Irsko životní a pracovní podmínky

Irsko životní a pracovní podmínky

Občané České republiky nepotřebují pro práci v Irsku pracovní povolení. Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání irských občanů.

 

1. Kde hledat práci:

 

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

 

EURES - Evropský portál pracovní mobility – https://eures.europa.eu/index_cs

Portál irského úřadu práce Employment Services Office – www.jobsireland.ie

Department of Employment Affairs and Social Protection - www.welfare.ie

 

Komerční portály s nabídkou volných míst v Irsku, jsou např:

www.hays.ie

www.headhuntinternational.com

www.irishrecruitment.ie

www.irishjobs.ie

www.monster.ie

www.recruitireland.com

www.graftonrecruitment.com (www.staffline.ie)

www.manpower.ie

www.constructionjobs.ie

www.noelgroup.ie

www.experis.ie

www.harveynash.com

www.sigmarrecruitment.com
www.activelink.ie

https://www.jobted.ie/

 

Privátní portál agentur www.nrf.ie

Soukromé agentury jsou také uvedeny v části „Employment Agencies“ v seznamu na www.goldenpages.ie.

 

Životopis:

Vzory CV ke stažení např. zde

Vytvořit životopis a motivační dopis můžete např. zde

 

V případě, že jste v evidenci českého úřadu práce a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. transferu podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě.

Bližší informace vám podá český úřad práce, kde jste registrováni.

 

 

2. Regulovaná povolání:

 

Pokud jste se rozhodli pracovat v Irsku, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není, regulované.

Neregulované povolání – Není-li vámi vybrané povolání v Irsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Irska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání – Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Irska stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím.

Seznam regulovaných profesí v Irsku: www.pointofsinglecontact.ie

 

Pro účely uznání odborné kvalifikace je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání. Informace o procesu a uznávacích orgánech v Irsku jsou dostupné zde: www.education.ie (Regulated professions by country, with competent authorities (europa.eu)

 

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), www.enic-naric.net.

 

3. Registrace k pobytu

 

Český občan s platným pasem nebo občanským průkazem může na irském území legálně pobývat bez povolení k pobytu po dobu 3 měsíců. Pokud plánujete zůstat v Irsku déle, musíte splňovat některou z kritérií níže.

Více informací na: Residence rights of EU/EEA citizens and their families in Ireland (citizensinformation.ie)

 

4. Dlouhodobý pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání

 

Dlouhodobě může český občan pobývat na území Irska na základě platného pasu nebo občanského průkazu v případě, že nepředstavuje přítěž sociálního systému, je zaměstnán nebo OSVČ, je studentem a má zdravotní pojištění nebo je rodinným příslušníkem EU/EEA z předchozích situací.

Občan ČR se po příchodu do Irska může registrovat na velvyslanectví ČR v Irsku.

Bližší informace na: www.citizensinformation.ie

 

 

5. Sociální zabezpečení – zdravotní a sociální pojištění:

 

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

 

Zdravotní pojištění:

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z karty EHIC vystavené českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC. Na přechodnou dobu, do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání:

Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

  1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
    Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistné i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.
  2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
    Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

 

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ (www.cssz.cz).

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

 

Bližší informace:

Kancelář zdravotního pojištění: www.kancelarzp.cz

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

 

Sociální pojištění:

Sociální zabezpečení v Irsku zajišťuje The Department of Social Protection. Pracovníci platí odvody zvané PRSI (Pay Related Social Insurance), které jim zaměstnavatel odvede ze mzdy. Příspěvky se procentuálně vypočítávají z hrubého měsíčního příjmu. Odvedená částka PRSI je závislá na výši výdělku a na třídě, ve které je pracovník pojištěn. V současné době je 11 tříd pojištění. Informace o těchto třídách naleznete zde:

Pro vstup do irského sociálního systému je nutné si vyřídit číslo sociálního pojištění PPS (Personal Public Service). PPS budete potřebovat pro zaměstnavatele (jako registrační číslo, pod kterým za vás bude hradit odvody na sociální pojištění), dále ho můžete užít při veškeré komunikaci s institucemi sociálního pojištění, zdravotního pojištění, u lékařů, v lékárnách, při žádání o jakékoliv dávky, při registraci na úřadech práce v případě ztráty zaměstnání atd. Pro získání tohoto čísla bude třeba dokument prokazující adresu v Irsku (proof of address, ne starší než 3 měsíce) a pas nebo občanský průkaz. Pro získání PPS on-line je třeba si vytvořit základní MyGovID, postup naleznete zde.

 

Pro více informací prosím navštivte tuto stránku:

www.gov.ie/en/service/12e6de-get-a-personal-public-service-pps-number/

Většina zaměstnavatelů a zaměstnanců (starších 16 let) platí příspěvky na sociální zabezpečení do národního fondu sociálního pojištění. Příspěvky na sociální pojištění vás opravňují k čerpání různých dávek. Je důležité informovat svého nového zaměstnavatele o vašem osobním čísle veřejné služby (číslo PPS), protože to zajistí, že vaše společné příspěvky na sociální zabezpečení budou zaznamenány a váš nárok na dávky bude v budoucnu chráněn.

 

Systém pojištění a sociální ochrany v Irsku zahrnuje:

Dávky v nemoci, dávky v mateřství, otcovské dávky, dávky v invaliditě, pozůstalostní dávky

Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Starobní důchod

Rodinné dávky

Dávky v nezaměstnanosti a další

 

Detailní informace a podmínky vzniku nároku naleznete zde:

https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/irish_social_welfare_system/social_insurance_prsi/social_insurance_in_ireland.html

 

Zdravotní péče

 

V Irsku je zajištěna zdravotní péče systémem státního nebo soukromého zdravotnictví. V případě soukromé zdravotní péče si pacienti obvykle hradí zdravotní náklady sami.

 

V případě státní zdravotní péče je většina nákladů hrazena, ale někde může být požadována i spoluúčast. Nárok na státní zdravotní péči bude pravděpodobně přiznán osobám, které mají v Irsku obvyklý pobyt. Existují však určité výjimky. Lidé, kteří přicházejí do Irska pracovat nebo na delší dobu studovat (více než jeden rok) či odcházejí do Irska na důchod, budou považováni za osoby, které zde žijí. Avšak ostatním návštěvníkům Irska nárok na bezplatné nebo veřejné dotované služby nárok nevzniká.

 

Privátní zdravotní pojišťovny:

VHI Healthcare: www.vhi.ie

Laya Healthcare: www.layahealthcare.ie/

AVIVA Health: www.avivahealth.ie

 

V případě, že žijete v Irsku, si pro cestování v rámci zemí EU požádejte o Evropský průkaz zdravotního pojištění - European Health Insurance Card (EHIC) osobně v místním zdravotním středisku nebo poštou:www2.hse.ie/services/ehic/ehic.html

Informace k systémům sociální ochrany můžete nalézt v databázi MISSOC:

www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1115&langId=en

 

 

6. Daň z příjmu fyzických osob:

 

Pokud pracujete v Irsku, budete podléhat zdanění příjmu, který získáte výdělečnou činností na území Irska, v Irsku.

Předejte hned po započetí vašeho pracovního poměru svému zaměstnavateli vaše PPS číslo, aby mohl oznámit daňovému úřadu, že jste začali pracovat a mohl za vás řádně odvádět zálohu na daň z příjmu. Dále si vyřiďte žádost o placení záloh na daň – formulář 12A (Application for a Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point).

 

Pokud váš zaměstnavatel nemá tento formulář k dispozici, získáte ho na kterékoli pobočce finančního úřadu (Tax Office) nebo zavolejte na (00353)1890 306706. Daňový úřad vám poté zašle tzv. Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point, který obsahuje informace o zálohách na daň a odpočitatelných položkách, které budete platit. Tento formulář bude zaslán i vašemu zaměstnavateli. Snažte se zařídit si tyto náležitosti co nejdříve po započetí práce (i v případě sezónní práce nebo práce na částečný úvazek). Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí placení vyšší daně z příjmu.

 

V Irsku existují dva typy danění příjmů – ‚Pay As You Earn‘ (PAYE) pro zaměstnance a ‚Self-assesment‘ (vlastní přiznání daní) pro podnikatele.


Pod systémem PAYE bude váš zaměstnavatel strhávat daně přímo z vaší mzdy. Existují samozřejmě i odpočitatelné částky z daní. Sazby daní se liší např. podle výše příjmu. Daň z příjmu (2023) je stanovena na 20%, pokud váš roční výdělek nepřesáhne částku € 40 000 (Standart Rate Cut-Off Point). Jestliže ano, všechny další příjmy budou zdaněny 40% sazbou. "Cut-off point" se může lišit v závislosti na dalších okolnostech. Uvedené sazby se mohou měnit, pro bližší informace můžete kontaktovat přímo službu Revenue viz kontakt níže, nebo navštívit jejich webové stránky: www.revenue.ie/ .

 

Daň z příjmu si můžete vypočítat s pomocí následující kalkulačky: https://taxcalc.ie/budget-2023/

Před odjezdem z Irska kontaktujte místní finanční úřad za účelem vyřešení vaší daňové povinnosti.

 

 

Adresa daňové správy:

Revenue Commissioners

Central Revenue Information Office

Upper O'Connell Street, Dublin 1

+353 1 865 5000

 

 

Mezinárodní zdanění

 

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, daní jen příjmy, které získá na území tohoto státu. V zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem, musí danit své celosvětové příjmy.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Mezi Českou republikou a Irskem platí od 12.4.1996 (163/1996 Sb.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění: www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv

 

7. Ztráta zaměstnání /ukončení pracovního poměru:

 

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (viz. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

 

Registrace na úřadu práce v Irsku:

 

Státní příslušníci ČR mají volný přístup ke službám irských úřadů práce. Podrobnosti o volných pracovních místech v Irsku lze získat prostřednictvím kteréhokoli úřadu práce / služby Intreo nebo na webu Jobs Ireland.

Soukromé personální agentury nemohou uchazečům účtovat poplatky za registraci do svých databází.

 

Podpora v nezaměstnanosti.
V Irsku existují 2 typy podpory v nezaměstnanosti:

 

Jobseeker´s Benefit, což je týdenní částka odvislá na odvedeném sociálním pojištění ze zaměstnání. Pro získání dávky pro uchazeče o zaměstnání musíte mít dostatek příspěvků na sociální pojištění (PRSI). Sazby dávek uchazečů o zaměstnání jsou odstupňovány podle výdělků. Více na portálu zde.

 

Jobseeker´s Allowance, což je týdenní částka, odvislá na vašich sociálních poměrech. Můžete být pozván/a na pohovor, kde doložíte určité dokumenty, jako výpis z bankovního účtu, účtenky, které platíte atd. Dále musíte splňovat tyto podmínky: být nezaměstnaná/ý, ve věku 18-66 let, schopen/a práce, prokázat snahu najít si novou práci, souhlasit s posouzením vaší životní situace a mít obvyklé bydliště v Irsku.

Pokud pracujete jen část týdne, můžete mít nárok na výplatu dávky uchazeče o zaměstnání za dny, kdy jste nezaměstnaní.

 

V případě, že byla dána výpověď ze strany zaměstnance nebo v důsledku špatného chování, či přestupku, nelze získat podporu po dobu 9 týdnů. Jestliže byl dobrý důvod dát výpověď, například kvůli změně pracovních podmínek nebo snížení platu, může osoba finanční podporu obdržet. Posouzení tohoto přísluší pracovníkům ve středisku Intreo.

 

Podmínky pro platby podpor uchazečů o zaměstnání

 

Abyste získali nárok na podporu, musíte být mladší než 66 let. Chcete-li požádat o příspěvek Jobseeker’s Allowance musíte být starší 18 let.

 

Musíte také být:

Nezaměstnaní (musíte být plně nezaměstnaní nebo nezaměstnaní po dobu nejméně 4 dnů ze 7)

Schopen práce

K dispozici pro práci

Skutečně hledat práci

Mít obvyklé bydliště v Irsku

A dokázat, že Váš příjem v domácnosti není dostačující

Dále se musíte účastnit schůzek, spolupracovat na projektech a programech zaměstnanosti, školení nebo pracovních zkušenostech.

 

V Irsku existuje integrovaná podpůrná služba Intreo, která má zřízena kontaktní místa pro služby zaměstnanosti a individuální podporu uchazečům o zaměstnání. Seznam kontaktních míst Intreo zde.

Informace k registraci naleznete zde.

 

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání. Více informací zde: Dávky v nezaměstnanosti v zemích EURES U1,U2 (uradprace.cz)

 

 

Pokud máte zájem o export dávek v nezaměstnanosti do jiného státu EU, obraťte se na úřad práce, kde jste registrováni. Více informací zde a na stránkách www.europa.eu.

 

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce v Irsku, můžete si požádat o vystavení formuláře U1 (E301), který potvrzuje doby sociálního pojištění získané v Irsku.

 

V Irsku vystavuje formulář U1 Department of Social Protection. Žádost o formulář U1 je ke stažení zde.

 

Žádost vyřizuje

International Records Section

Department of Employment Affairs and Social Protection

McCarter's Road
Ardaravan
Buncrana
Donegal F93 CH79
Ireland

Tel: (01) 471 5898 (If calling from outside the Republic of Ireland please call + 353 1 471 5898)

Locall: 1890 690 690 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)

Web: www.welfare.ie

 

Pokud jste registrováni v České republice na úřadu práce a potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané v Irsku pro účel zjištění nároku na českou podporu v nezaměstnanosti, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) písemně prostřednictvím ÚP ČR.

 

 

8. Pracovní podmínky:

 

Informace týkající se pracovních podmínek v Irsku můžete nalézt na následujícím odkazu: www.citizensinformation.ie

Zákon o podmínkách zaměstnání z roku 1994 naleznete zde www.irishstatutebook.ie.

Základní informace:

V Irsku je možné vykonávat práci od 16-17 let maximálně 8 hodin denně (s omezením), plně pak od 18 let. Maximum, které by zaměstnanec měl během týdne odpracovat je v Irsku 48 hodin. Více může být upraveno v kolektivní smlouvě nebo v případě sezónní práce.

Podle zákona o minimální mzdě z roku 2000 má většina zaměstnanců v Irsku nárok na minimální mzdu. Od 1. ledna 2024 činí minimální mzda 12.70 EUR za hodinu. Pro více informací se prosím podívejte zde.

 

Zaměstnancům, jako jsou mladí lidé do 18 let a stážisté, je zaručena pouze snížená nebo nižší než minimální vnitrostátní minimální mzda viz níže.

 

Od ledna 2024 jsou národní minimální sazby Irska následující:

 

Zaměstnanec mladší 18 let má nárok na 8.89 EUR za hodinu (což je 70% minimální mzdy)

 

Zaměstnanec, který je v prvním roce zaměstnání od data prvního zaměstnání nad 18 let, má nárok na 10.16 EUR za hodinu (80% minimální mzdy).

 

Zaměstnanec, který je ve druhém roce zaměstnání od data prvního zaměstnání nad 18 let, má nárok na 11.43 EUR za hodinu (90% minimální mzdy)

 

Minimální mzdy, výplatní termíny, zkušební doba, pracovní doba, nárok na dovolenou, práce o svátcích, i další pracovní podmínky jsou upraveny v pracovně-právní legislativě a v kolektivních smlouvách.

Každý, kdo pracuje pro zaměstnavatele v Irsku za běžnou mzdu, má automaticky pracovní smlouvu, ať již písemnou či ústní. Zaměstnanci mají ze zákona nárok na výplatní pásku s každou výplatou mezd. Výplatní páska (pay slip) by měla obsahovat, hrubou mzdu, částku a výši každého odpočtu ze mzdy, srážky a odměny. Vyplácení mzdy je obvykle měsíčně, ale i týdně.

Psaná pracovní smlouva musí obsahovat: celé jméno zaměstnavatele a zaměstnance, adresu zaměstnavatele, výkon práce a pracovní pozici/povahu práce, datum zahájení zaměstnání a očekávané trvaní smlouvy. Dále výplatní intervaly, podmínky týkající se dovolené, pracovní doby, přesčasů atd.

 

Výpověď

Pokud se rozhodnete změnit zaměstnání, musíte ze zákona informovat svého zaměstnavatele. Délka výpovědi, kterou musíte uvést, je stanovena zákonem a obvykle je uvedena ve vaší pracovní smlouvě. Více na stránkách: www.workplacerelations.ie

Při ukončení pracovního poměru v Irsku zaměstnavatel od 1. 1. 2019 nemusí vydávat formulář P 45. Místo toho zaměstnavatel zadá elektronicky datum odchodu, další podrobnosti o srážkách příjmů a poslední platbě na službu Revenue, kde se provádí správa vašich daňových služeb zahrnující vaše údaje o platu a dani. Je třeba si založit váš účet Manage your tax service. Více informací naleznete zde.

 

9. Dávky v mateřství a rodičovství:

 

Obecný přehled o dávkách a podporách určeným rodinám s dětmi, nároku na dávky a podmínky vzniku nároku naleznete ve schématech služeb sociální péče: gov.ie - Social Welfare Schemes and Services (www.gov.ie)

 

Mateřská dovolená a peněžité dávky v mateřství

Doba mateřské dovolené činí 26 týdnů (156 dní) vyplácí se 262€ týdně, pokud vám na ni vznikne nárok. Mateřská dovolená je hrazena ze sociálního pojištění (PRSI) a musí se zahájit nejméně dva týdny před termínem narození dítěte, ne dříve než 16 týdnů předem. Po ukončení mateřské si lze vzít 16 týdnů neplacené dovolené, kdy za vás bude placeno sociální pojištění.

 

Dávka v otcovství

Dávka v otcovství se vyplácí na dva týdny, a to paušální sazbou 262€ týdně. Tuto dávku je třeba čerpat do 26 týdnů od narození nebo adopce dítěte.

 

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je stanoven ve výši 140 EUR měsíčně a platí se za každé dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti, je mladší 16ti let, nebo do 18ti let v případě denního studia, nebo má-li dítě zdravotní postižení. Přídavek na dítě není vyplácen nad 18 let a to ani pokud nadále studuje. Tato dávka se vyplácí matce dítěte nebo nevlastní matce. V případě, že dítě žije s otcem, může být přídavek vyplácen otci. Pokud by dítě nežilo s rodiči, může dostávat přídavek osoba, která se o dítě stará. Více informací a aplikační formuláře zde: www.gov.ie/en/service/f14140-child-benefit/

 

 

 

Doplňující informace a internetové odkazy:

Velvyslanectví ČR v Irsku: Embassy of the Czech Republic in Dublin (gov.cz)

 

Velvyslanectví Irské republiky v ČR:

www.dfa.ie/irish-embassy/czech-republic/

 

Informace pro vysílání pracovníků do zahraničí najdete zde:

Enterprise Europe Network - www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/publikace-prirucky/

 

Department of Social Protection, DSP Employment Services/Intreo: gov.ie - Department of Social Protection (www.gov.ie)

 

Department of Foreign Affairs, 80 St Stephenes Gree, Dublin 2, tel:+35314780822,

European Public Information Centre, EU Union House, 18 Dawson Street, Dublin 2, tel: +35316625113 www.dfa.ie

 

YMCA of Ireland, Aungier Street, Dublin 2, tel: +35314780594 www.ymca-ireland.net

Union of Students of Ireland, 3-4 St Agnes´Road, Crumlin, Dublin 12, tel:+35317099300, www.usi.ie

Crosscare Migrant Project, 1 Cathedral Street, Dublin 1,tel: +35318732844, www.migrantproject.ie

Irish Youth Hostels Association, 61 Moutjoy Street, Dublin 7, tel: +35318304555,. www.anoige.ie

 

 

Poslední aktualizace: 16. 1. 2024