Partnerství 2010-2012

Program Leonardo da Vinci

Projekt Partnerství

Problematikou prognózování kvalifikačních potřeb regionů se v letech 2010 – 2012 zabýval projekt, který pod názvem „Zvyšování kvalifikace pracovníků při zjišťování, vyhodnocování a prognózování kvalifikačních požadavků zaměstnavatelů a celých regionů“ předložil ÚP ČR – krajská pobočka v Brně a který byl realizován společně s partnery ze Slovenska (Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava), Maďarska (Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Zalaegerszeg) a Rakouska (L&R Social Research, Wien). Tento projekt byl financován z prostředků programu Leonardo da Vinci, tedy v rámci Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme).

V rámci projektu byl vytvořen dotazník vhodný ke zjišťování kvalifikačních potřeb zaměstnavatelů ve všech partnerských zemí, resp. ve všech zemích Unie. Dle takto vytvořeného dotazníku bylo k datu 31.12.2011 provedeno velmi rozsáhlé dotazníkové šetření, zahrnující ve čtyřech zmíněných partnerských zemích celkem 3500 respondentů. V rámci projektu byla dále navržena metoda analýzy dat zjištěných dotazníkovým průzkumem a byly definovány možnosti prognózování kvalifikačních potřeb regionů. Při tvorbě dotazníku byl za základ vzat dotazníkový formulář koordinátora projektu, tedy krajské pobočky ÚP ČR v Brně. Ten zavedl a v Jihomoravském kraji již 12 let provozuje v podmínkách České republiky unikátní systém monitoringu zaměstnavatelské sféry, který každoročně zahrnuje přes 3 000 zaměstnavatelů se zhruba 220 tis. zaměstnanci. Struktura dotazníku vychází z mezinárodně platných statistických klasifikací, pomocí nichž pracovní potenciál území sleduje a vyhodnocuje Eurostat, a je použitelný ve všech zemích Unie.

Uvádíme zde nejdůležitější výstupy projektu: