Основні права і обов'язки претендента на працевлаштування і особи, зацікавленої в працевлаштуванні

Права і обов'язки претендента на працевлаштування і особи, зацікавленої в працевлаштуванні, встановлює закон номер 435/2004 Зб. законів, "Про зайнятість", в редакції розпоряджень, прийнятих пізніше (далі іменований лише як „закон про зайнятість“).

Хто може стати претендентом на працевлаштування

Претендентом на працевлаштування може стати фізична особа, яка

 • особисто подає заяву з проханням про надання посередницьких послуг при пошуку відповідного працевлаштування з боку крайової філії Департаменту по працевлаштуванню, на адміністративній території якої дана фізична особа має місце проживання, і
 • виконує встановлені законом умови для включення в регістр обліку претендентів на працевлаштування (для скачування Žádost o zprostředkování zaměstnání - Заява з проханням про надання посередницьких послуг при пошуку відповідного працевлаштування).

Під місцем проживання мається на увазі:

 • у громадянина ЧР - адреса місця постійного перебування на території ЧР,
 • у іноземця, який є громадянином ЄС або ж членом його сім'ї, або членом сім'ї громадянина ЧР, - адреса постійного або тимчасового перебування на території ЧР, а якщо він не має такого права на перебування, то адреса місця, де він зазвичай проживає на території,
 • у іноземця, який не є ні громадянином ЄС, ні членом його сім'ї, ні членом сім'ї громадянина ЧР, - адреса постійного перебування на території ЧР,
 • у іноземця, який не є ні громадянином ЄС, ні членом його сім'ї, ні членом сім'ї громадянина ЧР, і який є власником дозволу на довгострокове перебування в країні з метою виконання роботи по місцю працевлаштування на трудовій посаді, що вимагає високої кваліфікації (синя карта), - адреса, вказана як місце перебування в країні в діловодній інформаційній системі іноземців.

Включення в регістр обліку претендентів на працевлаштування

У регістр обліку претендентів на працевлаштування не може бути включене фізична особа, яка

 • знаходиться в трудових стосунках (тобто, трудовий договір, стосунки на підставі угоди про трудову діяльність) або в службових стосунках, за винятком так званого штатного працевлаштування, що не перекривається. Штатним працевлаштуванням, що не перекривається, вважається діяльність на підставі трудового або службового договору, якщо щомісячний заробіток не перевищує половину мінімальної заробітної плати, або діяльність на підставі угоди про трудову діяльність, якщо щомісячна винагорода або ж винагорода, яка доводиться на 1 місяць за період, за який воно вважається, не перевищить половину мінімальної заробітної плати (для 2019 року мінімальна заробітна плата складає 13 350 крон чеських, заробіток (винагорода) від штатного працевлаштування, що не перекривається, не може перевищити суму у розмірі 6 675 крон чеських – йдеться про валовий дохід),
 • є особою, що займається самостійною діяльністю, яка приносить дохід, в сенсі ст. 9 закону номер 155/1995 Зб. законів "Про пенсійне страхування",
 • є компаньйоном або виконавчим директором товариства з обмеженою відповідальністю, командитистом командитної компанії, директором суспільно корисного товариства, завідувачем організаційного підрозділу іноземної юридичної особи, членом правління або адміністративної ради або ж статутним директором акціонерного товариства, членом наглядової ради комерційної компанії, якщо він виконує поза трудовими стосунками з даною компанією роботу для цієї компанії, за яку він винагороджується даною компанією, і його щомісячна або середня місячна винагорода спільна з можливим заробітком (винагородою) перевищить половину мінімальної заробітної плати,
 • є членом кооперативу, якщо він виконує поза трудовими стосунками з даним кооперативом роботу для цього кооперативу, за яку він винагороджується даним кооперативом, і його щомісячна або середня місячна винагорода спільна з можливим заробітком (винагородою) перевищить половину мінімальної заробітної плати,
 • є суддею, депутатом або сенатором Парламенту або депутатом Європейського парламенту, членом представницького органу територіальної одиниці самоврядності, якщо він винагороджується як звільнений член показного органу, є президентом республіки, членом уряду, президентом, віце-президентом або членом Верховного контрольного департаменту, Суспільним захисником прав (омбудсменом) або заступником Суспільного захисника прав (омбудсмена), членом Ради з радіо- і телевізійного мовлення, членом Ради Інституту по вивченню тоталітарних режимів, головою Енергетичного регулюючого департаменту або членом Ради Чеського телекомунікаційного департаменту, фінансовим арбітром або заступником фінансового арбітра,
 • є управляючим конкурсною масою, керівником, прокурістом або ліквідатором відповідно до спеціального юридичного розпорядження, а саме, в той період, коли він дану діяльність виконує,
 • є особою, що піклується про дитину, або особою, яка вказується в регістрі обліку осіб, які можуть виконувати опікунське обслуговування протягом перехідного періоду, якщо даним особам виплачується винагорода опікуна відповідно до положень підпунктів з) і d) пункту 1 параграфа 47j закону про соціально-правову охорону дітей,
 • є особою, що отримує заробіток за кордоном,
 • є фізичною особою, що систематично готується до майбутньої професії, за винятком фізичної особи, що систематично готується до майбутньої професії, причому ця фізична особа отримала протягом вирішального періоду шляхом працевлаштування або іншої діяльності, що приносить дохід, період пенсійного страхування тривалістю хоч би 12 місяців,
 • є фізичною особою, якій було довірено комерційне керівництво, і яка дану діяльність виконує за винагороду поза трудовими стосунками, і її щомісячна або середня місячна винагорода спільно з можливим заробітком (винагородою) перевищить половину мінімальної заробітної плати,
 • є головою або заступником голови Ради Національного акредитаційного департаменту по вищій освіті.

Систематичною підготовкою до майбутньої професії є період денного навчання в середньому учбовому закладі, консерваторії, професійному коледжі і мовній школі з правом складання державного мовного іспиту, а також період очного навчання у вищому учбовому закладі, а саме, включаючи і канікули, які є складовою частиною навчального або академічного року.

Про цю фактичну обставину, що фізична особа систематично готується до майбутньої професії, фізична особа є зобов'язаною повідомити при подачі заяви з проханням про надання посередницьких послуг при пошуку можливості працевлаштування, причому зробити це вона є зобов'язаною або особисто, або письмово в строк до 8 днів з дня початку систематичної підготовки до майбутньої професії.

Далі в регістр обліку претендентів на працевлаштування не може бути включене фізична особа, яка

 • є визнаною як тимчасово непрацездатна особа
 • отримує грошову допомогу унаслідок материнства в період перед пологами і протягом 6 тижнів після пологів
 • є інвалідом третього ступеня відповідно до положень підпункту с) пункту 2 параграфа 39 закону номер 155/1995 Зб. законів "Про пенсійне страхування", за винятком випадку, коли дана особа здатна вести діяльність, що приносить дохід за абсолютно надзвичайних умов відповідно до підпункту f) пункту 4 параграфи 39 того ж закону
 • виконує покарання у вигляді позбавлення свободи, виконує захисну міру запобіжного обмеження свободи або знаходиться під вартою
 • не надає департаменту по працевлаштуванню ідентифікаційні дані
 • не надає згоду з обробкою особистих даних.

Перешкодою для включення в регістр обліку претендентів на працевлаштування і ведення в нім є те, якщо

 • фізична особа без серйозної причини завершить само або на підставі угоди з працедавцем задовільне працевлаштування, отримане в результаті посередництва краєвої філії Департаменту по працевлаштуванню,
 • працедавець припинить задовільне працевлаштування фізичної особи, отримане в результаті посередництва краєвої філії Департаменту по працевлаштуванню, а саме, унаслідок порушення з її боку особливо грубим чином обов'язків, яке витікає з юридичних розпоряджень, що відносяться до виконуваної роботи.

У даних випадках фізична особа може бути на підставі нової письмової заяви внесена до регістра обліку претендентів на працевлаштування після закінчення 6 місяців з дня, який був встановлений як день початку роботи по місцю працевлаштування, отриманого в результаті посередництва краєвої філії Департаменту по працевлаштуванню.

Права претендента на працевлаштування

Претендент на працевлаштування має право

 • на посередницькі послуги при працевлаштуванні, тобто, на пошук відповідного місця роботи, консультації і надання інформації про трудові можливості
 • на допомогу у зв'язку з безробіттям при виконанні встановлених законом умов
 • на підвищену турботу при наданні посередницьких послуг з працевлаштування, якщо вона йому необхідна
 • на трудову реабілітацію, якщо він є особою з недоліками по здоров'ю.

Відповідним працевлаштуванням є працевлаштування,

a) яке покладає обов'язок оплачувати страхову суму для пенсійного страхування і внесок на користь державної політики зайнятості,
b) тривалість трудового періоду в рамках якого складає не менше, чим 80 % від встановленого щотижневого часу роботи,
c) домовленість про яке досягнута на невизначений (не обмежений в часі) період, або ж на певний період, що перевищує 3 місяці і
d) яке відповідає можливостям фізичної особи по здоров'ю і, якщо це можливо, також і його кваліфікації, здібностям, колишній тривалості періоду працевлаштування, можливості мешкання і транспортної досяжності місця працевлаштування.

Для претендента на працевлаштування, який внесений до регістра обліку претендентів на працевлаштування протягом періоду, який перевищує 1 рік, відповідним працевлаштуванням є і таке місце роботи, яке,

 • виконує умови, встановлені в пунктах а), b) і d) або
 • виконує умови, встановлені в пунктах а), с) і d), причому тривалість його робочого часу складає мінімально 50 % від встановленого щотижневого часу роботи.

Для претендента на працевлаштування, який має бути поміщений в режим виконання суспільно корисних робіт, відповідним працевлаштуванням є і таке місце роботи,

 • тривалість робочого часу якого складає максимально половину встановленого щотижневого часу роботи відповідно до положень ст. 79 Кодексу законів про працю, і яке відповідає його здібностям з точки зору здоров'я.

Обов'язки претендента на працевлаштування

Претендент на працевлаштування є зобов'язаним

 • надавати крайовій філії Департаменту по працевлаштуванню необхідну взаємодію при посередницькій діяльності відносно працевлаштування і керуватися її вказівками (наприклад, розглянути питання про рекомендоване працевлаштування в строк, встановлений департаментом по працевлаштуванню, прибути в крайову філію Департаменту по працевлаштуванню у встановлений термін, надати взаємодію при розробці IAP (Індивідуального плану дій), його актуалізації і оцінюванні, а саме, в терміни, встановлені краєвою філією Департаменту по працевлаштуванню, і виконувати умови, які в ньому встановлені),
 • повідомити крайовій філії Департаменту по працевлаштуванню дані про свої обмеження по здоров'ю в діапазоні, який необхідний для пошуку відповідного працевлаштування, перекваліфікації і для встановлення відповідної форми трубової реабілітації, і далі повідомити, чи є він особою з недоліками по здоров'ю; в тому випадку, якщо претендент на працевлаштування реалізує трудове обмеження по медичних причинах, він зобов'язаний надати їх у вигляді медичного висновку реєструючого практичного лікаря,
 • піддатися на вимогу краєвої філії Департаменту по працевлаштуванню обстеженню з метою з'ясування свого стану здоров'я і видачі лікарського висновку, якщо претендент на працевлаштування поводиться з проханням про забезпечення трудової реабілітації, надання допомоги для створення захищеного робочого місця, повідомляти про медичні підстави, які йому перешкоджають у виконанні обов'язків претендента на працевлаштування або ж на початку перекваліфікації, або ж якщо йдеться про розгляд того, наскільки відповідним є рекомендоване працевлаштування з точки зору його здатності за станом здоров'я,
 • повідомити крайовій філії Департаменту по працевлаштуванню про реалізацію працевлаштування, що не перетинається, без врахування розміру щомісячного заробітку або винагороди при подачі заяви про надання посередницьких послуг при пошуку працевлаштування або не пізніше, ніж в день вступу на роботу для того, щоб виконувати дану діяльність. В строк, встановлений крайовою філією Департаменту по працевлаштуванню, претендент зобов'язаний повідомляти про розмір щомісячного заробітку або винагороди,
 • повідомити особисто або письмово крайовій філії Департаменту по працевлаштуванню в строк не пізніше, ніж до 8 календарних днів зміни фактичних обставин, які є вирішальними для внесення до регістра обліку або знаходження в регістрі обліку претендентів на працевлаштування, які він засвідчив в заяві з проханням про надання посередницьких послуг при працевлаштуванні, причини, по яких претендент не з'явився в крайову філію Департаменту по працевлаштуванню у встановлений термін, і зміну місця проживання протягом періоду знаходження в регістрі обліку претендентів на працевлаштування,
 • дотримувати режим тимчасової нездатності претендента на працевлаштування виконувати обов'язки претендента на працевлаштування унаслідок хвороби або травми (знаходитися за місцем проживання, вказаному в довідці про тимчасову нездатність претендента на працевлаштування виконувати свої обов'язки, а також дотримувати діапазон і час дозволених прогулянок),
 • повідомити причини, по яких претендент на працевлаштування тимчасово не здатний виконувати обов'язки претендента на працевлаштування, не пізніше, ніж в день, коли йому була видана довідка про тимчасову відсутність здатності претендента на працевлаштування виконувати обов'язки претендента на працевлаштування унаслідок хвороби або травми, або ж в день проведення обстеження / здобуття медичної допомоги,
 • підтвердити не пізніше, ніж в строк до 8 календарних днів з дня видачі довідки про тимчасову відсутність здатності претендента на працевлаштування виконувати обов'язки претендента на працевлаштування унаслідок хвороби або травми, або довідки про проведення обстеження / отримання медичної допомоги претендентом на працевлаштування в установі системи охорони здоров'я, наявність даних причин відповідною довідкою.

Завершення знаходження в регістрі обліку претендентів на працевлаштування

Крайова філія Департаменту по працевлаштуванню завершить знаходження претендента на працевлаштування в регістрі обліку претендентів на працевлаштування в день,

 • коли настала яка-небудь з фактичних обставин, які перешкоджають внесенню або знаходженню в регістрі обліку претендентів на працевлаштування, за винятком фактичних обставин – претендент на працевлаштування визнаний тимчасово непрацездатним, отримує грошову допомогу у зв'язку з материнством в період перед пологами і 6 тижнів після пологів; а саме, на підставі особистого або письмового повідомлення претендента на працевлаштування,
 • виходу на роботу по місцю штатного працевлаштування на підставі повідомлення претендента на працевлаштування, а саме, не пізніше, ніж в строк до 8 календарних днів,
 • вручення письмової заяви претендента на працевлаштування з проханням про завершення його знаходження в регістрі обліку претендентів на працевлаштування,
 • початку відбуття покарання у вигляді позбавлення свободи, початку вживання захисної міри запобіжного обмеження свободи, в день, який послідував після дня смерті претендента на працевлаштування, або в день, який послідував після оголошення претендента на працевлаштування мертвим, або в день, який слідує після закінчення 6 місяців з дня узяття претендента на працевлаштування під варту; внесення до регістра обліку претендентів на працевлаштування, якщо крайова філія Департаменту по працевлаштуванню додатково з'ясувала, що претендент на працевлаштування не був здатний бути учасником юридичних стосунків відповідно до закону про зайнятість, або в день втрати даної здатності,
 • анулювання дії синьої карти або закінчення терміну її дії.

Виключення з регістра обліку претендентів на працевлаштування

Крайова філія Департаменту по працевлаштуванню своїм рішенням виключить претендента на працевлаштування з регістра обліку претендентів на працевлаштування в тому випадку, якщо

 • настала яка-небудь з фактичних обставин, що перешкоджають включенню в регістр обліку претендентів на працевлаштування або знаходженню в ньому, за винятком фактичних обставин – претендент на працевлаштування визнаний тимчасово непрацездатним, відбуває покарання у вигляді позбавлення свободи, до нього була застосована захисна міра запобіжного обмеження свободи, або ж він знаходиться під вартою, він отримує грошову допомогу у зв'язку з материнством в період перед пологами і 6 тижнів після пологів; і претендент на працевлаштування не виконає обов'язок інформувати департамент не пізніше, ніж в строк до 8 календарних днів,
 • претендент на працевлаштування без серйозних на те підстав не повідомить про виконання неспівпадаючої роботи по місцю офіційного працевлаштування при подачі заяви з проханням про надання посередницьких послуг при пошуку роботи або ж не повідомить про це, найпізніше, в день початку виконання даної діяльності; не повідомить особисто або письмово в строк не пізніше, ніж до 8 календарних днів причини, по яких він не прибув в краєву філію Департаменту по працевлаштуванню у встановлений термін; не повідомить особисто або письмово в строк не пізніше, ніж до 8 календарних днів інші фактичні обставини, які впливають на включення в регістр обліку претендентів на працевлаштування і знаходження в ньому,
 • претендент на працевлаштування не повідомить причини, по яких він тимчасово не здатний виконувати обов'язки претендента на працевлаштування, не пізніше, ніж в день, коли йому була видана довідка про тимчасову відсутність здатності претендента на працевлаштування виконувати обов'язки претендента на працевлаштування унаслідок хвороби або травми, або ж в день проведення обстеження / отримання медичної допомоги,
 • претендент на працевлаштування не надає відповідну довідку не пізніше, ніж в строк до 8 календарних днів з дня видачі довідки про тимчасову відсутність здатності претендента на працевлаштування виконувати обов'язки претендента на працевлаштування унаслідок хвороби або травми, або довідки про проведення обстеження / отримання медичної допомоги претендентом на працевлаштування в установі системи охорони здоров'я,
 • претендент на працевлаштування не є, згідно з лікарським висновком, здатним виконувати обов'язок взаємодії з департаментом по працевлаштуванню при наданні посередницьких послуг з працевлаштування,
 • претендент на працевлаштування анулював свою згоду з обробкою персональних даних,
 • претендент на працевлаштування займається нелегальною роботою.

Далі крайова філія Департаменту по працевлаштуванню виключить претендента на працевлаштування з регістра обліку шляхом видання рішення, якщо він без серйозної причини

 • відмовиться зайняти відповідне робоче місце,
 • відмовиться приступити до перекваліфікації, договір про яку був укладений, або ж не виконує обов'язки, пов'язані з перекваліфікацією, відмовиться від пропозиції по перекваліфікації,
 • не надає взаємодію при розробці індивідуального плану дій, його актуалізації або оцінювання, або ж не виконує умови, які в нім встановлені,
 • відмовиться піддатися обстеженню свого стану здоров'я, психологічному обстеженню,
 • зриває взаємодію з департаментом по працевлаштуванню.

У таких випадках претендент на працевлаштування може бути знову включений в регістр обліку претендентів на працевлаштування не раніше, чим після закінчення терміну 6 місяців з дня даного виключення, а саме, на підставі нової письмової заяви з проханням про надання посередницьких послуг при працевлаштуванні.

Претендент на працевлаштування зриває взаємодію в тому випадку, якщо

 • він, згідно з лікарським висновком, здатний виконувати обов'язки відносно крайової філії Департаменту по працевлаштуванню, але, проте, їх не виконує,
 • не розглядає питання відносно рекомендованого працевлаштування в строк, встановлений крайовою філією Департаменту по працевлаштуванню,
 • не приходить в крайову філію Департаменту по працевлаштуванню у встановлений термін без серйозних причин,
 • не повідомляє крайову філію Департаменту по працевлаштуванню відносно своїх обмежень по здоров'ю в діапазоні, необхідному для пошуку відповідного працевлаштування, перекваліфікації, а також для встановлення відповідної форми трудової реабілітації, і далі не повідомляє, чи є він особою з недоліком за станом здоров'я; не підтверджує медичним висновком реєструючого практичного лікаря обмеження по праці згідно із станом здоров'я,
 • на вимогу крайової філії Департаменту по працевлаштуванню не піддає себе обстеженню з метою з'ясування свого стану здоров'я і видачі медичного висновку, якщо звертається із заявою про забезпечення трудової реабілітації, надання допомоги із створення захищеного робочого місця, повідомляє про медичні причини, які йому перешкоджають у виконанні обов'язків претендента на працевлаштування або на початку занять по перекваліфікації, або ж якщо йдеться про розгляд доцільності рекомендованого працевлаштування з точки зору його здатності, що стосується стану здоров'я,
 • не дотримує режим тимчасової нездатності претендента на працевлаштування виконувати обов'язки претендента на працевлаштування унаслідок хвороби або травми,
 • іншими діями зриває процес посередництва при працевлаштуванні або вступу на роботу.

Важливими причинами є причини, які полягають в

 • необхідній особистій турботі про дитину у віці до 4 років,
 • необхідній особистій турботі про фізичну особу, яка згідно із спеціальним юридичним розпорядженням вважається особою, залежною від допомоги іншої фізичної особи згідно міри II (залежність середнього тягаря), згідно міри III (важка залежність) або згідно міри IV (повна залежність), якщо дана особа з претендентом на працевлаштування постійно проживає і і вони спільно оплачують витрати на свої потреби; дані умови не потрібні, якщо йдеться про особу, яка в цілях пенсійного страхування вважається близькою особою,
 • відвідинах дитиною дошкільної установи і обов'язкових відвідинах дитиною шкільної (учбової) установи,
 • місці виконання або характері працевлаштування другого чоловіка або реєстрованого партнера,
 • причинах, що стосуються здоров'я, які, згідно з медичним висновком, перешкоджають у виконанні роботи або виконанні обов'язку здійснювати взаємодію з департаментом по працевлаштуванню при наданні посередницьких послуг при пошуку роботи,
 • інших серйозних особистих підходах, наприклад, етичних, моральних або релігійних, або підходах, до яких можна віднестися з особливою увагою,
 • негайному анулюванні трудових стосунків з боку штатного працівника відповідно до положень ст. 56 Кодексу законів про працю.

Режимом тимчасової відсутності здатності претендента на працевлаштування виконувати свої обов'язки є обов'язок претендента на працевлаштування

 • знаходитися по місцю мешкання, вказаному в довідці про тимчасову відсутність здатності претендента на працевлаштування виконувати обов'язки претендента на працевлаштування унаслідок хвороби або травми,
 • дотримувати діапазон і період дозволених прогулянок.

Допомога у зв'язку з безробіттям

Право на допомогу у зв'язку з безробіттям має претендент на працевлаштування, який

 • отримав в період, на основі якого приймається рішення, в результаті роботи по місцю працевлаштування або іншої діяльності, що приносить заробіток, період пенсійного страхування тривалістю хоч би 12 місяців (далі іменується лише як "попереднє працевлаштування") - дану умову можна виконати і шляхом зарахування альтернативного періоду працевлаштування,
 • звернувся в крайову філію Департаменту по працевлаштуванню, в якій він зареєстрований в числі претендентів на працевлаштування, із заявою про надання допомоги у зв'язку з безробіттям (для скачування Žádost o podporu v nezaměstnanosti - Заява з проханням про видачу допомоги у зв'язку з безробітттям),
 • до дня, з якого йому буде визнано право на отримання допомоги у зв'язку з безробіттям, не є одержувачем пенсії за віком.

Право на отримання допомоги у зв'язку з безробіттям не має претендент на працевлаштування,

 • з яким в період останніх 6 місяців перед його включенням в регістр обліку претендентів на працевлаштування працедавцем були закінчені трудові стосунки унаслідок порушення особливо грубим чином обов'язку, витікаючого з юридичних розпоряджень, які відносяться до виконуваної даною особою роботі; це ж правило діє і в разі закінчення інших трудових стосунків з аналогічної причини,
 • з яким в період останніх 6 місяців перед його включенням в регістр обліку претендентів на працевлаштування працедавцем були закінчені трудові стосунки унаслідок порушення особливо грубим чином іншого обов'язку штатного працівника відповідно до положень ст. 301a Кодексу законів про працю (порушення дотримання встановленого режиму тимчасової роботи нездібної застрахованої особи),
 • в якого виникло право на посібник з вислуги років і даний посібник є вищим, ніж допомога у зв'язку з безробіттям. Якщо даний посібник є нижчим, то йому має бути виплачена допомога у зв'язку з безробіттям в розмірі, відповідному різниці між допомогою у зв'язку з безробіттям і допомогою з вислуги років,
 • який до дня з якого йому буде визнано право на отримання допомоги у зв'язку з безробіттям, знаходиться в юридичних стосунках, що виникли до виконання роботи по місцю неспівпадаючого працевлаштування,
 • який до дня, від якого йому буде визнано право на отримання допомоги у зв'язку з безробіттям, знаходиться в статусі якої-небудь з осіб відповідно до підпунктів від с) до f) і s) пункту 1 ст. 25; розмір доходу або винагороди в увагу не береться; це правило не діє відносно члена квартирного кооперативу, який виконує роботу або діяльність для квартирного кооперативу поза трудовими стосунками або є уповноваженим для здійснення комерційного керівництва квартирним кооперативом.

Періодом, який береться до уваги для ухвалення рішення при розгляді претензій на допомогу у зв'язку з безробіттям, є останні 2 роки перед включенням в регістр обліку претендентів на працевлаштування.

Альтернативним періодом працевлаштування вважається період

 • підготовки особи, що має відхилення, що стосуються здоров'я, до праці,
 • отримання пенсії по інвалідності зважаючи на наявність інвалідності третього ступня,
 • особистої турботи про дитину у віці до 4 років,
 • особистої турботи про фізичну особу, яка згідно із спеціальним юридичним розпорядженням вважається особою, залежною від допомоги іншої фізичної особи згідно міри II (залежність середнього тягаря), згідно міри III (важка залежність) або згідно міри IV (повна залежність), якщо дана особа з претендентом на працевлаштування постійно проживає і і вони спільно оплачують витрати на свої потреби; дані умови не потрібні, якщо йдеться про особу, яка в цілях пенсійного страхування вважається близькою особою,
 • несення довгострокової добровільної служби на підставі договору добровольця з організацією, що направляє його, якій була надана акредитація Міністерства внутрішніх справ, або несення суспільної служби на основі договору про несення суспільної служби, якщо діапазон виконуваної служби перевищує в середньому хоч би 20 годин протягом календарного тижня,
 • особистої турботи про фізичну особу молодше 10 років, яка згідно із спеціальним юридичним розпорядженням вважається особою, залежною від допомоги іншої фізичної особи згідно міри I (легка залежність),
 • наявності тимчасової непрацездатності або встановленого карантину особи після закінчення діяльності, що приносить заробіток, яка служила основою участі даної особи в страхуванні на випадок тимчасової непрацездатності відповідно до закону про страхування на випадок тимчасової непрацездатності, якщо лише дана особа не викликала у себе тимчасову непрацездатність умисне, а також якщо дана тимчасова непрацездатність або встановлений карантин виникли в період даної діяльності, що приносить заробіток, або протягом захищеного періоду відповідно до закону про страхування на випадок тимчасової непрацездатності.

Допомога у зв'язку з безробіттям повинна виплачуватися претендентові на працевлаштування, при виконанні встановлених умов, з дня подачі письмової заяви з проханням про допомогу у зв'язку з безробіттям, або ж з дня, який слідує після закінчення працевлаштування, якщо претендент на працевлаштування подає заяву з проханням про надання допомоги у зв'язку з безробіттям не пізніше, ніж в строк до 3-х робочих днів після закінчення даного працевлаштування або видів діяльності, які вважаються альтернативними періодами працевлаштування.

Наявність фактичних обставин, які є вирішальними для визнання і надання допомоги у зв'язку з безробіттям, претендент на працевлаштування зобов'язаний підтвердити.

Допоміжний період для надання допомоги у зв'язку з безробіттям складає для претендента на працевлаштування, який до дня подачі заяви з проханням про виплату допомоги у зв'язку з безробіттям досяг

 • віку до 50 років – 5 місяців
 • віку від 50 до 55 років – 8 місяців
 • віку більше 55 років – 11 місяців.

Претендентові на працевлаштування допомога у зв'язку з безробіттям не надається протягом періоду

 • надання пенсії через старість,
 • надання видів допомоги по страхуванню на випадок тимчасової непрацездатності (допомога з хвороби, грошова допомога в період материнства, допомоги з надання медичної допомоги, компенсаційна допомога в період вагітності і материнства),
 • узяття під варту,
 • тривалості юридичних стосунків, що виникли відносно виконання якого-небудь з видів діяльності відповідно до положень пункту 3 ст. 25 (неспівпадаюче працевлаштування),
 • під час якого він знаходиться в статусі який-небудь з осіб відповідно до підпунктів від с) до f) і s) пункту 1 ст. 25, причому розмір доходу або винагороди в увагу не береться; це правило не діє відносно члена квартирного кооперативу, який виконує роботу або діяльність для квартирного кооперативу поза трудовими стосунками або є уповноваженим для здійснення комерційного керівництва квартирним кооперативом,
 • надання допомоги при перекваліфікації,
 • під час якого претендент на працевлаштування має право, відповідно до інших юридичних розпоряджень, на отримання відступної допомоги, відшкодування в загальній сумі або вихідної допомоги. Даний період визначатиметься відповідно до належного кратного числа середнього щомісячного заробітку або щомісячного службового доходу. Можливий приріст, який витікає з колективного договору або з внутрішнього розпорядження, в увагу не береться.

Претендент на працевлаштування, для якого в період, що береться до уваги для ухвалення рішення, не витік весь допоміжний період, і який отримав в результаті працевлаштування або іншої діяльності, яка приносить дохід, період пенсійного страхування в розмірі менш, ніж 3 місяці, має право на допомогу у зв'язку з безробіттям протягом останньої частини допоміжного періоду.

Претендент на працевлаштування, для якого в період, що береться до уваги для ухвалення рішення, витік весь допоміжний період, має право на допомогу у зв'язку з безробіттям, якщо після виділення даного допоміжного періоду він отримав в результаті працевлаштування або іншої діяльності, яка приносить дохід, період пенсійного страхування в розмірі хоч би 6 місяців; даний період не потрібний, якщо завершення працевлаштування або іншої діяльності, яка приносить дохід, сталося по медичних причинах, або ж якщо завершення працевлаштування сталося по організаційних причинах або зважаючи на невиконання обов'язків з боку працедавця.

Розмір допомоги у зв'язку з безробіттям

Допомога у зв'язку з безробіттям складає

 • у перші два місяці допоміжного періоду - 65 %, наступні 2 місяці - 50 %, а протягом допоміжного періоду, що залишився, - 45 %,
 • 45 % протягом всього допоміжного періоду, якщо претендент на працевлаштування перед внесенням до регістра обліку претендентів на працевлаштування без серйозної причини завершив останнє працевлаштування сам або за угодою з працедавцем (не поширюється на закінчення самостійної прибуткової діяльності і на закінчення декількох трудових стосунків в один і той же день, з яких хоч би одні трудові стосунки були завершені по серйозних причинах).

Допомога у зв'язку з безробіттям встановлюється на основі середнього щомісячного чистого заробітку, якого претендент на працевлаштування досяг в своєму останньому завершеному працевлаштуванні, або виходячи з останньої розрахункової основи, перерахованої на 1 календарний місяць, якщо претендент на працевлаштування востаннє здійснював самостійну прибуткову діяльність.

У тих випадках, коли

 • період попереднього працевлаштування виконаний в результаті зарахування альтернативного період працевлаштування і даний період розглядається як останнє місце працевлаштування,
 • претендент на працевлаштування, не будучи в цьому винен, не може підтвердити розмір середнього щомісячного заробітку за вирахуванням податків або величини розрахункової основи,
 • відносно претендента не можна встановити середній щомісячний заробіток за вирахуванням податків або величину розрахункової основи

допомога у зв'язку з безробіттям складає протягом перших 2-х місяців коефіцієнт 0,15 (4 684 крон чеських), наступні 2 місяці - у розмірі коефіцієнта 0,12 (3 747 крон чеських), протягом допоміжного періоду, що залишився, - у розмірі коефіцієнта 0,11 (3 435 крон чеських) від середньої заробітної плати в народному господарстві за 1-й - 3-й квартали 2018 року.

Середня заробітна плата в народному господарстві за 1-й - 3-й квартали 2018 року складає 31 225 крон чеських.

Максимальний розмір допомоги у зв'язку з безробіттям складає коефіцієнт 0,58 від середньої заробітної плати, тобто, 18 111 крон чеських.
Максимальний розмір допомоги при перекваліфікації складає коефіцієнт 0,65 від середньої заробітної плати, тобто, 20 297 крон чеських.

(Для скачування повний текст Základního poučení uchazeče o zaměstnání - Основного роз'яснення для претендента на працевлаштування).

Хто може стати особою, зацікавленою в працевлаштуванні

Особою, зацікавленою в працевлаштуванні, може стати фізична особа, яка

 • має інтерес до посередницьких послуг для здобуття працевлаштування і
 • з цією метою звернеться поводитиметься із заявою про включення в регістр обліку осіб, зацікавлених в працевлаштуванні.

Заяву про включення в регістр обліку осіб, зацікавлених в працевлаштуванні, можна подати в яку завгодно крайову філію Департаменту по працевлаштуванню на території Чеської Республіки (для скачування Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání - Заява з проханням про включення в регістр обліку осіб, зацікавлених в працевлаштуванні).

Крайова філія Департаменту по працевлаштуванню надає особі, зацікавленій в працевлаштуванні, посередницькі послуги при пошуку відповідного працевлаштування, а також може забезпечити йому перекваліфікацію.

Наявність даних в регістрі обліку осіб, зацікавлених в працевлаштуванні, можна анулювати на основі заяви особи, зацікавленої в працевлаштуванні, або в тому випадку, якщо особа, зацікавлена в працевлаштуванні, не надає крайовій філії Департаменту по працевлаштуванню в рамках посередницьких послуг при пошуку працевлаштування необхідну взаємодію або дану діяльність зриває.