Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji

(konečné výsledky projektu)

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018

Doba realizace projektu:

1. 2. 2016 – 30. 4. 2023

Rozpočet projektu:

51 175 335 Kč

Forma financování projektu:

85 % z ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR

Místo realizace projektu:

Pardubický kraj

Minimální počet účastníků:

716

 

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU:

Uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu práce v Pardubickém kraji minimálně 4 měsíce a zároveň patřící do jedné z těchto skupin:

  1. do 25 let věku
  2. nad 50 let věku

CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu bylo zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob z výše uvedené cílové skupiny prostřednictvím jednotlivých aktivit projektu. Hlavním záměrem bylo individuálním přístupem pomoci účastníkům projektu najít vhodné zaměstnání.

KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU:

VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU – byl realizován ve spolupráci s jednotlivými kontaktními pracovišti úřadu práce v Pardubickém kraji, kdy byl projekt kombinovaně skupinovou a individuální formou představen 1 922 uchazečům o zaměstnání, z nichž 756 podepsalo dohodu o účasti v projektu, tj. 39 %, což představuje 106 % plánovaného počtu účastníků.

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ A PODPORA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ – individuální poradenství bylo poskytováno všem účastníkům projektu po celou dobu jejich účasti v projektu, kdy byl s každým účastníkem nejprve sestaven plán absolvování dalších aktivit s ohledem na jeho individuální potřeby. Následně byla předmětem konzultací zejména pomoc s vyhledáváním vhodných pracovních příležitostí. Celkem bylo odbornými pracovníky projektu poskytnuto 5 144 konzultací.

 

PORADENSKÝ PROGRAM ORIENTACE NA TRHU PRÁCE – o rozsahu 32 hodin, resp. od poloviny roku 2021 40 hodin, představoval pro účastníky projektu povinnou aktivitu a sloužil ke zvýšení jejich motivace a sebevědomí pro uplatnění se na trhu práce, k posílení právního vědomí a zvýšení orientace v problematice trhu práce. Součástí programu byla také příprava životopisu a motivačního dopisu a nácvik pracovního pohovoru. Program úspěšně absolvovalo 610 účastníků, tj. 81 % všech, kteří vstoupili do projektu.

KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI – byl realizován do poloviny roku 2021 o rozsahu 8 hodin, následně o rozsahu 10 hodin, a jeho cílem bylo podat všeobecný přehled v oblasti financí, naučit účastníky orientovat se ve finančních rozhodnutích, spravovat osobní finanční prostředky atd. Tímto kurzem prošlo 471, resp. 88 účastníků projektu.

REKVALIFIKACE – byly zaměřeny zejména na získání odborných znalostí a dovedností vyžadovaných na trhu práce. Účastník projektu si mohl vybrat z nabídky rekvalifikačních kurzů zabezpečených úřadem práce nebo si zvolit nějaký jiný akreditovaný rekvalifikační kurz. Celkem si zvýšilo kvalifikaci 32 účastníků projektu, kdy 44 % účastníků absolvovala nějaký kvalifikační kurz a 56 % kurz počítačové gramotnosti.

BILANČNÍ DIAGNOSTIKA – představovala program založený na komplexním zhodnocení schopností a možností účastníka projektu vzhledem k jeho perspektivnímu uplatnění na trhu práce, a to prostřednictvím psychologického poradenství a standardních psychodiagnostických metod. Celkem využilo tohoto programu 7 účastníků projektu.

POMOC SE ZPROSTŘEDKOVÁNÍM ZAMĚSTNÁNÍ – byla hlavním záměrem poskytování individuálního poradenství účastníkům projektu. Celkově bylo odbornými pracovníky projektu zprostředkováno pro 263 účastníků projektu pracovních míst se mzdovým příspěvkem (společensky účelná pracovní místa vyhrazená) a dalším 293 účastníkům projektu byla poskytnuta pomoc se získáním nedotovaného pracovního místa (HPP, DPP, DPČ).

DOPROVODNÁ OPATŘENÍ – představovala nástroj sloužící k eliminaci důvodů, které by bránily uchazečům o zaměstnání ve vstupu do projektu, kdy byly účastníkům projektu propláceny prokázané jízdné výdaje spojené s účastí na aktivitách projektu nebo výpisy z rejstříku trestů či potvrzení o zdravotní způsobilosti v souvislosti s nástupem na rekvalifikaci atd.

ROZPOČET PROJEKTU – byl vyčerpán z 87 %, tj. cca 45 mil. Kč.

Do projektu vstoupilo 756 uchazečů o zaměstnání a 556 z nich, tj. 74 %, získalo nějakou formu zaměstnání.

Poslední aktualizace: 13. 7. 2023