Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI)

 

logo

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 8. 2023
Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0017211
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

Cílem a přínosem projektu je podpořit vyšší soulad mezi rodinným (soukromým) a pracovním životem a také usnadnit vstup a udržení se na trhu práce. Projekt vychází vstříc osobám, které se z nejrůznějších důvodů (zdravotních, rodinných apod.) nemohou nechat zaměstnat např. na plný pracovní úvazek. Projekt nabízí jak flexibilní formy zaměstnání v podobě sdílených pracovních míst podle § 317a zákoníku práce, generační tandem či příspěvek na zapracování, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru UoZ, kterému ÚP ČR věnuje zvýšenou péči.

Účastníkům projektu nabízíme:

 • Poskytneme Vám poradenství a pomůžeme Vám najít si novou práci.
 • Zajistíme Vám rekvalifikační kurz.
 • Přispějeme Vám na cestovní náklady související s účastí na aktivitách projektu nebo na hlídání dětí (po dobu účasti na aktivitách projektu).

Zaměstnavatelům nabízíme:

 • Přispějeme na mzdy nových zaměstnanců.
 • Poskytneme Vám příspěvek na mzdy na udržení pracovníků v předdůchodovém věku (podpora generační výměny a podpora mezigenerační solidarity na trhu práce).

Jaké jsou formy podpory?

Zapojení účastníků do projektu, vstupní rozhovor a poradenství

Pro zapojení do projektu se musí osoba zaevidovat na Úřadu práce ČR jako zájemce o zaměstnání (ZoZ - žádost) nebo uchazeč o zaměstnání (UoZ - žádost). Následovat bude vstupní rozhovor se zaměstnancem ÚP ČR, na jehož základě vznikne seznam aktivit šitých na míru, které účastník absolvuje. Jednou z prvních aktivit je individuální či skupinové poradenství směrem k uplatnění na trhu práce.

Společensky účelná pracovní místa vyhrazená (SÚPM) – generační tandem

Podstatou tohoto nástroje je podpora přenosu pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce bez předchozích pracovních zkušeností a delší zaměstnatelnost starších osob
v předdůchodovém věku. U zaměstnavatele je tak zajištěno zapracování nově přijímaného zaměstnance (UoZ) provedené stávajícím zaměstnancem (ZoZ), kterému vznikne nárok na starobní důchod v období do 36 měsíců, a který je zároveň ohrožen ztrátou zaměstnání. Příspěvek je poskytován minimálně na dobu 6 měsíců a maximálně na dobu 12 měsíců.

Společensky účelné pracovní místo vyhrazené (SÚPM) – zkrácený úvazek

Podporovány jsou zkrácené úvazky na základě uzavřené dohody mezi ÚP ČR a zaměstnavatelem. Příspěvek je poskytován pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek a primárně se jedná o osoby se zdravotním postižením, starší 60 let, pečující o dítě do 10 let věku, pečující o osobu v některém ze stupňů závislosti stanoveným zvláštním právním předpisem nebo u nichž z různých objektivních důvodů vyvstala potřeba pracovat na zkrácený úvazek. Příspěvek je poskytován minimálně na dobu 6 měsíců a maximálně na dobu 12 měsíců.

Příspěvek na zapracování

Příspěvek na zapracování může ÚP ČR poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru UoZ, kterému ÚP ČR věnuje zvýšenou péči (§ 33 zákona o zaměstnanosti). Příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu 3 měsíců. Měsíční příspěvek na jednu fyzickou osobu, která zapracovává, může činit maximálně polovinu minimální mzdy.

Sdílené pracovní místo

Zaměstnavateli, který uzavře se svými zaměstnanci písemnou dohodu podle § 317a zákoníku práce, bude moci být ÚP ČR poskytnut finanční příspěvek, a to na základě dohody o vymezení sdíleného pracovního místa uzavřené mezi zaměstnavatelem a ÚP ČR. Příspěvek bude poskytován maximálně po dobu 12 měsíců, a to formou refundace vzniklých mzdových nákladů. Sdílených pracovních míst může být u zaměstnavatele vymezeno několik. Podporovány budou osoby se zdravotním postižením, osoby starší 60 let, osoby pečující o dítě do 10 let věku, osoby pečující o osobu v některém ze stupňů závislosti stanoveným zvláštním právním předpisem a také o osoby do 30 let věku.

Doprovodná opatření

Jedná se o proplácení prokázaných cestovních výdajů na aktivity projektu či nákladů na hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny. Účastníkům projektu budou dále uhrazeny např. poplatky za vstupní prohlídky u lékaře, za výpisy z RT, popř. za vyšetření nutná ke vstupu do zaměstnání či na rekvalifikaci.

Pro koho je projekt určen?                              

 • Zájemcům o zaměstnání (ZoZ dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 • Uchazečům o zaměstnání (UoZ dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 • Osobám zdravotně postiženým.
 • Osobám s kumulací hendikepů na trhu práce.
 • Ekonomicky neaktivním osobám.
 • Osobám vracejícím se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené.
 • Osobám znevýhodněným na trhu práce (osobám ve věku 55 – 64 let, osobám do 25 let věku, osobám s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 – 2).

Kde získat bližší informace?

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Případně pište na email flexi@uradprace.cz. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.

Navštivte také stránku k podpoře flexibilního zaměstnávání.

Poslední aktualizace: 22. 3. 2023