Cvičná firma v Pardubickém kraji

(konečné výsledky projektu)

 

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0006181

Doba realizace projektu:

1. 5. 2017 – 30. 6. 2022

Rozpočet projektu:

9 096 000

Forma financování projektu:

85 % z ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR

Místo realizace projektu:

Pardubický kraj

Minimální počet účastníků:

130

 

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU:

Uchazeči o zaměstnání evidovaní na kontaktních pracovištích ÚP v Pardubickém kraji, kteří měli zájem nebo zvažovali zahájit samostatnou výdělečnou činnost ve vybraném oboru činnosti, ale postrádali odbornou pomoc.

CÍL PROJEKTU:

Systematická odborná příprava na podnikání coby osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), odborná i finanční podpora do začátku podnikání, zahájení podnikání OSVČ a jeho udržitelnost.

Specifikem projektu byla spolupráce ÚP s externím dodavatelem, který zajišťoval realizaci vybraných aktivit projektu (kurz PC minimum a kurz Cvičná firma).

KONEČNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU:

VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU A INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ – výběr byl realizován ve spolupráci s jednotlivými kontaktními pracovišti úřadu práce v Pardubickém kraji, kdy byl projekt kombinovaně skupinovou a individuální formou představen 333 uchazečům o zaměstnání, z nichž 126 podepsalo dohodu o účasti v projektu, tj. 38 %, což představuje 97 % plánovaného počtu účastníků. Individuální poradenství bylo poskytováno všem účastníkům projektu po celou dobu jejich účasti v projektu, kdy byl s každým účastníkem nejprve sestaven plán absolvování aktivit a kroků vedoucích k podnikání. Následně bylo předmětem konzultací zejména získání informací k pokroku přípravy na podnikání, poskytnutí potřebného poradenství k němu včetně poradenství k doplnění potřebné kvalifikace ve vazbě na budoucí podnikání a k poskytnutí finančního příspěvku na podnikání.  

PORADENSKÝ PROGRAM ÚVOD DO PŘÍPRAVY K PODNIKÁNÍ – o rozsahu 20 hodin představoval pro účastníky projektu povinnou aktivitu a sloužil ke startu nebo posílení jejich povědomí o problematice podnikání. Do programu vstoupilo 120 účastníků, 108 z nich ho úspěšně absolvovalo, tj. 90 %.

KURZ PC MINIMUM – o rozsahu 30 hodin doplnil vybraným účastníkům základní dovednosti a znalosti v oblasti digitální gramotnosti, které by budoucí podnikatel měl mít. Tento kurz byl realizován dodavatelem, bylo do něj zařazeno 52 účastníků a úspěšně ho absolvovalo 50 z nich.

KURZ CVIČNÁ FIRMA – komplexní program přípravy na podnikání včetně zpracování podnikatelského záměru v celkovém rozsahu 170 hodin pod vedením dodavatele. Bylo do něj zařazeno 118 účastníků, 103 z nich ho úspěšně absolvovalo.

REKVALIFIKACE – byly zaměřeny zejména na získání odborné kvalifikace vyžadované pro vydání živnostenského oprávnění nebo potřebné pro výkon podnikatelské činnosti. Účastníci projektu si sami volili akreditovaný rekvalifikační kurz. O rekvalifikaci požádalo a úspěšně absolvovalo celkem 19 účastníků projektu.

DOPROVODNÁ OPATŘENÍ – představovala nástroj sloužící k eliminaci důvodů, které by bránily uchazečům o zaměstnání v účasti v projektu, kdy byly účastníkům projektu propláceny zejména jízdné výdaje. Vzhledem k tomu, že realizace všech projektových aktivit probíhala výhradně v Pardubicích, využívali tuto možnost téměř všichni účastníci mimo okres Pardubice. V zanedbatelné míře klienti žádali o příspěvky na péči o dítě nebo ubytování při rekvalifikaci.

Podpora při zahájení činnosti OSVČspočívala v poskytnutí poradenství a dále v přímé finanční podpoře účastníků, kteří se rozhodli po úspěšném absolvování komplexního programu začít s podnikáním. O příspěvek požádalo 61 účastníků, 60 z nich příspěvek získalo. Průměrná částka podpory činila 73 300 Kč.

 

ROZPOČET PROJEKTU – byl vyčerpán z 94 %, tj. 8 524 151 Kč.

Poslední aktualizace: 3. 8. 2023