Informace veřejnosti o protikorupčních opatřeních v podmínkách krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Pardubicích

( k provedení usnesení vlády ČR č. 1199 z 25. 10. 2006 )

Pod pojem korupce lze v nejobecnější rovině podřadit vztah mezi dvěma subjekty, ať jednotlivci, nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody. Druhý pak očekává, že za tuto poskytnutou výhodu mu bude slíbená materiální i nemateriální odměna poskytnuta. Snaha o korupční jednání je přitom přirozenou součástí lidské povahy a možnost jejího výskytu je podmíněna celou řadou sociokulturních, ekonomických a politických faktorů. Česká republika je opakovaně na základě průzkumů nadnárodních institucí zařazována mezi země s vysokým výskytem korupčního jednání. Ze strany nejvyšších zákonodárných i výkonných orgánů České republiky je této problematice věnována náležitá pozornost a je opakovaně zařazována na program jejich jednání. Vláda ČR na svém zasedání 25. 10. 2006 přijala usnesení, z něhož mimo jiné vyplývá povinnost orgánů státní správy od 1. 1. 2007 zabezpečit informovanost veřejnosti o přijímaných protikorupčních opatřeních v rámci svěřené působnosti.

Krajská pobočka Úřadu práce České republiky v Pardubicích, jako organizační složka státu se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Nařízení vlády, příkazy ministra práce a sociálních věcí a další řídící akty upravující tuto oblast jsou rozpracovány do příkazu ředitele krajské pobočky. Tato oblast je pravidelně sledována, zařazována na jednání porad vedení úřadu, vyhodnocována a nadřízenému stupni jsou zasílány informace o plnění úkolů z vládního programu boje proti korupci v ČR. Všechna pracoviště, kde dochází k rozhodování o právech a povinnostech či přidělování finančních prostředků jsou obsazena nejméně dvěma zaměstnanci, rozhodování je vícestupňové, v případě financí kolektivní. Technické vybavení a personální oddělení činností při přijímání žádostí a rozhodování o nich dostatečně blokuje možnost zvýhodnění apod. Tato oblast je i předmětem kontroly všech vedoucích pracovníků a specializovaného kontrolního útvaru.

Pracovníkem pověřeným k přijímání podnětů, které by vypovídaly o možném korupčním jednání na zdejším úřadu práce je Mgr. Vladimír Herník, vedoucí oddělení kontrolně právního, kancelář číslo 42 v prvním poschodí, telefon 950 144 327, e-mail vladimir.hernik@uradprace.cz. V případě jeho nepřítomnosti se lze obrátit na jiného pracovníka oddělení kontrolně právního, případně na sekretariát ředitele.

Boj proti korupci ÚPČR

Boj proti korupci na MPSV

Evropský úřad pro potírání podvodných jednání – bezplatná linka, na které lze hlásit podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropských společenství  00 800 0105 2004 – zde se ozve česky namluvená výzva k nahlášení podezření na podvodné jednání ve vztahu k finančním prostředkům Evropské unie.

Ujišťujeme Vás, že se vaším případným oznámením budeme zabývat. Potřebujeme však, abyste nám poskytli informace aktuální, konkrétní a ověřitelné a zanechali na Vás kontakt, který pochopitelně budeme považovat za přísně důvěrný údaj. Připomínáme, že v průběhu šetření musíme respektovat presumpci neviny a ochranu osobních údajů.