Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OP LZZ tvoří základ pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2007 - 2013. Strategie rozvoje lidských zdrojů pro realizaci tohoto operačního programu je plně konzistentní se strategií zaměstnanosti EU. Podrobnější informace o programovém dokumentu, jeho Prováděcím dokumentu a souvisejícím „Desateru“ příruček realizace naleznete na internetové adrese www.esfcr.cz a http://www.strukturalni-fondy.cz/oplzz .

Řídící struktura

Řídícím orgánem pro ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí, resp. odbor řízení pomoci z ESF. Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce Ministerstva práce a sociálních věcí je Zprostředkujícím subjektem pro tři oblasti podpory v prioritní ose 1, 2 a 3 . Konečnými příjemci regionálních a národních individuálních projektů jsou úřady práce. Více informací najdete v prováděcím dokumentu OP LZZ.

Prioritní osy a oblasti podpory

Hlavním strategickým cílem OP LZZ je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejvyspělejších zemí EU.

Pro naplnění tohoto cíle byly v OP LZZ vytýčeny zejména tyto prioritní osy:

  • Adaptabilita
  • Aktivní politiky trhu práce
  • Sociální integrace a rovné příležitosti
  • Veřejná správa a veřejné služby
  • Mezinárodní spolupráce

Internetové odkazy

Evropský sociální fond v České republice www.esfcr.cz

strukturální fondy www.strukturalni-fondy.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz

Národní vzdělávací font www.nvf.cz

Poslední aktualizace: 5. 8. 2019