Kypr životní a pracovní podmínky

 

Občané České republiky nepotřebují pro práci na Kypru pracovní povolení. Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání kyperských občanů.

 

 

Kde hledat práci
 

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

 

 

 • Komerční portály s nabídkou volných pracovních míst na Kypru, např.:

V případě, že jste v evidenci Úřadu práce ČR a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. transferu podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě.

 

 

Regulovaná povolání
 

Pokud jste se rozhodli pracovat na Kypru, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání – Není-li vámi vybrané povolání na Kypru regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Kypru. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání – Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Kypru stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím.

Seznam regulovaných profesí – http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/7FA6A9333991B5F1C22580A4002B6F42?OpenDocument

 

Pro účely uznání odborné kvalifikace je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání. Informace o procesu a uznávacích orgánech na Kypru jsou dostupné na https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage.

 

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace) je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC)  https://www.enic-naric.net/.

Uznávání vysokoškolského vzdělání na Kypru má v kompetenci Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)  http://www.kysats.ac.cy/index.php/en/home.

 

 

Registrace k pobytu
 

Český občan s platným pasem anebo občanským průkazem může na kyperském území legálně pobývat, aniž by se musel při příjezdu zaregistrovat.

Více informací  http://www.eures.gov.cy/mlsi/dl/eures/eures.nsf/page12_en/page12_en?OpenDocument

 

 

Dlouhodobý pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání
 

Pokud chce občan České republiky zůstat na Kypru delší dobu než 3 měsíce a za účelem hledání práce, musí si zažádat o osvědčení o registraci.

 

O osvědčení o registraci (Βεβαίωσης Εγγραφής) si český občan musí zažádat osobně do 4 měsíců po vstupu na území Kypru na migračním úřadě kyperského ministerstva vnitra – Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (TAΠM), anglicky Civil Registry and Migration Department (CRMD).

K žádosti o povolení k pobytu je třeba předložit vyplněný formulář MEU1, platný cestovní pas nebo občanský průkaz a jejich kopie, potvrzení od zaměstnavatele o zaměstnání a dvě pasové fotografie (ty jsou pořízeny během vyřizování žádosti). OSVČ a osoby neprovozující výdělečnou činnost musí navíc ještě předložit doklad o zaplaceném zdravotním pojištění.

 

 

Sociální zabezpečení - Zdravotní a sociální pojištění


Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

 

Zdravotní pojištění:

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC . Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

 1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
  Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistné i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.

 2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
  Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

 

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ (www.cssz.cz).

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

Kancelář zdravotního pojištění  www.kancelarzp.cz

Česká správa sociálního zabezpečení  www.cssz.cz

Pro vstup do kyperského sociálního systému je nutné si vyřídit číslo sociálního pojištění. To budete potřebovat pro zaměstnavatele (jako registrační číslo, pod kterým za vás bude hradit odvody na sociální pojištění), dále při veškeré komunikaci s institucemi sociálního pojištění, zdravotního pojištění, u lékařů, v lékárnách, při žádání o jakékoliv dávky, při registraci na kyperském úřadu práce v případě ztráty zaměstnání atd.  http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/All/CFC7F0DD3FCB4E94C2257A170036EE4D?OpenDocument.

 

Od roku 2019 je na Kypru nový univerzální systém zdravotní péče (GHS – The General Healthcare System), který zahrnuje všechny, kteří zde žijí a pracují. Občané mají možnost si zde vybrat poskytovatele zdravotní péče z veřejného i soukromého sektoru. V rámci GHS jsou poskytovány služby obvodních lékařů, služby specializovaných lékařů, léky, laboratorní testy, nemocniční péče, ambulantní péče, preventivní péče o chrup, paliativní péče atd.

 

Příjemci těchto služeb jsou mimo jiné všichni občané, kteří pracují nebo získali právo na trvalý pobyt v souladu s vnitrostátními předpisy. Občan EU, který žije na Kypru, může získat přístup ke zdravotní péči registrací do GHS a do registru pacientů u vybraného lékaře. Aby mohl být zaregistrován do GHS, musí být také zaregistrován na migračním úřadě kyperského ministerstva vnitra (Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης).

 

Do GHS přispívá zaměstnavatel 2,9 % mzdových nákladů, zaměstnanci 2,65 % z jejich měsíční mzdy, stát 4,7 %, SVČ 4 %, penzisté 2,65 % a příjemci úroků, výnosů z dividend apod. 2,65 %. Tyto příspěvky vybírá daňové oddělení a státní pokladna kyperské republiky.

 

Maximální částka, kterou fyzická osoba může zaplatit za 1 rok, je 180 000 €.

V případě, že fyzická osoba není daňovým rezidentem Kypru, bude platit příspěvky pouze za příjem, výdělek a důchody, které pocházejí z Kypru (s výjimkou dividend a úroků).

 

Více informací o GHS – https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=en_US&lookuphost=/en-us/&lookuppage=home-en

 

Pro cestování v rámci zemí EU si požádejte o kyperský Evropský průkaz zdravotního pojištění (ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας). Žádost naleznete na https://www.moh.gov.cy/Moh/MOH.nsf/All/94EF86277D9F5C4243257A1C00233F4F?OpenDocument.

 

 

Sociální pojištění:

 

Všichni zaměstnanci jsou povinni přispívat do kyperského sociálního fondu. Do systému lze přispívat i dobrovolně.

V případě zaměstnanců činí celkový příspěvek 21,5 % z příjmu zaměstnance. Z toho 8,3 % odvádí zaměstnanec, 8,3 % zaměstnavatel a 4,9 % stát.

U samostatně výdělečně činných osob činí celkový příspěvek 20,5 % z předepsaného příjmu. Z toho 15,6 % odvádí SVČ a 4,9 % stát.

U dobrovolně pojištěných osob činí celkový příspěvek 18,4 % z příjmu, ze kterého se rozhodnou platit poplatky. Dobrovolně pojištěné osoby odvádí 14 % a stát 4,4 %.

Další informace  http://www.eures.gov.cy/mlsi/dl/eures/eures.nsf/page15_en/page15_en?OpenDocument

 

Systém pojištění a sociální ochrany pro zaměstnance na Kypru zahrnuje:

 • dávky v nemoci, dávky v mateřství, otcovské dávky, dávky v invaliditě, pozůstalostní dávky

 • dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání

 • starobní důchod

 • rodinné dávky

 • dávky v nezaměstnanosti

 

Detailní informace, podmínky vzniku nároku a odkazy na příslušné instituce naleznete na webu Ministerstvá práce, sociálních věcí a pojištění – Department of Social Insurance Services of the Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance (Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/index_en/index_en?OpenDocument.

Informace k systémům sociální ochrany můžete nalézt v databázi MISSOC –

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1105&langId=en.

 

 

DaŇ z příjmu fyzických osob

 

Pokud pracujete na Kypru, budete podléhat zdanění příjmu, který získáte výdělečnou činností na území Kypru, na Kypru.

 

Daň z příjmu na Kypru odvádí zaměstnavatel formou srážky ze mzdy.

 

Sazby podle výše příjmů  http://www.eures.gov.cy/mlsi/dl/eures/eures.nsf/page16_en/page16_en?OpenDocument.

Další informací naleznete na webu Ministerstva financí  http://mof.gov.cy/en/. Před odjezdem z Kypru kontaktujte místní finanční úřad za účelem vyřešení Vaší daňové povinnosti.

 

Mezinárodní zdanění

 

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, daní jen příjmy, které získá na území tohoto státu. V zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem, musí danit své celosvětové příjmy.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznesou nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena. Mezi Českou republikou a Kyprem platí od 26. 11. 2009 (Sb. m. s. 120/2009 Sb.m.s.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění - https://www.mfcr.cz/cs/zahranici-a-eu/smlouvy-o-zamezeni-dvojiho-zdaneni/prehled-platnych-smluv.

 

 

Ztráta zaměstnání /ukončení pracovního poměru


Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracovali (jste osobou částečně, nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

 

Registrace na Γραφείο Εργασίας:

 

Nezaměstnaný občan EU, který se poprvé registruje u kyperského úřadu práce jako nezaměstnaný, musí předložit svůj průkaz totožnosti nebo cestovní pas společně s platnými kopiemi dokladů o vzdělání a jakékoliv dokončené odborné zkoušce. Certifikáty musí být přeloženy do řečtiny nebo angličtiny a úředně ověřeny. Úřady práce jsou povinny nově příchozí zaregistrovat po dobu 3 měsíců. Uchazeči o zaměstnání musí navštívit osobně místní úřady práce a obnovovat pravidelně svoji žádost o zaměstnání. Nezaměstnané osoby a osoby hledající práci na částečný úvazek musí žádost obnovit jednou za 6 týdnů, zájemci o zaměstnání (osoby zaměstnané, ale hledající lepší práci) jednou za 6 měsíců a osoby hledající zaměstnání u konkrétního zaměstnavatele nebo v určité oblasti jednou za 2 měsíce.
Více informací 
 http://www.eures.gov.cy/mlsi/dl/eures/eures.nsf/255962146B31C9C4C2257FCB00263A94/$file/Eures%20Guide%20for%20Unemployed-Greek.pdf

 

Všichni občané EU/EHP a Švýcarka, kteří pracovali na Kypru a stali se nezaměstnanými, musí mít osvědčení o registraci, aby se mohli zaregistrovat na úřadu práce.

 

Informace o podmínkách vzniku nároku na dávky v nezaměstnanosti a jejich výši  http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/All/CFC7F0DD3FCB4E94C2257A170036EE4D?OpenDocument

Průvodce dávkami v nezaměstnanosti  http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/All/F1C3ADFCF243FCD7C2257C920046BC15?OpenDocument

 

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

 

Pokud máte zájem o export dávek v nezaměstnanosti do jiného státu EU, obraťte se na úřad práce, kde jste registrováni. Exportovat dávky v nezaměstnanosti z Kypru do jiného státu EU můžete až po dobu 3 měsíců. Více informací  http://www.eures.gov.cy/mlsi/dl/eures/eures.nsf/faq_en/faq_en?OpenDocument

 

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce na Kypru, můžete si požádat o vystavení formuláře U1 (E301), který potvrzuje doby sociálního pojištění získané na Kypru.


Na Kypru vystavuje formulář U1 místní pobočka úřadu práce. Žádost o formulář U1 je ke stažení: 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/All/65C4AA6F230F5183C2257B1D003A9521/$file/YKA%20U1%20Ε301%20CY%20-eng.pdf

 

Pokud jste registrováni v České republice na úřadě práce a potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané na Kypru pro účel zjištění nároku na českou podporu v nezaměstnanosti, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) prostřednictvím ÚP ČR.

 

 

Pracovní podmínky

Informace týkající se pracovních podmínek na Kypru můžete nalézt na následujících odkazech:

 

Základní informace:

 • Na Kypru mohou mladí lidé ve věku 15 – 18 let pracovat maximálně 7 hodin denně. Pokud jsou studenty, měla by studium a práci oddělovat dvouhodinová pauza. Dále nesmějí pracovat přesčasy mezi 23:00 – 7:00, od 18 let pak mohou pracovat 8 hodin týdně s maximálním počtem hodin za týden dle jejich typu práce.

 • Minimální hrubá mzda při zaměstnání na plný úvazek činí prvních 6 měsíců 900 EUR měsíčně. Po uplynutí prvních 6 měsíců nepřetržitého zaměstnání na plný úvazek u téhož zaměstnavatele se zvyšuje na 1000 EUR měsíčně. 

 • Uzavření pracovní smlouvy není na Kypru povinností. Zaměstnavatel je ale povinen dle zákona informovat své zaměstnance psanou formou do jednoho měsíce od začátku pracovního poměru o pravidlech a podmínkách jejich zaměstnání.

 • Psaný dokument musí obsahovat: informace o místě výkonu práce, adresa organizace, pracovní povinnosti, datum nástupu, datum ukončení pracovního poměru (je-li dohodnuto), nárok na placenou dovolenou, výdělky a příspěvky, pracovní doba a dny.

 • Mzda je vyplácena obvykle měsíčně.


Nejasnosti a pochybnosti týkající se pracovních podmínek, pracovní smlouvy apod. můžete konzultovat s Department of Labour Relations. Na tento úřad se můžete obrátit i v případě individuálních pracovněprávních sporů se zaměstnavatelem (tel: +357 22 451 500/1, web: www.mlsi.gov.cy/dlr).

 

 

Dávky v mateřství a rodičovství

Obecný přehled o dávkách a podporách určených rodinám s dětmi můžete nalézt na webové stránce https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/familychild-el/familychild-el?OpenDocument.

 

Mateřská dovolená a peněžité dávky v mateřství, otcovské dávky:

 

Basic benefit

Supplementary benefit

 

In % of the weekly value of the insurance points in the basic insurance during the relevant contribution year.

Applicant

72 %

72 %

Dependent member: 1

80 %

-

Dependent members: 2

90 %

-

Dependent members: 3

100 %

-

Formuláře k žádostem – http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/page34_en/page34_en?OpenDocument

 

Doplňující informace a dokumenty ke stažení
 

Velvyslanectví ČR na Kypru  https://www.mzv.cz/nicosia

Velvyslanectví Kyperské republiky v ČR  https://mfa.gov.cy/embassies,-high-commissions,-consulates-general-and-honorary-consulates-by-country.html

 

Informace pro mladé a studenty:

Informace k vysílání pracovníků:

Poslední aktualizace: 12. 3. 2024