Evropský sociální fond

Evropský sociální fond

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti.

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Cíle Evropského sociálního fondu

 • Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce
 • Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce
 • Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce
 • Celoživotní vzdělávání
 • Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly
 • Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání
 • Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
 • Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

Operační programy Evropského sociálního fondu

Programové období 2021-2027

 • OP Zaměstnanost plus (OPZ+) řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí
 • OP Jan Ámos Komenský (OP JAK) řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

 

Programové období 2014-2020


Programové období 2007-2013


Programové období 2004-2006

 

Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+)

 

Operační program s názvem Zaměstnanost plus (OPZ+) představuje klíčový předpoklad pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021-2027, přičemž navazuje na Operační program Zaměstnanost realizovaný v programovém období 2014-2020.

 

Řídicím orgánem programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

 

OPZ+ je zacílen na zvýšení zaměstnanosti, sociální začleňování, sociální inovace a materiální pomoc nejchudším osobám. Vnitřně se člení do 5 priorit, ty jsou dále rozděleny do tzv specifických cílů (tematické oblasti definované EU).

 

Priority OPZ+:

 • Budoucnost práce
 • Sociální začleňování
 • Sociální inovace
 • Materiální pomoc nejchudším osobám
 • Technická pomoc

Další informace o ESF najdete zde.

Poslední aktualizace: 19. 2. 2024