Island - životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu pro vyhledání klikněte zde

volná místa z islandských úřadů práce - Vinnumálastofnun - http://www.vinnumalastofnun.is/ pro anglicky mluvící pracovníky visí na stránce https://vinnumalastofnun.is/storf-i-bodi, pro vyplnění žádosti o práci klikněte zde

Island nepatří mezi členské státy Evropské unie, avšak otázka volného pohybu pracovních sil je řešena v Dohodě o Evropském hospodářském prostoru.

Občané České republiky nepotřebují pro práci na Islandu od 1. května 2006 pracovní povolení.

 

1. Kde hledat práci:

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

 

 

  • Komerční portály s nabídkou volných pracovních míst na Islandu, např.:

 

  • Sezónní práce:

 

  • Národní noviny:

 

V případě, že jste v evidenci českého Úřadu práce a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. transferu podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PD U2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě.

Bližší informace vám podá český Úřad práce, kde jste registrováni.

 

 

2. Regulovaná povolání:

Pokud jste se rozhodli pracovat na Islandu, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání – Není-li vámi vybrané povolání na Islandu regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Islandu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání – Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Islandu stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím.

Databáze regulovaných profesí

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?newlang=en

 

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), viz https://www.enic-naric.net/.

 

 

3. Registrace k pobytu

Český občan se v případě pobytu přesahujícího 3 měsíce musí zaregistrovat. Registrační formulář je k dispozici na Národním registru nebo na policejní stanici. Vyplněný formulář spolu s kopií pasu zašle na Národní registr. Více informací: https://www.hagstofa.is/

 

 

4. Dlouhodobý pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání

Český občan si v případě pobytu přesahujícího 90 dní musí vyřídit povolení k pobytu na imigračním úřadě. V žádosti se uvádí mimo jiné i důvod, proč o povolení žádá (cestování, studium, zaměstnání apod.), na základě kterého imigrační úřad rozhodne o udělení povolení nebo žádost zamítne. K žádosti se přikládá cestovní pas, dvě fotografie a potvrzení o zdravotním pojištění. Více informací: https://www.utl.is/

 

 

5. Sociální zabezpečení Zdravotní a sociální pojištění:

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

 

Zdravotní pojištění:

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC. Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

  1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
    Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistné i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.
  2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
    Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

 

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ (www.cssz.cz).

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

Kancelář zdravotního pojištění: www.kancelarzp.cz

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

 

 

6. DaŇ z příjmu fyzických osob:

Mezinárodní zdanění

 

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, daní jen příjmy, které získá na území tohoto státu. V zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem, musí danit své celosvětové příjmy.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Mezi Českou republikou a Islandem platí od roku 2000 (11/2001 Sb. mezinárodních smluv) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění.

 

Přehled platných smluv ČR o zamezení dvojímu zdanění – https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv

 

Více informací:

Daňový úřad (Rikisskattstjóri):

 

Rikisskattstjóri

Laugavegi 166

IS-150 Reykjavik

Tel.: +354 563 1100

Fax: +354 562 4440

e-mail: rsk@rsk.is 

http://www.rsk.is/

 

 

7. Ztráta zaměstnání /ukončení pracovního poměru:

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

 

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PD U2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

 

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce na Islandu, můžete si požádat o vystavení formuláře U1 (E301), který potvrzuje doby sociálního pojištění získané na Islandu.


Žádost o formulář U1 pro občany se zasílá na adresu:

 

 

VINNUMÁLASTOFNUN (Directorate of Labour)

Kringlan 1

ISL-150 Reykjavík

ICELAND

 

Styčné místo pro instituce: 

 

FÉLAGSMÁLARÁÐUNEYTIÐ (Ministry of Social Affairs)

Hafnarhúsinu V/Tryggvagötu

ISL-150 Reykjavík

ICELAND

 

http://www.vinnumalastofnun.is/

Tel: + 354 515 4800

Fax: + 354 511 2520

 

 

Pokud jste registrováni v České republice na úřadě práce a potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané na Islandu pro účel zjištění nároku na českou podporu v nezaměstnanosti, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) písemně prostřednictvím ÚP ČR.

 

 

8. Pracovní podmínky:

Základní informace:

Maximální týdenní pracovní doba činí 48 hodin týdně včetně přesčasů. Zaměstnanci pracující na plný úvazek mají nárok na dovolenou v délce 24 dní za rok. Pracovní dobu a dovolenou blíže specifikují kolektivní smlouvy.

 

Informace týkající se pracovních podmínek na Islandu můžete nalézt na následujících odkazech:

Veřejné služby zaměstnanosti – http://www.vinnumalastofnun.is/

Islandský institut sociálního zabezpečení – https://www.tr.is/

 

 

9. Dávky v mateřství a rodičovství:

Informace o dávkách a podporách určených rodinám s dětmi můžete nalézt na portálu Islandského institutu sociálního zabezpečení – https://www.tr.is/

 

 

10. Doplňující informace a dokumenty ke stažení:

Zastoupení Islandu v ČR:

Zastoupení Islandu v ČR | Velvyslanectví České republiky v Oslo (gov.cz)

 

Zastoupení ČR na Islandu:

Island - Honorární konzulát Reykjavík | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (gov.cz)

 

Ministerstvo zahraničních věcí:

Government of Iceland | Ministry for Foreign Affairs

 

Informace o Islandu:

Visit Iceland | Official travel info for Iceland

Alþýðusamband Íslands (asi.is)

Pro podnikatele:

Media ehf

Miðlun - Miðlun (midlun.is)

 

 

Informace k vysílání pracovníků:

 

 

Poslední aktualizace: 3. 7. 2024