Časté dotazy

Pracoval/a jsem několik let v jiném členském státě EU, Norsku, Islandu, Lichtenštejnsku nebo Švýcarsku a nebyl/a jsem pendler (nevracela jsem se ze státu zaměstnání do ČR minimálně jednou týdně). Nyní se chci vrátit zpět do ČR a tam požádat o dávky v nezaměstnanosti.

S výjimkou pendlerů by nezaměstnaná osoba měla nárokovat dávky v nezaměstnanosti ve státě poslední výdělečné činnosti. Pokud se rozhodnete po ukončení zaměstnání v zahraničí požádat o dávky v ČR, Úřad práce ČR bude posuzovat, zda jste si během zaměstnání v zahraničí zachoval/a bydliště neboli centrum zájmu v ČR, tedy zda jste byl/a přeshraničním pracovníkem. To učiní na základě Dotazníku pro určení státu bydliště, který je předložen k vyplnění žadateli o dávky v nezaměstnanosti, který naposledy pracoval v jiném členském státě EU. Na základě informací, které v dotazníku uvedete a doložíte, pak dojde k posouzení bydliště. Bydliště neboli centrum zájmu se nemusí vždy shodovat s trvalým pobytem. Dotazník se obvykle nepředkládá osobám, které v zahraničí pracovaly méně než rok. Nelze automaticky počítat s tím, že v ČR bude přiznána dávka v nezaměstnanosti. Podrobnosti k posuzování bydliště naleznete v sekci „Koordinace dávek v nezaměstnanosti“.

Pokud jste si bydliště zachoval/a, budou Vám při posuzování nároku na dávky v nezaměstnanosti zohledněny doby pojištění získané v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku.

Kdo je přeshraniční pracovník, kdo je pendler?

Přeshraniční pracovníci jsou migrující osoby, které si zachovají zázemí v jednom státě (např. v ČR) a na omezenou dobu se přesunou za zaměstnáním do jiného členského státu EU/EHP/Švýcarska (např. do Velké Británie, Německa, Polska, atd.). Jejich obvyklé bydliště, tzv. centrum zájmu, však zůstává zachováno v původním státě, tedy např. v ČR. Přeshraniční pracovníci si mohou vybrat, zda budou nárokovat dávky v nezaměstnanosti ve státě zaměstnání nebo ve státě bydliště.

Specifickou kategorií přeshraničních pracovníků jsou příhraniční pracovníci (tzv. pendleři), kteří se vracejí minimálně jednou týdně ze státu výdělečné činnosti (např. Německo, Rakousko, atd.) do státu bydliště (např. ČR). Pendleři mohou nárokovat dávky v nezaměstnanosti pouze ve státě bydliště.

K čemu slouží PD U1 (E301) a PD U2 (E303) a jak je získat?

Podrobné informace naleznete v sekci „Co je PD U1 (E301), PD U2 (E303)“ a v sekci „Jak získat PD U1 (E301)“.

Pracoval/a jsem v jiném členském státě EU, Norsku, Islandu, Lichtenštejnsku nebo Švýcarsku, kde jsem po ukončení zaměstnání požádal/a o dávky v nezaměstnanosti, které mi byly přiznány. Lze se vrátit zpět do ČR, hledat tam zaměstnání a zároveň pobírat dávky z jiného státu?

Ano. Pro zachování nároku na dávky v nezaměstnanosti slouží přenositelný dokument U2. Zahraniční instituci, která Vám přiznala dávky v nezaměstnanosti, požádejte o tzv. transfer dávek. O transfer musíte požádat před odjezdem do ČR. Zahraniční instituce Vám vystaví PD U2 (formulář by Vám měl být předán do ruky), kde bude uvedeno období, po které byl transfer povolen a zároveň bude stanoven termín, do kdy se musíte zaevidovat s PD U2 na Úřadu práce v ČR. Nadále tak budete moci hledat zaměstnání v ČR, budete plnit součinnost s Úřadem práce ČR a zároveň pobírat dávky v nezaměstnanosti ze státu, kde jste naposledy pracoval/a.

Podrobnosti k transferu dávek naleznete v sekci „Koordinace dávek v nezaměstnanosti“.

Pracoval/a jsem v zahraničí mimo EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko. Bude Úřad práce přihlížet k odpracovaným dobám při rozhodování o nároku na dávky v nezaměstnanosti, popř. co mám pro to udělat?

Úřad práce zohlední tyto doby pojištění/zaměstnání pouze v případě, že bylo zaměstnání vykonáváno ve státě, s nímž Česká republika uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení, která možnost započtení dob pojištění pro účely dávek v nezaměstnanosti předpokládá. Jedná se o Ukrajinu, Srbsko, Černou Horu, Republiku Makedonie a Turecko. Předejte Úřadu práce ČR kopie dokumentů ze zaměstnání (pracovní smlouvu, doklad o ukončení zaměstnání, potvrzení o zaměstnání, zahraniční číslo sociálního pojištění atd.). Úřad práce ČR pošle žádost o potvrzení dob pojištění na styčné místo příslušného státu. Seznam veškerých bilaterálních smluv z oblasti sociálního zabezpečení (nejen dávek v nezaměstnanosti) naleznete zde.

Bude se mi odpracovaná doba v jiném členském státě EU, Norsku, Islandu, Lichtenštejnsku, Švýcarsku započítávat pro účely důchodového zabezpečení?

Ve věcech důchodového pojištění se obracejte na Českou správu sociálního zabezpečení, http://www.cssz.cz/, call centrum ČSSZ ohledně důchodového pojištění: +420 257 062 860

Musím se z českého zdravotního pojištění odhlásit ještě před odjezdem do jiného členského státu EU, kde budu teprve hledat práci?

Ano, oznamte prosím ještě před odjezdem své zdravotní pojišťovně (dále jen „ZP“), že odjíždíte do zahraničí za prací. Pokud znáte datum zahájení výdělečné činnosti, sdělte toto datum ZP. Pokud přesné datum ještě neznáte, domluvte se s pracovníky ZP, jakým způsobem ze zahraničí toto datum upřesníte. Po zahájení výdělečné činnosti vraťte Evropský průkaz zdravotního pojištění, který vám vystavila česká ZP. O vydání nového Evropského průkazu můžete požádat svou zahraniční pojišťovnu. Pro doložení výdělečné činnosti v zahraničí pak české zdravotní pojišťovně po návratu předložte formulář E104, který vám vystaví tamní pojišťovna. Pokud byste měl problém se zajištěním tohoto formuláře, předložte doklady, ze kterých budou vyplývat přesná data zahájení a ukončení výdělečné činnosti (výplatní pásky, potvrzení zaměstnavatele apod.).