Norsko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - https://eures.europa.eu/index_cs pro vyhledání - https://europa.eu/eures/portal/jv-se/home?lang=cs

nebo na stránkách NAV - norského úřadu práce - http://www.nav.no/ 

 

Norsko sice není členským státem Evropské unie, otázka volného pohybu pracovních sil je však řešena v Dohodě o Evropském hospodářském prostoru, jejíž smluvní stranou je i Norsko.
Od 1. 5. 2004 se rozšiřují práva občanů deseti nových členských států EU a uvolňují se podmínky pro pobyt a výkon zaměstnání v Norsku.

 

1. Kde hledat práci:

 

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

 

 

 • Komerční portály s nabídkou volných pracovních míst v Norsku, např.:

 

 

Sezónní práce:

 

· Každoročně se v Norsku objevuje velké množství nabídek pro letní sezónní práce, většina pozic však vyžaduje znalost norštiny. Informační leták, jak a kde žádat o letní sezónní zaměstnání je k dispozici v angličtině u norských EURES poradců

Místní úřady práce

Úřady práce disponují databází všech volných pracovních míst a mají k dispozici informační brožury týkající se problematiky zaměstnání.
Na norských úřadech práce jsou k dispozici informace týkající se:

 • Volných pracovních míst
 • Pravidel pro zaměstnávání občanů jiných členských zemí EU/EHP
 • Životních a pracovních podmínek v Norsku
 • Převodu dávek v nezaměstnanosti do Norska
 • Vzdělávacích možností v Norsku
 • Žádostí o zaměstnání
 • Odborného vzdělávání, rekvalifikací a informací o situaci na trhu práce


K dispozici rovněž bývá přehled autorizovaných překladatelů, kontaktní adresy velvyslanectví členských zemí EU/EHP a další užitečné kontakty.
Uvedené služby NAV jsou poskytovány zdarma.

 • Personální agentury
  Soukromé zprostředkovatelské agentury se často specializují na určitý sektor průmyslu nebo profesí. Seznam agentur je k dispozici na „Zlatých stránkách“ (http://www.gulesider.no/ – možnost i anglické verze) v sekci “Personnel Agencies ”.

 

V případě, že jste v evidenci českého Úřadu práce a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. exportu podporu v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě.

Bližší informace Vám podá český Úřad práce, kde jste registrováni.

 

 

2. Regulovaná povolání:

 

Pokud jste se rozhodli pracovat v Norsku, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání - Není-li vámi vybrané povolání v Norsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Španělska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání - Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Norska stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka.

   

Pro účely uznání odborné kvalifikace je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání; informace o procesu a uznávacích orgánech v Norsku jsou dostupné zde: https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts  

 

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), viz https://www.enic-naric.net/.

 

Informace o uznávání vyššího vzdělání získaného v zahraničí je možné získat u úřadu NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen):
NOKUT - Norwegian Agency for Quality Assurance in Education
P.O. Box 1708 Vika
0121 Oslo, Norway
Phone: +47 21 02 18 00
Fax: +47 21 02 18 01
E-mail:
postmottak(a)nokut.no
http://www.nokut.no/

Na základě zaslané žádosti o uznání kvalifikace NOKUT posoudí, zda stupeň a rozsah studia odpovídá norským požadavkům na vzdělání v dané profesi. Seznam minimálních požadavků na úroveň kvalifikace získané v zahraničí je uveden na internetových stránkách NOKUT http://www.nokut.no/.
Různé vzdělávací instituce v Norsku se zabývají uznáváním specifických kvalifikací, například rozhodují o tom, zda zahraniční kvalifikace odpovídá zcela nebo částečně stupni odpovídající kvalifikace, kterou škola poskytuje, případně zda odpovídá jinému typu kvalifikace, kterou se posuzující instituce zabývá.
Z uznání stupně vzdělání nebo jiné kvalifikace ještě automaticky neplyne právo žadatele provozovat profesi, která je v Norsku regulována. Pro tuto skupinu profesí je vyžadována autorizace.

Autorizace
Žádosti o autorizaci jsou zasílány relevantním pověřeným institucím.

Příklady:

Učitelské kvalifikace:
Žádost o uznání může být zaslána na NOKUT, který žádost postupuje regionálnímu regulátorovi (fylkesmann). Zde je vydáno uznání kvalifikace.

Zdravotnické profese:
The Norwegian Registration Authority for Health Personnel (SAFH).
Postboks 8053 Dep,
0031 Oslo,
Norway
Tlf: +47 22 00 39 50

http://www.safh.no/

Veterináři:
The Norwegian Food Safety Authority
Postboks 383
N-2381 Brumunddal
Norway
Tel: +47 23 21 68 00
Fax: +47 23 21 68 01
E-mail:
postmottak(a)mattilsynet.no
Web site: http://www.mattilsynet.no/

Právníci:
The Supervisory Council for Legal Practice (Tilsynsradet for advokatvirksomhet)
Postboks 720 Sentrum
0106 Oslo
Tlf: +47 22 00 75 00, email:
post(a)tilsynet.no
http://www.tilsynet.no/

Architekti:
Tato profese není v Norsku regulována. Žádost o obecné uznání kvalifikace je možné zaslat úřadu NOKUT. Pro uznání specifické kvalifikace a právo používat odpovídající norský titul kontaktujte tyto instituce:

NTNU
NO-7491 Trondheim
Norway
Tlf: +47 73 59 50 00
e-mail:
postmottak(a)adm.ntnu.no
http://www.ntnu.no/

Oslo School of Architecture
Maridalsveien 29
0175 Oslo
Norway
Tlf: +47 22 99 70 00
e-mail:
postmottak(a)aho.no
http://www.aho.no/

Bergen School of Architecture (BAS)
Bergen Arkitekt Skole
Sandviksboder 59-61
5035 Bergen
Norway
Tlf: +47 55 36 38 80
e-mail:
adm(a)bergenarkitektskole.no
http://www.bergenarkitektskole.no/

Všeobecné informace o uznávání kvalifikace získané na středních školách v zahraničí poskytují Národní vzdělávací úřady (Statens Utdanningskontor) v každém regionu.

Více informací o uznávání kvalifikací v Norsku:

http://odin.dep.no/ufd/english/doc/handbooks/014081-120044/dok-bn.html
Příručka v angličtině o uznávání zahraniční kvalifikace v Norsku na internetové stránce norského Ministerstva školství.

http://www.nokut.no/
Národní úřad pro kvalitu vzdělávání.

3. Registrace k pobytu

 

První povolení k pobytu na základě pracovní smlouvy může být uděleno na dobu maximálně jednoho roku. Poté může být taková osoba, jako každý občan EHP, dostat povolení k pobytu na dobu až 5 let.

Informácie nájdete na Work in Norway.

Praktické informácie k přestěhováníí  do Nórska nájdete také na stráncee New in Norway www.nyinorge.no .

 

 

4. Dlouhodobý pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání

 

Registr obyvatel
Cizinec, který plánuje pobyt v Norsku delší než tři měsíce, se musí registrovat na místním městském registru obyvatel. V závislosti na délce vašeho pobytu v Norsku vám bude vystaveno „D“ číslo nebo osobní „ID“ číslo, uvedené v průkaze. Na úřad si sebou vezměte pracovní smlouvu a pas, popř. občanský průkaz.

Na území Norska se můžete zdržovat po dobu tří měsíců bez nutnosti žádat o povolení k pobytu. Jestliže se nahlásíte jako žadatel o práci na pracovním úřadě (NAV), můžete se zdržovat v Norsku po dobu maximálně šesti měsíců.

Daňová karta
Pro získání daňové karty, která umožňuje správné odvody z vašeho platu, musíte vyplnit žádost o vydání daňové karty pro cizince. Tato žádost je k dispozici na každém místním daňovém úřadě. Daňovou kartu ihned předejte svému zaměstnavateli, v opačném případě by byl zaměstnavatel povinen odvádět 50 % z vašeho platu, což je samozřejmě více, než běžné srážky ze mzdy.

 

5. Sociální zabezpečení - Zdravotní a sociální pojištění:

 

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

 

Zdravotní pojištění:

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC . V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC . Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

 1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
  Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.
 2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
  Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

 

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ.

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

Kancelář zdravotního pojištění: www.kancelarzp.cz

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

 

Sociální pojištění:

 

Norsko je součástí koordinovaného systému sociálního zabezpečení platného v Evropské unii na základě dohody v rámci Evropského hospodářského prostoru. Český občan pracující v Norsku je součástí národního systému sociálního zabezpečení po celou dobu svého zaměstnání.

Sociální pojištění je 8,2 % u zaměstnanců a 11,4 % u OSVČ.

Informace k systémům sociální ochrany můžete nalézt v databázi MISSOC:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=cs

 

6. Daně z příjmu:

 

Pokud pracujete v Norsku, budete podléhat zdanění příjmu v Norsku.

 

V Norsku platí daně všechny fyzické i právnické osoby, které mají status rezidenta, a to ze všech příjmů plynoucích z tuzemska i ze zahraničí. Rezidentem se stává podnik okamžikem registrace a fyzická osoba po šesti měsících legálního pobytu v zemi. Fyzické a právnické osoby bez statusu rezidenta platí daně ze zisku dosaženého činností v Norsku. Příjem zahraničních pracovníků, kteří v Norsku nejsou daňovými rezidenty, je zdaněn 25 % v rámci nového systému PAYE. Příjem zahraničních sportovců a umělců je zdaněn nižší sazbou ve výši 15%. Součástí daně z příjmu je rovněž příspěvek do národního systému sociálního pojištění ve výši 8 %.

Daň ze zisku právnických osob je 22 %, v příp. poskytovatelů některých finančních služeb až 25 %. Ztráty lze zohlednit jako odečitatelnou položku po dobu deseti let. Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance platí firma. U fyzických osob se celková daň z příjmu ve výši 22% skládá z dílčích daní, mezi které patří obecní daň, krajská daň, státní daň a sociální nemocenská dávka. Mimo toto základní schéma jsou státem uplatňovány další daně, jako je daň z majetku a progresívní daň z příjmu v rozmezí 0 – 17,4 %. Sazby daně jsou v intervalu 22-53 %. Sazby DPH činí 25 % (základní sazba), 15 % (potraviny) a 12 % (osobní doprava, ubytování, poplatek z TV přijímače, vstupné do divadla, kin, muzeí apod.). Podrobnosti o daňovém systému Norska lze získat na webu norského Daňového úřadu. Mezi ČR a Norskem je v platnosti smlouva o zamezení dvojího zdanění: https://www.mfcr.cz/cs/zahranici-a-eu/smlouvy-o-zamezeni-dvojiho-zdaneni/prehled-platnych-smluv

Mezinárodní zdanění

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

 

7. Ztráta zaměstnání /ukončení pracovního poměru:

 

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (čl. 11(3)(a) nař. 883/04; čl. 13(2)(a) nař. 1408/71).

 

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

 

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce v Norsku, případně potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané v Norsku pro účely české podpory v nezaměstnanosti, pak si požádejte o vystavení formuláře U1 (E301), který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění.


Po ukončení pracovního poměru v Norsku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář U1 (dříve E 301), který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání. Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.
O vystavení formuláře U1 (E 301) lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Norsku. Žadatel kontaktuje místní norský úřad práce a dodá veškerou dokumentaci týkající se jeho zaměstnání v Norsku. Pro tyto účely využije speciální formulář, ke kterému je nutné doložit vyplněný formulář PB-2105. Tento formulář si nechává žadatel vyplnit a potvrdit od všech svých norských zaměstnavatelů. Bez tohoto formuláře nebude U1 (E301) vystaven.


Žádost o E301 (144.5kB) (ke stažení) Formulář PB 2105 (533.65kB) (ke stažení)

Kontaktní instituce vydávající tento formulář v Norsku:
NAV EEA Administration
Postuttak E
N-2201 Kongsvinger
NORWAY

tel +47 815 58 222

email: eos(a)nav.no

Pokud jste registrováni v České republice na Úřadě práce, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) písemně jeho prostřednictvím.

 

 

8. Pracovní podmínky:

 

Informace týkající se pracovních podmínek v Norsku můžete nalézt na stránce  Národního inspektorátu práce www.arbeidstilsynet.no .

 

Základní informace:

 

    Týdenní pracovní doba je nejvýše 40 hodin týdně nebo 9 hodin denně. V kolektivní smlouvě lze dohodnout kratší pracovní dobu. Pracovníci s nepravidelnou pracovní dobou nebo pracující přes víkendy mohou mít dohodnutou týdenní pracovní dobu 38 nebo 36 hodin. Existují i speciální pracovní dohody na 48, popř. 54 hodin týdně, ovšem v jiných týdnech zaměstnanec pracuje úměrně hodin méně, takže v průměru je dodržen průměr 36 nebo 38 hodin týdně.

Pracovník v Norsku má nárok na 25 dní pracovní dovolené. Soboty jsou počítány jako pracovní dny, a to i v případě, že zaměstnanec běžně v sobotu nepracuje. Zaměstnanci nad 60 let mají nárok na jeden týden dovolené navíc.

V Norsku je ročně třináct dnů pracovního klidu včetně všech oficiálních, náboženských, popř. pohyblivých svátků.

 

 

9. Rodinné dávky:

 

       Celkový přehled o dávkách a podporách určených rodinám s dětmi můžete nalézt na stránce Národního inspektorátu práce www.arbeidstilsynet.no , popřípadě https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1123&langId=en&intPageId=4703

 

 

10. Doplňující informace a dokumenty ke stažení:

 

Velvyslanectví Norska v ČR:
Hellichova 1/458
118 00 Praha 1
tel: +420 257 111 500
e-mail:
emb.prague(a)mfa.no
web: https://www.norway.no/cs/Czech-Republic/
hodiny pro veřejnost: PO-PÁ 9.00 – 15.00

Velvyslanectví ČR v Norsku:
Fritzners gt. 14
0244 Oslo, Norsko
Tel.: 0047 22 12 10 30
Fax: 0047 22 55 33 95
e-mail.:
oslo(a)embassy.mzv.cz
web: http://www.mzv.cz/oslo

Informace k vysílání pracovníků:

 

Další zdroje zdroje informací:
http://www.nav.no/ – veřejné služby zaměstnanosti Norska
http://www.udi.no/ – norský Imigrační úřad
https://web.mpsv.cz – Ministerstvo práce a sociálních věcí
- tiskový materiál EURES Norsko – oficiální postoj norské vlády k problematice volného pohybu pracovních sil ke dni 9.února 2004;
- tisková zpráva AETAT ze dne 31.3. 2006 o postoji norské vlády k přechodným opatřením na norském trhu práce pro období let 2006 – 2009.

http://www.norway.no/ – základní norský webový rozcestník;
http://www.visitnorway.com/ – oficiální stránky pro zahraniční návštěvníky Norska. Cestování, doprava, ubytování atd.;
http://www.vandrerhjem.no/ – kontakty na ubytování v Norsku;
http://www.expatfocus.com/expatriate-norway - stránka pro expatrioty;
http://www.velkommenoslo.no/ – stránka určená imigrantům především v Oslu;
http://www.ssb.no/english/yearbook/ - statistická ročenka 2013;
http://www.ssb.no/english/subjects/00/minifakta_en/en/ - faktografický přehled o Norsku;
http://www.toll.no/ – užitečné dopravní informace pro cizince. Přeprava zboží přes hranice, registrace zahraničního vozidla atp.

http://www.arbeidstilsynet.no/ – informace o oficiální úrovni platů v různých profesích a o právech a povinnostech zaměstnanců;
http://www.skatteetaten.no/ – daňové úřady. Vydávají osobní daňová čísla a informují o daňových pravidlech v Norsku;

 

Poslední aktualizace: 14. 2. 2024