Zaměstnávání OZP – Plnění povinného podílu

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Tuto povinnost zaměstnavatelé plní:

a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
c) odvodem do státního rozpočtu,
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

Plnění povinného podílu, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen písemně oznámit místně příslušnému úřadu práce do 15. února 2019.

Pokud zaměstnavatel využije možnosti plnění odvodem do státního rozpočtu (za rok 2018 činí výše odvodu za jednoho přepočteného zaměstnance 78 062,50 Kč), odvede příslušnou částku na účet úřadu práce nejpozději do 15. února 2019.

příjmový účet číslo: 7712-37827511/0710
variabilní symbol: vaše identifikační číslo
konstantní symbol: 1148

Formulář:  Ohlášení plnění povinného podílu OZP za rok 2018 (105.78kB)