Integrace cizinců na trh práce“ z projektu ERASMUS+

Trvání projektu: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018   
Předkladatel projektu: ÚP ČR
Přijímající organizace: EUROMOB (Associaçao de Mobilidade Intercultural Euromob) Portugalsko
Cílová skupina: zaměstnanci veřejných služeb zaměstnanosti

Program/obsah jednání:

Zahraniční stáž byla organizována v rámci projektu Erasmus+ - Vzdělávací mobilita jednotlivců. Celkem se této studijní cesty zúčastnilo 10 osob z Úřadu práce ČR. Jejím cílem bylo seznámit účastníky s legislativou, koncepčními dokumenty a zejména s praktickou stránkou integračního procesu cizinců v Portugalsku. Během řady uskutečněných setkání došlo k rozsáhlé výměně koncepčních a praktických zkušeností a k seznámení se s prověřenými a fungujícími opatřeními v oblasti integrace cizinců do všech sfér občanského a pracovního života.

V rámci pracovní cesty byla navštívena řada institucí zajišťujících integrační proces cizinců. Zprostředkovatelem jednotlivých setkání se stala společnost EUROMOB (Associaçao de Mobilidade Intercultural Euromob), která je zahraničním partnerem projektu.

17. 9. 2017

V odpoledních hodinách přílet z Vídně do Porta. Ubytování v hotelu. Seznámení s programem, diskuse o situaci na trhu práce v České republice a v Portugalsku; představení struktury služeb poskytovaných imigrantům.

V zájmu efektivního řešení integrace cizinců do společnosti otevřela v roce 2004 portugalská vláda podpůrná centra, tzv.  One-Stop-Shops (oficiální název: Národní centra pro podporu přistěhovalců - CNAI), a to ve dvou největších městech země (v Lisabonu a Portu). Tato centra se stala součástí ACIDI, což je speciální vládní agentura, která sice vyvíjí činnost v  v rámci Ministerstva pro místní správu (Ministry of the Presidency), ovšem z hlediska řízení podléhá přímo předsedovi vlády. Základním podnětem pro vytvoření CNAI se stal stále se zvyšujícího počet přistěhovalců proudících do země, kteří nemluví portugalsky. Tato centra byla doplněna sítí 87 místních podpůrných center. V roce 2009 byla stávající dvě centra (v Lisabonu a Portu) doplněna o pobočku CNAI ve městě Faro.

Úkolem těchto center je přijetí, informování a poskytování služeb přistěhovalým občanům. V roce 2007 se ACIDI stala veřejnou institucí pod nepřímou správou státu a jeho kompetence ve vztahu k podpůrným centrům byly dále definovány takto: “provozovat podpůrná centra pro přistěhovalce, a to na národní, regionální a místní úrovni, jež poskytují ucelenou odezvu různých veřejných služeb na jejich potřeby ve smyslu jejich přijetí a integrace, a to prostřednictvím partnerství s vládními úřady, které hrají v příslušné oblasti důležitou roli, služeb veřejné správy, místních úřadů, nevládních organizací, přistěhovaleckých sdružení či jiných organizačních jednotek s příslušným zájmem o tento subjekt”.

Tato centra, vytvořená výlučně pro problematiku přistěhovalectví, pod „jednou střechou“ soustřeďují řadu služeb vztahujících se k přistěhovalectví. V důsledku společné odpovědnosti a díky kvalitnímu partnerství mezi různými úrovněmi portugalské veřejné správy zahrnují v sobě tato centra šest poboček  pěti ministerstev a dále speciální kanceláře, které poskytují zvláštní podporu, mezi jiným i právní poradenství, řeší problematiku znovuspojování rodin i umisťování cizinců na pracovní trh.

Tyto služby angažují zhruba 100 kulturních mediátorů z různých přistěhovaleckých komunit. Mediátoři obvykle zastupují jednotlivá přistěhovalecká sdružení, spolupracují s vládou a hrají klíčovou roli jakéhosi „mostu“ mezi přistěhovalci a portugalskou veřejnou správou. Všichni mediátoři jsou ze strany ACIDI pravidelně školeni a hodnoceni.

V současné době navštíví centra CNAI denně průměrně 1100 uživatelů služeb.

Sumárně přestavuje tento přístup základní nástroj v úspěšném řízení integrace cizinců v Portugalsku. V několika posledních letech provedla Mezinárodní organizace po migraci (IOM) nezávislé hodnocení výstupů z těchto podpůrných center. Centra CNAI se ukázala být velmi dynamickými strukturami, podstupujícími průběžné změny ve své činnosti tak, aby dobře reagovala na nové vnitřní i vnější faktory, spojené s problematikou integrace cizinců do místním společnosti.

18. 9. 2017

10.00 – 17.00 Návštěva Alto Comissariado para as migraçoes - KALINA - ASSOCIAÇAO DOS IMIGRANTES DE LESTE

Od svého založení ACIDI (Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural) realizuje partnerství s přistěhovaleckými organizacemi pro poskytování lepších integračních služeb přistěhovalcům. To znamená:
-    za prvé identifikovat, kdo přistěhovalecké komunity v Portugalsku reprezentuje. V souvislosti s tímto byl jednoznačně definován systém uznávání přistěhovaleckých sdružení. Aby bylo přistěhovalecké sdružení v Portugalsku oficiálně uznáno, musí splňovat následující parametry:
•    musí mít zveřejněny stanovy a zvoleny své představitele,
•    musí být registrovány v národním obchodním rejstříku a
•    za svůj specifický předmět musí mít prosazování práv a zájmů přistěhovalců a pro prosazení těchto práv a zájmů musí vykazovat aktivity.
V procesu uznání je angažovány kancelář pro technickou podporu přistěhovaleckých sdružení při ACIDI. V současné době existuje 124 přistěhovaleckých sdružení (na místní, regionální nebo národní úrovni) za těchto podmínek v Portugalsku uznávaných.

-    jako uznaná přistěhovalecká sdružení mají organizace právo účastnit se definování přistěhovalecké politiky, procesů regulace přistěhovalectví, konzultativních poradenských sborů a každoročně žádat o vládní financování specifických projektů prostřednictvím rozpočtu ACIDI
-    ACIDI dále investuje do rozšíření možností vzdělávání „přistěhovaleckých vůdců“, a v partnerství s univerzitami ověřuje kurzy a stupně vzdělávání pro vůdce těchto přistěhovaleckých sdružení.

Práce ACIDI s přistěhovaleckými sdruženími je realizována prostřednictvím Kanceláře pro technickou podporu přistěhovaleckých sdružení, která poskytuje technickou podporu především při vzdělávání „vůdců“ přistěhovaleckých sdružení.

Úkolem navštíveného centra „KALINA“ je tedy chránit práva a zájmy imigrantů z východních zemí a jejich potomků, kteří žijí v Portugalsku a podporovat jejich plnou integraci a inkluzi. Centrum také rozvíjí aktivity na podporu imigrantů a jejich potomků s cílem zlepšit životní podmínky v Portugalsku a podporuje fungování spolků, které přispívají k rozvoji kulturního a sociálního kapitálu komunit imigrantů z východní Evropy.

V rámci návštěvy bylo účastníkům představeno zázemí centra, kde se odehrávají jeho aktivity a účastníci měli možnost sledovat zaměstnance centra při práci. Následovala prezentace o činnosti centra a příklady dobré praxe. Na závěr proběhla diskuse, při které si účastníci vyměňovali zkušenosti s integrací cizích státních příslušníků.

19. 9. 2017

10.00 – 17.00 Návštěva úřadu práce: Instituto de Emprego e Formaçao Profissional – IEFP da Póvoa de Varzim

Pobočka úřadu práce působí při celonárodním institutu, který zajišťuje vzdělávání dospělých a rekvalifikační kurzy. Institut je podřízen Ministerstvu práce Portugalska, disponuje ale administrativní a finanční autonomií. V rámci návštěvy bylo účastníkům představeno zázemí a učebny, kde aktuálně probíhaly 3 rekvalifikační kurzy. Během prezentace byly představeny služby úřadu práce zaměřené na nabídku dalšího vzdělávání pro dospělé a poskytnuty informace o finanční podpoře poskytované účastníkům kurzů.  Dále byly představeny programy finanční podpory pro zaměstnavatele, kteří hodlají zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o práci či uchazeče patřící do některé ze skupin ohrožených nezaměstnaností, vč. imigrantů.

Dále byly také představeny „Dobrovolnické programy pro sociálně a ekonomicky
zranitelnou mládež“.  V rámci této aktivity je v Portugalsku realizováno celkem 130 projektů,
přičemž dalších 10 experimentálních pilotních projektů se v současné době připravuje.
Obecným cílem všech těchto aktivit je zvýšení podpory a mobilizace místních komunit
k posilování sociálního začleňování dětí a mládeže, se speciálním zaměřením na
přistěhovalce, potomky přistěhovalců a na etnické menšiny.
Pro dosažení těchto svých cílů má program za hlavní priority následující aktivity: zařazení „mladých
osob“ do škol a do systému neformálního vzdělávání, jejich vzdělání „pro zaměstnatelnost“
posilování jejich účasti na práci v místních komunitách, posilování jejich schopností k vlastní
podnikatelské činnosti.

Na závěr proběhla diskuse, během které si účastníci vyměňovali dosavadní zkušenosti s programy pro dlouhodobě nezaměstnané klienty.

20. 9. 2017

10.00 – 17.00 Návštěva Alto Comissariado para as migraçoes - GAEI Braga Mediaçao Imigrante - Atlas Cooperativa Cultural

V rámci návštěvy si účastníci prohlédli zázemí organizace a následně byli seznámeni se službami organizace, která zdarma poskytuje informace a podporu při řešení konfliktů s důrazem na řešení pracovně-právních sporů, bezpečnosti práce, problematiku odměňování, čerpání dovolené, ukončení zaměstnání a výpovědí, odvody na sociální zabezpečení; dále se zaměřuje na ochranu práv spotřebitelů a poskytuje informace exekucí, oddlužení, finančních půjček, hypoték apod.; dále působí v oblasti řešení rodinných sporů, opatrovnictví dětí apod.  Na závěr proběhla diskuse, v rámci které se účastníci zajímali zejména o zájem o tyto služby ze strany migrantů.

V dalším bloku proběhlo představení Programů pro podporu interkulturních činností a
mezikulturního dialogu (Entreculturas). Činnosti prováděné Odborem pro podporu
sdružovací činnosti a mezikulturního dialogu (program Entreculturas) jsou zaměřeny na
podporu přijímání a začlenění přistěhovalců. Hlavní důraz při této práci je kladen především
na oblast vzdělávání cizinců a také na „zlepšování přístupu“ portugalské společnosti
k přijímání přistěhovalých obyvatel a jejich rodin.

21. 9. 2017

10:00 – 17:00 Návštěva CLAII Póvoa de Varzim - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim”
V rámci činnosti tří Národních center pro podporu přistěhovalců (v Lisabonu, Portu a ve Faru) byla vytvořena „Místní centra pro podporu přistěhovalců - CLAII“ jako decentralizovaná pracoviště pro přijímání a poskytování informací a podpory cizincům. Úkolem těchto center je reagovat na dotazy kladené přistěhovalci a pomáhat při řešení jejich problémů. Tato centra kvalitně spolupracují s místními strukturami, neboť jsou výsledkem partnerství mezi ACIDI a místními zastupitelskými orgány, přistěhovaleckými sdruženími, nevládními organizacemi, sdruženími pro místní rozvoj, farnostmi, jinými soukromoprávními a neziskovými organizacemi. V současné době se v zemi (včetně ostrovů) nachází 87 těchto center (CLAII).

Místní centra pro podporu přistěhovalců byla externě hodnocena Mezinárodní organizací pro přistěhovalectví (IOM), přičemž toto hodnocení vyznělo velmi pozitivně. Při těchto hodnoceních se IOM vždy dotazuje úředníků ve veřejné správě, mezikulturních mediátorů (přistěhovalců ze všech přistěhovaleckých sdružení) a samozřejmě i vlastních uživatelů služeb. „Obecní projekty prosazující interkulturalismus” byly rovněž hodnoceny jako úspěšné, a to především tehdy, pokud jejich strategickou prioritou bylo poskytnout zdroje partnerským organizacím na místní a regionální úrovni tak, aby mohly rozvíjet činnost v prioritních oblastech vzdělávání a zaměstnanosti a v celé oblasti prvotního přijímání přistěhovalců.

V jednom bloku byl představen jazykový program pro imigranty „Portuguese for all“ –
„Portugalština pro všechny“ je program, který má za cíl rozvíjet kursy portugalského jazyka
a odborné portugalštiny, zaměřené na přistěhovaleckou populaci usazenou v Portugalsku.
Kurzy portugalského jazyka jsou ukončeny certifikátem, který lze využít v procesu „získávání
občanství“, získávání oprávnění k trvalému pobytu anebo k získání statutu osoby
s dlouhodobým pobytem. Kurzy odborné portugalštiny rovněž umožňují mnohem lepší
přístup a integraci na trh práce. Tento vzdělávací program řídí ACIDI, a to prostřednictvím Operačního
programu pro lidský potenciál (Operational Programme for Human Potential -POPH) Národního
strategického referenčního rámce (QREN).

Setkání v „SOS telefonním centru“ a centru překladatelských služeb
Aby byla záruka rovného zacházení s přistěhovalci a jejich dobrá integrace většinovou společností, prosazuje ACIDI pro přistěhovalce co nejsnazší přístup ke všem informacím, týkajícím se jejich práv a povinností v portugalské společnosti  - a to cestou šíření přeložených brožur a prospektů, telefonní linkou SOS, překladatelskou telefonní linkou (k dispozici 60 jazyků!), webovou stránkou (www.acidi.gov.pt) i osobním setkáním se společensko-kulturními mediátory na pobočkách úřadů veřejné správy.

22. 9. 2017

10:00 – 12:00 Návštěva ACICE – Associaçao Comercial e Industrial do Concelho de Esposende

Instituce poskytující podpůrné služby pro osoby samostatně výdělečně činné, malé podniky i velké zaměstnavatele. V rámci svých služeb poskytuje i servis pro nezaměstnané uchazeče, kteří hodlají hledat zaměstnání ve svém oboru, popř. se rekvalifikovat či doplnit si vzdělání.  Při své činnosti zvláštní důraz klade na začínající podnikatele, kterým poskytuje široké zázemí.

13:00 – 17:00 Terénní práce - setkání s terénními pracovníky (mediátory) CNAI, představení různých forem terénní pomoci

Jednou z nejvíce oceňovaných novátorských stránek poskytování portugalských integračních služeb (a to také vysvětluje jeho úspěšnost) je účast mediátorů. Jsou nedílnou součástí postupů vyvíjených jak ze strany Vysoké komise pro přistěhovalectví a mezikulturní dialog (ACIDI), a to i v rámci národních a místních podpůrných centrech – již zmíněných tzv. One-Stop-Shop, tak postupů portugalské Cizinecké a pohraniční služby (SEF). Protože jsou sami přistěhovalci, hrají mediátoři stěžejní roli ve zprostředkování mezi státem a přistěhovalci a zmenšují tak „vzdálenost a nedůvěru“ těchto osob ke státní správě. Mediátoři rovněž zaručují odpovídající kulturní a jazykové zprostředkování každému přistěhovalci při přístupu k veřejným službám. Mediátoři nejsou přímo zaměstnáni portugalskými vládními institucemi, nýbrž přistěhovaleckými sdruženími, která ovšem od těchto vládních institucí dostávají finanční dotace. Zmínění mediátoři přispívají zejména k:

•    prosazování začlenění občanů jiného sociálního, náboženského a kulturního původu, a to při zachování rovného přístupu
•    propagování mezikulturního dialogu prostřednictvím vzájemného poznání kulturní rozmanitosti a sociálního začlenění
•    spolupráci při prevenci a řešení sociálních a kulturních konfliktů a při určování strategií sociálních intervencí.

23. 9. 2017 
Proběhlo zhodnocení výsledků stáže a předávání certifikátů o účasti.