnání.

Pro zařazení do zvolené rekvalifikace je třeba dodržet obecné podmínky (viz výše) jako u zabezpečené rekvalifikace a včas doložit potřebné podklady (vyplněné formuláře).

Úřad práce ČR uhradí cenu rekvalifikace po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu přímo rekvalifikačnímu zařízení. V případě, že účastník zvolené rekvalifikace kurz z vážných důvodů nedokončí, uhradí ÚP ČR rekvalifikačnímu zařízení jen poměrnou část. Úřad práce cenu rekvalifikace neuhradí, pokud účastník zvolený rekvalifikační kurz bez vážných důvodů nedokončí.

Zaměstnanecká rekvalifikace

Zaměstnavatelům, kteří provádějí rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců, mohou být na základě písemné dohody s příslušným pracovištěm ÚP ČR plně nebo částečně hrazeny náklady spojené s touto činností (§110 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb., v platném znění).

V současnosti je tato forma rekvalifikace financována především prostřednictvím Evropského sociálního fondu v rámci projektu POVEZ II- Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. Za předpokladu využití tohoto zdroje financování lze zaměstnavateli proplatit i náhradu mzdy, která přísluší rekvalifikovanému zaměstnanci po dobu rekvalifikace v pracovní době. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

Příjem žádostí zaměstnavatelů o finanční příspěvek úřadu práce na rekvalifikaci zaměstnanců probíhá prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách http://povez.uradprace.cz. Tyto žádosti jsou následně projednány odbornou komisí, která posoudí účelnost a efektivitu požadovaných rekvalifikací v souladu s platnými kritérii projektu.

Rekvalifikační kurzy najdete na:

www.narodnikvalifikace.cz

www.eu-dat.cz

www.skoleni.cz

 

Poslední aktualizace: 28. 8. 2023