Změny v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce

Na základě novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), dochází k úpravám v oblasti zprostředkování zaměstnávání agenturami práce. Přijaté změny se týkají jak procesu a podmínek pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání agenturám práce, tak úpravy povinností, které musí agentury práce, zejména na úseku agenturního zaměstnávání, plnit. O jaké konkrétní změny se jedná?

1. Rozsah povolení

Předně dochází ke změně ust. § 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, které zavádí udělování jednotného povolení ke zprostředkování zaměstnání, tj. slučuje oprávnění ke zprostředkování zaměstnání občanům České republiky, Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru a cizincům na území České republiky a do zahraničí v jedno povolení.

2. Správní poplatek

Na sjednocení rozsahu povolení ke zprostředkování zaměstnání navazuje změna správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Výše správního poplatku se nově váže na formu zprostředkování zaměstnání, pro kterou bylo příslušné povolení uděleno.

  • Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzické osoby pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení, se zpoplatňuje částkou 25.000,- Kč.
  • Vydání opakovaného povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzické osoby pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení, se zpoplatňuje částkou 15.000,- Kč.
  • Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání spočívající ve vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, v poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí, se zpoplatňuje částkou 5.000,- Kč.

3. Opakované povolení a doba platnosti

Povolení ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti se vydává na dobu 3 let. Teprve v případě podání další žádosti o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání ve formě dle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti v době nejdříve 3 měsíců před uplynutím platnosti předchozího povolení se povolení vydává na dobu neurčitou jako opakované, za podmínky, že předchozí povolení dle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti nezaniklo před vydáním opakovaného povolení podle § 63 odst. 1 písm. a), b) nebo d) tohoto zákona. Povolení ke zprostředkování zaměstnání formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. a) a c) se stále vydává na dobu neurčitou.

4. Nové podmínky udělení povolení

Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě je dosažení věku 18 let, plná svéprávnost, bezúhonnost, odborná způsobilost, bydliště na území České republiky a nově i skutečnost, zda fyzická osoba v posledních 3 letech nevykonávala funkci odpovědného zástupce u právnické osoby, statutárního orgánu nebo orgánu právnické osoby, které bylo odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání z důvodů stanovených v ust. § 63 odst. 2 písm. a) až f) nebo § 63 odst. 3, a to v době, kdy u této právnické osoby nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly k odejmutí povolení.

Podle ust. § 60 odst. 10 zákona o zaměstnanosti lze funkci odpovědného zástupce vykonávat pouze v pracovním poměru s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně. Splnění této podmínky se nevyžaduje u fyzické osoby, která je současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu žádající právnické osoby.

5. Komise

K posouzení žádostí včetně jejich příloh zřizuje generální ředitel Úřadu práce České republiky (dále jen „úřad práce“) komisi pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání, která jako poradní orgán úřadu práce předkládá návrh rozhodnutí o žádosti o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání. Tato komise má nejméně 5 členů, které jmenuje generální ředitel úřadu práce, přičemž většina členů nesmí být státními zaměstnanci tohoto úřadu.

6. Oprávnění Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra je při zpracování svého závazného stanoviska oprávněno za účelem posouzení udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob vyžadovat listiny prokazující právní důvod užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo právnické osoby, sídlo fyzické osoby, není-li jím její bydliště, a pracoviště.

7. Kauce

V § 60b zákona o zaměstnanosti se ukotvuje povinnost právnické nebo fyzické osoby žádající o udělení povolení podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti poskytnout kauci ve výši 500.000,- Kč. Kauce se poskytuje na výzvu úřadu práce složením částky na jeho zvláštní účet, a to až po splnění všech podmínek stanovených pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání. Tuto částku je nutno poslat jednorázově a v celkové výši! Dojde-li k zániku povolení, stává se složená částka přeplatkem, který je dle daňového řádu, v případě jeho vratitelnosti, vrácen do 60 dnů od zániku povolení.

8. Dopad novely na stávající platná povolení

Kauce a otázka právního vztahu odpovědného zástupce k žádající právnické osobě se týká také povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaných před nabytím účinnosti této novely zákona o zaměstnanosti, nebo těch povolení, o které bylo před nabytím účinnosti tohoto zákona požádáno.

Právnické nebo fyzické osoby, kterým již bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti jsou povinny do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zmiňované novely poskytnout kauci podle § 60b odst. 1 zákona o zaměstnanosti, a to úhradou této částky na zvláštní účet úřadu práce vedeného u České národní banky. Marným uplynutím této lhůty dojde k zániku uděleného povolení.

Právnické osoby, kterým bylo vydáno nebo které zažádaly o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání před nabytím účinnosti tohoto zákona, jsou povinny upravit vztah s odpovědným zástupcem podle ust. § 60 odst. 10 zákona o zaměstnanosti nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Odejmutí povolení

Novela zákona o zaměstnanosti upravuje rovněž důvody zániku, resp. odejmutí povolení. Úřad práce povolení ke zprostředkování zaměstnání odejme, jestliže agentura práce nejméně po dobu 2 let dočasně nepřidělí žádného svého zaměstnance k výkonu práce u uživatele.

Na rozdíl od předcházející právní úpravy pak může úřad práce zvážit, zda povolení ke zprostředkování zaměstnání odejme v případech, kdy agentura práce poruší povinnosti stanovené v § 307b, § 308 a § 309 odst. 2, 3, 5 a 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).

10. Zprostředkování zaměstnání cizincům

Dochází také ke zrušení poslední věty ust. § 66 zákona o zaměstnanosti, která stanovovala, že agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zaměstnanecká karta, modrá karta, nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání. Při přidělování cizinců k uživateli musí agentury práce nadále dbát zejména nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat. Jedná se o takové druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání s maturitní zkouškou, a prací, které nejsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

11. Spoluodpovědnost uživatele

V oblasti agenturního zaměstnávání, kterou upravuje ust. § 307a až § 309 zákoníku práce, dochází k úpravě práv a povinností nejen agentur práce, ale také samotných uživatelů.

Za zmiňovaný § 307a zákoníku práce se vkládá nový § 307b, podle kterého agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo konal a koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.

Současně dochází k úpravě zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, podle které dochází mimo jiné k přestupku také tehdy, pokud uživatel nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce obsahovala informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe nebo tyto údaje uvede nepravdivě.

Poslední aktualizace: 26. 9. 2023