Práva a povinnosti zaměstnavatelů podle §§ 79 až 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Zaměstnavatelé jsou oprávněni požadovat od krajských poboček Úřadu práce ČR:

  1. informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,
  2. součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro osoby se zdravotním postižením,
  3. spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,
  4. spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením.

Zaměstnavatelé jsou povinni

  1. rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem poskytovatele pracovnělékařských služeb možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,
  2. spolupracovat s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR při zajišťování pracovní rehabilitace,
  3. vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením; evidence obsahuje údaje o důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením,
  4. vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením.

Povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu (§ 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) s vysvětlivkami.