Belgie životní a pracovní podmínky

 

Občané České republiky nepotřebují pro práci v Belgii od 1. 5. 2009 pracovní povolení. Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání belgických občanů.

 

 

Kde hledat práci:

 

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

 

FOREM - Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi http://www.leforem.be/
VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling http://www.vdab.be/
ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi / Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling www.actiris.be
ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft http://www.adg.be

 • Komerční portály s nabídkou volných pracovních míst v Belgii, např.:
  http://www.jobat.be/
  http://www.mindworks.be/
  http://www.monster.be/
  http://www.pagepersonnel.be/


  Denní tisk
 • Nabídku volných pracovních míst můžete nalézt v celostátních denících, zejména v jejich víkendových přílohách. Mezi hlavní noviny patří vlámské De Morgen, De Standaard, Het Nieuwsblad, De Tijd, Het Laatste Nieuws; frankofonní La Dernière Heure, Le Soir, La Libre Belgique, La Meuse, L’Echo; germanofonní: Grenzecho.
 • Privátní personální agentury
  Soukromé zprostředkovatelské agentury patří k důležitým zdrojům nabídky volných pracovních míst. Jejich seznam a kontakty lze nalézt ve „Zlatých stránkách“ (http://www.pagesdor.be/) Většina agentur je sdružených ve FEDERGON (http://www.federgon.be/)

 

 • Práce v institucích EU:
  Výběr personálu zajišťuje úřad EPSO (European Personnel Selection Office). Úředníci Evropské unie zaměstnaní na dobu neurčitou jsou vybíráni zejména na základě otevřených výběrových řízení. Oznámení o výběrových řízeních jsou uveřejněna na internetové stránce https://epso.europa.eu/ a v Úředním věstníku Evropské unie http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm, v němž jsou uvedeny specifické podmínky a požadavky týkající se daného výběrového řízení, stejně jako počet volných pracovních míst a informace o samotném výběrovém řízení. Typy zaměstnání: http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_cs.htm

 

 • Životopis: - měl by korespondovat s jazykovým profilem daného inzerátu (vlámština, francouzština, němčina)

- strukturovaný, max. 2 strany A4 , v tzv. obráceném chronologické pořadí (nejaktuálnější nahoře)

- měl by obsahovat: jméno, příjmení, adresu, tel. číslo (vč. předvolby), e-mail, Skype, LinkedIn, rodinný stav (včetně názvu svého manžela a jména svých dětí - pokud existují), vojenský status (jste-li muž a sloužil-li jste v armádě), pracovní zkušenosti (nejdůležitější sekce; uvést i studentskou praxi a práce v průběhu prázdnin), vzdělání (kandidáti s vysokoškolským studiem by měli popsat všechny své zkušenosti), jazykovou úroveň (měli byste zmínit úroveň mluvení, psaní a čtení), zájmy

- není příliš vhodné přikládat fotografii k životopisu (výjimku tvoří pracovní pozice, které to vyžadují)

- není obvyklé zasílat spolu s vaším životopisem diplomy, kurzy/certifikáty, reference nebo doporučení od jiných firem

- tipy a rady k životopisu naleznete na internetu, např.:

 

V případě, že jste v evidenci českého Úřadu práce a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. transferu podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě.

Bližší informace vám podá český Úřad práce, kde jste registrováni.

 

 

Regulovaná povolání:

 

Pokud jste se rozhodli pracovat v Belgii, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání - Není-li vámi vybrané povolání v Belgii regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Francie. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání - Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Belgie stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím.

Seznam regulovaných profesí v Belgii: Professions réglementées | Belgium.be  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage

 

Pro účely uznání odborné kvalifikace je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání; informace o procesu a uznávacích orgánech v Belgii jsou dostupné na stránkách Centra Be-Assist: https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/conditions-dacces-la/centre-dassistance-belge-pour

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/les-conditions-dacces-la

 

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), viz https://www.enic-naric.net/.

 

 

Registrace k pobytu

 

Po příjezdu do Belgie ohlaste svůj pobyt do 10 pracovních dnů na příslušném městském úřadě, kde obdržíte "déclaration de présence" (Annexe 3ter). Tento doklad Vám postačí pro pobyt na území Belgie na dobu kratší než 3 měsíce. V případě, že svůj pobyt na území Belgie neohlásíte, hrozí Vám pokuta až 200€.

Více informací naleznete na webech příslušných městských úřadů.

 

 

Dlouhodobý pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání

 

V případě, že do Belgie přijíždíte za jiným než turistickým účelem nebo zde chcete pobývat déle než tři měsíce, musíte podat žádost o registraci - Annexe 19 (Attestation de demande d´enregistrement/werkgeversattest) na příslušném městském úřadě (maison communale/gemeentehuis) v místě bydliště do 3 měsíců od Vašeho příjezdu do Belgie.

K žádosti předložíte:
a. pas nebo občanský průkaz
b. „déclaration de présence“

c. nájemní smlouvu

d. doklad o zdravotním pojištění

e. odůvodnění pobytu (zaměstnání – třeba doložit pracovní smlouvu; OSVČ, uchazeč o zaměstnání, student na státem uznaných školách s dokladem o zdravotním pojištění, rodinný příslušník občana EU, občan EU s dostatečným finančním zabezpečením, aby se nestal zátěží pro belgický sociální systém apod.)

 

Annexe 8 (Potvrzení o registraci pro pobyt nad 3 měsíce) Vám na základě Vámi předložených dokumentů bude buď vydáno na příslušném městském úřadě, nebo bude Vaše žádost předána k rozhodnutí Úřadu pro cizince (Office des etrangers).

Tento dodatek je k dispozici ve dvou formátech: papírový formát s neomezenou platností (zdarma) nebo elektronický formát (E Card) s elektronickým čipem (cena +/- 20 €), který má platnost 5 let a lze jej obnovit. Pokud jste si vybrali E kartu, budete si ji muset objednat a domů obdržíte od obce PIN a puk kódy pro aktivaci karty.

Více informací Registration and reporting obligation (general) | IBZ - FPS Home Affairs

 

 

Sociální zabezpečení - Zdravotní a sociální pojištění:

 

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

 

Zdravotní pojištění:

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC . Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Pro cestování v rámci zemí EU si požádejte o Evropský průkaz zdravotního pojištění -

Informace naleznete zde: https://www.belgium.be/en/health/european_health_insurance_card

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

 1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
  Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistné i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.
 2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
  Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

 

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ (www.cssz.cz).

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

Kancelář zdravotního pojištění: www.kancelarzp.cz

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

 

Pro vstup do belgického sociálního systému je nutné si vyřídit číslo sociálního pojištění NISS, o které požádá váš zaměstnavatel SIGEDIS (v případě první žádosti bude Váš zaměstnavatel potřebovat kopii Vašeho občanského průkazu, popř. pasu). V případě, že byste o číslo NISS chtěli požádat sami, pak je nutné se obrátit na obecní úřad, v místě, kde jste registrováni k pobytu. V Belgii je zavedena pouze jedna sazba pojištění, která kryje jak náklady na případné lékařské ošetření či léky, tak sociální situace jako příspěvek na politiku zaměstnanosti či do státního povinného penzijního systému. Zaměstnavatel odvádí pojistné za zaměstnance ve výši 24,77%.

Výše pojistného, které odvádí zaměstnanec z hrubého platu, činí 13.07%, z toho:

 • Zdravotní pojištění: nemocenské 3,55% + invalidita 1,15%
 • Pojištění pro případ nezaměstnanosti 0,87%
 • Důchodové pojištění 7,5%
 • Dohromady tedy odvody činí 37,84%.

Informace k systémům sociální ochrany můžete rovněž nalézt v databázi MISSOChttps://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1102&langId=fr

Informace o belgickém systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění: https://www.onssrszlss.fgov.be/fr

 

DaŇ z příjmu fyzických osob:

 

Pokud pracujete v Belgii, budete podléhat zdanění příjmu, který získáte výdělečnou činností na území Belgie, v Belgii. Daň z přijmu fyzických osob je v Belgii minimálně 25 % a maximálně 50 %.

Aktuální daňové sazby naleznete zde: Taux | SPF Finances (belgium.be)

Informace k daňovému přiznání naleznete zde: https://finances.belgium.be/fr/particuliers/declaration_impot/revenu_imposable/revenu_professionnel#q4

Informace pro poplatníky bez daňové rezidence v Belgii: https://finances.belgium.be/fr/particuliers/international

Možnost podání belgického daňového přiznání přes internet: https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/citizen/welcome

 

Více informací naleznete na webu Finančního úřadu: https://finances.belgium.be/fr/particuliers

Mezinárodní zdanění

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, daní jen příjmy, které získá na území tohoto státu. V zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem, musí danit své celosvětové příjmy.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Mezi Českou republikou a Belgií platí od 24. 7. 2000 (95/2000 Sb.m.s.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění: https://www.mfcr.cz/cs/zahranici-a-eu/smlouvy-o-zamezeni-dvojiho-zdaneni/prehled-platnych-smluv.

 

Ztráta zaměstnání /ukončení pracovního poměru:

 

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

 

 

Registrace na veřejných službách zaměstnanosti:

 1. FOREM - l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (http://www.leforem.be/)
 2. VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (http://www.vdab.be)
 3. ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi / Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (http://www.actiris.be)

 

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

 

Pokud máte zájem o export dávek v nezaměstnanosti do jiného státu EU, obraťte se na belgické veřejné služby zaměstnanosti (FOREM, VDAB, ACTIRIS ), kde jste registrováni. Exportovat dávky v nezaměstnanosti z Belgie do jiného státu EU můžete až po dobu 3 měsíců (jen ve výjimečných případech lze prodloužit na 6 měsíců).

Více informací zde: Pouvez-vous continuer à bénéficier de vos allocations lorsque vous cherchez du travail à l’étranger ? (onem.be) 

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce v Belgii, můžete si požádat o vystavení formuláře U1 (E301), který je potvrzením dob, jež mohou být zohledněny pro přiznání dávek podpory v nezaměstnanosti.

 

V Belgii vystavuje formulář U1 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) a Office national de l'Emploi (ONEM).

K žádosti přiložte následující dokumenty:

 • dokument C 4, což je belgická obdoba našeho potvrzení o zaměstnání. Pokud není k dispozici, přiložte jiné potvrzení týkající se zaměstnání.

 

Kontakty:

reglement@rva.be
reglement@onem.be
tel: 02 515 42 25
fax: 02 515 43 15

http://www.rva.be/
http://www.onem.be/

Pokud jste registrováni v České republice na úřadě práce a potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané v Belgii pro účel zjištění nároku na českou podporu v nezaměstnanosti, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) písemně prostřednictvím ÚP ČR.

 

 

Pracovní podmínky:

 

Informace týkající se pracovních podmínek v Belgii můžete nalézt na následujícím odkazu:

 

 

Základní informace:

 • Pracovní smlouva musí být písemná a zaměstnanec by ji měl obdržet nejpozději do 2 měsíců od zahájení výdělečné činnosti
 • Změny pracovních podmínek musí být písemně sděleny nejpozději do 1 měsíce od dané změny
 • Pracovní smlouva musí obsahovat: jméno a adresu zaměstnavatele a zaměstnance, datum zahájení zaměstnání, místo výkonu práce, popis povinností, plat, délku zkušební doby, hodiny a dny, které mají být odpracovány
 • Vyplácení mzdy: obvykle měsíčně, na bankovní účet, zaměstnavatel je povinen vydat výplatní pásku

Při ukončení pracovního poměru musí zaměstnanec obdržet: Formulář C4 uvádějící důvod ukončení (obdoba potvrzení o zaměstnání), rozpis konečných plateb, individuální rozvaha běžného roku a daňový formulář 281,10; prohlášení o dovolené (uvádějící již přijaté a ještě zbývající dny dovolené).

 

Dávky v mateřství a rodičovství:

 

Obecný přehled o dávkách a podporách určených rodinám s dětmi můžete nalézt zde: https://emploi.belgique.be/fr/themes/jours-feries-et-conges?id=534

 

Mateřská dovolená a peněžité dávky v mateřství, otcovské dávky:

 

Rodinné dávky:

 

Doplňující informace a dokumenty ke stažení:

 

http://europa.eu/eures


Národní služby zaměstnanosti:
FOREM - Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
http://www.leforem.be/
VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling http://www.vdab.be/
ACTIRIS - Office Régional Bruxellois de l'Emploi / Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling http://www.actiris.be/
ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft http://www.adg.be/

http://www.fgov.be/ - Federální vláda
http://www.flanders.be/ - informace - Vlámský region
http://www.wallonie.be/ - informace - Valonský region
http://www.bruxelles.irisnet.be/ - informace - region Brusel
http://www.emploi.belgique.be/ - Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale / Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid / Arbeid en Sociaal Overleg

Životní a pracovní podmínky - Evropská komise (europa.eu)

Coming to work in Belgium | Belgium.be

Information about living and working in Belgium | VDAB

 

 

Informace k vysílání pracovníků do Belgie: https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/en/home.html

 

 

Poslední aktualizace: 4. 7. 2024