Operační program Rozvoj lidských zdrojů

OP RLZ tvoří základ pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2004 - 2006. Strategie rozvoje lidských zdrojů pro realizaci tohoto operačního programu je plně konzistentní se strategií zaměstnanosti EU. Podrobnější informace o programovém dokumentu a jeho Dodatku naleznete na internetové adrese www.esfcr.cz .

Řídící struktura

Řídícím orgánem pro ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí, resp. odbor řízení pomoci z ESF. Správa služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí bude Zprostředkujícím subjektem pro šest opatření OP RLZ. Konečnými příjemci budou pro pět opatření úřady práce.

Priority

Hlavním strategickým cílem OP RLZ je vysoká a stabilní úroveň zaměstnanosti, založená na kvalifikované a flexibilní pracovní síle a konkurenceschopnosti podniků.

Pro naplnění tohoto cíle byly v OP RLZ vytýčeny zejména tyto priority:

  • Aktivní politika zaměstnanosti
  • Sociální integrace a rovnost příležitostí
  • Rozvoj celoživotního učení
  • Adaptabilita a podnikání

Internetové odkazy

Evropský sociální fond v České republice www.esfcr.cz

strukturální fondy www.strukturalni-fondy.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz

Národní vzdělávací font www.nvf.cz

Poslední aktualizace: 5. 8. 2019