Lotyšsko životní a pracovní podmínky

Lotyšská vlajka – Wikipedie

Lotyšsko životní a pracovní podmínky

 

 

Občané České republiky nepotřebují pro práci v Lotyšsku od 1. 5. 2004 pracovní povolení. Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání lotyšských občanů.

 

 

 

 1. Kde hledat práci:

 

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

 

a) Internetové portály

 

 

 • Komerční portály a agentury práce s nabídkou volných pracovních míst v Lotyšsku, např.:

http://www.workingday.lv/
http://www.cvmarket.lv/

https://www.eurojobs.com/browse-by-country/Latvia/

 

b) Tisk

 

 

Pro napsání životopisu dle lotyšských zvyklostí můžete využít následující stránky:

 

 

V případě, že jste v evidenci českého Úřadu práce a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. transferu podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě.

Bližší informace vám podá český Úřad práce, kde jste registrováni.

 

 

 

 1. Regulovaná povolání:

 

Pokud jste se rozhodli pracovat v Lotyšsku, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání - Není-li vámi vybrané povolání v Lotyšsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Lotyšska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání - Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Lotyšska stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání.

Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím.

Seznam regulovaných profesí v Lotyšsku: https://aic.lv/regdip/?lang=2.

Pro účely uznání odborné kvalifikace je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání; informace o procesu a uznávacích orgánech v Lotyšsku jsou dostupné zde: https://aic.lv/en/arvalstu-diplomu-atzisana/professional-recognition-of-foreign-qualifications-in-latvia. Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), viz https://www.enic-naric.net/latvia.aspx.

 

 

 

 1. Registrace k pobytu

 

Český občan s platným pasem anebo občanským průkazem může na lotyšském území legálně pobývat bez povolení k pobytu po dob 90 dnů. Pokud chcete v Lotyšsku setrvat více než 90 dní v průběhu 6 měsíců ode dne vstupu na území Lotyšska, je potřeba zažádat o registrační kartu občana EU u Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) https://www.pmlp.gov.lv/.

 

Pro získání registrační karty je nutné PMLP doložit:

 • vyplněnou žádost o povolení k pobytu (https://www.pmlp.gov.lv/en/applications),
 • kopii platného cestovního dokladu,
 • 2 pasové fotografie,
 • zdravotní pojištění platné v Lotyšsku,
 • informace o místě pobytu v Lotyšsku,
 • potvrzení o dostatečném finančním zajištění po dobu pobytu v Lotyšsku,
 • potvrzení o zaplacení státního poplatku v Lotyšsku.

Dle důvodu pobytu jsou vyžadovány další doklady – podrobnosti se dočtete na: https://www.pmlp.gov.lv/lv/dokumentu-saraksts.

Odpovědi na nejdůležitější otázky k registraci pobytu si můžete pročíst v následujícím odkazu: https://www.pmlp.gov.lv/en/article/4-answers-most-popular-questions-about-residence-permit.

 

V Lotyšsku je povinnost ohlásit adresu pobytu, a to do 30 dnů u Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) - https://www.pmlp.gov.lv/en/declaration-residence-place.

 

 

 

 1. Přechodný pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání

 

Při uzavření pracovní smlouvy je vydáno povolení k pobytu na dobu zaměstnání, maximálně však na 5 let.

Osoby vyslané zaměstnavatelem v rámci podniku, aby vykonávaly pozici manažera nebo specialisty, mohou získat povolení na dobu do 3 let.

Živnostníci získávají povolení k pobytu na 1 rok.

 

Po 5 letech pobytu v Lotyšsku lze získat povolení k trvalému pobytu.

 

 

 

 1. Sociální zabezpečení - Zdravotní a sociální pojištění:

 

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

 

A) Zdravotní pojištění:

 

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd z ČR a zahájení zaměstnání v Lotyšsku

 

Obecné informace

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC. Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

 1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
  Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistné i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.
 2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
  Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

 

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ (www.cssz.cz).

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

 

Zdravotní péče v Lotyšsku

 

Pro vstup do lotyšského sociálního systému je nutné si vyřídit EVAK, neboli lotyšský Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Žádost podejte u příslušné zdravotní pojištění, kde jste registrováni. http://www.vmnvd.gov.lv/en/nhs-services/european-health-insurance-card-ehic.

 

Pro zajištění základní lékařské péče a její celkové koordinace je potřeba se zaregistrovat u praktického lékaře a uzavřít registrační smlouvu o poskytování lékařských služeb.

Seznam lékařů dle místa bydliště naleznete zde - http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/gimenes-arsti/gimenes-arsti-atbilstosi-teritorijam.

Registraci lze provést také elektronicky - https://www.eveseliba.gov.lv/.

 

Ve většině případů při návštěvě lékaře specialisty je potřeba doporučení praktického lékaře (výjimku mají například zubní lékaři, seznam dostanete u Vašeho praktického lékaře).

 

Při návštěvě praktického lékaře, lékaře specialisty nebo hospitalizaci jsou účtovány poplatky. Informace ohledně spoluúčasti pacienta a její výše naleznete zde - https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pacienta-lidzmaksajumi-0.

 

Další informace naleznete zde - http://www.vmnvd.gov.lv/lv/aktualitates nebo zde https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1117&langId=en.

 

 

Ukončení zaměstnání v Lotyšsku a návrat do ČR

 

PO UKONČENÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI V JINÉM STÁTĚ je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

 

 

B) Sociální pojištění:

 

Každý pracující je povinen přispívat na sociální pojištění, které zahrnuje příspěvky na důchod a zdravotnictví. Tyto odvody strhává zaměstnavatel z hrubé mzdy. Současná sazba je 34,09% (v případě kompletního sociálního pojištění) z příjmu zaměstnance. Z toho 23,59% platí zaměstnavatel a 10,5% platí zaměstnanec.

 

Informace k systémům sociální ochrany můžete nalézt v databázi MISSOC:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1117&langId=en.

 

 

 

 

 1. DaŇ z příjmu fyzických osob:

 

Pokud pracujete v Lotyšsku, budete podléhat zdanění příjmu, který získáte výdělečnou činností na území Lotyšska, v Lotyšsku. Od roku 2018 je v Lotyšku zavedená progresivní sazba daně 20% - 31%) - detailněji na https://www.vid.gov.lv/en/personal-income-tax-rates.

 

Maximální roční nezdanitelné minimum pro rok 2024 je ve výši 6 000 EUR/rok (500 EUR/měsíc).

 

 

Bližší informace o daňovém systému v Lotyšsku získáte na stránkách ministerstva financí (Latvijas Republikas Finanšu Ministrija): https://www.fm.gov.lv/en/tax-and-duty-system-latvia.

 

 

Mezinárodní zdanění

 

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, daní jen příjmy, které získá na území tohoto státu. V zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem, musí danit své celosvětové příjmy.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Mezi Českou republikou a Lotyšskem platí od 22.5.1995 (Sb. m. s. 170/1995 Sb.m.s.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv.

 

 

 

 

 1. Ztráta zaměstnání /ukončení pracovního poměru:

 

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

 

Registrace na NVA:

Žádost o status nezaměstnané osoby můžete podat na NVA (Státním úřadu pro zaměstnanost): https://www.nva.gov.lv/lv.

 

Podrobné informace o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání včetně žádosti o přiznání postavení nezaměstnané osoby naleznete zde: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarbnieka-statusa-iegusana.

 

Práva a povinnosti nezaměstnané osoby registrované u NVA si můžete prostudovat zde: https://www.nva.gov.lv/lv/tiesibas-un-pienakumi.

 

Doplňující informace týkající se forem pomoci NVA při hledání zaměstnání jsou dostupné zde: https://www.nva.gov.lv/lv/darba-meklesanas-atbalsts-0.

 

 

Podpora v nezaměstnanosti

 

Pro získání podpory v nezaměstnanosti kontaktujte Státní sociální pojišťovnu - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA): https://www.vsaa.gov.lv/lv.

 

Veškeré informace ohledně nároku na podporu v nezaměstnanosti, podmínky vyplácení, včetně formuláře žádosti o podporu naleznete zde: https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/stradajosajiem/bezdarbnieka-pabalsts/.

 

Další formuláře pro sociální podporu, která je v kompetenci VSAA naleznete zde: https://www.vsaa.gov.lv/noderigi/iesniegumu-veidlapas/pabalstu-iesniegumi/.

 

PDU2 (export dávek do zahraničí)

 

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

 

Pokud máte zájem o export dávek v nezaměstnanosti do jiného státu EU, obraťte se na NVA, kde jste registrováni. Exportovat dávky v nezaměstnanosti z Lotyšska do jiného státu EU můžete po dobu 3-6 měsíců. Více informací zde: https://www.vsaa.gov.lv/lv/bezdarbnieka-pabalsts-es.

 

PDU1 (potvrzení dob pojištění)

 

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce v Lotyšsku, můžete si požádat o vystavení formuláře U1 (E301), který potvrzuje doby sociálního pojištění získané v Lotyšsku.


V Lotyšsku vystavuje formulář U1 VSAA – doplňující informace a žádost o formulář U1 je ke stažení zde: https://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi/dokumenti-u1u2-bezdarbnieka-pabalsta-sanemsanai-parvietojoties-eiropas-savieniba.

 

Žádost zašlete na adresu:


VSAA
International Services Division
Lāčplēša iela 70A
LV-1011 Rīga
LATVIJA

e-mail: vsaa@vsaa.gov.lv

 

 

 

 

 

 1. Pracovní podmínky:

 

Informace týkající se pracovních podmínek v Lotyšsku můžete nalézt na portále lotyšského inspektorátu práce (Valsts darba inspekcija): http://www.vdi.gov.lv/lv/darba-tiesiskas-attiecibas/darba-tiesibas/.

 

Základní informace:

 

 • V Lotyšsku je možné vykonávat pracovní činnost od 15 let (ve výjimečných případech, se souhlasem rodiče/opatrovníka od 13 let)
 • Minimální měsíční hrubá mzda je 700 EUR (předpis k minimální měsíční mzdě a způsobu výpočtu hodinové sazby je k dispozici zde - http://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu)
 • Minimální mzdy, výplatní termíny, zkušební doba, pracovní doba, nárok na dovolenou, práce o svátcích, i další pracovní podmínky jsou upraveny v pracovně-právní legislativě a v kolektivních smlouvách.
 • Psaná pracovní smlouva musí obsahovat: pracovní pozici, náplň práce, pracovní dobu, plat
 • Vyplácení mzdy: obvykle měsíčně, zaměstnavatel je povinen vydat výplatní pásku

 

Kompletní lotyšský zákoník práce si můžete prostudovat v anglickém překladu zde: https://likumi.lv/ta/en/en/id/26019-labour-law.

 

Nejasnosti a pochybnosti týkající se pracovních podmínek, pracovní smlouvy apod. můžete konzultovat s Valsts darba inspekcija http://www.vdi.gov.lv/lv/.

 

V případě individuálních pracovně-právních sporů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se prosím obraťte na Valsts darba inspekcija http://www.vdi.gov.lv/lv/.

 

 

 

 

 1. Dávky v mateřství a rodičovství:

 

Podrobný přehled o dávkách a podporách určeným rodinám s dětmi, včetně podmínek týkajících se výše a délky čerpání, a relevantních formulářů, můžete nalézt na portále státní sociální pojišťovny VSAA: https://www.vsaa.gov.lv/en/benefits-families-children.

 

Základní přehled s nejpodstatnějšími informacemi je rovněž dostupný na stránkách Evropské komise:

 

 

 

 

 1. Doplňující informace a dokumenty ke stažení:

 

Velvyslanectví ČR ve Lotyšsku: www.mzv.cz/riga

Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR: https://www.mfa.gov.lv/en/prague/

 

 

Profil země na portálu Evropské unie: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/latvia_cs

Profil země na evropském EURES portálu: Living and working conditions: Latvia - European Commission (europa.eu)

 

 

Informace k vysílání pracovníků:

 

Poslední aktualizace: 22. 2. 2024