Malta - životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu (pro vyhledání klikněte zde)

nebo přímo stránky maltských veřejných služeb zaměstnanosti - Jobsplus (gov.mt)

 

Občané České republiky nepotřebují pro práci na Maltě od 1. 5. 2004 pracovní povolení.

 

 

1. Kde hledat práci:

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

 

 

 

  • Komerční portály s nabídkou volných pracovních míst na Maltě, např.:

 

  • Národní noviny:

 

 

V případě, že jste v evidenci českého Úřadu práce a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. transferu podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě.

Bližší informace vám podá český Úřad práce, kde jste registrováni.

 

 

2. Regulovaná povolání:

Pokud jste se rozhodli pracovat na Maltě, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání – Není-li vámi vybrané povolání na Maltě regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Malty. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání – Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Malty stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím.

Databáze regulovaných profesí

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?newlang=en

 

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), viz https://www.enic-naric.net/.

 

 

3. Registrace k pobytu

Registrace při pobytu do 3 měsíců není nutná. Každý občan EU/EHP má na základě „práva pobytu“ právo se usadit, pobývat či pracovat na Maltě. Toto právo má každý občan EU/EHP, který buď na Maltě pracuje nebo nepracuje, ale má dostatečné množství finančních prostředků na uspokojování základních životních potřeb, aniž by pobíral dávky sociální pomoci. Při vstupu na Maltu není po občanech EU/EHP požadováno vízum pouze platný pas nebo národní průkaz totožnosti.

 

 

4. Dlouhodobý pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání

Za předpokladu, že pobyt českého občana přesáhne 3 měsíce, je povinen zažádat o vydání povolení k pobytu. V žádosti je třeba uvést důvod, pro který se o povolení žádá (cestování, studium, zaměstnání apod.). Povolení se vydává na dobu 5 let a za normálních okolností je automaticky prodlužováno. Přerušení pobytu, nepřesahujícího 6 po sobě jdoucích měsíců, nebude mít žádný vliv na platnost povolení.

 

K vydání povolení k pobytu budete společně s žádostí potřebovat: platný průkaz totožnosti, pracovní povolení. Vaši rodinní příslušníci musí doložit: platný průkaz totožnosti, vízum (pokud se na ně vztahuje vízová povinnost), doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem (rodný list, oddací list apod.), doklad potvrzující, že je nezaopatřenou osobou.

Obdržel-li jste povolení k pobytu a jste zaměstnán, budete považován za osobu se statutem usedlíka na tak dlouho, dokud se dobrovolně nestanete nezaměstnaným. V takovémto případě by povolení k pobytu mohlo být zrušeno za předpokladu, že by ministr práce označil Vaši situaci (týká se i rodinných příslušníků) za takovou, která by mohla v určených oborech zaměstnání narušit nebo ohrozit životní úroveň či zaměstnanost obyvatel.

 

5. Sociální zabezpečení Zdravotní a sociální pojištění:

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

 

Zdravotní pojištění:

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC. Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

  1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
    Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistné i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.
  2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
    Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

 

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ (www.cssz.cz).

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

Kancelář zdravotního pojištění: www.kancelarzp.cz

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

 

6. DaŇ z příjmu fyzických osob:

Pokud pracujete na Maltě, budete podléhat zdanění příjmu, který získáte výdělečnou činností na území Malty, na Maltě.

 

 

Mezinárodní zdanění

 

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, daní jen příjmy, které získá na území tohoto státu. V zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem, musí danit své celosvětové příjmy.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

 

Mezi Českou republikou a Maltou platí od 6. 6. 1997 (164/1997 Sb.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv.

 

 

7. Ztráta zaměstnání /ukončení pracovního poměru:

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

 

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

 

Pokud máte zájem o export dávek v nezaměstnanosti do jiného státu EU, obraťte se na veřejné služby zaměstnanosti, kde jste registrováni.

 

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce na Maltě, můžete si požádat o vystavení formuláře U1 (E301), který potvrzuje doby sociálního pojištění získané na Maltě.
 

K žádosti o formulář U1 je nutné doložit kopie následujících dokumentů ze zaměstnání:

  • FS3 za období, po které jste pracoval/a na Maltě (roční potvrzení o příjmech a daních; vydává zaměstnavatel na konci daňového období, nebo po skončení zaměstnání),
  • doklad o ukončení zaměstnání (ETC).

Pokud nemáte uvedené dokumenty k dispozici, vyžádejte si je od svého zaměstnavatele.

 

 

Žádost o formulář U1 s kopiemi dokumentů ze zaměstnání se zasílá na adresu:

Ministry for Education, Employment and the Family (MEEF)
Department of Social Security
International Relations Unit
38, Ordnance Street
Valletta VLT 2000
MALTA

Tel.: +356 2590 3420; fax: +356 2590 3282
E-mail: iru.dss@gov.mt; web: https://socialsecurity.gov.mt/mt/

 

Občané mohou požádat o formulář U1 z Malty on-line. K žádosti je nutné přiložit kopii osobního dokladu s fotografií (OP/pas). Zaměstnanci dále přikládají kopie posledního ETC a všech FS3, OSVČ pak IRD Receipts re payment of SSC.

 

Pokud jste registrováni v České republice na úřadě práce a potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané ve Francii pro účel zjištění nároku na českou podporu v nezaměstnanosti, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) písemně prostřednictvím ÚP ČR.

 

 

8. Pracovní podmínky:

Základní informace:

Běžná týdenní pracovní doba činí 40 hodin týdně. Maximálně však může představovat 48 hodin včetně přesčasů, za které ovšem náleží zaměstnanci příplatek. Zaměstnanci pracující na plný úvazek mají nárok na dovolenou v délce 25 dní za rok. Čerpat dovolenou je možno po uplynutí zkušební doby nebo také po domluvě se zaměstnavatelem. Státní a veřejné svátky čítají celkem 15 dní. V případě, že svátek připadne na sobotu nebo neděli, je přidán den volna.

 

Informace týkající se pracovních podmínek na Maltě můžete nalézt na následujících odkazech:

Veřejné služby zaměstnanosti – https://jobsplus.gov.mt/

Department for Industrial and Employment Relations – Inspekce práce –

https://dier.gov.mt/en/Pages/home.aspx      

 

 

9. Dávky v mateřství a rodičovství:

Informace o dávkách a podporách určených rodinám s dětmi můžete nalézt na portálu ministerstva – The Ministry for Social Justice and Solidarity, the Family and Children’s Rights – Home - Ministries (gov.mt)

 

10. Doplňující informace a dokumenty ke stažení:

Život a práce na Maltě – Evropský portál EURES:

⁣Living and working conditions: Malta - European Commission (europa.eu)

 

Velvyslanectví ČR v Římě:

Konzulární informace pro Maltu | Velvyslanectví České republiky v Římě (gov.cz)

 

Podnikání:

Malta Enterprise |

 

Department for Industrial and Employment Relations – Inspekce práce:

Home (gov.mt)

 

Doprava na Maltě:

Home - Transport Malta (gov.mt)

Doprava na Gozo:

Gozo Channel - Your gateway to Gozo

 

Letecká doprava na Maltě:

Air Malta | The Airline of the Maltese Islands : Air Malta

Malta International Airport | A Warm Welcome to Malta - Malta International Airport (maltairport.com)

 

Uznání kvalifikace:

Home - edukazzjoni (gov.mt)

 

Informace k vysílání pracovníků:

Enterprise Europe Network - Publikace a odborné letáky EEN – Centrum - zkušený a spolehlivý partner pro váš region (crr.cz)

 

Poslední aktualizace: 3. 7. 2024