Generační tandem podpora generační výměny ve Stč.kraji II


Doba realizace projektu: 1. 1. 2016 – 30. 4. 2023
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000025
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na podporu generační výměny a podporu mezigenerační solidarity na trhu práce prostřednictvím udržení v zaměstnání pracovníků v předdůchodovém věku a posílení souladu mezi kvalifikační nabídkou a poptávkou na trhu práce u osob na trh práce nově vstupujících (absolventů), či vstupujících po přerušení z důvodu rodičovské dovolené nebo péče o osobu závislou. Projekt také podporuje přenos pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce bez předchozích pracovních zkušeností a delší zaměstnatelnost starších osob v předdůchodovém věku.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen uchazečům o zaměstnání (UoZ) a zájemcům o zaměstnání (ZoZ), kterým ÚP ČR – Krajská pobočka v Příbrami věnuje zvýšenou pozornost.

Jedná se zejména o:

  • UoZ do 30 let věku, kteří mají pracovní zkušenosti v trvání maximálně 4 let,
  • UoZ do 30 let věku s přerušenou pracovní zkušeností z důvodu rodičovské dovolené či osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby v délce minimálně 2 let,
  • UoZ do 30 let věku s přerušenou pracovní zkušeností z důvodu rodičovské dovolené či osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby v délce minimálně 2 let, kteří jsou opakovaně zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání, za podmínky, že mezi jednotlivými dobami evidence uchazeče o zaměstnání netrvalo jejich zaměstnání déle než 6 měsíců (včetně),
  • ZoZ – stávající zaměstnanci, kterým vznikne nárok na starobní důchod v období 36 měsíců a méně, a kteří jsou zároveň ohroženi ztrátou zaměstnání.

Jaké jsou formy podpory?

Na základě dohody zaměstnavatele s ÚP ČR – Krajskou pobočkou v Příbrami o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a dohody na udržení zaměstnance je poskytován příspěvek zaměstnavateli na mzdové náklady nového zaměstnance na SÚPM vyhrazeném, který byl vybrán z uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP minimálně 4 měsíce. Při nedostatečném pokrytí potřeby UoZ, bude realizován výběr vhodných UoZ v kategorii do 4 měsíců evidence. Současně je poskytován příspěvek na mzdové náklady na stávajícího zaměstnance (ZoZ) - školitele v předdůchodovém věku ( zaměstnavatel musí udržet tohoto zaměstnance v prac. poměru dalších 6 měsíců po ukončení poskytování příspěvku). Poskytování příspěvku zaměstnavateli na oba tyto zaměstnance je vázáno na povinnost zaměstnavatele zajistit stávajícím zaměstnancem, ke kterému se vztahuje dohoda na udržení, zaškolení a zapracování, předání pracovních zkušeností novému zaměstnanci na SÚPM vyhrazeném. Tento stávající zaměstnanec musí být v pracovním poměru u zaměstnavatele vzhledem k zaškolování v pracovním poměru minimálně 2 roky.

Příspěvek na mzdové náklady na nového zaměstnance na SÚPM vyhrazeném a na stávajícího zaměstnance v předdůchodovém věku může být poskytován na dobu maximálně 12 měsíců po sobě jdoucích za předpokladu souběhu obou pracovních poměrů. Z uzavřené dohody na udržení zaměstnance vyplývá povinnost zaměstnavatele udržet stávajícího zaměstnance v předdůchodovém věku v pracovním poměru minimálně dalších 6 měsíců po skončení poskytování příspěvku.

Nástupu uchazeče o zaměstnání na SÚPM vyhrazené u zaměstnavatele může předcházet rekvalifikace, která by byla nutná pro výkon konkrétní pracovní činnosti.

Jaké změny jsou v důsledku realizace projektu očekávány?

Opatření prostřednictvím finanční stimulace zaměstnavatelů realizované aktivitou - příspěvek na stávajícího zaměstnance - umožní setrvání pracovníků v předdůchodovém věku na trhu práce, posílí jejich jistotu v zaměstnání a zabrání předčasnému odchodu do ekonomické neaktivity. Podpora přenosu znalostního potenciálu ze stávajícího zaměstnance v předdůchodovém věku na nového zaměstnance, který vstupuje, nebo se vrací, na trh práce. Získání dovedností a zkušeností účastníky projektu do 30 let věku v rámci zrealizovaných generačních tandemů u zaměstnavatelů v podnikatelské sféře přináší perspektivu těmto zaměstnancům uplatnit se na trhu práce i po ukončení účasti v projektu.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II navazuje na dříve úspěšně realizovaný projekt Generační tandem – podpora generační výměny ve Stč. kraji, který byl financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Závěrečné informace o realizaci projektu

  • Celkem vstoupilo do projektu 300 osob, z toho bylo 156 uchazečů o zaměstnání a 144 zájemců o zaměstnání (stávající zaměstnanci v předdůchodovém věku – školitelé)
  • Individuální poradenství absolvovalo 156 uchazečů o zaměstnání
  • Rekvalifikační kurzy absolvovalo 8 uchazečů o zaměstnání před nástupem na SÚPM vyhrazené v rámci generačního tandemu
  • Zrealizovaných generačních tandemů ve Středočeském kraji bylo za celé období realizace projektu 144

Výsledky a výstupy

  Plán Skutečnost %
Celkový počet účastníků 284 293 103,17
Účastníci, kteří získali kvalifikaci - 62600 8 8 100,00
Počet vytvořených generačních tandemů 142 144 101,41

 

K 30.4.2023 byla realizace projektu ukončena.

Poslední aktualizace: 18. 9. 2023