Generační tandem podpora generační výměny ve Stč.kraji II


Doba realizace projektu: 1. 1. 2016 – 30. 4. 2023
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000025
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na podporu generační výměny a podporu mezigenerační solidarity na trhu práce prostřednictvím udržení v zaměstnání pracovníků v předdůchodovém věku a posílení souladu mezi kvalifikační nabídkou a poptávkou na trhu práce u osob na trh práce nově vstupujících (absolventů), či vstupujících po přerušení z důvodu rodičovské dovolené nebo péče o osobu závislou. Projekt také podporuje přenos pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce bez předchozích pracovních zkušeností a delší zaměstnatelnost starších osob v předdůchodovém věku.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen uchazečům o zaměstnání (UoZ) a zájemcům o zaměstnání (ZoZ), kterým ÚP ČR – Krajská pobočka v Příbrami věnuje zvýšenou pozornost.

Jedná se zejména o:

 • UoZ do 30 let věku, kteří mají pracovní zkušenosti v trvání maximálně 4 let,
 • UoZ do 30 let věku s přerušenou pracovní zkušeností z důvodu rodičovské dovolené či osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby v délce minimálně 2 let,
 • UoZ do 30 let věku s přerušenou pracovní zkušeností z důvodu rodičovské dovolené či osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby v délce minimálně 2 let, kteří jsou opakovaně zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání, za podmínky, že mezi jednotlivými dobami evidence uchazeče o zaměstnání netrvalo jejich zaměstnání déle než 6 měsíců (včetně),
 • ZoZ – stávající zaměstnanci, kterým vznikne nárok na starobní důchod v období 36 měsíců a méně, a kteří jsou zároveň ohroženi ztrátou zaměstnání.

Jaké jsou formy podpory?

Na základě dohody zaměstnavatele s ÚP ČR – Krajskou pobočkou v Příbrami o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a dohody na udržení zaměstnance je poskytován příspěvek zaměstnavateli na mzdové náklady nového zaměstnance na SÚPM vyhrazeném, který byl vybrán z uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP minimálně 4 měsíce. Při nedostatečném pokrytí potřeby UoZ, bude realizován výběr vhodných UoZ v kategorii do 4 měsíců evidence. Současně je poskytován příspěvek na mzdové náklady na stávajícího zaměstnance (ZoZ) - školitele v předdůchodovém věku ( zaměstnavatel musí udržet tohoto zaměstnance v prac. poměru dalších 6 měsíců po ukončení poskytování příspěvku). Poskytování příspěvku zaměstnavateli na oba tyto zaměstnance je vázáno na povinnost zaměstnavatele zajistit stávajícím zaměstnancem, ke kterému se vztahuje dohoda na udržení, zaškolení a zapracování, předání pracovních zkušeností novému zaměstnanci na SÚPM vyhrazeném. Tento stávající zaměstnanec musí být v pracovním poměru u zaměstnavatele vzhledem k zaškolování v pracovním poměru minimálně 2 roky.

Příspěvek na mzdové náklady na nového zaměstnance na SÚPM vyhrazeném a na stávajícího zaměstnance v předdůchodovém věku může být poskytován na dobu maximálně 12 měsíců po sobě jdoucích za předpokladu souběhu obou pracovních poměrů. Z uzavřené dohody na udržení zaměstnance vyplývá povinnost zaměstnavatele udržet stávajícího zaměstnance v předdůchodovém věku v pracovním poměru minimálně dalších 6 měsíců po skončení poskytování příspěvku.

Nástupu uchazeče o zaměstnání na SÚPM vyhrazené u zaměstnavatele může předcházet rekvalifikace, která by byla nutná pro výkon konkrétní pracovní činnosti.

Jaké změny jsou v důsledku realizace projektu očekávány?

Opatření prostřednictvím finanční stimulace zaměstnavatelů realizované aktivitou - příspěvek na stávajícího zaměstnance - umožní setrvání pracovníků v předdůchodovém věku na trhu práce, posílí jejich jistotu v zaměstnání a zabrání předčasnému odchodu do ekonomické neaktivity. Podpora přenosu znalostního potenciálu ze stávajícího zaměstnance v předdůchodovém věku na nového zaměstnance, který vstupuje, nebo se vrací, na trh práce. Získání dovedností a zkušeností účastníky projektu do 30 let věku v rámci zrealizovaných generačních tandemů u zaměstnavatelů v podnikatelské sféře přináší perspektivu těmto zaměstnancům uplatnit se na trhu práce i po ukončení účasti v projektu.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II navazuje na dříve úspěšně realizovaný projekt Generační tandem – podpora generační výměny ve Stč. kraji, který byl financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Průběžné informace o realizaci projektu

Informace o realizaci k 1. 3. 2022 

 • Doba realizace projektu byla prodloužena do 30.4.2023
 • Od počátku realizace projektu bylo vytvořeno 131 generačních tandemů u zaměstnavatelů, podpořeno je celkem 267 osob.
 • Probíhají aktivity projektu - výběr účastníků, individuální poradenství s uchazeči o zaměstnání, rekvalifikace a umisťování uchazečů na společensky účelná pracovní místa vyhrazená v rámci vytvořených generačních tandemů ve firmách se mzdovým příspěvkem jak na umístěného uchazeče, tak na stávajícího zaměstnance - školitele.
 • Odborní pracovníci projektu přijímají specifikace pracovních pozic od zaměstnavatelů pro realizaci dalších generačních tandemů.

Informace o realizaci k 1. 8. 2021 

 • Od počátku realizace projektu bylo vytvořeno 126 generačních tandemů u zaměstnavatelů, podpořeno je celkem 256 osob.
 • Probíhají aktivity projektu - výběr účastníků, individuální poradenství s uchazeči o zaměstnání, rekvalifikace a umisťování uchazečů na společensky účelná pracovní místa vyhrazená v rámci vytvořených generačních tandemů ve firmách se mzdovým příspěvkem jak na umístěného uchazeče, tak na stávajícího zaměstnance - školitele.
 • Odborní pracovníci projektu přijímají specifikace pracovních pozic od zaměstnavatelů pro realizaci dalších generačních tandemů.

Informace o realizaci k 1. 5. 2021 

 • Od počátku realizace projektu bylo vytvořeno 118 generačních tandemů u zaměstnavatelů, podpořeno je celkem 240 osob.
 • Probíhají aktivity projektu - výběr účastníků, individuální poradenství s uchazeči o zaměstnání, rekvalifikace a umisťování uchazečů na společensky účelná pracovní místa vyhrazená v rámci vytvořených generačních tandemů ve firmách se mzdovým příspěvkem jak na umístěného uchazeče, tak na stávajícího zaměstnance - školitele.
 • Odborní pracovníci projektu přijímají specifikace pracovních pozic od zaměstnavatelů pro realizaci dalších generačních tandemů.

Informace o realizaci k 1. 10. 2020 

 • Od počátku realizace projektu bylo vytvořeno 106 generačních tandemů u zaměstnavatelů, podpořeno je celkem 216 osob.
 • Probíhají aktivity projektu - výběr účastníků, individuální poradenství s uchazeči o zaměstnání, rekvalifikace a umisťování uchazečů na společensky účelná pracovní místa vyhrazená v rámci vytvořených generačních tandemů ve firmách se mzdovým příspěvkem jak na umístěného uchazeče, tak na stávajícího zaměstnance - školitele.
 • Odborní pracovníci projektu přijímají specifikace pracovních pozic od zaměstnavatelů pro realizaci dalších generačních tandemů.

Informace o realizaci k 1. 6. 2020

 • Od počátku realizace projektu bylo vytvořeno 101 generačních tandemů u zaměstnavatelů, podpořeno je celkem 206 osob.
 • Probíhají aktivity projektu - výběr účastníků, individuální poradenství s uchazeči o zaměstnání, rekvalifikace a umisťování uchazečů na společensky účelná pracovní místa vyhrazená v rámci vytvořených generačních tandemů ve firmách se mzdovým příspěvkem jak na umístěného uchazeče, tak na stávajícího zaměstnance - školitele.
 • Odborní pracovníci projektu přijímají specifikace pracovních pozic od zaměstnavatelů pro realizaci dalších generačních tandemů.

Informace o realizaci k 1. 12. 2019

 • Od počátku realizace projektu bylo vytvořeno 93 generačních tandemů u zaměstnavatelů, podpořeno je celkem 190 osob.
 • Probíhají aktivity projektu - výběr účastníků, individuální poradenství s uchazeči o zaměstnání, rekvalifikace a umisťování uchazečů na společensky účelná pracovní místa vyhrazená v rámci vytvořených generačních tandemů ve firmách se mzdovým příspěvkem jak na umístěného uchazeče, tak na stávajícího zaměstnance (školitele) - po dobu maximálně 12 měsíců.
 • Odborní pracovníci projektu přijímají specifikace pracovních pozic od zaměstnavatelů pro realizaci dalších generačních tandemů.

Informace o realizaci k 1. 5. 2019

 • Od počátku realizace projektu bylo vytvořeno 86 generačních tandemů u zaměstnavatelů, podpořeno je celkem 179 osob.
 • Probíhají aktivity projektu - výběr účastníků, individuální poradenství s uchazeči o zaměstnání, rekvalifikace a umisťování uchazečů na společensky účelná pracovní místa vyhrazená v rámci vytvořených generačních tandemů ve firmách se mzdovým příspěvkem jak na umístěného uchazeče, tak na stávajícího zaměstnance - školitele.
 • Odborní pracovníci projektu přijímají specifikace pracovních pozic od zaměstnavatelů pro realizaci dalších generačních tandemů.

Informace o realizaci k 14. 11. 2018

 • U projektu Generační tandem - podpora generační výměny ve Středočeském kraji II. dochází ke změně délky realizace projektu, kdy konec projektu byl upraven z 30.06.2023 na 30.06.2022. Zároveň v této souvislosti byl snížen celkový rozpočet projektu z původních 71 738 586 Kč na 63 704 586 Kč.

Informace o realizaci k 1. 10. 2018

 • Od počátku realizace projektu bylo vytvořeno 67 generačních tandemů u zaměstnavatelů, podpořeno je celkem 139 osob.
 • Probíhají aktivity projektu - výběr účastníků, individuální poradenství s uchazeči o zaměstnání, rekvalifikace a umisťování uchazečů na společensky účelná pracovní místa vyhrazená v rámci vytvořených generačních tandemů ve firmách se mzdovým příspěvkem jak na umístěného uchazeče, tak na stávajícího zaměstnance - školitele.
 • Odborní pracovníci projektu přijímají specifikace pracovních pozic od zaměstnavatelů pro realizaci dalších generačních tandemů.

Informace o realizaci k 1. 7. 2018

 • Od počátku realizace projektu bylo vytvořeno 62 generačních tandemů u zaměstnavatelů, podpořeno je celkem 129 osob.
 • Probíhají aktivity projektu - výběr účastníků, individuální poradenství s uchazeči o zaměstnání, rekvalifikace a umisťování uchazečů na společensky účelná pracovní místa vyhrazená v rámci vytvořených generačních tandemů ve firmách se mzdovým příspěvkem jak na umístěného uchazeče, tak na stávajícího zaměstnance - školitele.

Informace o realizaci k 1. 2. 2018

 • Byla prodloužena doba realizace projektu - z původního termínu ukončení realizace 31. 12. 2018 na 30. 6. 2023
 • Od počátku realizace projektu bylo vytvořeno 54 generačních tandemů u zaměstnavatelů, podpořeno je celkem 113 osob
 • Probíhají aktivity projektu - výběr účastníků, individuální poradenství s uchazeči o zaměstnání, rekvalifikace a umisťování uchazečů na společensky účelná pracovní místa vyhrazená v rámci vytvořených generačních tandemů ve firmách se mzdovým příspěvkem jak na umístěného uchazeče, tak na stávajícího zaměstnance - školitele.

Informace o realizaci k 1. 10. 2017

 • Od počátku realizace projektu bylo vytvořeno 44 generačních tandemů u zaměstnavatelů, podpořeno je celkem 93 osob.
 • Probíhají aktivity projektu - výběr účastníků, individuální poradenství s uchazeči o zaměstnání, rekvalifikace a umisťování uchazečů na společensky účelná pracovní místa vyhrazená v rámci vytvořených generačních tandemů ve firmách se mzdovým příspěvkem jak na umístěného uchazeče, tak na stávajícího zaměstnance - školitele.

Informace o realizaci k 1. 6. 2017

 • Od počátku realizace projektu bylo vytvořeno 42 generačních tandemů u zaměstnavatelů, podpořeno je celkem 88 osob.
 • Probíhají aktivity projektu – výběr účastníků, individuální poradenství s uchazeči o zaměstnání, rekvalifikace a umisťování uchazečů na společensky účelná pracovní místa vyhrazená v rámci vytvořených generačních tandemů ve firmách, které projevily zájem o účast v projektu.

Informace o realizaci k 1. 3. 2017

 • Od počátku realizace projektu bylo vytvořeno 31 generačních tandemů u zaměstnavatelů, podpořeno je celkem 65 osob.
 • Probíhají aktivity projektu – výběr účastníků, individuální poradenství s uchazeči o zaměstnání, rekvalifikace a umisťování uchazečů na společensky účelná pracovní místa vyhrazená v rámci vytvořených generačních tandemů ve firmách, které projevily zájem o účast v projektu.

Informace o realizaci k 1. 1. 2017

 • Od počátku realizace projektu bylo vytvořeno 28 generačních tandemů u zaměstnavatelů, podpořeno je celkem 58 osob.
 • Probíhají aktivity projektu – výběr účastníků, individuální poradenství s uchazeči o zaměstnání a umisťování uchazečů na společensky účelná pracovní místa vyhrazená v rámci vytvořených generačních tandemů ve firmách, které projevily zájem o účast v projektu.

Informace o realizaci k 1. 11. 2016

 • Od počátku realizace projektu bylo vytvořeno 20 generačních tandemů u zaměstnavatelů, podpořeno je celkem 41 osob.
 • Probíhají aktivity projektu – výběr účastníků, individuální poradenství s uchazeči o zaměstnání a umisťování uchazečů na společensky účelná pracovní místa vyhrazená v rámci vytvořených generačních tandemů ve firmách, které projevily zájem o účast v projektu.

Informace o realizaci k 1. 9. 2016

 • Od počátku projektu bylo vytvořeno 14 generačních tandemů u zaměstnavatelů, podpořeno bylo celkem 28 osob.
 • Probíhají aktivity projektu – výběr účastníků, individuální poradenství s uchazeči o zaměstnání a umisťování uchazečů na společensky účelná pracovní místa vyhrazená v rámci vytvořených generačních tandemů ve firmách, které projevily zájem o účast v projektu.
 • Průběžně jsou přijímány specifikace pracovních pozic od zaměstnavatelů, na základě kterých jsou vybíráni vhodní uchazeči o zaměstnání k umístění na SÚPM vyhrazené při vytvoření generačního tandemu.

Informace o realizaci k 1. 5. 2016

 • Od počátku projektu bylo schváleno 6 žádostí o příspěvek na SÚPM vyhrazené a o příspěvek na udržení zaměstnance. Bylo dosud vytvořeno 6 generačních tandemů u zaměstnavatelů v podnikatelské sféře.
 • Kontinuálně probíhá příjem specifikací pracovních pozic od zaměstnavatelů, na jejichž základě jsou vybíráni z uchazečů o zaměstnání potenciální účastníci projektu.
 • Účastníkům projektu jsou poskytovány služby individuálního poradenství.

 

Kde získat více informací?

Pro více informací se obraťte na kontaktní osoby Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami:

 

KONTAKTNÍ OSOBY

Projektový manažer
Ing. Hana Himmelová,
Tel. č.: 950 156 631
E-mail: hana.himmelova@uradprace.cz

Finanční manažer
Ing. Martina Heřmanová
Tel. č.: 950 156 631
E-mail: martina.hermanova@uradprace.cz

 

Odborní pracovníci pro okresy

Beroun, Příbram, Rakovník
Bc. Břetislav Mařan
Tel. č.: 950 156 626, 775 429 397
E-mail: bretislav.maran@uradprace.cz

Kladno, Mělník, Mladá Boleslav
Dana Chladová
Tel. č.: 950 156 626, 775 429 376
E-mail: dana.chladova@uradprace.cz

Kolín, Kutná Hora, Nymburk
Gabriela Chudá
Tel. č.: 950 156 632, 775 429 364
E-mail: gabriela.chuda@uradprace.cz

Benešov, Praha-východ, Praha–západ
Petra Adámková
Tel. č.: 950 156 626, 775 429 387
E-mail: petra.adamkova1@uradprace.cz

 

Poslední aktualizace: 3. 3. 2022