Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu a z porušování práva EU podle směrnice 2019/1937

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb. (42.25 kB), o opatřeních souvisejících s oznámením podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen „Nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice 2019/1937“), zřídil Úřad práce České republiky funkci prošetřovatele, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu a oznámení porušení práva EU. Oznamovatelům je poskytována ochrana proti jakýmkoli odvetným opatřením.

Na koho se mohu obrátit?

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu je s účinností ode dne 24.1.2022 Generálním ředitelem Úřadu práce ČR určen prošetřovatelem:

Mgr. Bc. Petr Šlechta, Ph.D.

Oznámení je možno zasílat prostřednictvím elektronické adresy oznamovatel@uradprace.cz.

Za účelem podání oznámení státním zaměstnancem byla zřízena schránka (označena „OZNAMOVATEL“), která je umístěna v přízemí budovy Generálního ředitelství Úřadu práce ČR v prostoru hlavního vstupu do budovy po levé straně (ještě před recepcí) vedle kiosku, mimo dosah kamerového systému na adrese Dobrovského 1278/25, Praha 7. Oznámení je možno podat i anonymně.

Oznámení lze podat také prostřednictvím provozovatele poštovní služby k rukám prošetřovatele na adresu Úřad práce České republiky, Generální ředitelství, Dobrovského 1278/25, 170 00, Praha 7. Obálku je třeba označit nápisem „Prošetřovatel“.

Oznamovatelé mají dle Směrnice (EU) Směrnice 2019/1937 dále možnost podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti přístupného na adrese https://oznamovatel.justice.cz/.

Kdo může oznámení podat?

Oznámení dle Nařízení vlády č. 145/2015 Sb. může podat pouze státní zaměstnanec.

Okruh oznamovatelů dle Směrnice (EU) Směrnice 2019/1937 je širší, oznámení může podat jakýkoli zaměstnanec, případně i bývalý zaměstnanec, ale např. i uchazeč o zaměstnání v úřadu, stážista či dodavatel a subdodavatel výroků a služeb.

Oznámení, podání, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, jak jsou tato definována v §2 odst. k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro níž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona

Jakých oblastí se může oznámení týkat?

V režimu Nařízení vlády č. 145/2015 Sb. mohou státní zaměstnanci oznamovat jakékoli protiprávní jednání.

Naproti tomu oznámení dle Směrnice 2019/1937 může věcně směřovat pouze proti jednáním týkajícím se porušení směrnic EU uvedených v příloze Směrnice 2019/1937, které se zároveň týká jedné z těchto oblastí:

 1. zadávání veřejných zakázek,
 2. finanční služby,
 3. produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,
 4. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
 5. bezpečnost dopravy,
 6. ochrana životního prostředí,
 7. radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 8. bezpečnost potravin a krmiv,
 9. zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
 10. veřejné zdraví,
 11. ochrana spotřebitele,
 12. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů,
 13. ochrana finančních zájmů Evropské unie a fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Jaký je další postup po podání oznámení?

Oznamovateli bude do 7 dnů zasláno potvrzení o přijetí oznámení (pokud nebude oznámení anonymní). Prošetřovatel bude dbát na důvěrnost oznamovatele a důkladně a nestranně prošetří oznámené jednání. Prošetřovatel může oznamovatele kontaktovat za účelem objasnění oznámených informací nebo poskytnutí dodatečných informaci. Pokud bude mít prošetřovatel za to, že je oznámení důvodné, bude zahájen proces přijetí nápravných opatření (odstranění protiprávního stavu, úprava vnitřních předpisů, předání věci orgánům činným v trestním řízení apod.). O výsledku prošetření bude oznamovatel informován nejpozději do 40 dnů ode dne přijetí oznámení (pokud se jedná o podání ve smyslu nařízení vlády č. 145/2015 Sb.), resp. v případě oznámení dle směrnice 2019/1937 do 3 měsíců ode dne potvrzení o přijetí oznámení.

Mohou být předmětem oznámení i citlivé informace a informace podléhající povinnosti mlčenlivosti?

Oznamovatel je oprávněn oznámit určité informace, které jinak spadají do kategorie citlivých informací, jako je bankovní tajemství nebo smluvní povinnost mlčenlivosti či povinnost zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost (s výjimkou níže uvedených právnických profesí a pracovníků ve zdravotnictví). Oznamovatel nenese za oznámení žádnou odpovědnost za předpokladu, že měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámení těchto informací bylo nezbytné pro odhalení porušení.

Oznámit nelze informace, které by mohly bezprostředně ohrozit bezpečnostní zájem České republiky a informace o zpravodajských službách. Dále nelze oznamovat skutečnosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení. Oznamovatel nesmí porušit povinnost mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, asistenta soudce, justičního čekatele a daňového poradce a mlčenlivosti zaměstnance notáře, advokáta, soudního exekutora a daňového poradce, nebo mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb. Oznamovateli, který poruší důvěrnost uvedených informací nebo uvedené povinnosti mlčenlivosti, nenáleží ochrana. Takový oznamovatel také může být postižen pro protiprávní jednání, kterého se tím dopustil.

Ochrana osobních údajů oznamovatele

Oznamovatel má veškerá práva vyplývající pro něj z právního řádu (zejména z nařízení (EU) 2016/679, a nařízení (EU) 2018/1725). Totožnost oznamovatele nebude sdělena bez jeho výslovného souhlasu nikomu kromě prošetřovatele. Totéž se vztahuje i na jakékoli další informace, z nichž by mohla být přímo či nepřímo vyvozena totožnost oznamovatele.

Osobní údaje oznamovatele jsou zpracovávány v souladu se zákonem. Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na https://www.uradprace.cz/web/cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.

Poslední aktualizace: 15. 5. 2024