Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí ÚP ČR


     Proti rozhodnutí úřadu práce, jako správního orgánu I. stupně, je možné v zásadě podat řádný opravný prostředek – odvolání. Toto právo vychází ze zásady dvoustupňovosti správního řízení, které vyjadřuje obecné oprávnění účastníků správního řízení napadnout každé rozhodnutí správního orgánu I. stupně tzv. řádným opravným prostředkem - odvoláním. Odvolání lze podat ve smyslu § 83 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí a podává se u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání musí splňovat podmínky uvedené v § 82 odst. 2 správního řádu a dále požadavky uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu.
     Účinkem uvedené úpravy je nastoupení devolutivního účinku, tedy aby věc byla přezkoumávána správní orgánem vyššího stupně. Toto nelze při rozhodnutí, které vydal ústřední orgán, v takových případech se použijí ustanovení o rozkladu - § 152 správního řádu. Účelem zmiňované zásady je dále dosáhnout odkladu realizace obsahu výroku napadeného rozhodnutí. Zde mluvíme o suspenzivním účinku opravného prostředku. V některých případech může být odkladný účinek odvolání vyloučen, a to buď přímo ze zákona, jak o tom hovoří § 143 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), nebo může být vyloučen správním orgánem za podmínek uvedených v § 85 odst. 2 správního řádu.
     Je proto důležité si uvědomit, že dle § 143 zákona o zaměstnanosti nemá odvolání proti rozhodnutí úřadu práce o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání (§ 30), o zastavení výplaty podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci (§ 44), o snížení nebo zastavení výplaty podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci (§ 55), o odejmutí povolení k zaměstnání cizinci (§ 100) a o vydání nebo nevydání povolení činnosti dítěte a o zákazu činnosti dítěte (§ 124 odst. 1 a 5)  odkladný účinek a taková rozhodnutí jsou předběžně vykonatelná.

Poslední aktualizace: 8. 8. 2022