Příležitost dělá zaměstnance

Logo ESF

Název projektu:

Příležitost dělá zaměstnance

Doba realizace:

1. 2. 2016 – 30. 4. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000027

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Aktuality

 

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na komplexní podporu uchazečů nebo zájemců o zaměstnání ze sociálně znevýhodněného prostředí. Úspěšnému začlenění těchto osob na TP předchází odstranění početných bariér, jak pracovních, tak i osobních a rodinných. Projekt je založen na úzké spolupráci s NNO, Agenturou pro sociální začleňování a veřejnou správou. Základem je dlouhodobá práce s klientem, získání si jeho důvěry a pozvolná příprava klientů na vstup na TP formou prostupného zaměstnávání.


Cíle projektu

 1. Umožnit všem účastníkům projektu, tj. min. 1280 osobám, které jsou sociálně vyloučené, či jsou ohrožené soc. vyloučením, začlenit se na trh práce.
 2. Odstranit kvalifikační bariéry, které CS limitují v nástupu do zaměstnání tím, že min. 100 účastníků projektu získá kvalifikaci.
 3. Podpořit vytvoření 491 pracovních míst pro CS v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a OP Z.
 4. Zvýšit zaměstnanost CS realizací prostupného zaměstnávání a dosažení nástupu 491 účastníků projektu do pracovního poměru.
 5. Zefektivnit sociální inkluzi a nástroje APZ na místní úrovni posílením a provázáním spolupráce s místními neziskovými organizacemi, Agenturou pro sociální začleňování, státní správou a samosprávou vytvořením sítě spolupracujících organizací v rámci projektu a to s min. 60 zástupci místních sociálních aktérů.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením. Osobou sociálně vyloučenou nebo osobou ohroženou sociálním vyloučením se pro účely projektu rozumí uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, který naplňuje min. 2 z těchto vymezených znaků (stanovených ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování):

 • Bydliště ve vymezené sociálně vyloučené lokalitě
 • Nevhodné bydlení (ubytovna, azylový dům, bez přístřeší atp.)
 • Dlouhodobá nezaměstnanost (nad 5 měsíců v evidenci ÚP ČR; u absolventů nad 3 měsíce)
 • Opakované sankční vyřazování z evidence ÚP ČR (min. 2x za posledních 5 let)
 • Chybějící kvalifikace (nejvyšší dosažené základní vzdělání)
 • Záznam v rejstříku trestů
 • Pobírání dávek v hmotné nouzi (i nepřímo jako osoba společně posuzovaná)
 • Zadluženost (spotřebitelské úvěry, exekuce atp.)

Jaké jsou formy podpory?

Účastníci projektu mohou využít tyto aktivity projektu / opatření Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ):

 • Vstupní modul - pohovor k určení vstupní anamnézy klienta
 • Motivační kurz (4 dny po 4 hodinách)
 • Poradenský kurz „Základy pracovního práva" (4 dny po 4 hodinách)
 • Poradenský kurz finanční gramotnosti „Práce a finance" (4 dny po 4 hodinách)
 • Poradenský kurz zaměřený na základy PC (3 dny po 3 hodinách)
 • Pracovní diagnostika s psychologem
 • Zkouška profesí
 • Individuální poradenství
 • Pracovní asistence po nástupu do zaměstnání
 • Zprostředkování zaměstnání - nabídka volných pracovních míst, organizace výběrových řízení

Dále jsou v projektu podporovány tyto nástroje APZ:

 • rekvalifikace,
 • práce na zkoušku (PNZ),
 • veřejně prospěšné práce (VPP),
 • společensky účelná pracovní místa vyhrazená (SÚPM).

Zaměstnavatelé mohou požádat o finanční příspěvek na PNZ, VPP nebo SÚPM pro uchazeče o zaměstnání, pro více informací vizte Informace pro zaměstnavatele.

Přímá podpora - refundace nákladů účasti v projektu klientům

Účastníkům projektu je také poskytována přímá podpora v souvislosti s odstraňováním bariér účasti na aktivitách projektu. Propláceny jsou tyto výdaje:

 • cestovné na poradenství a kurzy,
 • cestovné první dva měsíce po nástupu do zaměstnání,
 • občerstvení na kurzu,
 • výpis z rejstříku trestů,
 • výpis z registru exekucí,
 • výpis ze zdravotní dokumentace,
 • zdravotní způsobilost,
 • zdravotní průkazy,
 • správní poplatky k řidičskému oprávnění,
 • příspěvek na péči o dítě či závislou osobu,
 • kadeřnické služby,
 • očkování (hepatitida B).

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Příležitost dělá zaměstnance přímo navazuje na dříve realizovaný projekt Příležitost dělá(t) zaměstnance.

Kam se obrátit pro informace?

Pro další informace o projektu se můžete obrátit na pracovníky projektu, kontakty jsou uvedeny níže v odkaze.

Kontakty

LOGO.PNG

Poslední aktualizace: 8. 3. 2022