OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

V Praze dne 15.10.2020Úřad práce České republiky-krajská pobočka pro hlavní město Prahu oznamuje, že

pan Tomáš Labský, Krosenská 540/12, 181 00 Praha 8, si může převzít písemnost

Oznámení ze dne 2.10.2020, č.j. 67069/20/AAH na adrese Kontaktního pracoviště Praha 8, Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska.

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

 

Jitka Zemanová

 vedoucí oddělení

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 15.10.2020

Podpis: . . . . . . . . . . . . .

 

Sejmuto dne:

Podpis: . . . . . . . . . . . . .