Island životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu pro vyhledání klikněte zde

všechna volná místa z islandských úřadů práce - Vinnumálastofnun - http://www.vinnumalastofnun.is/ visí na výše uvedeném portálu,

pro volná místa na Island na Evropském portálu označená malou vlajkou EU zpravidla postačuje znalost angličtiny, pro vyplnění žádosti klikněte zde

 

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální zabezpečení a daně - formulář U1 (E301
6. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář U2 (E303)
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací

1. Úvodní informace

Island nepatří mezi členské státy Evropské unie, avšak otázka volného pohybu pracovních sil je řešena v Dohodě o Evropském hospodářském prostoru. Islandská vláda stanovila dle Zákona č. 96/2002 o cizincích a Zákona č. 97/2002 o právech cizinců na zaměstnání, že občané nově přistupujících států budou muset v období od 1.5.2004 do 1.5.2006 nadále žádat o pracovní povolení a povolení k pobytu. 


2. Pracovní povolení

Islandská vláda se rozhodla dne 4.dubna 2006 neprodloužit přechodná opatření, která fungovala od 1.května 2004 pro nové členské státy EU. Od 1.května 2006 je občanům států Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko a Slovensko dovoleno přijet a hledat zaměstnání na Islandu bez jakýchkoli speciálních pracovních povolení.

Islandští zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou zaměstnat uchazeče z těchto členských států, jsou povinni informovat o tom islandské Ředitelství práce v průběhu deseti dnů a s tím i kopii pracovní smlouvy a příslušné osobní informace o zaměstnanci. Ředitelství práce má právo uložit finanční pokutu zaměstnavateli, který ho opomine informovat v souladu s islandským Zákonem o zaměstnanosti národů výše jmenovaných.

Před zahájením zaměstnání na Islandu je vyžadován průkaz totožnosti – doporučuje se cestovní pas platný min 90 dní ode dne odjezdu. Dále si zažádejte o Personal identification number (kennitala) a registrujte svou adresu viz. povinná registrace.

Pokud máte přihlášen trvalý pobyt, toto číslo vám zůstává na delší čas. Občané Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru žijící a pracující na Islandu, mají stejná práva a povinnosti jako občané této země.

Do doby 3 měsíců mohou občané EU/Evropského hospodářského prostoru volně hledat práci či podnikat na tomto území.

Detailnější informace o pracovním právu na Islandu naleznete v příručce Icelandic Labour Law handbook na webových stránkách http://www.asi.is/upload/files/labourlaw(1).pdf

Informace pro poskytovatele služeb vysílající pracovníky mimo území ČR - http://www.mpo.cz/   

Vysílání pracovníků - praktické informace - http://www.mpo.cz/  


3. Povinná registrace

Hodláte-li na Islandu pobývat déle než 3 měsíce, musíte se zaregistrovat. Registrační formulář je k dispozici na Národním registru nebo na policejní stanici. Vyplněný formulář spolu s kopií pasu zašlete poštou, faxem nebo e-mailem na Národní registr:

Hagstofa Íslands
Borgartun 30
IS-150 Reykjavik
Tel.: +354 560 9800
Fax: +354 562 3312
e-mail: thjodskra(a)thjodskra.is  
http://www.hagstofa.is/

Každou změnu bydliště jste povinni ihned oznámit Národnímu registru.
Na základě registrace obdržíte identifikační číslo (kennitala). Toto číslo je mimo jiné také nezbytné pro otevření bankovního účtu.

Daňový úřad (Rikisskattstjóri):

Rikisskattstjóri
Laugavegi 166
IS-150 Reykjavik
Tel.: +354 563 1100
Fax: +354 562 4440
e-mail: rsk(a)rsk.is  
http://www.rsk.is/


4. Povolení k pobytu

V případě pobytu přesahujícího 90 dní si musíte během této lhůty vyřídit povolení k pobytu na imigračním úřadě v Reykjavíku.

Útlendingastofnun
Skógarhlí? 6
IS-105 Reykjavík
Tel.: +354 510 5400
Fax: +354 510 5405
http://www.utl.is/

V žádosti se uvádí mimo jiné i důvod, proč o povolení žádá (cestování, studium, zaměstnání apod.), na základě kterého imigrační úřad rozhodne o udělení povolení nebo žádost zamítne. K žádosti musíte přiložit cestovní pas, dvě fotografie, a potvrzení o zdravotním pojištění.
Více informací žádejte na Generálním konzulátu Islandské republiky v ČR:


Generální konzulát Islandské republiky
Karlova 20, 110 00 Praha 1
Tel: 222 221 218
Fax: 222 221 419
e-mail: thorir(a)mbox.vol.cz  
titulář: Pan Thorir GUNNARSSON
funkce: Honorární generální konzul


5. Sociální zabezpečení a daně - formulář U1 (E301)

Po ukončení pracovního poměru na Islandu je vhodné si nechat vystavit formulář U1 (E301), který pro potřeby Úřadu práce ČR potvrzuje doby pojištění, jež mohou být za splnění podmínek brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

Pro více informací klikněte zde.

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Islandem platí od roku 2000 (11/2001 Sb. mezinárodních smluv)  bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění  - zde ke stažení.
Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu

Metoda zápočtu
Při metodě "zápočtu" budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky


Pro více informací kontaktujte příslušný finanční úřad: http://www.finance.cz/home/dane/seznamy/financni_urady/      


6. Převod podpory v nezaměstnanosti - formulář U2 (E303)

Na základě platné evropské legislativy (Nařízení Rady (ES) 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení) má každý občan EU právo hledat si zaměstnání v jiném členském státu  EU a zároveň si zachovat nárok na dávky v nezaměstnanosti ve státě, který dávky vyplácí. Jedná se o tzv. „transfer“ dávek v nezaměstnanosti. O možnostech a  dalším postupu při transferu dávek v nezaměstnanosti se proto informujte na místně příslušném úřadu práce resp. u zahraniční instituce, která dávky vyplácí.


Pro více informací klikněte zde.

7. Uznávání pracovních kvalifikací

Akademické uznávání
Akademické uznávání je možno definovat jako uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jednoho (domácího nebo cizího) vzdělávacího zařízení jiným vzdělávacím zařízením. Bližší informace poskytne islandské Informační středisko pro uznávání kvalifikací (NARIC):

Thordur Kristinsson
University of Iceland
Sudurgata
IS-101 Reykjavik
Tel.: +354 525 4360
Fax: +354 525 4317
http://www.ask.hi.is/ nebo
http://www.enic-naric.net/members.asp?country=Iceland.

Profesní uznávání
Profesní uznávání se zaměřuje na posouzení znalostí a schopností konkrétní osoby, přičemž tyto znalosti a schopnosti sice mohou být doloženy dokladem o formální kvalifikaci (vzdělání a přípravě), ale také mohou být doloženy dokladem o faktickém výkonu dané činnosti nebo jinými doklady. Výsledkem procesu je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní povolání nebo činnost.


Uznávání kvalifikací
Pokud jste již rozhodnuti na Islandu pracovat, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není na Islandu regulované.

Neregulovaná povolání
Není-li vámi vybrané povolání na Islandu regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Islandu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulovaná povolání
Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Islandu stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. Seznam regulovaných profesí s kontaktními osobami zodpovědnými za konkrétní obory najdete na http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/regprofs/dsp_bycountry.cfm.

Kontaktní osoby
V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů. Seznam národních koordinátorů, na něž se můžete obracet  s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU, naleznete na stránkách http://www.csvs.cz/struktura/sedv/ContactPoint.pdf nebo na http://europa.eu.int/comm/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf.
Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost na Islandu regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Další důležité informace:
Hördur LARUSSON
Ministry of Culture and Education
Sölvholsgötu 4
IS-150 Reykjavik
Tel.: +354 560 9591
Fax: +354 562 3068
e-mail: Hordur.larusson(a)mrn.stjr.is
http://www.menntamalaraduneyti.is/
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/qualifications.


8. Zdravotní péče a pojištění
 

Evropské právní předpisy platné v ČR stanovují, že čeští občané mají podléhat právním předpisům o zdravotním pojištění pouze v jednom státě, tímto státem pak je stát výkonu výdělečné činnosti. Při nesplnění oznamovací povinnosti může být vůči pojištěnci uplatněna přiměřená sankce.

Pokud tedy víte, že v nejbližší době začnete vykonávat výdělečnou činnost v jiném státě EU, informujte o tom před vycestováním svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Odhlaste  se z českého systému zdravotního pojištění od data zahájení výdělečné činnosti. Pokud jste již zahájil výdělečnou činnost v jiném státě EU, oznamte to neprodleně (do osmi dnů) vaší  české zdravotní pojišťovně. Zároveň s odhlášením vraťte (zašlete) české zdravotní pojišťovně jí vystavený Evropský průkaz zdravotního pojištění. Informujte ji také, zda máte v ČR nezaopatřené rodinné příslušníky.

Detailnější informace získáte na internetových stránkách Kanceláře zdravotního pojištění http://www.kancelarzp.cz/cs/nebo u islandského Institutu sociálního zabezpečení:

Tryggingastofnun rikisins
Laugavegi 114
IS-105 Reykjavik
Tel.: +354 560 4400
Fax: +354 560 4451
http://www.tr.is/


9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí
Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře A1. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státě EU
Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě,podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.

Více informací o administrativním zajištění poskytování zdravotní péče na Islandu získáte u své zdravotní pojišťovny nebo v Kanceláři zdravotního pojištění http://www.kancelarzp.cz/cs/
10. Jak hledat zaměstnání

Před tím, než začnete hledat jakékoliv zaměstnání, měl by jste si vypracovat životopis a průvodní dopis. Vzor evropského životopisu naleznete na níže zmíněných stránkách EURES v databázi životopisů. Další možné vzory CV jsou k dispozici na

http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp nebo na
http://www.europa-pages.com/jobs/good-cv.html. Nezbytnými dokumenty, které jsou často při výběrových řízeních vyžadovány, jsou také Vaše doklady o vzdělání, získané certifikáty a reference od zaměstnavatele.

Eures ČR
Veřejné služby zaměstnanosti všech členských států EU/EHP ( http://eures.europa.eu/) spolupracují při výměně informací o volných pracovních místech, životních a pracovních podmínkách a trzích práce jednotlivých zemí. Personální zázemí Evropských služeb zaměstnanosti tvoří EURES poradci a kontaktní pracovníci EURES. Pracovníci všech Úřadů práce v ČR by měli být schopni zájemci o informace tohoto typu poskytnout základní informace o EURES a zprostředkovat kontakt na nejbližší kontaktního pracovníka EURES, případně EURES poradce. Národní stránky EURES ( https://web.uradprace.cz/web/cz/eures) Vám mimo jiné nabídnou i praktické informační materiály o členských státech se zaměřením na hledání zaměstnání, nabídky zaměstnání vhodné především pro české občany, informace o aktuálních náborech do zahraničí a sezónních pracích nebo vzory strukturovaných životopisů dle národních pravidel jednotlivých zemí.

Eures Island
Při hledání zaměstnání prostřednictvím sítě EURES není nutné ovládat islandštinu, jelikož Eures poradci hovoří anglicky i některými skandinávskými jazyky.
EURES Island
Vinnumidlun höfuđborgarsvæđisins
Engjateigur 11
IS-109 Reykjavik
Tel.: +354 554 7600
Fax: +354 554 7601
e-mail: eures(a)svm.is
http://www.eures.is/

Dříve než oslovíte EURES poradce na Islandu, měl by jste svůj požadavek konzultovat s EURES poradcem v České republice nebo se nejprve seznámit s nabídkou volných míst pro neislandsky mluvící uchazeče, která je zveřejňovaná na evropském portále pracovní mobility (viz. EURES ČR).

Veřejné služby zaměstnanosti
Islandské veřejné služby zaměstnanosti (Vinnumalastofnun) poskytují zájemcům možnost zažádat o zaměstnání přes internet a to vyplněním příslušné žádosti na svých internetových stránkách ( http://www.vinnumalastofnun.is/starfavisir/euresform.asp ). Naleznete zde také úplný seznam kontaktů na všechny úřady práce.

Vinnumalastofnun
Hafnarhus v/Triggvagötu
IS-101 Reykjavik
Tel.: +354 514 4800
Fax: +354 511 2520
http://www.vinnumalastofnun.is/

Soukromé zprostředkovatelské agentury
Soukromé zprostředkovatelské agentury se zaměřují především na výběr vysoce kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání, u kterých je znalost islandštiny podmínkou. Registrovat se můžete bez poplatku. Seznam agentur je k dispozici ve „Zlatých stránkách“ (http://www.gulalinan.is/) nebo na stránkách veřejných služeb zaměstnanosti (http://www.eures.is/). Většina těchto agentur provozuje své stránky i v anglické verzi, např. (http://www.job.is/), (http://www.radning.is/),  (http://www.stra.is/). Při osobní návštěvě je doporučováno vzít si s sebou životopis, průvodní dopis, doklad o vzdělání, získané certifikáty a reference.

Denní tisk
Většina islandských novin zveřejňuje i nabídku volných míst. Nejvýznamnější noviny jsou Morgunblaðið (http://www.mbl.is/), Fréttablaðið (http://www.frettabladid.is/) a DV (http://www.dv.is/). Příloha zaměstnání vychází v sobotních Morgunblaðið.

Odbory
Místní odbory poskytují informace týkající se současných vývojových trendů v zaměstnanosti v různých oborech a také rady, kde začít hledat zaměstnání. Více na http://www.efling.is/, http://www.vr.is/, http://www.asi.is/, http://www.matvis.is/.

Sezónní zaměstnání
Sezónní zaměstnání se týká především sezónních letních prací na farmách. Nabídku volných míst naleznete v databázi EURES nebo na internetových stránkách http://www.nordjobb.net/. Doporučuje se o zaměstnání žádat s dostatečným předstihem.

Samostatně výdělečná činnost
Chcete-li vykonávat samostatně výdělečnou činnost, informace k této problematice jsou k dispozici na islandském Ministerstvu průmyslu a obchodu ( http://brunnur.stjr.is/interpro/ivr/ivr.nsf/pages/forsida) a Ředitelství financí (http://www.rsk.is/). Užitečné informace pro podnikatele se dají také nalézt v českém jazyce na http://www.euroinfocentrum.cz/ nebo http://businessinfo.cz/.

Spekulativní žádost o zaměstnání
Pokud plánujete zaslat spekulativní žádost o zaměstnání některé islandské společnosti, jejich adresy jsou k dispozici v islandských „Zlatých stránkách“ (http://www.gulalinan.is/).


11. Minimální mzda

Na Islandu dosud nebyla žádným vládním nařízením stanovena úroveň minimální mzdy. Existují pouze kolektivní smlouvy, které stanovují minimální mzdu pro jednotlivá odvětví. I ta nejnižší mzda však představuje dostatečný příjem pro zajištění slušné životní úrovně pracovníka i jeho rodiny. Více informací o mzdách naleznete na http://www.efling.is/ nebo na http://www.vr.is/           

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Maximální týdenní pracovní doba činí 48 hodin týdně včetně přesčasů. Zaměstnanci pracující na plný úvazek mají nárok na dovolenou v délce 24 dní za rok. Pracovní dobu a dovolenou blíže specifikují kolektivní smlouvy. 

Veřejné svátky:
1. leden                          Nový rok
Zelený čtvrtek                  24. března ( pohyblivý svátek )
Velký pátek                     25. března ( pohyblivý svátek )
Velikonoční neděle           27. března (pohyblivý svátek)
Velikonoční pondělí          28. března ( pohyblivý svátek )
První letní den                  21. dubna ( pohyblivý svátek )
1. květen                         Den práce
Nanebevstoupení Páně     5. května ( pohyblivý svátek ) 
Neděle svatodušní           16. května ( pohyblivý svátek )
Pondělí svatodušní          17. května ( sedm týdnů po Velikonočním pondělí, pohyblivý svátek )
17. červen                       Národní den - den vzniku republiky
Den řemeslníků               1. srpna (první pondělí v srpnu)
24. prosinec                    Štědrý den
25. prosinec                    1. svátek vánoční
26. prosinec                    2. svátek vánoční
31. prosinec                    Silvestr (pouze odpoledne)


13. Sídla zastupitelských úřadů

Generální konzulát Islandské republiky
Karlova 20, Praha 1
110 00
tel: 222 221 218
fax: 222 221 419
e-mail: thorir(a)mbox.vol.cz  
titulář: Pan Thorir GUNNARSSON
funkce: honorární generální konzul

Honorární konzulát České republiky na Islandu
Honorary Consulate of the Czech Republic
Breidavík 89, Reykjavík
112
tel.: 00354/5680275
fax: 00354/5680645
e-mail: Reykjavik(a)honorary.mzv.cz  
vedoucí úřadu: Jón ÓLAFSSON
funkce: honorární konzul


14. Použité zdroje informací a užitečné odkazy

http://www.mzv.cz/  - Ministerstvo zahraničních věcí ČR
https://web.mpsv.cz/  - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
http://www.eures.europa.eu/ - EURES - Evropský portál pracovní mobility 
http://www.vinnumalastofnun.is/  - Veřejné služby zaměstnanosti Islandu
http://brunnur.stjr.is/interpro/fel/fel.nsf/pages/english-index- Ministerstvo sociálních věcí Islandu
http://www.iceland.is/embassy/icelandis.nsf/pages/index.html- Ministerstvo zahraničních věcí Islandu
http://www.scandinavica.com/iceland.htm- informace o severských zemích
http://www.ahus.is/  - interkulturní středisko v Reykjavíku
http://www.estia.rthj.hi.is/  - informace o trhu práce v Islandské republice
http://www.iceland.is/  - vše o Islandu

http://www.eures.is/
http://www.vinnumalastofnun.is/starfavisir/euresform.asp – úplný seznam kontaktů na úřady práce
http://www.media.is/  - pro podnikatele
http://www.asi.is/  - informace o Islandu

http://www.rthj.hi.is/  – práce a studium na Islandu

Volná místa
http://www.gulalinan.is/  – volná místa
http://www.job.is/  – volná místa
http://www.radning.is/  – volná místa
http://www.stra.is/  – volná místa
http://www.vinnumalastofnun.is/  – volná místa

Sezónní práce
http://www.nordjobb.net/

Národní noviny
http://www.mbl.is/
http://www.dv.is/

Život a práce na Islandu - Evropský portál EURES

Poslední aktualizace: 31. 10. 2019