Порядок дій роботодавця у разі використання найманої праці закордонних працівників, які не мають вільного доступу до ринку праці Чеської Республіки

Повідомлення про вакансії

Роботодавець зобов'язаний повідомити відповідне регіональне відділення Департаменту працевлаштування Чеської Республіки про вакансію та її характеристики у випадку, якщо він має намір прийняти на роботу іноземця, який потребує для працевлаштування дозвіл на роботу та посвідку на проживання, або робочу карту чи синю карту. Вакансією мається на увазі таке робоче місце, яке де роботодавець щойно створив або яке стало вакантним. Характеристика вакантної посади повинна бути тотожною з характеристикою робочого місця, де буде робота виконуватися.

Основними характеристиками є тип роботи, місце виконання роботи, передумови та вимоги, передбачені для виконання даної роботи, основна інформація про умови праці та умови заробітної плати. Вакансія також містить інформацію про те, чи робота надається на обмежений або невизначений термін, та очікувану тривалість роботи. Роботодавець також може надати інформацію про можливості проживання або проїзду до місця роботи і под., якщо він бажає, щоб таку інформацію було опубліковано.

Якщо роботодавець має намір використати найману працю іноземців, яким для працевлаштування на території ЧР потрібна робоча картка чи синя карта, то він повинен надати згоду на внесення оголошених вакансій у центральний реєстр вакансій, які можуть бути зайняті власниками робочих карток або синьої карти, а також повинен дати згоду на те, що вакансія буде опублікована щонайменше протягом 30 днів з дати повідомлення про неї регіональному управлянню Департаменту працевлаштування ЧР.

Агенція з працевлаштування, яка має намір наймати іноземців для тимчасового призначення на виконання роботи у користувача, також повідомляє про вакансію у крайовий філіал Служби зайнятості ЧР. Для отримання додаткової інформації див. закладку Агентурне працевлаштування іноземців.

Право наймати іноземців

Роботодавець може використовувати найману працю іноземців лише за умови, що даний іноземець має таке право відповідно до Закону про зайнятість має

  • дійсний дозвіл на працевлаштування від відповідного регіонального управління ДП ЧР та дійсну посвідку на проживання (зокрема це так звана недуальна карта працівника у значенні, передбаченому пунктом 3 § 42g Закону про проживання, яка служить лише як дозвіл на довгострокове проживання в Чеській Республіці) або
  • робочу карту,
  • синю карту, чи
  • карту внутрішньофірмового переведеного працівника,
а також якщо одночасно він має:
  • укладений письмовий договір про працевлаштування на період часу, протягом якого має робота виконуватися, укладену письмову угоду про виконання робіт або укладений письмовий попередній договір, у якому сторони зобов'язуються укласти трудовий договір або угоду про виконання робіт (у власників дозволу на роботу, окрім випадків висилання згідно з положеннями § 95 Закону про зайнятість, повинні такі укладені угоди містити також інформацію про тривалість трудових правових відносин, розмір заробітної плати, окладу чи винагороди, тривалість робочого часу на тиждень, а також тривалість відпустки, а саме за умови, що роботодавець зареєстрував іноземця як платника внесків на соціальне та медичне страхування.

У разі працевлаштування іноземця роботодавець зобов'язаний запропонувати цьому іноземцю умови праці та заробітної плати, звичайні для громадянина Чеської Республіки, в тій же категорії посад відповідно до діючих правових норм або відповідно до колективних договорів або договорів про працевлаштування. Для власників карти працевлаштованого штатного працівника має бути забезпечений тижневий фонд робочого часу не менше 15 годин, а заробітна плата незалежно від об’єму роботи не повинна бути нижчою, ніж базовий розмір щомісячної мінімальної заробітної плати, власникам синьої карти роботодавець повинен забезпечити річну валову заробітну плату принаймні у розмірі 1,5-кратної середньої заробітної плати відповідно до опублікованого Повідомлення МПСС.

Обов’язок повідомлення

Роботодавець зобов'язаний у письмовій формі інформувати відповідний крайовий філіал Служби зайнятості про вихід іноземця на роботу не пізніше, ніж у день початку виконання роботи такою особою (форма повідомлення про вихід на роботу).

Роботодавець також зобов'язаний письмово повідомити відповідний крайовий філіал Служби зайнятості про те, що іноземець, якому було надано дозвіл на роботу, картку працівника, синю карту чи карту внутрішньо переведеного працівника

  1. не вийшов на роботу,
  2. припинив трудові відносини до закінчення терміну, на який був дозвіл виданий, або
  3. трудові відносини були припинені через звільнення з деяких причин, передбачених § 52 літера а) - д) Трудового кодексу, або за домовленістю з тих самих причин, або
  4. трудові відносини були припинені шляхом негайного скасування згідно з § 56 Трудового кодексу, та причину припинення.

У разі припинення трудової діяльності шляхом звільнення, за домовленістю чи негайного скасування роботодавець також повинен вказати причину припинення таких трудових відносин.

У разі, якщо іноземець не вийшов на роботу, роботодавець зобов'язаний виконати зобов'язання надавати інформацію щодо іноземця з картою працівника або синьою картою протягом 45 днів з дати, на яку були виконані умови для видачі карти працівника або синьої карти, щодо іноземця з дозволом на роботу - не пізніше, ніж протягом 10 днів після дати, коли іноземець був повинен вийти на роботу.

У випадках, наведених у пунктах б) - г) роботодавець зобов’язаний виконати обов’язок інформування регіонального управління ДП не пізніше, ніж протягом 10 днів з дати, на яку іноземець припинив трудові відносини (форма повідомлення про нерозпочаті або передчасно припинені трудові відносини).

Ведення обліку та зберігання документів

Роботодавець зобов'язаний вести облік іноземців, яких він наймає. Також юридична чи фізична особа, яка уклала договір з іноземним роботодавцем, на підставі якого іноземці були відправлені на територію Чеської Республіки для виконання завдань, що випливають з цього договору, зобов'язана вести облік таких іноземців.

Облік містить ідентифікаційні дані іноземця, адресу в країні проживання та адресу для доставки поштових відправлень, номер закордонного паспорта та назву органу, що документ видав, вид роботи, місце роботи та передбачуваний час виконання роботи, далі стать працівника, класифікацію за галузевою класифікацією економічної діяльності, досягнуту найвищу освіту, освіту, необхідну для виконання даної професії, термін, на який був виданий дозвіл на роботу, робочу карту, карту внутрішньофірмового переведеного працівника, або синю карту, та на який йому був виданий з дозволу на проживання, дату виходу на роботу і дату припинення роботи або закінчення висилання іноземним роботодавцем.

У випадку, якщо юридична або фізична особа, яка уклала з роботодавцем, зареєстрованим в іншій державі-члені Європейського Союзу, угоду, на підставі якої іноземці були відправлені на територію Чеської Республіки для виконання завдань, що випливають з цієї угоди, така юридична або фізична особа зобов'язана вести облік таких іноземців, який охоплює ідентифікаційні дані іноземця, адресу в країні проживання та адресу для доставки поштових відправлень, номер проїзного документа та назву органу, що його видав, вид роботи, місце роботи та період, протягом якого робота повинна виконуватися, далі стать таких осіб, дату початку та дату припинення роботи або періоду, на який працівник був відправлений роботодавцем, зареєстрованим в іншій державі-члені Європейського Союзу.

Копії документів, що підтверджують легітимність перебування іноземця на території Чеської Республіки, зберігаються роботодавцем протягом тривалості трудової діяльності, а також протягом 3 років після припинення трудових відносин з таким іноземцем.