Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji

Název projektu: Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji

Doba realizace: 1.2.2016 – 30.4.2023

Reg.č.projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.


Popis projektu

Hlavním cílem projektu je snížení počtu nezaměstnaných osob prostřednictvím jeho aktivit. Účastí v projektu a absolvováním jeho aktivit zvýší nezaměstnaní svoji šanci na uplatnění na trhu práce. Předpokládáme, že do projektu vstoupí min. 716 osob spadajících do cílové skupiny, 92 z nich absolvuje rekvalifikační kurz a 266 nastoupí na společensky účelné pracovní místo.

Projekt zajišťuje nejen ucelenou nabídku vzdělávacích kurzů, ale zároveň také individuální přístup k účastníkům projektu. Základním principem tohoto projektu je rozšíření dovedností a kompetencí jednotlivce, poskytování širších a komplexních služeb od motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit až k podpoře pracovních míst.

 

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti ve zvolené cílové skupině a také na zvýšení šance k uplatnění na trhu práce. Tyto změny následně povedou ke zlepšení sociálního statusu i celkově finanční situace dané domácnosti, případně osoby, která o sebe samostatně pečuje. Cílem je nejenom celkově zlepšit životní úroveň ohrožené skupiny uchazečů o zaměstnání, ale také předejít či eliminovat negativní jevy, které na cílovou skupinu může mít dlouhodobá nezaměstnanost či evidence na úřadu práce - ztráta motivace, sociálních jistot, apod.

 

Pro koho je projekt určen?

Projekt je zaměřen na složenou cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání (UoZ), kterou tvoří UoZ do 25 let věku a UoZ nad 50 let, současně v obou případech musí být v evidenci ÚP ČR minimálně 4 měsíce.Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

 • Poradenský program Orientace na trhu práce
 • Individuální a skupinové poradenství
 • Vzdělávací kurz Finanční gramotnost
 • Bilanční diagnostika
 • Vyhledávání uplatnění na trhu práce
 • Dotovaná pracovní místa v podobě společensky účelných pracovních míst vyhrazených
 • Doprovodná opatření – např. úhrada jízdného


 

Informace pro uchazeče o zaměstnání:

 • Výběr účastníků do projektu probíhá průběžně formou individuální informační schůzky s odborným pracovníkem projektu na kontaktních pracovištích ÚP ČR v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Svitavách. Na tyto schůzky je uchazeč o zaměstnání doporučován svým poradcem pro zprostředkování, příp. se může v případě zájmu obrátit na odborného pracovníka sám.
 • Uchazeč, který bude mít zájem o vstup do projektu, podepíše na této schůzce Dohodu o účasti v projektu.
 • Vstup do projektu je dobrovolný.
 • Některé aktivity jsou povinné.
 • Účastník, který neabsolvuje povinné aktivity projektu, nemůže být zařazen na dotované pracovní místo.

 

Informace pro zaměstnavatele:

 • Příspěvek na mzdové náklady lze poskytnout pouze na uchazeče o zaměstnání, který je účastníkem projektu a absolvoval povinné aktivity projektu.
 • Poslední žádosti včetně příloh v rámci projektu přijímáme do 10.1.2023.
 • Příspěvek je nenárokový.
 • V případě schválení žádosti odbornou komisí je se zaměstnavatelem sepsána Dohoda o poskytnutí příspěvku.
 • Teprve po podpisu Dohody může zaměstnavatel s účastníkem podepsat pracovní smlouvu.
 • Příspěvek bude poskytován maximálně do 28. února 2023

 

 

Kam se obrátit pro informace:

jméno pozice telefonní číslo e-mail 
Helena Ročková  finanční manažer 950 144 476 helena.rockova@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 3. 5. 2023