Cesta do práce v Jihočeském kraji

REALIZACE PROJEKTU UKONČENA.

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/13.00002

Částka: 37 822 326,00 Kč

Doba realizace projektu: 17. prosinec 2008 až 28. únor 2011

Popis projektu

Projekt Cesta do práce v Jihočeském kraji (dále jen projekt) je příležitostí pro nalezení cesty k novému zaměstnání. Navazuje na projekty žadatele z uplynulého období - Najdi si práci, Návrat do práce a Příprava na práci. Cílovou skupinu tvoří uchazeči o zaměstnání s evidencí 0-6 měs a zájemci o zaměstnání evidovaní UP, kteří jsou nezaměstnaností ohrožení. Tyto osoby zatím nejsou zasažené dlouhodobou nezaměstnaností, projekt je prevencí tohoto ohrožení. Zařazeno bude 1286 osob. Navržené aktivity pomohou rozvíjet klíčové kompetence osob cílové skupiny, díky kterému je bude možné připravit pro rychlý návrat na trh práce. Komplexní programy projektu nabídnou účastníkům krátké kurzy měkkých dovedností a technik pro společensko pracovní uplatnění, které cílové skupině prokazatelně chybí, vzdělávání v této oblasti je nedostatečné. Na tuto část klade projekt velký důraz. Komplexní aktivity jsou složeny do 6částí:naplánování prvních kroků=Vstupní program, učení, trénink a doplnění plánu=Základní program, posílení kvalifikace=oba programy s rekvalifikačními kurzy, pomoc využít příležitost a získané schopnosti=Poradenský program, odstraňování překážek pro rovné šance=Doprovodný program. Možnost nastavit v projektu každému účastníku cíleně a zároveň pružně plán aktivit tak, aby, v rámci svých možností, dosáhl co nejlepších výsledků, zcela jistě přispěje k posílení jeho sebevědomí. Projekt Cesta do práce má, vzhledem ke kritériím pro výběr cílové skupiny, v první řadě preventivní charakter. Klade si za úkol předcházet dlouhodobé nezaměstnanosti. Bude podpořen vznik 6 nových pracovních míst, cca50 hůře umístitelných osob získá příspěvek na pro ně vyhrazené místo. 50% osob, které přijmou podporu, odejde z projektu do nových zaměstnání. Projekt proběhne ve více cyklech a dostupnost jeho programů a aktivit bude zajištěna v každém z okresů Jihočeského kraje. Část aktivit budou provádět zapojené ÚP a většinu vzdělávacích a poradenských aktivit a administraci doprovodných akt. provede vybraný dodavatel/é.

Cíle projektu

Pomoci osobám z cílové skupiny posílit prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti a tak zamezit sociálním propadům, které tento jev způsobuje. Rychle je vrátit na trh práce s aktualizovanými informacemi, dovednostmi a znalostmi.

Přispět k přiblížení struktury nabídky pracovních sil se strukturou profesí poptávaných trhem práce. Toho dosahovat motivací a přípravou kvalifikovaných pracovníků. Zpřístupnit další profesní vzdělávání co nejširšímu počtu osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností zjednodušením kritérií pro zapojení cílové skupiny a za použití doprovodných opatření. Zlepšit na TP postavení těch osob, jejichž uplatnění ve stávajících profesích je obtížné z důvodu různých znevýhodnění. Ověřit navržené nové přístupy a programy.

Průběh

Přípravná fáze - výběr dodavatele poradenských, doprovodných a vzdělávacích služeb v rámci projektu (institut rámcové smlouvy). Schůzky projektového týmu, sestavení realizačního týmu. Nastavení informačních toků, toků dokumentů a pracovních postupů realizačního týmu, zabezpečení spolehlivého systému kontaktů. Zabezpečení a příprava inzerátů informujících o zahájení realizace projektu a vyhlašovaných zadávacích řízeních. Proškolení odborných pracovníků zapojených ÚP (mimo realizační tým), kteří zabezpečí výběry účastníků do projektu, včetně specialistů RIP.

Výsledky

Dne 22. února 2011 proběhla závěrečná konference v kulturním centru Bazilika (areál centra IGY, Pražská ul. 1247, České Budějovice), kde byly prezentovány výsledky regionálních individuálních projektů Cesta do práce v Jihočeském kraji a Dobrá práce v Jihočeském kraji.

Všechny monitorovací indikátory se podařilo naplnit. Do projektu bylo zapojeno celkem 1300 osob z cílové skupiny (plán byl zapojit 1286 osob). Více než 50% absolventů projektu podpořených aktivitami projektu získalo zaměstnání či začalo podnikat. Oproti minulému progr. období poptávka klientů značně převyšovala kapacity a finanční možnosti projektu. Vzhledem k dosaženým celkovým výstupům lze hodnotit projekt velmi pozitivně.

Mezinárodní spolupráce

Projekt nepředpokládá prvoplánové využití mezinárodní spolupráce.

Partneři

Nejsou formální partneři projektu ve smyslu předložení projektové žádosti.

Na realizaci se však podílejí zapojené úřady práce Jihočeského kraje. V případě tohoto projektu je do jeho realizace zapojeno všech sedm okresů: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.

Realizátor projektu

  • Název: Úřad práce České republiky (kontakt: Krajská pobočka v Českých Budějovicích)
  • IČ: 72496991
  • Ulice: Klavíkova 7
  • Město: České Budějovice
  • PSČ: 37004

Kontaktní osoba:

Poslední aktualizace: 4. 3. 2022