Francie životní a pracovní podmínky

 

 

Občané České republiky nepotřebují pro práci ve Francii od 1. 7. 2008 pracovní povolení. Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání francouzských občanů.

 

Kde hledat práci:

 

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

 

Komerční portály s nabídkou volných pracovních míst ve Francii, např.:

 

Volná místa v zemědělství:

 

Vyhledávač společností, které přijímají spontánní žádosti o zaměstnání:

 

Tisk - Většina francouzských novin otiskuje i nabídku volných pracovních míst.

 

Agentury práce (agence d'intérim / agence de placement / agence de travail temporaire / cabinets de recrutement)

 

Životopis: vzory CV ke stažení např. :

 

V případě, že jste v evidenci českého Úřadu práce a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. transferu podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě.

Bližší informace vám podá český Úřad práce, kde jste registrováni.

 

 

Regulovaná povolání:

 

Pokud jste se rozhodli pracovat ve Francii, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání – Není-li vámi vybrané povolání ve Francii regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Francie. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání – Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Francie stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím.

Seznam regulovaných profesí (professions réglementées) ve Francii, informace o procesu a uznávacích orgánech: https://www.guichet-qualifications.fr/fr/index.html 

 

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), viz https://www.enic-naric.net/

 

 

Registrace k pobytu

 

Český občan s platným pasem anebo občanským průkazem může na francouzském území legálně pobývat bez povolení k pobytu.

Více informací: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13512

 

 

Dlouhodobý pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání

 

Dlouhodobě může český občan pobývat na území Francie na základě platného pasu nebo občanského průkazu v případě, že nepředstavuje přítěž sociálnímu systému. O povolení k pobytu (Carte de séjour d´un travailleur citiyen UE/EEE/Suisse) si v případě zájmu může český občan zažádat osobně na prefektuře dle místa pobytu. K žádosti o povolení k pobytu je třeba předložit cestovní pas, 3 pasové fotografie, doklad o ubytování ve Francii (např. nájemní smlouvu), potvrzení zaměstnaavtele. Více informací: https://service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16003 

 

 

Sociální zabezpečení - Zdravotní a sociální pojištění:

 

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

 

Zdravotní pojištění:

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC. Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

 1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
  Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistné i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.
 2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
  Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

 

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ (www.cssz.cz).

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

Kancelář zdravotního pojištění: www.kancelarzp.cz

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

 

Pro vstup do francouzského sociálního systému je nutné si vyřídit číslo sociálního pojištění NIR (Numéro d’identification au répertoire). NIR budete potřebovat pro zaměstnavatele (jako registrační číslo, pod kterým za vás bude hradit odvody na sociální pojištění), dále při veškeré komunikaci s institucemi sociálního pojištění, zdravotního pojištění, u lékařů, v lékárnách, při žádání o jakékoliv dávky, při registraci na Pôle emploi v případě ztráty zaměstnání atd. Rovněž je nutné k založení konta na AMELI (https://www.ameli.fr), přes které se řeší veškeré záležitosti související s nemocenským pojištěním, a kartičky pojištěnce Carte vitale.

 

Pro získání čísla sociálního pojištění (NIR) a francouzské kartičky pojištěnce Carte vitale je nutné se přihlásit u příslušné nemocenské pokladny:

 

K vyřízení Carte vitale budete potřebovat:

 • formulář - žádost o přidělení sociálního pojištění

 • kopii občanského průkazu nebo pasu

 • Kopii pracovní smlouvy nebo posledních výplatních pásek; kopii první výplatní pásky

 • kopii rodného listu přeloženou soudním překladatelem (případně i přeložené kopie rodných listů všech nezaopatřených rodinných příslušníků)

 • kopii oddacího listu přeloženého soudním překladatelem

 • doklad o bydlišti ve Francii (např. nájemní smlouva)

 • RIB – údaje o bankovním účtu

 

Přibližně za měsíc obdržíte provizorní číslo sociálního pojištění (začíná číslicí 7 nebo 8); přibližně za další 2 až 3 měsíce pak definitivní číslo (začíná 1 nebo 2) a Carte vitale. Více informací na stránkách zdravotní pojišťovny Assurance maladie (https://www.ameli.fr/).

 

Ve Francii je zajištěna zdravotní péče systémem všeobecného zdravotního pojištění. Pacienti mají vysokou spoluúčast při krátkodobých onemocněním až 30%; vážná či chronická onemocnění jsou kryté obvykle 100%. Na spoluúčast je možné se připojistit (Mutuelle).

 

Pro cestování v rámci zemí EU si požádejte o francouzský Evropský průkaz zdravotního pojištění - CEAM - La Carte Européenne d'Assurance Maladie u příslušné pokladny zdravotního pojištění, kde jste registrováni. V případě, že spadáte do obecného systému, můžete požádat elektronicky přes účet u AMELI. Další informace zde: https://www.cleiss.fr/particuliers/ceam.html

 

 

Sociální pojištění:

 

Každý pracující je povinen přispívat ze svého platu na sociální pojištění, které zahrnuje příspěvky na důchod a zdravotnictví. Tyto odvody strhává zaměstnavatel z hrubé mzdy, průměrná výše je 23%.
Zaměstnavatel je povinen ohlásit nástup nového zaměstnavatele na URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales,
https://www.urssaf.fr/portail/home.html). Následně lze zaměstnance nahlásit k platbám sociálního pojištění a pojištění proti nezaměstnanosti a registrovat u příslušné nemocenské pokladny.

 

Systém pojištění a sociální ochrany pro zaměstnance ve Francii zahrnuje:

 • Dávky v nemoci, dávky v mateřství, otcovské dávky, dávky v invaliditě, pozůstalostní dávky

 • Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání

 • Starobní důchod

 • Rodinné dávky

 • Dávky v nezaměstnanosti

 

Detailní informace, podmínky vzniku nároku a odkazy na příslušné instituce naleznete na webu Le CLEISS (Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale) https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_france.html
 

Informace k systémům sociální ochrany můžete nalézt v databázi MISSOC:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1110&langId=fr

 

 

DaŇ z příjmu fyzických osob:

 

Pokud pracujete ve Francii, budete podléhat zdanění příjmu, který získáte výdělečnou činností na území Francie, ve Francii.

Daň z příjmu ve Francii platí všechny výdělečně činné osoby samy, bez intervence zaměstnavatele!

Daňové přiznání je nutné podat dle stanoveného schématu, data viz: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F359

Daň z příjmu se počítá z čisté mzdy v závislosti na situaci plátce daně (daňové úlevy). Nejsou zdaňovány příjmy jednotlivce, ale příjmy domácnosti. Průměrná výše daně z příjmu je 28%, maximální výše je 45%. Informace k daňovým odvodům dle výše příjmů: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1419

Více informací naleznete na webu Finančního úřadu: https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier

Daň z příjmu si můžete vypočítat s pomocí následující kalkulačky: https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateurs

Před odjezdem z Francie kontaktujte místní finanční úřad za účelem vyřešení vaší daňové povinnosti.

 

Mezinárodní zdanění

 

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, daní jen příjmy, které získá na území tohoto státu. V zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem, musí danit své celosvětové příjmy.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Mezi Českou republikou a Francií platí od 1 .7. 2005 (Sb. m. s. 79/2005 Sb.m.s.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění:

https://www.mfcr.cz/cs/zahranici-a-eu/smlouvy-o-zamezeni-dvojiho-zdaneni/prehled-platnych-smluv

 

Ztráta zaměstnání / ukončení pracovního poměru:

 

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

 

Registrace na Pôle emploi:

Nezaměstnaná osoba se musí zaregistrovat na Pôle emploi následující den po ukončení pracovního poměru. Zároveň je nutné kontaktovat francouzskou pojišťovnu.

Registruje se elektronicky na www.pole-emploi.fr; následně je zkontaktována ze strany pracovníků Pôle emploi a je domluvena schůzka, na kterou si musí uchazeč přinést identifikační doklad (vhodné je doložit i hlášení k pobytu).

K on-line registraci a pro výpočet dávek v nezaměstnanosti je nutné doložit:

 • La copie d´une pièce d´identitè - kopii průkazu totožnosti nebo pasu
 • La copie du ou des contrats de travail - kopii pracovní smlouvy / pracovních smluv
 • La copie du ou des certificats de travail - kopii osvědčení o pracovním poměru
 • La copie des quatre derniers bulletins de salaire - kopie posledních 4 výplatních pásek
 • La copie du ou des "Attestations destinée à Pôle emploi" - kopii "Attestation destinée à Pôle emploi"
 • Le motif de rupture du contract de travail - důvod ukončení pracovního vztahu

 

Pokud jste registrováni v České republice na úřadě práce a potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané ve Francii za účelem zjištění nároku na českou podporu v nezaměstnanosti, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) prostřednictvím ÚP ČR.

 

 

Pracovní podmínky:

 

Informace týkající se pracovních podmínek ve Francii můžete nalézt na následujících odkazech:

 

Základní informace:

 • Ve Francii je možné vykonávat pracovní činnost od 16 let (s omezením), plně pak od 18 let

 • Základní minimální hodinová hrubá mzda při smlouvě na plný pracovní úvazek (35 hodin týdně) je 11,65 EUR. Minimální měsíční hrubá mzda při smlouvě na plný úvazek (35 hodin týdně/151,67 hodin měsíčně) je 1766,92 EUR. (viz: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2300; 01/2024)

 • Minimální mzdy, výplatní termíny, zkušební doba, pracovní doba, nárok na dovolenou, práce o svátcích, i další pracovní podmínky jsou upraveny v pracovně-právní legislativě a v kolektivních smlouvách.

 • Informace o různých typech pracovních smluv a jejich náležitostech: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19806

 • Psaná pracovní smlouva musí obsahovat: pracovní pozici, náplň práce, odkaz na kolektivní smlouvu, pracovní dobu, plat

 • Vyplácení mzdy: obvykle měsíčně, zaměstnavatel je povinen vydat výplatní pásku

 • Při ukončení pracovního poměru musí zaměstnanec obdržet: „certificat de travail“, „Attestation Pôle emploi“ a „solde de tout compte“

   

Nejasnosti a pochybnosti týkající se pracovních podmínek, pracovní smlouvy apod. můžete konzultovat s: L’inspection du travail - viz: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F107

 

V případě individuálních pracovně-právních sporů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se prosím obraťte na Le conseil de prud’hommes - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N470

 

Dávky v mateřství a rodičovství:

 

Obecný přehled o dávkách a podporách určených rodinám s dětmi můžete nalézt na portále francouzské

státní správy: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N156

 

Mateřská dovolená a peněžité dávky v mateřství, otcovské dávky:

 

 

Rodinné dávky:

 

Doplňující informace a dokumenty ke stažení:

 

Velvyslanectví ČR ve Francii: https://www.mzv.cz/paris/cz/index.html

Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR: https://cz.ambafrance.org/

 

Informace pro studenty pracující ve Francii:

Campus France Česká republika: https://www.republiquetcheque.campusfrance.org/cs/prace-behem-studia-ve-francii

 

Informace ke stážím:

 

Informace k vysílání pracovníků:

 

Informace pro zaměstnavatele usazené v jiné zemi EU, kteří hodlají zaměstnávat pracovníka s místem výkonu zaměstnání ve Francii:

 

 

Poslední aktualizace: 14. 2. 2024