Maďarsko životní a pracovní podmínky

 

Občané České republiky nepotřebují pro práci v Maďarsku pracovní povolení. Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání maďarských občanů.

Kde hledat práci:

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

 

 

 • Komerční portály s nabídkou volných pracovních míst v Maďarsku, např.:

 

 

V případě, že jste v evidenci českého Úřadu práce a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. transferu podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě.

Bližší informace vám podá český Úřad práce, kde jste registrováni.

 

Regulovaná povolání:

Pokud jste se rozhodli pracovat v Maďarsku, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání - Není-li vámi vybrané povolání v Maďarsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Maďarska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání - Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Maďarska stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím.

Seznam regulovaných profesí (szabályozott szakmák) v Maďarsku  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage, https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/download/9/7e/a1000/regproflistHUN201602.pdf

 

Pro účely uznání odborné kvalifikace je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání; informace o procesu a uznávacích orgánech v Maďarsku jsou dostupné na https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/english/recognition_of_foreign_qualifications.

 

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC)  https://www.enic-naric.net/.

 

Registrace k pobytu

Od 1. září 2013 může český občan cestovat do Maďarska pouze s platným občanským průkazem nebo pasem, a to na dobu maximálně 3 měsíců.  Vy jakožto český občan tedy máte právo zůstat v Maďarsku 3 měsíce, aniž byste museli splnit jakékoliv osobní podmínky a další formální požadavky. Taktéž ani váš příchod nemusí být registrovaný kompetentními imigračními orgány.

 

Máte ale povinnost oznámit své první bydliště na území Maďarska místně příslušným úřadům, stejně jako každou změnu bydliště.

 

Více informací: Úřad pro imigraci a státní občanství (Bevándorlási és Állompolgársági Hivatal)  http://www.bmbah.hu/index.php?lang=hu.

 

Dlouhodobý pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání

Pobyt delší 3 měsíců musí být nahlášený a legálnost pobytu potvrzená příslušným dokladem - potvrzení o registraci (regisztrációs igazolás). Potom vám komepentní úřad (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, KEKKH) automaticky pošle potvrzení o bydlišti.

 

Český občan je oprávněn zůstat v Maďarsku na dobu delší 3 měsíců, pokud:

 • má placené zaměstnání

 • studuje

 • prokáže dostatek finančních prostředků, aby se nestal přítěží maďarskému sociálnímu systému

 • je zdravotně pojištěn

 

Osvědčení o registraci je vydáno na dobu neurčitou. Pozbyde platnosti tehdy, pokud zanikne samotné právo na pobyt (například pokud opustíte Maďarsko na delší dobu).

Po pěti letech pobytu v Maďarsku si můžete zažádat o trvalý pobyt.

 

Více informací: Úřad pro imigraci a státní občanství (Bevándorlási és Állompolgársági Hivatal)  http://www.bmbah.hu/index.php?lang=hu

O osvědčení k registraci si český občan zažádá osobně na místně příslušné pobočce Úřadu pro imigraci a státní občanství (Bevándorlási és Állompolgársági Hivatal). Co je třeba doložit v případě, že přijedete do Maďarska za účelem výdělečné činnosti, se dočtete na http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=55&Itemid=809&lang=en#.

 

Občan České republiky dále dokládá, že má dostatek finančních prostředků. Například formou potvrzení o odvádění daní do sociálního systému jakékoli členské země, anebo prohlášením od zahraniční nebo maďarské finanční instituce týkajícího se účtu žadatele.

Dále dokládá potvrzení o tom, že je zdravotně pojištěný, anebo má dostatek finančních prostředků na pokrytí služeb v oblasti zdravotnictví.

Součástí postupu pro vydání osvědčení k registraci je i registrace prvního bydliště v Maďarsku.

 

Formulář žádosti  http://www.bmbah.hu/images/Formanyomtatvany_OIF_angol/EGT_regig/Registration_certificate_for_EEA_Nationals.docx

 

Správní poplatek za osvědčení činí 1 000 HUF. http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/doc/SZAMVITELI%20BIZONYLAT%20KÉRÉS-en%202018.docx

 

Více informací  http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=55&Itemid=809&lang=en#

 

Sociální zabezpečení - Zdravotní a sociální pojištění:

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

 

Zdravotní pojištění:

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC . Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

 1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
  Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistné i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.

 2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
  Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

 

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ (www.cssz.cz).

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

Kancelář zdravotního pojištění  www.kancelarzp.cz

Česká správa sociálního zabezpečení  www.cssz.cz

 

Pro vstup do maďarského sociálního systému je nutné si vyřídit TAJ kartu/číslo. Ta obsahuje číslo sociálního zabezpečení a další osobní údaje. O ni požádá zaměstnavatel, pod kterým za vás bude hradit odvody na sociální pojištění). O TAJ kartu požádá zaměstnavatel na pobočce zdravotní pojišťovny (Társadalombiztosító) v župě do tří dnů od nástupu do zaměstnání. Osoby samostatně výdělečně činné si ji musí vyřídit samy.

 

Za zdravotnictví a zdravotní pojištění je v Maďarsku odpovědné Emberi Erőforrások Minisztériuma. Systém péče zahrnuje lékařské ošetření, lékařství, zubní ošetření, včasnou detekci a preventivní testování, léčbu doma, nemocniční péči, lékařské přístroje a další.

 

Zdravotní péče je poskytovaná státem a soukromými poskytovateli. Ti mohou poskytovat zdravotní péči na základě licence, kterou obvykle vydává Országos Tisztifőorvosi Hivatal.

Zdravotní péče sestává ze služeb a peněžní podpory. Mezi služby patří například ambulantní péče, služby všeobecného lékaře, screening test a další. Všichni občané ve věku 18 – 60 let mají nárok na bezplatnou zdravotní péči. Do peněžní podpory patří rehabilitace,  příspěvek před, během i po těhotenství, nemocenské dávky, příspěvek při úrazu a další.

 

Občané a další oprávněné osoby se mohou zaregistrovat buď u státního, anebo smluvního lékaře, kterého si sami vyberou. Praktického lékaře mohou měnit jednou ročně, při zdůvodnění i vícekrát.

 

V Maďarsku jsou rozlišovány dvě kategorie pojištěných.

 1. Držitelé práva, tj. osoby, které mají povinnost odvádět daně.

 2. Oprávnění příjemci – nezletilí, žáci a studenti, senioři, lidé s nízkými příjmy a důchodového věku, příjemci peněžité dávky v mateřství a prostředků sociální ochrany a další. Osoby v této kategorii mají nárok pouze na bezhotovostní dávky zdravotního pojištění.

Každý, kdo je krytý zdravotním pojištěním, má nárok na veškerou péči, kterou jeho zdravotní stav vyžaduje.  V základě je zdravotní péče v Maďarsku zdarma. Pokud není léčba předepsána lékařem nebo není poskytována skrze nemocnici, anebo pokud si vyberete jiného lékaře, než je vám přidělen, budete muset uhradit poplatky vy jakožto pacient. Může být po vás požadováno i uhrazení části nákladů na léky a lékařské přístroje.

 

Nárok na zdravotní péči se prokazuje TAJ kartičkou, která obsahuje osobní sociální číslo a další osobní údaje.

 

Více informací:

Your social security rights in Hungary – 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsz6-h5bfoAhXODOwKHZRRCG4QFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D13766%26langId%3Den&usg=AOvVaw3RXFd26BWl-RgLJwpJ7vHJ

 

Národní středisko veřejného zdraví  (Nemzeti Népegészségügyi Központ)

https://www.nnk.gov.hu/

 

National Institute of Health Insurance Fund Management (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, NEAK)

Obsah - NEAK (gov.hu)

 

Pro cestování v rámci zemí EU si požádejte o maďarský Evropský průkaz zdravotního pojištění.

 

 

Sociální pojištění:

 

Každý pracující je povinen přispívat ze svého platu na sociální pojištění, které zahrnuje mj. příspěvky na starobní důchod a zdravotnictví.

Jaké jsou sociální poplatky pro společnosti v Maďarsku? Všichni vědí o poplatcích sociálního zabezpečení v Maďarsku (fidulink.com)

 

Systém pojištění a sociální ochrany pro zaměstnance v Maďarsku zahrnuje:

 • rodinné dávky

 • příspěvek na péči o dítě, dávky v mateřství, otcovské dávky…

 • zdravotní pojištění

 • dávky při pracovní neschopnosti

 • dávky pro OZP

 • dávky při pracovních úrazech a nemocech

 • starobní důchod

 • dávky pro pozůstalé – vdovský důchod, sirotčí důchod, rodičovský důchod

 • dávky pro občany s nízkým příjmem

 • dávky v nezaměstnanosti

Informace k systémům sociální ochrany můžete nalézt v databázi MISSOC:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1113&langId=en

 

DaŇ z příjmu fyzických osob:

Pokud pracujete v Maďarsku, budete podléhat zdanění příjmu, který získáte výdělečnou činností na území Maďarska, v Maďarsku.

Daň z příjmu v Maďarsku odvádí zaměstnavatel formou srážky ze mzdy zaměstnanci. K tomu je zapotřebí mít vyřízené daňové identifikační číslo, které za vás obvykle (stejně jako u TAJ čísla) vyřídí zaměstnavatel.

Daň z příjmu se počítá z hrubé mzdy v jednotné výši, a to 15%. Při splnění určitých podmínek lze zažádat o slevu na dani.

 

Více informací naleznete na webu maďarského finančního úřadu  https://nav.gov.hu.

 

Mezinárodní zdanění

 

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, daní jen příjmy, které získá na území tohoto státu. V zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem, musí danit své celosvětové příjmy.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Mezi Českou republikou a Maďarskem platí od 27. 12. 1994 (Sb. m. s. 22/1995 Sb.m.s.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění  https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv

 

Ztráta zaměstnání /ukončení pracovního poměru:

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

 

Registrace na maďarském úřadu práce (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat)

Jako uchazeč o zaměstnání se může evidovat osoba, která:

 • Není zaměstnaná či výdělečně činná

 • Není soustavně studující ve vzdělávací instituci

 • Nepobírá starobní důchod

 • Nepobírá dávky určené lidem se zdravotním postižením

 

Jakmile je zájemce o zaměstnání zaregistrovaný, je jeho povinností pravidelně osobně navštěvovat úřad v předem stanovený čas a datum. Aktivně se podílí na hledání práce, která pro něj bude nejvhodnější a využívá služeb a možností, které mohou zvýšit jeho šance pro uplatnění na trhu práce v Maďarsku. Uchazeč má nárok na další služby úřadu – psychologické, kariérní poradenství, poradenství při hledání práce a při ucházení se o práci.

Je důležité, aby uchazeči o zaměstnání, kteří nemají nárok na dávky v nezaměstnanosti nebo předdůchodovou dávku, mohli najít práci. A to jak dlouhodobou, tak i krátkodobou.

 

Informace ohledně nároku na dávky v nezaměstnanosti naleznete na https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1113&langId=en&intPageId=4584.

 

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

 

Pokud máte zájem o export dávek v nezaměstnanosti do jiného státu EU, obraťte se na úřad, kde jste registrováni. Exportovat dávky v nezaměstnanosti z Maďarska do jiného státu EU můžete po dobu 3 měsíců. V případě, že jste byli zaměstnaní po dobu alespoň 365 dnů za poslední 2 roky v zemi vaší poslední výdělečné činnosti.

 

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce v Maďarsku, můžete si požádat o vystavení formuláře U1 (E301), který potvrzuje doby sociálního pojištění získané v Maďarsku.


V Maďarsku vystavuje formulář U1 místně příslušná pobočka úřadu práce. Více informací, jak získat dokument a co je třeba doložit, se dozvíte přímo na stránkách maďarského úřadu práce  https://nfsz.munka.hu/cikk/541/Az_europai_unios_munkanelkuli_ellatas_szabalyai

 

 

Pokud jste registrováni v České republice na úřadě práce a potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané v Maďarsku pro účel zjištění nároku na českou podporu v nezaměstnanosti, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) písemně prostřednictvím ÚP ČR.

 

Pracovní podmínky:

Informace týkající se pracovních podmínek v Maďarsku můžete nalézt na následujících odkazech:

 

Základní informace:

 • V Maďarsku je možné vykonávat pracovní činnost od 16 let (s omezením), osoby ve věku 15 let, které mají status studenta, mohou být zaměstnané přes školní prázdniny. Plně pak mohou vykonávat práci osoby od 18 let.

 • Minimální měsíční hrubá mzda při smlouvě na plný úvazek (40 hodin týdně) je 232 000 HUF (2024)

 • Minimální mzdy, výplatní termíny, zkušební doba, pracovní doba, nárok na dovolenou, práce o svátcích a další pracovní podmínky jsou upraveny v pracovněprávní legislativě a kolektivních smlouvách.

 • Psaná pracovní smlouva musí obsahovat: popis práce, místo výkonu práce (není-li stanoveno místo, kde zaměstnanec obvykle pracuje) a základní plat. Nejpozději do 15 dnů od začátku zaměstnání musí zaměstnavatel informovat zaměstnance o denní pracovní době, dalších podmínkách týkajících se odměňování, datu výplaty mzdy, způsobu výpočtu a rozvržení roční placené dovolené a pravidlech pro stanovení výpovědní lhůty pro zaměstnance i zaměstnavatele.

 • Vyplácení mzdy: obvykle měsíčně, zaměstnavatel je povinen vydat výplatní pásku

 • Při ukončení pracovního poměru musí zaměstnanec obdržet:

 • adóbevallás elkészítéséhez szükséges adatlap

 • a munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnése kapcsán, az adott tárgyévben levont és megfizetett járulékokról szóló, vagy a levont tartási kötelezettség teljesítéséről

 • az álláskeresési járadék megállapításához szükséges igazolás a TB kiskönyv.

 

Souhrnně se těmto dokumentům říká kilépő iratok”.

 

Dávky v mateřství a rodičovství:

Obecný přehled o dávkách a podporách určených rodinám s dětmi – https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások.html

 

Mateřská dovolená a peněžité dávky v mateřství, otcovské dávky:

 

Rodinné dávky:

 

Doplňující informace a dokumenty ke stažení:

Velvyslanectví ČR v Maďarsku  https://www.mzv.cz/budapest/cz/index.html

Velvyslanectví Maďarské republiky v ČR  https://praga.mfa.gov.hu/hun

 

 

Informace pro zájemce o studium v Maďarsku:

 

Informace k vysílání pracovníků:

 

 

Odkazy na důležité instituce v Maďarsku.

Poslední aktualizace: 14. 2. 2024