Job club

Leták v pdf ZDE (637,72 kB)

Ztratili jste zaměstnání? Bojíte se, co bude dál? Pochybujete o své schopnosti uspět na stále se měnícím trhu práce? Trpíte depresemi nebo úzkostí z nejisté budoucnosti? Není to nic špatného ani neobvyklého. Člověk se s tím však jen těžko vypořádá sám. Potřebuje 
uniknout od stále se opakujících černých myšlenek. Setkání s našimi odborníky by mohlo Vaši situaci změnit. Přijďte za námi do Job clubu!
Job club je součástí služeb Úřadu práce ČR (dále jen „ÚP ČR“). Nabízí pomoc těm  nezaměstnaným, kteří mají snahu se uplatnit. Poskytuje v praxi osvědčený poradenský program v podobě skupinových setkání uchazečů a zájemců o zaměstnání, vedený zpravidla dvěma lektory. Hlavním cílem je pomoci účastníkům vyrovnat se s aktuální situací a najít vhodné pracovní uplatnění, které bude odpovídat jejich představám, schopnostem a požadavkům trhu práce.
Job club je především o komunikaci mezi lidmi.

V JOB CLUBU VÁS ČEKAJÍ

• odborní poradci
• lidé se stejnými problémy
• přátelské prostředí
• bohaté informační zázemí a technické vybavení

PRO KOHO JE JOB CLUB

Job club je pro všechny uchazeče a zájemce o zaměstnání, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce.

TYPY PORADENSKÉHO PROGRAMU JOB CLUBU

Job club START: pro lidi do 30 let
Job club KLASIK: pro ty, kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců
Program je také určen lidem, kteří pociťují obtíže při jednání o pracovních příležitostech, potřebují svůj postup více konzultovat, posílit sebedůvěru, motivaci a schopnost pozitivně se prezentovat na trhu práce.
Job club HELP: pro lidi se zdravotním postižením nebo s jiným zdravotním omezením
Job club NÁVRAT: pro ty, kdo se vracejí po mateřské nebo rodičovské dovolené či pečují o dítě do 15 let věku nebo o osobu blízkou
Job club PLUS: pro lidi nad 50 let

INFORMACE O PRACOVNÍCH MÍSTECH

Job club nabízí všechny dostupné informační zdroje o profesních možnostech v příslušném regionu:
• seznamy volných pracovních míst v evidenci ÚP ČR
• inzertní nabídky zaměstnání v regionálním tisku
• webové servery s nabídkou zaměstnání
• přímé vazby na služby a nabídky personálních agentur a soukromých agentur práce
• popisy povolání
• databáze rekvalifi kačních kurzů
• adresáře fi rem včetně kontaktů
Společná setkání navíc umožňují vzájemnou výměnu zkušeností a informací o nabídkách zaměstnání mezi jednotlivými účastníky Job clubu.

NÁCVIK DŮLEŽITÝCH DOVEDNOSTÍ


Práce v Job clubu probíhá formou nácviků, řešení úkolů, hraní rolí v připravených modelových situacích a formou diskuzí.
Základní okruhy jsou tyto:
• orientace na trhu práce
• vyhledávání a posuzování profesních možnosti (vlastních i požadovaných trhem práce), psaní žádostí o zaměstnání
• sestavování strukturovaného životopisu
• zásady správného jednání s potenciálním zaměstnavatelem
• příprava odpovědí na časté otázky při přijímacím pohovoru včetně těch, které jsou stresové a nepříjemné
• prezentace sebe sama: svých profesních možností, znalostí, dovedností a zkušeností, svého přínosu pro potenciální zaměstnavatele, svých profesních
cílů
• obecné dovednosti v mezilidské komunikaci, se zaměřením na přesvědčivé a kultivované vystupování
• obecné dovednosti v práci s informacemi
• nácvik komunikačních dovednosti a asertivního chování

POSÍLENÍ SEBEVĚDOMÍ, NALEZENÍ SEBE SAMA

Poradenský program probíhá ve skupině maximálně 12 lidí, a to formou pravidelných setkání, zpravidla 1–2 krát týdně. Účastníci se dozvídají o problémech
druhých, o jejich postojích, navzájem se podporují a předávají si zkušenosti.
Přínos pro účastníky Job clubu spočívá zejména v následujících bodech:
• získání orientace na trhu práce, nácvik dovedností a technik hledání zaměstnání
• odreagování se od domova, od neustále stejného prostředí a čekání na pracovní příležitosti
• setkání s novými lidmi, kteří se nacházejí ve stejné situaci a mají podobné problémy
• výměna zkušenosti, pomoc s řešením konkrétní situace
• možnost promluvit si o své situaci s odbornými poradci
• ujasnit si vlastní možnosti, schopnosti a kompetence, pracovní potenciál, odborné i osobnostní kvality
• určit si svoje profesní a životní cíle

Podrobnější informace k dané problematice lze získat:
Call Centrum ÚP ČR: 800 779 900 (bezplatná linka)
E-mail: callcentrum@uradprace.cz.
Webové stránky ÚP ČR
www.uradprace.cz

Poslední aktualizace: 24. 3. 2022