Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:Chodov dne 15. 10. 2020
Martin Weiss
Luční č.p. 1028
357 35 Chodov u Karlových Var 1


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech (dále jen "úřad práce") oznamuje, že pan Martin Weiss, nar. 7. dubna 1981, bytem Čapkova č.p. 1068, 357 35 Chodov u Karlových Var 1, si může převzít rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOD-856/2020-KA, ze dne 5. srpna 2020, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Karlových Varech, kontaktní pracoviště Sokolov, Bezručova č.p. 567, 357 35 Chodov u Karlových Var 1, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Iveta Korcová
zastupující vedoucí oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 15. 10. 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .