Příspěvek na bydlení

 • Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.
 • Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, jestliže
  • náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu vlastníka, nebo nájemce bytu a společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30 a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a současně
  • součin rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.
 • Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za rozhodné období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí.
 • Za rodinu se považují všechny osoby vymezené podle zvláštního právního předpisu upravujícího životní a existenční minimum.
 • Do rozhodného příjmu rodiny se započítávají příjmy všech společně posuzovaných osob. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
 • Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady (viz dále).
 • U všech bytů se dále započítávají náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu dodávka tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, odvoz komunálního odpadu a náklady za pevná paliva. 
 • Výše nákladů srovnatelných s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů činí pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 za kalendářní měsíc částku:
   

  Počet osob v rodině podle
  § 7 odst. 5 zákona

  jedna

  2 128

  dvě

  2 912

  tři

  3 808

  čtyři a více

  4 592

 • Výše částek, které se započítávají za pevná paliva, činí pro období od 1. ledna 2021  do 31. prosince 2021 za kalendářní měsíc částku:
   

  Počet osob v rodině podle
  § 7 odst. 5 zákona

  jedna

    789

  dvě

  1 079

  tři

  1 411

  čtyři a více

  1 744

 • Náklady na bydlení musí být pro nárok a výši příspěvku na bydlení vždy rozepsány na jednotlivé položky, které se prokazují podrobným rozpisem. Náklady placené zálohově musí být v pravidelném zúčtovacím období zúčtovány. Zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční.
 • Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí. Do nákladů na bydlení se započítávají
  • uhrazené a doložené náklady na bydlení pokud rodina v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, v rozhodném období žila,
  • ve výši 80 % příslušných normativních nákladů na bydlení za každý měsíc, pokud rodina v bytě, na který je uplatňován nárok na příspěvek na bydlení, v rozhodném období nebo po jeho část nežila, s výjimkou situace, kdy se stejná rodina žila v jiném bytě a byl jim na tento byt poskytován příspěvek na bydlení. V tomto případě se započtou náklady na bydlení v celé výši uhrazené v původním bytě.
 • Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, resp. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.
 • Výše částek normativních nákladů na bydlení činí pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 pro:
   
  1. bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
    

   Počet
   osob
   v rodině

   Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

   Praha

   více než
   100 000

   50 000 -
   99 999

   10 000 -
   49 999

   do
   9 999

   jedna

   8 775

   6 965

   6 637

   5 653

   5 476

   dvě

   12 205

   9 729

   9 279

   7 934

   7 689

   tři

   16 337

   13 099

   12 511

   10 752

   10 432

   čtyři a více

   20 077

   16 172

   15 463

   13 341

   12 955

  2. v družstevních bytech a bytech vlastníků
    

   Počet
   osob
   v rodině

   Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

   Praha

   více než
   100 000

   50 000 -
   99 999

   10 000 -
   49 999

   do
   9 999

   jedna

   4 932

   4 932

   4 932

   4 932

   4 932

   dvě

   7 045

   7 045

   7 045

   7 045

   7 045

   tři

   9 605

   9 605

   9 605

   9 605

   9 605

   čtyři a více

   11 944

   11 944

   11 944

   11 944

   11 944

Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35. Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi těmito náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, resp. 0,35.

Poslední aktualizace: 13. 1. 2021