Rekvalifikace a poradenství

 

Výchozí právní normy

Podmínky zabezpečování rekvalifikací jsou stanoveny §§ 108 - 110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a podle vyhlášky č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců.

Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání

Rekvalifikací uchazečů (zájemce) o zaměstnání se rozumí taková vzdělávací aktivita, která zvýší šance na trhu práce a umožní uplatnění na trhu práce. To znamená, že škála možností je široká v oblasti teoretické i praktické přípravy. Zaměření kurzů kopíruje potřeby trhu práce.

Rekvalifikaci zajišťuje Krajská pobočka Úřadu práce ĆR – kontaktní pracoviště příslušné podle místa bydliště uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace se provádí v rámci dalšího profesního vzdělávání, tj. mimo studium v síti škol. V rekvalifikaci proto nelze získat vyšší stupeň vzdělání (například uchazeč se základním vzděláním nemůže rekvalifikací získat výuční list nebo maturitu). Mezi formy rekvalifikace rovněž nepatří nadstavbové formy řádného denního studia na školách.

Komu může Úřad práce poskytnout rekvalifikaci?

Úřad práce může zabezpečit rekvalifikaci v případě, že:

 • jste uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání evidovaným na úřadu práce;
 • splňujete vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz. Kromě určitého stupně vzdělání to dále mohou být (podle druhu kurzu) předpoklady zdravotní způsobilosti, psychické způsobilosti, někdy i dosažení určité věkové hranice, trestní bezúhonnost apod.;
 • máte dobrou pracovní morálku a aktivně spolupracujete s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání. rekvalifikace je nezbytná, tzn., že máte kvalifikaci, pro kterou nejsou volná místa, a dosavadní zprostředkování zaměstnání nebylo úspěšné. V každém případě se Vám úřad práce snaží nejdříve nalézt pracovní uplatnění bez rekvalifikace. Nezbytnost rekvalifikace se proto může někdy prokázat až po určité době, kdy spolupracujete se zprostředkovatelem při hledání vhodného zaměstnání;
 • rekvalifikace je účelná, to je v případech, kdy:
  • se rozhodnete pro kvalifikaci, pro kterou je dostatek volných míst nebo je opodstatněná prognóza vzniku míst nebo
  • Vám dá zaměstnavatel příslib zaměstnání podmíněný příslušnou rekvalifikací nebo se zavážete, že po rekvalifikaci zahájíte samostatnou výdělečnou činnost, jejíž výkon je touto rekvalifikací podmíněn;

Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci rekvalifikaci nehradí zejména v těchto případech:

 • původní profese má na trhu práce uplatnění a nejedná se o změnu z důvodů zdravotních
 • rekvalifikace byla zahájena bez předchozí písemné dohody s úřadem práce
 • jedná se o některý typ řádného studia, případně jazykových kurzů

Kde jsou rekvalifikace zabezpečovány?

Úřad práce zabezpečuje rekvalifikace v rekvalifikačních zařízeních.

Mohou to být:

 • školská, to jsou střední školy, včetně učilišť, vyšší odborné školy, vysoké školy,
 • samostatná soukromá vzdělávací zařízení,
 • případně podniková, to jsou odbory vzdělávání, svářečské školy nebo instituty v rámci větších podniků.

Tato zařízení musí být akreditována (§ 108 odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb.), to znamená, že výstupní kvalifikační doklady z rekvalifikace jsou celostátně platné.

Kdo hradí náklady na rekvalifikaci?

Pokud je uchazeč (zájemce) o zaměstnání zařazen do rekvalifikačního kurzu na základě písemné dohody s Úřadem práce, je tento kurz také plně uhrazen.
Uchazečům o zaměstnání může přispět i na některé prokázané nutné náklady spojené s rekvalifikací, například jízdné a ubytování.
Účastník, který bez vážných důvodů zanechá rekvalifikace nebo odmítne po jejím absolvování nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, uhradí úřadu práce plně náklady rekvalifikace.

Jaká je podpora při rekvalifikaci?

Uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce, má nárok na podporu při rekvalifikaci (viz § 40 zák. č. 435/2004 Sb.).

Výše podpory při rekvalifikaci činí 60% průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého dosáhl ve svém posledním zaměstnání. Uchazeči, který vykonával samostatně výdělečnou činnost se stanoví výše podpory při rekvalifikaci z posledního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Uchazeči, kterému nelze stanovit vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo uchazeči, kterému vznikl nárok na podporu započtením náhradní doby nebo uchazeči, který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku, se podpora při rekvalifikaci stanoví ve výši 0,14násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci (§ 51 odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb.).

V případech stanovených v § 51 odst. 2 zákona o zaměstnanosti se podpora při rekvalifikaci stanoví ve výši 0,14násobku průměrné mzdy, tj. částka 3 266,- Kč.

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy, tj. částka 15 161,- Kč.

Postup při zájmu o rekvalifikaci

Základní informaci o možnostech rekvalifikace můžete obdržet od svého zprostředkovatele, který Vám rovněž může rekvalifikaci navrhnout, pokud snaha o zprostředkování zaměstnání s Vaší dosavadní kvalifikací nemá naději na úspěch a splňujete podmínky pro absolvování rekvalifikace. Návrh zprostředkovatele na rekvalifikaci uchazeče nebo zájemce o zaměstnání schvaluje vedoucí pracovník ÚP.

Rekvalifikace se provádí na základě písemné dohody uzavřené mezi úřadem práce a účastníkem. V dohodě se uvádí obsah rekvalifikace, způsob a doba jejího zabezpečení, místo konání rekvalifikace a způsob ověření získaných znalostí a dovedností, pracovní činnost, na kterou má být účastník rekvalifikován, a další podmínky, včetně závazku plné úhrady nákladů účastníkem v případě zanechání rekvalifikace bez vážných důvodů.

Je možné rekvalifikaci odmítnout nebo zanechat?

Předpokladem je vážný zájem o rekvalifikaci, která Vám znovu otevře možnost uplatnění ve vhodném zaměstnání. Přesto si Vás dovolujeme upozornit, že úřad práce vyřadí rozhodnutím z evidence uchazečů o zaměstnaní toho uchazeče, který odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nebo se nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností (viz § 30 odst. 2 zák. č . 435/2004 Sb.). Rekvalifikace si vyžaduje nemalé finanční prostředky ze státního rozpočtu, proto účastník může bez sankcí zanechat rekvalifikace jen z vážných důvodů (viz § 5 písmeno c) zák. č . 435/2004 Sb.). §5 písmeno c) zákona o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) vážnými důvody jsou důvody spočívající v:

 • nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
 • nezbytné osobní péči o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě ve věku do 18 let,
 • nezbytné osobní péči o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu nebo částečně bezmocnou fyzickou osobu starší 80 let, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 • docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
 • místu výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela,
 • zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, nebo
 • jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, které uchazeč o zaměstnání doloží a prokáže,

Vážné důvody musí být prokazatelné. V dohodě o rekvalifikaci mezi úřadem práce a uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání je stanovena povinnost, uhradit plně náklady rekvalifikace, pokud bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci.

Zvolená rekvalifikace

Podle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti si může uchazeč/zájemce o zaměstnání (dále jen „zájemce o zvolenou rekvalifikaci“) zabezpečit rekvalifikaci sám. Za tím účelem si volí:

a) druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat
b) rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést.

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží referátu zprostředkování a poradenství příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR (dále jen „Úřad práce“) svůj požadavek na formuláři „ Zájem o zvolenou rekvalifikaci (488.58 kB)“ – část A.

Žádat o zvolenou rekvalifikaci je třeba podat min. 30 dnů před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek Úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat.

Požadavek bude posuzován v odborné komisi z hlediska, zda zvolená rekvalifikace přispěje k uplatnění zájemce o zvolenou rekvalifikaci na trhu práce (doloží např. nabídku zaměstnání nebo chce sám živnostensky podnikat) a zda je pro něho vzhledem k zdravotnímu stavu vhodná.

Cenu rekvalifikace doloží zájemce o zvolenou rekvalifikaci Úřadu práce „Potvrzením rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu“ – část C formuláře „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ (viz Formuláře pro občany). Cena rekvalifikace musí obsahovat i náklady za závěrečnou zkoušku. Vynaložená finanční částka na zvolenou rekvalifikaci nesmí v období 3 let přesáhnout celkovou částku 50 000 Kč. Formulář „Potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu po úspěšném absolvování rekvalifikace“ zašle Úřad práce vzdělávacímu zařízení, součástí je „Informovaný souhlas rekvalifikačního zařízení“, který musí být vzdělávacím zařízením potvrzen. Pokud by uchazeč nebo zájemce nastoupil na kurz bez potvrzeného Informovaného souhlasu, pak Úřad práce kurz neuhradí.

Hrazení zvolené rekvalifikace Úřadem práce není nárokové, je plně na zvážení Úřadu práce, zda rekvalifikaci uhradí. Úřad práce uhradí cenu zvolené rekvalifikace po úspěšném absolvování rekvalifikace přímo rekvalifikačnímu zařízení.

Úřad práce může hradit cenu rekvalifikace pouze za dobu, po kterou je zájemce o zvolenou rekvalifikaci veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání. Jiné náklady než cenu zvolené rekvalifikace Úřad práce nehradí.Náklady na případné lékařské vyšetření v souvislosti se zvolenou rekvalifikací si hradí zájemce o zvolenou rekvalifikaci sám. Pokud zájemce o zvolenou rekvalifikaci odmítne bez vážných důvodů nastoupit do zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, bude povinen cenu rekvalifikace Úřadu práce uhradit. Nedokončí-li rekvalifikaci bez vážných důvodů, Úřad práce za něho cenu zvolené rekvalifikace neuhradí.

Zájemce podepíše „Poučení zájemce o zvolenou rekvalifikaci“ – část B formuláře „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ (viz Formuláře pro občany) a Úřad práce podepsaný formulář založí k dokumentaci. Uchazeči o zaměstnání nevzniká účastí na zvolené rekvalifikaci nárok na podporu při rekvalifikaci.

Formulář „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ – část A., B., C. – ke stažení http://portal.mpsv.cz/documents/37855/698248/zajem_o_zvolenou_rekvalifikaci.pdf/96d77547-05fc-640f-41fe-fa047dabf26b (488.58 kB)

Rekvalifikace zaměstnanců

Úřad práce může zaměstnavatelům, kteří provádějí rekvalifikaci svých zaměstnanců v zájmu jejich dalšího pracovního uplatnění, hradit plně nebo částečně náklady spojené s touto činností.

Zaměstnavatel může o tuto úhradu písemně požádat úřad práce a to ještě před zahájením rekvalifikace. Žádost musí obsahovat následující údaje:

 • základní údaje o kurzu, termín konání a cenu
 • seznam zaměstnanců včetně rodného čísla

Rekvalifikace prováděná zaměstnavateli v zájmu dalšího pracovního uplatnění jejich zaměstnanců se uskutečňuje na základě písemné dohody uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Rekvalifikace se uskutečňuje v pracovní době a je překážkou v práci na straně zaměstnance; za tuto dobu přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Mimo pracovní dobu se rekvalifikace uskutečňuje, jen pokud je to nezbytné vzhledem ke způsobu jejího zabezpečení.

 

Bližší informace

Krajská pobočka v Liberci – kontaktní pracoviště v Liberci:
Ing. Ivan Adamec
Tel: 950 132 444
E-mail: ivan.adamec@uradprace.cz

Ing. Radka Nesvadbová
Tel: 950 132 439
E-mail: radka.nesvadbova@uradprace.cz
 

Krajská pobočka v Liberci – kontaktní pracoviště Česká Lípa:
Blanka Svojanovská
Tel: 950 108 460
E-mail: blanka.svojanovska@uradprace.cz

Krajská pobočka v Liberci – kontaktní pracoviště Jablonec nad Nisou:
Ing. Adriana Zikmundová
Tel: 950 120 436
E-mail: adriana.zikmundova@uradprace.cz

Krajská pobočka v Liberci – kontaktní pracoviště v Semilech:
Ivana Tulaková
Tel: 950 160 323
E-mail: ivana.tulakova@uradprace.cz

 

 

Poslední aktualizace: 14. 9. 2021