Projekty Evropského sociálního fondu

logo ostatní

Evropský sociální fond (ESF)

ESF je jedním ze strukturálních fondů EU; jedná se o finanční nástroj, s jehož pomocí je realizována Evropská strategie zaměstnanosti, která je postavena na 4 základních pilířích:

Zaměstnatelnost 
Podpora podnikání 
Adaptabilita 
Rovné příležitosti

Cíle Evropského sociálního fondu

  • Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce 
  • Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce 
  • Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce 
  • Celoživotní vzdělávání
  • Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly 
  • Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání 
  • Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
  • Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

Základní programy Evropského sociálního fondu

Programové období 2014-2020

Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě obstát.OP Z je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Rozdíly oproti 2007–2013

Zaměření na propojení dalšího vzdělávání s potřebami trhu práce, transformace a deinstitucionalizace sociální a zdravotní péče, větší důraz na integrovaná řešení.

Zaměření

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování a boj s chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráce a efektivní veřejná správa.

Tematické cíle

·       8. Zvyšování zaměstnanosti a kvalitní pracovní síla (PO 1, PO 3)

·       9. Fungující sociální systém a boj proti chudobě (PO 2, PO3)

·       11. Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce (PO 3, PO4)

Podporované oblasti

·       Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

·       Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou

·       Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

·       Prioritní osa 4:  Efektivní veřejná správa

·       Prioritní osa 5: Technická pomoc

Operační program Zaměstnanost byl schválen Evropskou komisí dne 6. 5. 2015. 

Programové období 2007-2013

Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2007-2013 v České republice a hlavním městě Praze jsou:

• OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 
• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 
• OP Praha – Adaptabilita (OPPA)

Prioritní osy

Prioritní osa 1 - Adaptabilita
Cílem Prioritní osy 1 je předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory investic do rozvoje lidských zdrojů a moderních systémů jejich řízení. 
 
Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce
Cílem Prioritní osy 2 je zlepšení přístupu k zaměstnání, trvalé začlenění osob hledajících zaměstnání a prevence nezaměstnanosti skupin ohrožených na trhu práce. 
 
Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
Cílem Prioritní osy 3 je pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením, zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb a zavedení opatření vedoucích ke zvyšování zaměstnatelnosti těchto osob včetně prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. 
 
Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby
Cílem Prioritní osy 4 je zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti činností institucí veřejné správy a zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb. 
 
Prioritní osa 5 - Mezinárodní spolupráce
Cílem Prioritní osy 5 je podpora mezinárodní spolupráce v rámci rozvoje lidských zdrojů.

Kompletní informace o prioritních osách a jejich zaměření naleznete v základním dokumentu OP LLZ.

Další informace o ESF najdete zde.