Bulharsko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - https://european-union.europa.eu/index_cs pro vyhledání https://europa.eu/eures/portal/jv-se/home?lang=cs&pageCode=find_a_job

nebo přímo stránky bulharského úřadů práce - http://www.az.government.bg/

 

 

1. Kde hledat práci:

 

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

 

 

 

Místní úřady práce

stránky bulharských úřadů práce - http://www.az.government.bg/

Šíření volných míst prostřednictvím služby EURES je možné pouze po nahlášení volných míst na příslušný úřad práce.

Bulharská Národní agentura pro zaměstnávání vytvořila šablony (ke stažení níže), které zaměstnavatel z EU ve zvoleném jazyce vyplní a zašle prostřednictvím místního EURES poradce do Bulharska.
Vyplněný formulář(e) zaměstnavatel zašle na emailovou adresu
eures@uradprace.cz
Nabídky budou předány poradcům do Bulharska a ti je zpracují.
Volná místa budou poté uveřejněna na místních úřadech práce v Bulharsku (Local Labour Office Directorates).

V případě, že jste v evidenci českého Úřadu práce a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. exportu podporu v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě.

Bližší informace Vám podá český Úřad práce, kde jste registrováni.

 

2. Regulovaná povolání:

 

Pokud jste se rozhodli pracovat v Bulharsku, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání - Není-li vámi vybrané povolání v Bulharsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Bulharska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání - Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Bulharsku stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka.

Seznam regulovaných profesí (profesion regulada) v Bulharsku: https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/index_cs.htm    

Pro účely uznání odborné kvalifikace je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání; informace o procesu a uznávacích orgánech v Bulharsku jsou dostupné zde: https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts  

 

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), viz https://www.enic-naric.net/.

 

Občané s kvalifikací a oprávněním vykonávat určitý typ povolání v ČR jsou kvalifikováni pro tutéž práci i v Bulharsku. Pouze k výkonu regulované profese je vyžadována náležitá dokumentace a uznání odpovědné instituce. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem do Bulharska je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím. Pro výkon regulovaných profesí jsou právními předpisy členských států EU/EHP stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe a způsobilost).

Procedura uznávání pracovních kvalifikací rozlišuje kvalifikaci akademickou a profesní. Pro akademické účely je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC). Pro účely profesní je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání. Seznam regulovaných činností a další informace k dispozici na: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/services/free-movement-professionals_en?prefLang=cs

Seznam regulovaných profesí v Bulharsku: http://psc.egov.bg/en/market-regulated-professions

Kontaktní místo pro uznávání profesních kvalifikací v Bulharsku:

National Center for Information and Documentation (NACID)
52 A, G. M. Dimitrov Blvd.
1125 Sofia, BULGARIA
Telefon: +359 2 817 38 64; e-mail:
nacid@necid-bg.net

 

Uznávání akademických kvalifikací:

National Center for Academic Recognition and Mobility

52 A, G. M. Dimitrov Blvd.
1125 Sofia, BULGARIA

Telefon: +359 2 817 38 24; e-mail: naric@nacid.bg; web: www.nacid.bg

3. Registrace k pobytu

 

Občané ČR mohou vstupovat na území Bulharska i na platný občanský průkaz ČR se strojově čitelnými údaji. K pobytu do 3 měsíců nepotřebují občané Evropské unie žádné zvláštní povolení k pobytu.

 

4. Dlouhodobý pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání

 

Občané EU, kteří chtějí pobývat na území Bulharska po dobu delší než 3 měsíce (např. za účelem zaměstnání, podnikání, studia), mají povinnost se dostavit na oddělení migrační policie v místě pobytu (v Sofii je možné se dostavit přímo na Ředitelství Migrace při Policejním ředitelství MV) a požádat o potvrzení o přechodném pobytu v Bulharsku. Potvrzení se dle zákona vydává v tentýž den na dobu max. 5 let dle účelu pobytu. Pro získání zmíněného potvrzení musí občan EU doložit alespoň jeden z následujících dokladů: potvrzení o zaměstnání, potvrzení o studiu, nebo potvrzení o zdravotním pojištění a dostatečném množství peněžních prostředků.

 

5. Sociální zabezpečení - Zdravotní a sociální pojištění:

 

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

 

Zdravotní pojištění:

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC . V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC . Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

  1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
    Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.
  2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
    Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

 

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ.

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

Kancelář zdravotního pojištění: www.kancelarzp.cz

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

 

Sociální pojištění:

 

Obecné informace o problematice sociálního pojištění naleznete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: https://web.mpsv.cz/ , na webu České správy sociálního zabezpečení: www.cssz.cz/evropska_unie a na webu bulharského Národního institutu sociálního zabezpečení – NOI (НОИ ): http://www.noi.bg/.

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců

- důchodové pojištění: 12,8 % (7,1 % zaměstnavatel a 5,7 % zaměstnanec)

- doplňkové připojištění pro osoby narozené po 1. 1. 1960: 5 % (2,8 % zaměstnavatel a 2,2 % zaměstnanec)

- zdravotní pojištění: 8 % (4,8 % zaměstnavatel a 3,2 % zaměstnanec)
- nemocenské pojištění a mateřský fond: 3,5 % (2,1 % zaměstnavatel a 1,4 % zaměstnanec)
- pojištění v nezaměstnanosti: 1 % (0,6 % zaměstnavatel a 0,4 % zaměstnanec)

- pojištění proti pracovním úrazům a nemocím z povolání: 0,4 – 1,1 % (odvádí pouze zaměstnavatel)

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ

- 20,8–24,3 % (420–24.000,- BGN)

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Bulharsku

Informace na portále Evropské komise: (anglicky, bulharsky, francouzsky, německy)

Informace k systémům sociální ochrany můžete nalézt v databázi MISSOC:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=cs

 

6. Daně z příjmu:

 

Pokud pracujete v Bulharsku, budete podléhat zdanění příjmu v Bulharsku.

V Bulharsku platí rovná daň z příjmu ve výši 10 % (zaměstnanci) a 15 % pro OSVČ.

Podrobné informace o daních na stránkách Národního úřadu pro příjmy – NAP (НАП): http://www.nra.bg/.

Mezinárodní zdanění

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena, více na:   https://www.mfcr.cz/cs/zahranici-a-eu/smlouvy-o-zamezeni-dvojiho-zdaneni/prehled-platnych-smluv

 

 

7. Ztráta zaměstnání /ukončení pracovního poměru:

 

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (čl. 11(3)(a) nař. 883/04; čl. 13(2)(a) nař. 1408/71).

 

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

 

 

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce v Norsku, případně potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané ve Francii pro účel české podpory v nezaměstnanosti, pak si požádejte o vystavení formuláře U1 (E301), který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění.


Po ukončení pracovního poměru je možné za splnění náležitých podmínek uplatnit právo žádat o podporu v nezaměstnanosti v zemi posledního zaměstnání.

Základní podmínky pro pobírání bulharských dávek v nezaměstnanosti jsou: minimálně 9 odpracovaných a pojištěných měsíců během posledních 15 měsíců, registrace na bulharském úřadu práce (AZ) do 7 dnů od ukončení zaměstnání, věk nižší než důchodový, nepobírání důchodu z jiné země EU. Pro výpočet bulharských dávek v nezaměstnanosti se započítává pouze období odpracované v Bulharsku.

Před návratem do ČR je vhodné si požádat o vystavení formuláře PD U1 (dříve E 301), který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení dob pojištění a zaměstnání. O vystavení formuláře U1 lze požádat i korespondenčně z ČR.

Institucí vydávající formuláře U1 je v Bulharsku Národní institut sociálního zabezpečení (НОИ, Национален осигурителен институт):

National Social Security Institute (NSSI)

Directorate for European Integration and International Treaties

62-64 Al. Stambolijsky Bul.; 1303 Sofia, BULGARIA
E-mail:
noi@nssi.bg; web: http://www.nssi.bg/

Žádosti o formuláře U1 a U2 z Bulharska: http://www.nssi.bg/en/eusscoordination/appandforms

Pokud jste registrováni v České republice na Úřadě práce, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) písemně jeho prostřednictvím.

 

8. Pracovní podmínky:

 

Minimální měsíční a hodinová mzda v Bulharsku je stanovená Radou ministrů na období jednoho roku. Od 1. 4. 2022 je to 710 BGN. 

Mzda za práci se práci se vyplácí měsíčně, je možná i týdenní. Části odměn se může vyplatit před stanoveným termínem. Ženy a muži mají nárok na stejnou odměnu za vykonání stejné práce. Při noční práci se uplatňují vyšší sazby dohodnuté podle pracovní smlouvy, ale nesmí být nižší než sazby stanovené Radou ministrů Bulharska. Při práci přes čas se uplatňují vyšší sazby dohodnuté mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Příspěvky na sociální zabezpečení a daň z přijmu se sráží z měsíční mzdy zaměstnanců a je placená do rozpočtu Daňového úřadu zaměstnavateli. Nezávislí odborníci jsou zodpovědní za to, že si platí svoje příspěvky na sociální zabezpečení a dane sami. Vydávání výplatných pásek není je povinné, ale každý zaměstnanec může požádat o výplatní pásku. Na výplatní pásce je uvedená hrubá mzda, srážky a čistá mzda.

 

9. Rodinné dávky:

 

       Celkový přehled o dávkách a podporách určených rodinám s dětmi můžete nalézt na stránce Národního institutu pro sociální zabezpečení https://www.noi.bg/en/ popřípadě na stránkách Vaše práva na sociální zabezpečení v Bulharsku.  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1103&langId=enhttps://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1123&langId=en&intPageId=4703

 

10. Doplňující informace a dokumenty ke stažení:

Velvyslanectví České republiky v Sofii Посолство на Чешката република в София (Posolstvo na Češkata Republika v Sofija)

G.S.Rakovski No.100, 1000 Sofia
Telefon: +359 2 948 68 00
E-mail:
sofia@embassy.mzv.cz; web: www.mzv.cz/sofia

Velvyslanectví Bulharské republiky v České republice
Krakovská 6, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 222 211 258; e-mail:
bulvelv@volny.cz

Informace k vysílání pracovníků:

Další zdroje informací:

 

http://eures.europa.eu/ – evropský portál EURES

http://www.az.government.bg/ – Agentura pro zaměstnávání (АЗ, Агенцията по заетостта) – úřady práce
http://www.mlsp.government.bg/ – Ministerstvo práce a sociální politiky (МТСП, Министерството на труда и социалната политика)
http://www.gli.government.bg/ – Generální inspektorát práce (ГИТ,Главна инспекция по труда)

http://www.noi.bg/ – Národní institut sociálního zabezpečení (НОИ, Националният осигурителен институт)
http://www.nhif.bg/ – Národní fond zdravotního pojištění ( НЗОК,Националната здравноосигурителна каса)
http://www.nra.bg/ – Národní úřad pro příjmy ( НАП, Национална агенция за приходитe )
http://www.nsi.bg/ – Národní statistický úřad ( НСИ, Национален статистически институт))
http://www.bnb.bg/ – Bulharská národní banka ( БНБ, Българска народна банка)
http://www.government.bg/ – Vláda Bulharské republiky ( Министерски Съвет на Република България)
http://www.minfin.bg/ – Ministerstvo financí ( МФ, Министерство на финансите)
http://www.parliament.bg/ – Národní shromáždění Bulharské republiky ( Народното събрание на Република България)
http://www.bulgariatravel.org/ – oficiální turistický portál Bulharska

Poslední aktualizace: 14. 2. 2024