Mámo, táto neseďte doma!

Název projektu:

Mámo, táto neseďte doma!

Doba realizace:

1. 2. 2016 – 30. 4. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000030

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti cílové skupiny pomocí komplexní realizace jednotlivých aktivit s ohledem na individuální potřeby účastníka projektu. Aktivity vyhrazené pro účastníky projektu by měly vést ke znovunabytí ztraceného sebevědomí, které je ve většině případů způsobeno mnohaletým výpadkem z trhu práce. Projekt si klade za cíl motivovat cílovou skupinu k proaktivnímu přístupu na trhu práce, v jehož důsledku dojde k získání dlouhodobě stabilního zaměstnání.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je určen cílové skupině, která je hendikepována na trhu práce kumulací překážek bránících nástupu do zaměstnání (vzdělání, péče o dítě, absence praxe, časový odstup od posledního zaměstnání). Cílem realizace projektu je pomocí komplexního balíčku jednotlivých aktivit, zaměřených co nejvíce na míru každému účastníku projektu, umístit maximální počet účastníků projektu do stabilního zaměstnání.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání, kteří pečují o dítě (děti) do 15 let věku (včetně) a jsou evidováni v evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP ČR - kontaktních pracovištích Krajské pobočky v Olomouci. Do projektu mohou vstoupit bez ohledu na dosažené vzdělání, věk a praxi.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu účastník povinně absolvuje následující klíčové aktivity projektu:

 1. Výběr účastníků - realizace probíhá na jednotlivých kontaktních pracovištích v Olomouckém kraji. Na základě doporučení oddělení zprostředkování, kontaktního pracoviště, ÚP ČR budou navrhováni uchazeči o zaměstnání k účasti v projektu a budou pozvání na informační akce (představení projektu, vyplnění dotazníků, zjištění předběžného zájmu o zapojení do projektu). Na základě vyplněných dotazníků budou uchazeči o zaměstnání vybráni ke vstupu do projektu.
 2. Vstupní modul - seznámení účastníků projektu s projektem, jeho cíli, časových harmonogramem, právy a povinnostmi, podpisy Dohod o účasti v projektu atd.,
 3. Individuální poradenství - každý účastník projektu absolvuje samostatně minimálně 2 hodiny. Obsahem je řešení konkrétní situace účastníka projektu v návaznosti na jeho nezaměstnanost.
 4. Skupinové poradenství - skupinový poradenský program, jehož záměrem je získání motivace k řešení nezaměstnanosti. Obsahem jsou témata ohledně hledání zaměstnání na trhu práce, překonání ostychu, techniky sebeprezentace, aktivní hledání zaměstnání, kontaktování zaměstnavatele, příprava na příjímací pohovor atd. Aktivita je v rozsahu min. 37 hodin.
Následně se může účastník zapojit do klíčových aktivit:
 1. Odborná výuka - rekvalifikace (rekvalifikace zabezpečované či zvolené) - zvýšení či získání nové odborné kvalifikace účastníka projektu, která může pomoci získat nové pracovní příležitosti,
 2. Společensky účelné pracovní místo - vyhrazené - zaměstnavatel vyhrazuje na základě dohody s ÚP ČR pracovní místo účastníku projektu. Zaměstnavateli se poskytuje příspěvek na mzdové náklady zaměstnance. Příspěvek je poskytován nejdéle po dobu 12 měsíců a jeho maximální výše závisí na délce evidence uchazeče o zaměstnání na ÚP ČR, věku uchazeče o zaměstnání na ÚP ČR, či na znevýhodnění UoZ.
 3. Doprovodná opatření - slouží k usnadnění účasti na klíčových aktivitách projektu. Doprovodná opatření jsou:
  • jízdné,
  • příspěvek na péči o dítě,
  • potvrzení zdravotní způsobilosti,
  • kadeřník.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt „Mámo, táto neseďte doma!“ navazuje na projekt „Harmonizace zaměstnání a rodiny“, který ÚP ČR, Krajská pobočka v Olomouci úspěšně realizovala v letech 2013 – 2015.

Poslední aktualizace: 7. 11. 2023