Lotyšsko životní a pracovní podmínky

 

Občané České republiky nepotřebují pro práci v Lotyšsku od 1. 5. 2004 pracovní povolení. Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání lotyšských občanů.

 

 

 

1. Kde hledat práci:

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

a) Internetové portály

 

 

  • Komerční portály a agentury práce s nabídkou volných pracovních míst v Lotyšsku, např.:

http://www.workingday.lv/

http://www.cvmarket.lv/

https://www.eurojobs.com/browse-by-country/Latvia/

 

b) Tisk 

 

Životopis:

Vzory CV ke stažení např. na http://www.cv.lv/.    

 

V případě, že jste v evidenci českého Úřadu práce a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. transferu podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě.

Bližší informace vám podá český Úřad práce, kde jste registrováni.

 

 

 

2. Regulovaná povolání:

Pokud jste se rozhodli pracovat v Lotyšsku, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání - Není-li vámi vybrané povolání v Lotyšsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Lotyšska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání - Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Lotyšska stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání.

Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím.

Seznam regulovaných profesí v Lotyšsku: https://aic.lv/regdip/?lang=2.

Pro účely uznání odborné kvalifikace je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání; informace o procesu a uznávacích orgánech v Lotyšsku jsou dostupné zde: https://aic.lv/en/arvalstu-diplomu-atzisana/professional-recognition-of-foreign-qualifications-in-latvia. Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), viz. https://www.enic-naric.net/latvia.aspx.

 

 

 

3. Registrace k pobytu

Český občan s platným pasem anebo občanským průkazem může na lotyšském území legálně pobývat bez povolení k pobytu po dob 90 dnů. Povolení k pobytu je potřeba, pokud chcete v Lotyšsku setrvat více než 90 dní v průběhu 6 měsíců ode dne vstupu na území Lotyšska. Pro povolení k pobytu budete muset předložit v Centru služeb pro cizince: platný cestovní průkaz, vyplněnou žádost o povolení k pobytu, 2 pasové fotografie, potvrzení o zdravotním stavu z ČR, výpis z rejstříku trestů od 14 let věku z ČR, potvrzení o dostatečném finančním zajištění po dobu pobytu v Lotyšsku, potvrzení o zaplacení poplatku v Lotyšsku.

Při uzavření pracovní smlouvy je vydáno povolení k pobytu na dobu zaměstnání, maximálně však na 5 let. Živnostníci získávají povolení k pobytu na 1 rok. Po 5 letech pobytu v Lotyšsku lze získat povolení k trvalému pobytu.

 

 

4. Přechodný pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání

Přechodně může český občan pobývat na území Lotyšska na základě platného pasu nebo občanského průkazu. Při pobytu delším než tři měsíce je potřeba zažádat o registrační kartu občana EU u Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP): https://www.pmlp.gov.lv/.

 

 

 

 

5. Sociální zabezpečení - Zdravotní a sociální pojištění:

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

 

A) ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd z ČR a zahájení zaměstnání v Lotyšsku

Obecné informace

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC. Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

- Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistné i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.

- Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

 

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ (www.cssz.cz).

 

Občané, kteří PRACUJÍ V JINÉ ČLENSKÉ ZEMI EU/EHP A BYDLÍ NADÁLE V ČR (PRAVIDELNĚ SE VRACÍ), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Zdravotní péče v Lotyšsku

 

Pro vstup do lotyšského sociálního systému je nutné si vyřídit EVAK, neboli lotyšský Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Žádost podejte u příslušné zdravotní pojištění, kde jste registrováni. http://www.vmnvd.gov.lv/en/nhs-services/european-health-insurance-card-ehic.

Pro zajištění základní lékařské péče a její celkové koordinace je potřeba se zaregistrovat u praktického lékaře a uzavřít registrační smlouvu o poskytování lékařských služeb.

Seznam lékařů dle místa bydliště naleznete zde - http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/gimenes-arsti/gimenes-arsti-atbilstosi-teritorijam.

Registraci lze provést také elektronicky - https://www.eveseliba.gov.lv/.

Ve většině případů při návštěvě lékaře specialisty je potřeba doporučení praktického lékaře (výjimku mají například zubní lékaři, seznam dostanete u Vašeho praktického lékaře).

Při návštěvě praktického lékaře, lékaře specialisty nebo hospitalizaci jsou účtovány poplatky. Informace ohledně poplatků a jejich výši naleznete zde - http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi.

 

Další informace naleznete zde - http://www.vmnvd.gov.lv/lv/aktualitates nebo zde https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1117&langId=en.

 

Ukončení zaměstnání v Lotyšsku a návrat do ČR

PO UKONČENÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI V JINÉM STÁTĚ je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

 

b) Sociální pojištění

Každý pracující je povinen přispívat na sociální pojištění, které zahrnuje příspěvky na důchod a zdravotnictví. Tyto odvody strhává zaměstnavatel z hrubé mzdy. Současná sazba je 34,09% (v případě kompletního sociálního pojištění) z příjmu zaměstnance. Z toho 23,59% platí zaměstnavatel a 10,5% platí zaměstnanec.

Informace k systémům sociální ochrany můžete nalézt v databázi MISSOC: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1117&langId=en

 

 

 

 

6. DaŇ z příjmu fyzických osob:

Pokud pracujete v Lotyšsku, budete podléhat zdanění příjmu, který získáte výdělečnou činností na území Lotyšska, v Lotyšsku.  Od roku 2018 je v Lotyšku zavedená progresivní sazba daně 20% - 31,4%) - detailněji na https://www.vid.gov.lv/en/personal-income-tax-rates.

Maximální roční nezdanitelné minimum pro rok 2023 je ve výši 6 000 EUR/rok (500 EUR/měsíc).

 

Bližší informace o daňovém systému v Lotyšsku získáte z prezentace, která je ke stažení na stránkách ministerstva financí (Latvijas Republikas Finanšu Ministrija): https://www.fm.gov.lv/en/media/13140/download?attachment

 

 

Mezinárodní zdanění

 

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, daní jen příjmy, které získá na území tohoto státu. V zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem, musí danit své celosvětové příjmy.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Mezi Českou republikou a Lotyšskem platí od 22.5.1995 (Sb. m. s. 170/1995 Sb.m.s.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv.

 

 

 

 

7. Ztráta zaměstnání /ukončení pracovního poměru:

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

 

 

Registrace na NVA

Žádost o status nezaměstnané osoby můžete podat na NVA (Státním úřadu pro zaměstnanost): https://www.nva.gov.lv/lv.

Podrobné informace o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání včetně žádosti o přiznání postavení nezaměstnané osoby naleznete zde: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarbnieka-statusa-iegusana.

Práva a povinnosti nezaměstnané osoby registrované u NVA si můžete prostudovat zde: https://www.nva.gov.lv/lv/tiesibas-un-pienakumi.

Doplňující informace týkající se forem pomoci NVA při hledání zaměstnání jsou dostupné zde: https://www.nva.gov.lv/lv/darba-meklesanas-atbalsts-0.

 

Podpora v nezaměstnanosti

Pro získání podpory v nezaměstnanosti kontaktujte Státní sociální pojišťovnu - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA): https://www.vsaa.gov.lv/lv.

Veškeré informace ohledně nároku na podporu v nezaměstnanosti, podmínky vyplácení, včetně formuláře žádosti o podporu naleznete zde:  https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/stradajosajiem/bezdarbnieka-pabalsts/.

Další formuláře pro sociální podporu, která je v kompetenci VSAA naleznete zde: https://www.vsaa.gov.lv/noderigi/iesniegumu-veidlapas/pabalstu-iesniegumi/.

 

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

 

Pokud máte zájem o export dávek v nezaměstnanosti do jiného státu EU, obraťte se na NVA, kde jste registrováni. Exportovat dávky v nezaměstnanosti z Lotyšska do jiného státu EU můžete po dobu 3-6 měsíců. Více informací zde:  https://www.vsaa.gov.lv/noderigi/iesniegumu-veidlapas/starptautisko-pakalpojumu-iesniegumi/pakalpojumiem-eiropas-savieniba/

 

 

PDU1

 

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce v Lotyšsku, můžete si požádat o vystavení formuláře U1 (E301), který potvrzuje doby sociálního pojištění získané v Lotyšsku.


V Lotyšsku vystavuje formulář U1 VSAA – doplňující informace a žádost o formulář U1 je ke stažení zde: https://www.vsaa.gov.lv/noderigi/iesniegumu-veidlapas/starptautisko-pakalpojumu-iesniegumi/pakalpojumiem-eiropas-savieniba/

 

Žádost zašlete na adresu:


VSAA
International Services Division
Lāčplēša iela 70A
LV-1011 Rīga
LATVIJA

e-mail: vsaa@vsaa.gov.lv

 

 

 

 

8. Pracovní podmínky:

Informace týkající se pracovních podmínek v Lotyšsku můžete nalézt na následujících místech:

 

Základní informace

  • V Lotyšsku je možné vykonávat pracovní činnost od 15 let (ve výjimečných případech, se souhlasem rodiče opatrovníka od 13 let)
  • Minimální měsíční hrubá mzda je 620 EUR (přesný postup výpočtu získáte zde - http://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu)
  • Minimální mzdy, výplatní termíny, zkušební doba, pracovní doba, nárok na dovolenou, práce o svátcích, i další pracovní podmínky jsou upraveny v pracovně-právní legislativě a v kolektivních smlouvách.
  • Psaná pracovní smlouva musí obsahovat: pracovní pozici, náplň práce, pracovní dobu, plat
  • Vyplácení mzdy: obvykle měsíčně, zaměstnavatel je povinen vydat výplatní pásku

Kompletní lotyšský zákoník práce si můžete prostudovat v anglickém překladu zde: https://likumi.lv/ta/en/en/id/26019-labour-law.

 

Nejasnosti a pochybnosti týkající se pracovních podmínek, pracovní smlouvy apod. můžete konzultovat s: Valsts darba inspekcijahttps://www.vdi.gov.lv/lv.

V případě individuálních pracovně-právních sporů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se prosím obraťte na: Valsts darba inspekcijahttps://www.vdi.gov.lv/lv.

 

 

 

 

9. Dávky v mateřství a rodičovství:

Podrobný přehled o dávkách a podporách určených rodinám s dětmi, včetně podmínek týkajících se výše a délky čerpání, a relevantních formulářů, můžete nalézt na portále státní sociální pojišťovny VSAA: https://www.vsaa.gov.lv/en/benefits-families-children.

 

Základní přehled s nejpodstatnějšími informacemi je rovněž dostupný na stránkách Evropské komise: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1117&langId=en&intPageId=4630.

 

 

 

 

10. Doplňující informace a dokumenty ke stažení:

Velvyslanectví ČR ve Lotyšsku: www.mzv.cz/riga

Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR: https://www.mfa.gov.lv/en/prague/

 

 

Informace k vysílání pracovníků:

Enterprise Europe Network - http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/publikace-prirucky/.

Poslední aktualizace: 9. 2. 2023