EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti.
Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Cíle Evropského sociálního fondu

 • Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce
 • Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce
 • Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce
 • Celoživotní vzdělávání
 • Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly
 • Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání
 • Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
 • Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

Operační programy Evropského sociálního fondu

Programové období 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Operační program Zaměstnanost (OP Z) vymezuje z Evropského sociálního fondu v období 2014-2020 čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. Pátá prioritní osa je technická pomoc.

OP Z je vypracován zejména ve vazbě na Dohodu o partnerství, která vymezuje priority České republiky pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020, a další klíčové strategické dokumenty národní i evropské. Řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost je na základě usnesení vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Prioritní osy

Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Cílem Prioritní osy 1 je zejména zvýšení zaměstnanosti podpořených osob zejména prostřednictvím realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, realizaci specifických opatření na podporu snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce a na slaďování soukromého a pracovního života, na rozvoj dalšího vzdělávání, zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a konkurenceschopnosti podniků, a podporována bude rovněž modernizace veřejných služeb zaměstnanosti cestou zvýšení kvality a efektivity aktivní politiky zaměstnanosti a dalších poskytovaných služeb, a dále realizace cílených opatření na podporu zaměstnanosti mládeže.

Prioritní osa 1 je implementována prostřednictvím pěti následujících investičních priorit:

 • Investiční priorita 1.1 - Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků.
  • Specifický cíl 1 - Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.
  • Specifický cíl 2 - Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež.
 • Investiční priorita 1.2 - Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.
  • Specifický cíl 1 - Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.
 • Investiční priorita 1.3 - Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám.
  • Specifický cíl 1 - Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti.
  • Specifický cíl 2 - Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.
 • Investiční priorita 1.4 - Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami.
  • Specifický cíl 1 - Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti.
  • Specifický cíl 2 - Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání.
 • Investiční priorita 1.5 - Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi”, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit.
  • Specifický cíl 1 - Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad.
Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Cílem Prioritní osy 2 je zejména zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce, rozvoj sociálních, zdravotních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb a aktivit zaměřených na osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, podporu sociálního podnikání a na podporu rozvojových strategií řízených na místní úrovni zaměřených na prevenci a řešení problémů v oblasti lokální zaměstnanosti a sociálního začleňování.

Prioritní osa 2 je implementována prostřednictvím tří následujících investičních priorit:

 • Investiční priorita 2.1 - Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
 • Investiční priorita 2.2 - Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
 • Investiční priorita 2.3 - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Cílem Prioritní osy 3 je zejména sociální inovace a mezinárodní spolupráci v oblastech přístupu k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a mobility pracovní síly a aktivního začleňování zejména s cílem zvýšení zaměstnatelnosti a v oblasti zvyšování efektivity veřejné správy.

V rámci prioritní osy 3 mohou být realizovány projekty zaměřené na následující specifický cíl:

 • Specifický cíl 1 - Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ
Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa

Cílem Prioritní osy 4 je zejména na řešení příčin nízké efektivity veřejné správy zejména pak vysoké administrativní a regulatorní zátěže, stejně jako neefektivního řízení a nízké úrovně profesionalizace pracovníků veřejné správy.
Prioritní osa 4 je implementována prostřednictvím jedné investiční priority:

 • Investiční priorita 4.1 - Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy
Prioritní osa 5 - Technická pomoc

Cílem Prioritní osy 5 je zejména podpora řízení a implementace OP Zaměstnanost. V rámci prioritní osy Technická pomoc budou financovány zejména akce pro podporu řízení, implementace, kontroly, monitorování, hodnocení a publicity operačního programu.

V rámci prioritní osy 5 mohou být realizovány projekty zaměřené na následující specifický cíl:

 • Specifický cíl 1 - Zajistit řádnou implementaci OPZ prostřednictvím poskytnutí spolehlivých a efektivních služeb pro řízení a administraci programu

Kompletní informace o prioritních osách a jejich zaměření naleznete v základním dokumentu OP Z.

Datum uveřejnění: 13. 9. 2010, Poslední aktualizace: 10. 8. 2016, Autor: ESF