Rekvalifikace

Rekvalifikace umožňuje fyzickým osobám získat kvalifikaci pro nové zaměstnání nebo udržení stávajícího zaměstnání.

Rekvalifikací se rozumí:

získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu:

 • být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání
 • mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti – záleží na typu rekvalifikace)
 • být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese
 • rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa
 • rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.

Úhrada nákladů rekvalifikace:

Úřad práce hradí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání pokud ho na rekvalifikaci doporučí a uzavře s ním, ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu, písemnou dohodu o rekvalifikaci.

Pokud uchazeč nebo zájemce o rekvalifikaci bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci.je v dohodě o rekvalifikaci stanovena povinnost, že uhradí plně náklady rekvalifikace.

Na úhradu nákladů rekvalifikace a nákladů spojených s rekvalifikací není právní nárok.

Podpora při rekvalifikaci:

Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se zúčastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. Uchazeči, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se podpora při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc. Uchazeči, kterému nelze stanovit vyměřovací základ nebo uchazeči, kterému vznikl nárok na podporu započtením náhradní doby nebo uchazeči, který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného čistého výdělku, se podpora při rekvalifikaci stanoví ve výši 0,14násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícímu kalendářnímu roku, v kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.

Nabídka vzdělávacích kurzů, pokud si zájemci hradí kurzy ze svých finančních prostředků:

Najdete na adrese http://www.eu-dat.cz/

 • Pokud žadatel o rekvalifikaci potřebuje pomoc s výběrem vhodné rekvalifikace, může toto konzultovat s poradci Informačního a poradenského střediska na Krajské pobočce Úřadu práce pro hl. m. Prahu, Domažlická 11, Praha 3

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Rekvalifikační kurzy zabezpečované úřadem práce

Hrazení rekvalifikace úřadem práce není nárokové, je plně na zvážení příslušného úřadu práce zda rekvalifikaci uhradí. Je tedy nutné obrátit se nejdříve na svého zprostředkovatele/ku nebo na referát zaměstnanosti a poradenství a o zvolenou rekvalifikaci požádat.

 • Pro zařazení do rekvalifikace jsou stanoveny různé kvalifikační předpoklady (vzdělání, zdravotní stav, dovednosti, věk, osobnostní předpoklady apod.) Doporučujeme konzultovat výběr rekvalifikace se svým zprostředkovatelem/kou případně pověřeným pracovníkem pro rekvalifikace na Krajské pobočce Úřadu práce pro hl. m. Prahu, Domažlická 11, Praha 3
Přehled kurzů zabezpečované rekvalifikace

v současné době je kapacita rekvalifikací vyčerpána a připravuje se výběrové řízení na nové dodavatele. Tato výběrová řízení budou výhledově zveřejněna na https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Rekvalifikační kurzy jsou hrazené z prostředků ESF v rámci národního individuálního projektu :

 • Číslo projektu : . CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 - Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

Vzdělávací zařízení mohou podávat nabídky zabezpečení rekvalifikace do vyhlášených výběrových řízení na příslušných formulářích.

Rekvalifikační kurzy v rámci zvolené rekvalifikace podle § 109 a) zákona č. 435/2004 Sb. Zákona o zaměstnanosti

 • Žadatel o zvolenou rekvalifikaci si může vybrat rekvalifikační kurz a následně zabezpečit sám
 • Příjem žádostí: Kontaktní pracoviště krajské pobočky pro hlavní město Prahu dle příslušnosti/ trvalého bydliště
 • Hrazení zvolené rekvalifikace úřadem práce není nárokové, je plně na zvážení příslušného úřadu práce zda rekvalifikaci uhradí. Je tedy nutné obrátit se nejdříve na svého zprostředkovatele/ku nebo na referát zaměstnanosti a poradenství a o zvolenou rekvalifikaci požádat.
 • Pro zařazení do rekvalifikace jsou stanoveny různé kvalifikační předpoklady (vzdělání, zdravotní stav, dovednosti, věk, osobnostní předpoklady apod.) Doporučujeme konzultovat výběr rekvalifikace se svým zprostředkovatelem/kou, případně pověřeným pracovníkem pro rekvalifikace na Krajské pobočce Úřadu práce pro hl. m. Prahu, Domažlická 11, Praha 3
 • Vynaložená finanční částka na zvolenou rekvalifikaci kurz nesmí v období 3 let přesáhnout částku 50 000,- Kč.
 • Úřad práce uhradí cenu rekvalifikace po úspěšném absolvování rekvalifikace přímo rekvalifikačnímu zařízení.
 • V případě, že účastník zvolené rekvalifikace kurz z vážných důvodů nedokončí, uhradí úřad práce rekvalifikačnímu zařízení jen poměrnou část.
 • Úřad práce cenu rekvalifikace neuhradí, pokud účastník zvolený rekvalifikační kurz bez vážných důvodů nedokončí.
 • Po dobu účasti na zvolené rekvalifikace nevzniká uchazeči nárok na podporu při rekvalifikaci.

Žadatelé o zvolenou rekvalifikaci, podávají žádosti na příslušných formulářích.

Kontakt:  poradenstvi.aa@uradprace.cz

Autor stránky:

 • Za obsahovou část stránky odpovídá: PhDr. Věra Prokopová, ved. oddělení zprostředkování a poradenství

Poslední aktualizace: 14. 8. 2023