Poradenství a IPS

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně

Profesní poradenství zahrnuje speciální poradenské služby, které jsou bezplatně nabízeny všem klientům evidovaným na příslušném úřadu práce (ÚP) v rámci Jihomoravského kraje. Kontakt na příslušného poradce obdržíte u svého referenta zaměstnanosti na ÚP.


Poskytovaná odborná činnost je zaměřena na řešení specifických osobních, sociálních a zdravotních problémů, které mohou být bariérou klienta při hledání vhodného zaměstnání, na získání schopností orientovat se na trhu práce, pomoc při rozhodování volby a změny zaměstnání. Poradenství probíhá formou individuálních konzultací a skupinových programů.

1.  INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ NABÍZÍ KLIENTŮM:

pomoc v obtížných životních situacích, při neúspěšném hledání zaměstnání, výběru vhodného typu rekvalifikace, posuzování osobnostních předpokladů uchazeče při volbě i změně zaměstnání, ujasnění si schopností a dovedností, posílení sociálních dovedností a poradenství pro občany se zdravotním postižením, možnosti pracovní rehabilitace.

2.  SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ:
 
  • Poradenský program pro uchazeče o zaměstnání. Probíraná témata:  orientace na trhu práce, formy kontaktování zaměstnavatele, osobní portfolio, sestavování životopisu, příprava na příjímací pohovor, pracovněprávní problematika, finanční gramotnost.
  • Job Cluby: hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání.
  • Bilanční diagnostika  je poradenský proces, který s využitím komplexních odborných diagnostických metod směřuje k optimálnímu využití potencionality člověka při hledání alternativ jeho uplatnění na trhu práce.

Skupinové poradenské programy zajišťují externí dodavatelé.

Přehled a specifikace poradenských programů zde. (20.93 kB)

"Záruky pro mládež" z programu ERASMUS+

"Záruky pro mládež" z programu Erasmus+ (148.03 kB)

3. IPS – INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ
 
Čeká Vás nebo Vaše dítě rozhodování, které ovlivní Vaši budoucí kariéru?
Potřebujete konkrétní rady a informace nebo jen hledáte někoho, s kým proberete vhodnost svého postupu, volby?
Zkušení kariéroví poradci IPS Vám mohou pomoci v oblasti volby, změny a doplnění kvalifikace a též  v otázkách zhodnocení Vašich aktuálních profesních předpokladů.
IPS poskytují bezplatné služby kariérového poradenství:

  •     žákům základních škol a jejich rodičům v otázkách volby vhodné vzdělávací cesty (střední školy),
  •     studentům středních škol v oblasti změny oboru, školy, přípravy na volbu VŠ a vstup na trh práce,
  •     široké veřejnosti v otázkách orientace na trhu práce při ztrátě zaměstnání, změně oboru, profese a rozhodování v otázkách zvyšování a změn kvalifikace,
  •      uchazečům a zájemcům o zaměstnání v případě řešení situace změnou oboru, profese, zvyšováním a rozšiřováním kvalifikace a též v oblasti sebepoznání, prezentace svých schopností a dovedností spojených s vyhledáváním  příležitostí na trhu práce.
Spolupracují s:
  •     výchovnými poradci a pedagogy na základních a středních školách
  •     pracovišti pedagogicko-psychologické poradny
  •     ostatními útvary úřadu práce

každé pondělí v době od 13.00 do 16.00 nabízíme našich uchazečům o zaměstnání v rámci „Dnů pro veřejnost“  pomoc při sestavení životopisu, motivačního dopisu, praktické rady kde a jak hledat práci na internetu a jak odpovídat na nabídky práce

"Vzkazník loňští deváťáci letošním deváťákům"

Brožura určená letošním deváťákům a jejich rodičům při volbě střední školy v okrese Znojmo (3.31 MB)

 

IPS - Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Užitečné adresy:

www.uradprace.cz (portál Ministerstva práce a sociálních věcí)
www.mpsv.cz (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
www.msmt.cz (Ministerstvo školství)
www.jmskoly.cz (školský portál Jm kraje)
www.istp.cz (integrovaný systém typových pozic)
www.infoabsolvent.cz (informace k volbě povolání, uplatnění absolventů škol, videoukázky profesí atd.)
www.vysokeskoly.cz (přehledy programů a oborů vysokých škol)
www.vysokoskolak.cz (rejstříky vysokých škol)
www.kampomaturite.cz (poradenství k přípravě ke studiu SŠ, VOŠ, VŠ)
www.atlasskolstvi.cz (celostátní databáze středních škol, VOŠ, JŠ, VŠ)
www.budoucnostprofesi.cz (situace na trhu práce, vývoj v jednotlivých odvětvích)
www.scio.cz (testy k přijímacím zkouškám)
www.narodni-kvalifikace.cz (celostátně uznávané kvalifikace)
www.nsp.cz (národní soustava povolání)
www.vstupnatrhprace.cz (volba povolání, profesní poradenství)
www.nuv.cz (Národní ústav vzdělávání)
www.nvf.cz (kariérové poradenství, trh práce)
www.vychova-vzdelavani.cz (pro výchovné poradce)
www.vzdelavanivsem.cz (kariérové poradenství, kurzy)

Aktuální nabídky od odborných zařízení:

Portál pracovních příležitostí pro osoby se sluchovým postižením

Poslední aktualizace: 30. 5. 2024