Aktivní politika zaměstnanosti

POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI (APZ) VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Aktivní politika zaměstnanosti představuje souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti.  K nejvyužívanějším nástrojům patří:

 • veřejně prospěšné práce (VPP)
 • společensky účelná pracovní místa vyhrazená (SÚPM vyhrazená)
 • regionální mobilita - příspěvek na dojížďku
 • společensky účelná pracovní místa za účelem výkonu SVČ (SÚPM -SVČ)
 • opatření na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Uvedenými nástroji ÚP ČR podporuje pouze uchazeče o zaměstnání, kteří pro své individuální charakteristiky nemohou bez použití nástroje APZ nalézt vhodné zaměstnání.

Jedná se zejména o:

 • UoZ vedené v evidenci UoZ Úřadu práce ČR nepřetržitě déle než 12 měsíců, zejména pak déle než 24 měsíců nebo
 • UoZ vedené v evidenci UoZ Úřadu práce ČR, kterým je vzhledem k jejich zdravotnímu stavu (zejména ke zdravotnímu postižení), nízkému stupni vzdělání, věku (absolventi bez praxe, osoby mladší 30 let a osoby 50 let věku a výše, tj. do věku 29+ nebo od věku 50) či péči o dítě nebo o osobu blízkou věnována při zprostředkování zaměstnání zvýšená péče, nebo
 • UoZ vedené v evidenci UoZ Úřadu práce ČR, u nichž existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci UoZ Úřadu práce ČR, nebo
 • UoZ vedené v evidenci UoZ Úřadu práce ČR, jimž je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného vážného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce; za jiný vážný důvod je rovněž považován důvodný předpoklad ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti, nebo
 • UoZ, jejichž vstup do evidence bezprostředně navazuje na ukončení výkonu trestu odnětí svobody, nebo
 • UoZ, kteří jsou osobami v hmotné nouzi, zejména pak osoby, které vykonávají nebo v nedávné době (např. v uplynulých 3 měsících) vykonávaly veřejnou službu podle ustanovení § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, nebo
 • UoZ, kteří budou vykonávat činnost Asistenta prevence kriminality, předáka (koordinátora) VPP či veřejné služby.

Na poskytování příspěvků v rámci APZ není právní nárok, jejich výše a doba trvání je určena pravidly pro APZ v daném rozpočtovém roce, maximálně však v rozmezí určeném zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění pro žadatele o finanční příspěvky

Nelze přijmout uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru nebo zahájit samostatnou výdělečnou činnost dříve, než po schválení příspěvku a podepsání dohody mezi žadatelem a úřadem práce.

O příspěvek je možné požádat formou písemné žádosti včetně doložení ostatních dokladů, které jsou uvedeny v žádosti.

Výše příspěvků u zkrácených úvazků u nástrojů SÚPM - vyhrazená a VPP

V případě zkráceného pracovního úvazku se příspěvek na mzdové náklady krátí. Při výpočtu výše příspěvku u zkrácených úvazků se postupuje dle platného řídicího aktu ÚP ČR.

Kontakty na pracovníky

SÚPM - kontakty Zlínský kraj

okres

 

telefon

e-mail

Kroměříž

Denisa Pospíšilíková

950 130 337

denisa.pospisilikova@uradprace.cz

Uherské Hradiště

Ing. Michaela Omelková

950 170 236

michaela.omelkova1@uradprace.cz

Vsetín

Mgr. Ing. David Matocha

950 173 425 

david.matocha@uradprace.cz

Zlín

Václava Hájková

950 175 402

vaclava.hajkova@uradprace.cz

 

SÚPM-SVČ - kontakty Zlínský kraj

okres

 

telefon

e-mail

Kroměříž

Stanislav Úlehla

950 130 323

stanislav.ulehla@uradprace.cz

Uherské Hradiště

Mgr. Markéta Kořínková

950 170 216

marketa.korinkova@uradprace.cz

Vsetín

Alena Koňaříková

950 173 423

alena.konarikova@uradprace.cz

Zlín

Mgr. Hana Řezníčková

950 175 417

hana.reznickova@uradprace.cz

 

REGIONÁLNÍ MOBILITA - kontakty Zlínský kraj

okres

 

telefon

e-mail

Kroměříž

Denisa Pospíšilíková

950 130 337

denisa.pospisilikova@uradprace.cz

Uherské Hradiště

Ing. Michaela Omelková

950 170 236

michaela.omelkova1@uradprace.cz

Vsetín

Mgr. Ing. David Matocha

950 173 425

david.matocha@uradprace.cz

Zlín

Bc. Simona Dymáková

950 175 192

simona.dymakova@uradprace.cz

 

VPP - kontakty Zlínský kraj

okres

 

telefon

e-mail

Kroměříž

Miroslava Vávrová

950 130 322

miroslava.vavrova@uradprace.cz

Uherské Hradiště

Miroslav Lukeš

950 170 263

miroslav.lukes@uradprace.cz

Vsetín

Bc. Dagmar Fialová

950 173 427

dagmar.fialova@uradprace.cz

Zlín

Ing. Andrea Tobolíková

950 175 405

andrea.tobolikova@uradprace.cz

 

 

Veřejná služba - kontakty Zlínský kraj

okres

 

telefon

e-mail

Kroměříž

Bc. Veronika Mašková, DiS.

950 130 342

veronika.maskova@uradprace.cz

Uherské Hradiště

Mgr. Markéta Kořínková

950 170 216

marketa.korinkova@uradprace.cz

Vsetín

Alena Seifertová

950 173 422

alena.seifertova@uradprace.cz

Zlín

Ing. Andrea Tobolíková

950 175 405

andrea.tobolikova@uradprace.cz

 

Poslední aktualizace: 1. 7. 2022