Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:V Sokolově dne 7. září 2020
Zuzana Fomkin
Heyrovského č.p. 1563
356 01 Sokolov 1


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech (dále jen "úřad práce") oznamuje, že paní Zuzana Fomkin, nar. 19. 8. 1983, bytem Heyrovského č.p. 1563, 356 01 Sokolov 1, si může převzít usnesení č. j. SOA-22590/2020-XH, ze dne 1. 7. 2020, na adrese Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech, kontaktní pracoviště Sokolov, Jednoty 654, 356 01  Sokolov 1, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedla úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Iveta Korcová
zastupující vedoucí oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 7. 9. 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .