Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace je zabezpečována na základě těchto právních předpisů:

Co je pracovní rehabilitace? (§ 69 odst. 2 zákona)

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením

Komu je pracovní rehabilitace určena? (§ 67 a § 69 odst. 1 a 5 zákona)

Pracovní rehabilitace je určena osobám se zdravotním postižením (dále jen „OZP“). Tuto skutečnost OZP doloží posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení. Na pracovní rehabilitaci mohou být na základě doporučení ošetřujícího lékaře vydaného jménem poskytovatele zdravotních služeb zařazeny fyzické osoby, které jsou uznány za dočasně neschopné práce, a na základě doporučení okresní správy sociálního zabezpečení vydaného v rámci kontrolní lékařské prohlídky též fyzické osoby, které přestaly být invalidními.

Kdo zabezpečuje a hradí náklady pracovní rehabilitace? (§ 69 odst. 1, 2 a 7 zákona)

Pracovní rehabilitaci zabezpečuje na základě Žádosti o pracovní rehabilitaci Krajská pobočka Úřadu práce ČR místně příslušná podle bydliště OZP ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Náklady s ní spojené hradí Krajská pobočka Úřadu práce ČR, která ji zabezpečuje. Přitom se řídí prováděcím právním předpisem vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí – vyhláškou č. 518/2004 Sb., v platném znění.

Jak pracovní rehabilitace probíhá? (§ 69 odst. 4 zákona)

Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace. Při jeho sestavování je zohledněna její zdravotní způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, kvalifikace a situace na trhu práce; přitom se vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny (§ 7 odst. 3 zákona).

Co obsahuje individuální plán pracovní rehabilitace? (§ 1 vyhlášky)

Individuální plán pracovní rehabilitace OZP obsahuje předpokládaný cíl pracovní rehabilitace, stanovené formy pracovní rehabilitace, předpokládaný časový průběh pracovní rehabilitace, termíny a způsob hodnocení účinnosti stanovených forem pracovní rehabilitace.

Kdo je členem odborné pracovní skupiny a kdo ji vytváří? (§ 7 odst. 3 zákona)

Členy odborné pracovní skupiny jsou zejména zástupci organizací zdravotně postižených a zástupci zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP. Odborné pracovní skupiny vytvářejí Krajské pobočky Úřadu práce ČR za účelem posouzení vhodné formy pracovní rehabilitace.

Které aktivity jsou v pracovní rehabilitaci využívány? (§ 69 odst. 3 zákona)

Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména:
- poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti,
- teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,
- činnost zaměřenou na zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání nebo změnu povolání,
- vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

Má OZP v průběhu pracovní rehabilitace nárok na podporu? (§ 74 odst. 2 a § 72 odst. 5 zákona)

OZP, která nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní důchod nebo mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu), náleží po dobu účasti na přípravě k práci na základě rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce ČR podpora při rekvalifikaci. Podpora při rekvalifikaci náleží i v případě, že tato osoba není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání.

OZP, která nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní důchod nebo mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu), náleží na základě rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce ČR po dobu konání specializovaných rekvalifikačních kurzů podpora při rekvalifikaci. Podpora při rekvalifikaci náleží i v případě, že tato osoba není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Bude účastník pracovní rehabilitace nějakou formu hradit? (§ 74 odst. 1 zákona, § 109 odst. 2 písm. f)

V případě, že účastník pracovní rehabilitace bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, je povinen uhradit náklady vynaložené Úřadem práce ČR na zajištění rekvalifikace.

Mohu podat žádost o pracovní rehabilitaci na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR?

Žádosti o pracovní rehabilitaci přijímá každé pracoviště Úřadu práce ČR.

Musí žádost o pracovní rehabilitaci obsahovat nějaké přílohy?

Přílohou žádosti o pracovní rehabilitaci musí být jeden z těchto dokladů:
- rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení,
- nebo doporučení ošetřujícího lékaře vydaného jménem zdravotnického zařízení,
- nebo doporučení okresní správy sociálního zabezpečení vydané v rámci kontrolní lékařské prohlídky.

Kde mohu získat formulář pro podání žádosti o pracovní rehabilitaci?

Žádost o pracovní rehabilitaci a Základní poučení účastníka pracovní rehabilitace (dokument obsahující informace o možnosti zařazení osoby se zdravotním postižením na pracovní rehabilitaci podle zákona o zaměstnanosti) si můžete stáhnout zde.

Poslední aktualizace: 19. 9. 2023