Název projektu:

NPO – DIGI pro firmu

Reg. číslo:

CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_109/0010192

Doba realizace:

duben 2024 – 30. 09. 2025

Místo realizace:

Celá ČR

Zdroj financování:

Podpora je poskytována z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF)

Zaměření projektu:

Projekt je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců, které je klíčovým faktorem pro udržení konkurenceschopnosti a posílení efektivity společnosti.

Zvýšení adaptability pracovní síly prostřednictvím vzdělávání (rekvalifikace, kurzy dalšího vzdělávání) v oblasti digitálních dovedností pro IT a dovedností potřebných pro Průmysl 4.0, zaměřených na získání a rozvoj digitálních kompetencí, je nejlepší investicí do budoucnosti společnosti a efektivní strategie a podpora zaměstnanců v tomto směru přináší dlouhodobé výhody.

Podpora získání digitálních dovedností zajišťuje na jedné straně kvalifikovanou pracovní sílu zaměstnavateli a na straně druhé snižuje riziko nezaměstnanosti. Osobám samostatně výdělečně činným umožňuje kromě vyšší efektivity také zvýšenou produktivitu, flexibilitu a další rozvoj firmy včetně možnosti rozšíření nabídky služeb a zvyšování kvality.

Cílová skupina:

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou hlavně zaměstnanci, ale také fyzické osoby podnikající.

Kdo se projektu nemůže účastnit?

Příspěvek nebude možné poskytnout žadatelům, jimž nelze poskytovat příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a rovněž těm, kteří již čerpají finanční prostředky z veřejných zdrojů na stejný účel, případně těm zaměstnavatelům, u nichž to vylučují pravidla poskytování veřejné podpory.

Úplná specifikace cílové skupiny a subjektů, kterým nelze příspěvek poskytnout, je uvedena v Podmínkách pro zájemce o vstup do projektu NPO – DIGI pro firmu, které najdete na této stránce dole v přílohách.

Jaké jsou formy podpory?

Podporovanými vzdělávacími aktivitami (VA) jsou:

  • Kurzy digitálního vzdělávání, realizované podle § 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zaměstnanosti)
  • Rekvalifikace, realizované podle § 110 zákona o zaměstnanosti

Na realizaci VA je možné poskytnout dva druhy příspěvků s nastavenými jednotkovými náklady:

  • Mzdový příspěvek – příspěvek na náklady zaměstnavatele, vynaložené na mzdu zaměstnance za dobu účasti zaměstnance na dalším profesním vzdělávání (vždy v přepočtu na délku 60 minut výuky, tzv. osobohodin)
  • Vzdělávání – příspěvek na úhradu nákladů za účast osoby na dalším profesním vzdělávání (vždy v přepočtu tzv. osobohodiny)

Vzdělávací aktivity budou financovány na základě jednotkových nákladů. Režim financování s využitím jednotkových nákladů je založen na tom, že příspěvek je vyplácen jako fixní částka za jednu hodinu absolvované výuky za každého účastníka vzdělávání. V písemné dohodě mezi Úřadem práce ČR a žadatelem o příspěvek je sesmluvněna maximální výše podpory, v závislosti na počtu vzdělávaných osob a počtu hodin výuky. Výše vyplaceného příspěvku závisí na počtu úspěšných absolventů kurzu a jejich skutečné účasti na výuce. Výše podpory není navázána na objem prostředků, které příjemci na dosažení jednotek skutečně dle účetních záznamů vynaložili.

O příspěvek bude možné žádat výhradně on-line prostřednictvím webové aplikace, umístěné zde

https://www.uradprace.cz/app/npo-digi/.

Podpora bude poskytnuta a proplácena ex-post na základě dokladů předložených žadatelem.

Podpora naplňuje znaky veřejné podpory a bude poskytována v režimu de minimis.

Bližší informace naleznete v Podmínkách pro zájemce o vstup do projektu NPO – DIGI pro firmu, které najdete na této stránce dole v přílohách.

Pro více informací se můžete také obrátit na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR v bývalém okresním městě. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.

V případě technických problémů použijte k nahlášení následující odkaz https://www.mpsv.cz/web/cz/zadani-pozadavku, kde vyberete agendu NPO - DIGI pro firmu a do popisu požadavku specifikujete Váš problém.

Metodická podpora – metodické dotazy směřujte na e-mailovou adresu digiprofirmu@uradprace.cz.

Přílohy

Podmínky NPO DIGI pro firmu.pdf (259,2 kB)
Veřejná podpora.pdf (324,39 kB)
Informace o Čestném prohlášení.pdf (167,03 kB)