Praktické rady, informační letáky

26. 3. 2020

Mimořádná okamžitá pomoc - jak o ní žádat?

Úřad práce CR v rámci své činnosti administruje a vyplácí kromě opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi, také dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). „Jak o ni žádat a co je nutné úřadu práce ČR doložit?” to je otázka, na kterou v poslední době zaměstnanci ÚP ČR odpovídají nejčastěji.

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v případech nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy postižený potřebuje pomoc bezprostředně. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž je možné tuto dávku poskytnout:

Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta:

 1. osobě s nedostatečnými finančními prostředky, které hrozí vážná újma na zdraví,
 2. osobě, kterou postihne vážná mimořádná událost a její sociální a majetkové poměry ji neumožňují překonat nepříznivou situaci (např. živelná pohroma),
 3. osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a své celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na úhradu nezbytného jednorázového výdaje (ztráta osobních dokladů),
 4. osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na úhradu nebo opravu nezbytného předmětu dlouhodobé potřeby (např. pračka),
 5. osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a své celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na úhradu nezbytného jednorázového výdaje související se sociálně právní ochranou dětí (např. školní pomůcky),
 6. osobě, které hrozí sociální vyloučení (např. osobě propuštěné z výkonu trestu).

Pokud člověk žádá o MOP, musí doložit Úřadu práce ČR:

 • žádost a povinné přílohy. Formuláře žádostí jsou k dispozici buď na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, nebo také na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV"). Na stejné webové stránce a na všech kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR jsou dostupné všechny povinné přílohy. Dále jsou pro každou dávku potřeba specifické doklady. Pro přehlednost je níže uveden seznam těch, které je třeba k jednotlivým dávkám doložit ÚP ČR, společně s žádostí a povinnými přílohami.

Tiskopisy k mimořádné okamžité pomoci

 • Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc (do žádosti je nutné uvést všechny kontaktní údaje jako je telefonní číslo, email a číslo občanského průkazu),
 • Souhlas s předáváním rodného čísla České poště s. p. (v případě, že by měla být dávka vyplácena poštovní poukázkou),
 • Doklad o výši měsíčních příjmů žadatele a všech společně posuzovaných osob,
 • Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech žadatele a všech společně posuzovaných osob,
 • Další doklady, které jsou nutné pro vyhodnocení nároku a výše mimořádné okamžité pomoci.

Žádost o MOP dále obsahuje stručný popis vážné mimořádné události s uvedením účelu, ke kterému má být dávka použita, nebo stručný popis okamžité (aktuální) životní situace. Specifické doklady žadatel doloží dle potřeby. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci ÚP ČR žadatele sami zkontaktují prostřednictvím telefonu, e-mailu případně písemné výzvy.

ÚP ČR přistoupil v souvislosti s aktuální situací k organizačním změnám, které omezují osobní kontakt s veřejností.Ten je možný pouze po předchozí dohodě. Cílem je eliminace rizika šíření nákazy koronavirem v případě klientů i samotných zaměstnanců úřadu. ÚP ČR proto apeluje na klienty, aby žádosti a jiné podklady zasílali jinou cestou. Mohou je podávat elektronicky prostřednictvím datové schránky, emailem, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě. Další praktické informace pro občany jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR.

1. 2. 2018

Vzory vyplněných formulářů žádostí o dávky státní sociální podpory
Vážení klienti, pro usnadnění a urychlení vyřizování žádostí o dávky státní sociální podpory, nabízíme vzory vyplněných formulářů v rámci agendy státní sociální podpory. Jedná se o tiskopisy nutné k vyřízení žádosti o rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, porodné a příspěvek na bydlení.

27. 10. 2015

Informace pro zaměstnavatele, kteří by chtěli zaměstnat uprchlíky (PDF 350 kB)

Za jakých podmínek lze uprchlíka zaměstnat? Jak poznat status cizince? Kde lze najít bližší informace o povinnostech zaměstnavatele? Kde lze najít informace o uznávání zahraničního vzdělání cizinců (pro účely vydání povolení k zaměstnání)? Kam se obrátit s žádostí o radu?

24. 9. 2015

Informace o zaměstnanosti a dávkách ve vztahu k migrantům ze třetích zemí (PDF 441 kB)

Souhrnný přehled zákonných podmínek z oblasti zaměstnanosti i nepojistných sociálních dávek ve vztahu k migrantům z třetích zemí Materiál obsahuje podrobné informace o nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti, podmínkách pro zavedení do evidence ÚP ČR, zprostředkování zaměstnání, poskytování podpory v nezaměstnanosti, zaměstnávání cizinců nebo přiznání dávek státní sociální podpory a hmotné nouze. Věnuje se také integraci cizinců do společnosti a prevenci nežádoucích jevů. Zájemci zde najdou i užitečné odkazy a přehled platných právních předpisů.

Letáky

23. 6. 2020

Neradi čekáte ve frontách?

Přinášíme několik tipů, jak se jim na ÚP ČR vyhnout:

 • Není třeba chodit na ÚP ČR hned první týden na začátku nového čtvrtletí. Příslušné pracoviště můžete navštívit v průběhu celého měsíce.
 • Tiskopisy žádostí je možné si stáhnout z Integrovaného portálu ZDE a vyplnit podle vzoru v klidu domova.
 • Vzory vyplněných formulářů jsou dostupné jak ZDE, tak i v prostorách kontaktních pracovišť.
 • Žádosti je možné zaslat prostřednictvím datové schránky, emailem (nemáte-li elektronický podpis, je nutné do 5 dní potvrdit Vaši žádost písemně či ústně do protokolu), poštou nebo odevzdat osobně na podatelnách kontaktních pracovišť ÚP ČR.
 • Na některých pracovištích je možné objednat se on-line. Bližší informace jsou na stránkách příslušného kontaktního pracoviště.
 • Na konkrétní termín návštěvy je možné domluvit se předem.
 • V případě rodičů s malými dětmi, těhotných žen nebo osob se zdravotním postižením apod. pomáhají s jejich rychlejším odbavením pracovníci informačních center nebo asistenti prevence kriminality.
 • Klientům pomůže i Call centrum ÚP ČR. Operátoři poskytnou obecné informace k jednotlivým dávkám a také základní poradenství při vyplňování žádostí.

Pracovníci Call centra ÚP ČR jsou Vám k dispozici na bezplatné lince 800 77 99 00, a to denně:

pondělí, středa 8 - 17 hodin
úterý, čtvrtek 8 - 15 hodin
pátek 8 - 13 hodin

Dotazy je možné posílat též elektronicky na e-mail: kontaktni.centrum@mpsv.cz nebo callcentrum@mpsv.cz.

19. 6. 2020

Žádat o práci je možné na kterémkoli kontaktním pracovišti ÚP ČR, bez ohledu na trvalé bydliště

Pokud lidé chtějí požádat o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti, nemusí osobně na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Vyplněné žádosti včetně příloh je možné podávat na kterémkoli kontaktním pracovišti ÚP ČR. Už tedy neplatí podmínka trvalého pobytu. Žádosti není nutné podávat osobně, lidé mohou využít elektronickou cestu (datovou schránkou nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem). Formuláře je možné poslat také poštou nebo je odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.

Uchazeč o zaměstnání x zájemce o zaměstnání

V případě, že člověk přijde o práci, požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání a splní zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence, stane se uchazečem o zaměstnání. Formulář je dostupný ZDE. Zároveň může požádat také o podporu v nezaměstnanosti. Formulář je dostupný ZDE. Do evidence ÚP ČR se lidé mohou nechat zařadit také jako zájemci o zaměstnání. Týká se to například těch, kteří jsou na mateřské či rodičovské dovolené, studentů nebo pracujících, co chtějí změnit své pracovní uplatnění. Zájemci o zaměstnání zprostředkovává ÚP ČR vhodné zaměstnání, poskytuje mu kariérové poradenství a může mu zabezpečit i rekvalifikaci. Zájemce o zaměstnání nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na podporu při rekvalifikaci.

Podklady nutné pro zařazení do evidence ÚP ČR

 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) nebo náhradní doklad, kterým klient prokáže svou totožnost a místo bydliště,
 • v případě absolventů doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání, případně potvrzení o ukonče-ní pracovněprávního vztahu,
 • zápočtový list a potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo evidenční list dů-chodového pojištění, po ukončení podnikání „Potvrzení OSSZ o účasti na důchodovém pojištění“,
 • v případě ukončení rodičovské dovolené, péče o osobu blízkou nebo pobírání plného invalid-ního důchodu pro invaliditu 3. stupně potvrzení o ukončené náhradní době.

Všechny doklady, kromě těch, kterými uchazeč/zájemce prokazuje svou totožnost, je možné doložit dodatečně.

Podpora v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká v případě, že uchazeč o zaměstnání během posledních dvou let před zařazením do evidence ÚP ČR získal dobu důchodového pojištění alespoň 12 měsíců, a to ze zaměstnání nebo při výkonu jiné výdělečné činnosti. Jednoduše řečeno, pokud v uplynulých dvou letech odpracoval minimálně 12 měsíců a během té doby si platil důchodové pojištění, například i v rámci „brigád“. Do rozhodného období se započítávají i tzv. náhradní doby, což je třeba období, kdy člověk pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, osobně pečuje o dítě do čtyř let věku nebo o osobu blízkou.

Podporu v nezaměstnanosti vyplácí ÚP ČR během tzv. podpůrčí doby

a) do 50 let věku 5 měsíců,
b) nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,
c) nad 55 let věku 11 měsíců.

Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od předchozího výdělku.

• první dva měsíce podpůrčí doby činí 65 %
• další dva měsíce 50 %
• po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání. V případě OSVČ bere ÚP ČR v potaz poslední vyměřovací základ v rozhodném období přepočtený na jeden kalendářní měsíc.

Maximální částka podpory v nezaměstnanosti pro rok 2020 činí 19 389 Kč.

V době, kdy je člověk v evidenci ÚP ČR, si může přivydělat v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání. A to na základě dohody o pracovní činnosti, pracovního nebo služebního poměru a tehdy, když měsíční hrubý výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy (7 300 Kč). Částky z více dohod se sčítají. Jestliže uchazeč pobírá podporu v nezaměstnanosti, po dobu výkonu nekolidujícího zaměstnání ÚP ČR pozastaví její výplatu. Po skončení ji opět začne vyplácet.

Rekvalifikace

Uchazeči a zájemci o zaměstnání mohou projevit zájem o rekvalifikaci na kterémkoli věcně příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR. Tedy v místě, kde se zdržuje. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a poslední variantou jsou rekvalifikace zaměstnanců, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit. Na úhradu rekvalifikace nárok automaticky nevzniká!

Potřebujete rady obecného charakteru nebo pomoc s vyplněním formuláře? Využijte bezplatnou linku Call centra ÚP ČR - 800 77 99 00. Dotazy lze posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz.

17. 6. 2020

Žádost o MOP spojená s COVID-19

K čemu slouží MOP spojená s COVID-19?

 • Úřad práce ČR dávku poskytuje lidem, kteří se v důsledku mimořádných opatření kvůli koronakrizi ocitli bez prostředků, a nemohou tak uspokojit základní životní potřeby nebo zaplatit náklady spojené s bydlením. Dávku je možné poskytnout na nákup jídla, ošacení, hygienických potřeb, úhradu nájmu a energií, služby spojené s telefonem či internetem. Dávku naopak Úřad práce ČR nemůže přiznat na úhradu léků, splátky dluhů, leasingů a hypoték nebo náklady spojené s podnikáním.

Kde naleznete žádost o MOP spojenou s COVID-19?

 • Elektronická verze žádosti je dostupná na webu Úřadu práce ČR ZDE
 • Tištěná verze žádosti je k dispozici na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.

Co je potřeba doložit k žádosti o MOP spojenou s COVID-19?

 • Potvrzení o výši příjmů žadatele a všech společně posuzovaných osob, které byly vyplaceny v měsíci podání žádosti (např. výplatní páska, potvrzení od zaměstnavatele),
 • aktuální výpisy z bankovních účtů žadatele a všech společně posuzovaných osob (Úřad práce ČR nepřihlíží k celému zůstatku, proto nemusí být obava z Vaší strany výpisy předložit),
 • smlouvu, rozhodnutí nebo jiný právní titul k užívání bytu a doklady o výši nájemného nebo obdobných nákladů u vlastníků, doklady o výši služeb spojených s užíváním bytu a doklady o výši energií,
 • další relevantní podklady v souvislosti s potřebami, na které tuto dávku žádáte.

VYVARUJTE se při podání žádosti o MOP spojenou s COVID-19 chyb, proto:

 • vyplňte všechny své iniciály v žádosti a nezapomeňte uvést kontakt, jako je: Váš telefon, email nebo ID datové schránky,
 • vyplňte všechna povinná pole, tj. Váš aktuální stav, za jakým účelem žádáte o MOP spojenou s COVID-19,
 • uveďte měsíc, ve kterém uplatňujete žádost o MOP spojenou s COVID-19,
 • máte-li vyplacené příjmy v měsíci podání žádosti, uveďte je,
 • máte-li další finanční prostředky (kromě aktuálních příjmů), kterými okamžitě disponujete, uveďte je,
 • nezapomeňte uvést veškeré náklady na bydlení za měsíc, ve kterém uplatňujete žádost o MOP spojenou s COVID-19,
 • dále nezapomeňte uvést všechny své společně posuzované osoby,
 • abychom Vám mohli poslat peníze, v případě vzniku nároku na dávku, uveďte, kam je budete chtít zaslat,
 • nezapomeňte uvést datum vyplnění žádosti a podepsat ji,
 • společně s vyplněnou žádostí doručte Úřadu práce ČR potřebné podklady, které jsou uvedeny výše,
 • žádost doručujte pouze na Úřad práce ČR, ne na ministerstvo nebo jiný úřad.

Zájmem Úřadu práce ČR je poskytnout Vám pomoc co nejrychleji, proto je potřeba, aby byla žádost vyplněna kompletně a aby byly doloženy všechny potřebné podklady pro vyhodnocení dávky.

V některých případech bude potřeba spolupracovat s Úřadem práce ČR a reagovat na jeho emaily a výzvy či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR (obvykle začínají číslicí 950 … a nejsou zpoplatněné). Buďte proto nápomocni, ať úřad může Vaši žádost co nejrychleji vyhodnotit.

Vyplněnou žádost včetně povinných příloh zašlete/předejte Úřadu práce ČR

 • elektronicky - datovou schránkou, emailem (nemáte-li elektronický podpis, je nutné do 5 dní potvrdit Vaši žádost písemně či ústně do protokolu),
 • poštou,
 • osobně (na podatelně kontaktního pracoviště ÚP ČR).

NEVÍTE si rady s vyplněním a potřebujete POMOC?

 • Kontaktujte Call centrum ÚP ČR na bezplatné telefonní lince +420 800 77 99 00, kde Vám poradí s vyplněním formuláře a sdělí obecné informace k Vašemu dotazu.
 • Operátoři jsou Vám k dispozici vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hod. a v pátek od 8 do 13 hod.

17. 6. 2020

Mimořádná okamžitá pomoc (MOP)

K čemu slouží MOP?

 • Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může stát finančně přispět lidem, kteří se ocitnou ve složité životní situaci, potřebují bezprostřední pomoc a nejde o důsledky pandemie COVID-19. Jedná se o případy neočekávaného, nepříznivého a mimořádného charakteru.
 • Elektronická verze žádosti o MOP, včetně vzoru vyplněného formuláře, je dostupná na webu Úřadu práce ČR ZDE
 • Důležité: Pokud chcete žádost o MOP spojenou s COVID-19, existuje speciální zjednodušená žádost ZDE
 • Tištěná verze žádosti o MOP je k dispozici na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž je možné tuto dávku poskytnout:

1. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě s nedostatečnými finančními prostředky, které hrozí vážná újma na zdraví.

 • Týká se lidí, kteří nemají nárok na opakující se dávky hmotné nouze a kvůli nedostatku finančních prostředků (mají nižší příjem než je existenční minimum, tj. méně než 2 490 Kč) si nemohou dovolit ani základní potraviny.
 • Hrozí jim tak poškození zdraví z důvodu nedostatku peněz na obživu.

2. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, kterou postihne vážná mimořádná událost a její sociální a majetkové poměry jí neumožňují překonat nepříznivou situaci.

 • Jedná se o živelní pohromu (povodeň, vichřice, výbuch zemního plynu, pád stromu) nebo třeba o požár nebo o jinou destruktivní událost.
 • Smyslem této MOP je zabezpečit osobu nebo rodinu na přechodnou dobu, zabezpečit její základní životní potřeby a zabezpečit první pomoc k odstranění důsledků katastrofy do doby, než bude možné poskytnout pomoc z jiných zdrojů.

3. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která nemá, s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na úhradu nezbytného jednorázového výdaje, mimo jiné:

 • na zaplacení správních poplatků třeba při ztrátě osobních dokladů - např. občanský průkaz,
 • na vystavení duplikátu rodného listu či dokladů nutných pro přijetí do zaměstnání,
 • na pokrytí jízdného či v případě nezbytné potřeby spojené s úhradou noclehu.

4. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která nemá, s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na úhradu nebo opravu nezbytného předmětu dlouhodobé potřeby, jako je:

 • nákup pračky, ledničky, postele nebo třeba vodovodního kohoutku.
 • Není možné ji použít na nákup televize, set-top-boxu či například antény apod.
 • Úřad práce ČR zkoumá, zda je pro domácnost požadovaný předmět nezbytný pro zajištění základních životních potřeb a není tak nadále únosné bez něj v domácnosti fungovat. Tedy zda je nepostradatelný a jeho pořízením nedojde ke zhodnocení majetku třetí osoby (bude i nadále majetkem žadatele a nehrozí, že zůstane jinému subjektu).

5. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která nemá, s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a na úhradu nezbytného jednorázového výdaje souvisejícího se sociálně právní ochranou dětí, např.:

 • na nákup školních pomůcek,
 • na úhradu nákladů zájmových kroužků, škol v přírodě, dětského tábora,
 • poradenskou pomoc, návštěvu dětí z dětského domova v rodinách apod.

6. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, které hrozí sociální vyloučení, např. v případě:

 • lidí propuštěných z výkonu trestu,
 • dětí opouštějících dětský domov,
 • klientů ohrožených trestnou činností třeba v případě domácího násilí,
 • lidí bez přístřeší.

Co je potřeba doložit k žádosti o MOP?

Jelikož se jedná o sociální dávku, je nutné podle zákona předložit některé podklady pro její vyhodnocení:

 • souhlas s předáváním rodného čísla České poště s. p. (v případě, že by měla být dávka vyplácena poštovní poukázkou),
 • doklad o výši měsíčních příjmů žadatele a všech společně posuzovaných osob,
 • prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech žadatele a všech společně posuzovaných osob,
 • aktuální výpisy z bankovních účtů žadatele a všech společně posuzovaných osob,
 • další relevantní podklady v souvislosti s potřebami, na které tuto dávku žádáte a ze kterých má Úřad práce ČR vycházet.

VYVARUJTE se při podání žádosti o MOP chyb, proto:

 • vyplňte všechny své iniciály v žádosti a nezapomeňte uvést kontakt, jako je: Váš telefon, email nebo ID datové schránky,
 • vyberte typ mimořádné okamžité pomoci, o který žádáte,
 • nezapomeňte uvést popis Vaší životní situace a účel použití MOP,
 • uveďte částku předpokládané výše MOP,
 • dále nezapomeňte uvést všechny Vaše společně posuzované osoby,
 • abychom Vám mohli poslat peníze, v případě vzniku nároku na dávku, uveďte, kam je budete chtít zaslat,
 • nezapomeňte uvést datum vyplnění žádosti a podepsat ji,
 • společně s vyplněnou žádostí je nutné doručit Úřadu práce ČR potřebné podklady, které jsou uvedeny výše.

Zájmem Úřadu práce ČR je poskytnout Vám pomoc co nejrychleji, proto je potřeba, aby byla žádost vyplněna kompletně a aby byly doloženy všechny potřebné podklady pro vyhodnocení dávky.

V některých případech bude potřeba spolupracovat s Úřadem práce ČR a reagovat na jeho emaily a výzvy či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR (obvykle začínají číslicí 950 … a nejsou zpoplatněné). Buďte proto nápomocni, ať úřad může Vaši žádost co nejrychleji vyhodnotit.

Vyplněnou žádost včetně povinných příloh zašlete/předejte Úřadu práce ČR

 • elektronicky - datovou schránkou, emailem (nemáte-li elektronický podpis, je nutné do 5 dní potvrdit Vaši žádost písemně či ústně do protokolu),
 • poštou,
 • osobně (na podatelně kontaktního pracoviště ÚP ČR).

NEVÍTE si rady s vyplněním a potřebujete POMOC?

 • Kontaktujte Call centrum ÚP ČR na bezplatné telefonní lince +420 800 77 99 00, kde Vám poradí s vyplněním formuláře a sdělí obecné informace k Vašemu dotazu.
 • Operátoři jsou Vám k dispozici vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hod. a v pátek od 8 do 13 hod.

13. 3. 2020

Nečekejte ve frontách, zvažte osobní návštěvu Úřadu práce ČR

Vážení klienti zvažte, i s ohledem na mimořádnou situaci kolem onemocnění COVID-19, jestli je opravdu nutné navštívit kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR osobně. Většinu záležitostí můžete vyřešit i jinou cestou.

Přinášíme několik tipů, jak se vyhnout (nejen) dlouhému čekání na odbavení:

Osobní návštěva kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) není vždy nutná. Žádosti a jiné podklady ve věci evidence, zprostředkování zaměstnání, pro hodnocení nároku na podporu v nezaměstnanosti, nároku na nepojistné sociální dávky můžete podávat i jinou cestou než osobně. Využijte podatelnu ÚP ČR, zašlete dokumenty poštou, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu uchazeče o zaměstnání, žadatele nebo příjemce nepojistných sociálních dávek sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či e-mailem. V rámci přívětivého přístupu nabízí ÚP ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých pracovišť ÚP ČR (www.uradprace.cz). Stejný postup platí v případě nepojistných sociálních dávek, uchazečů o zaměstnání nebo při podání žádosti o dlužné mzdové nároky dle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění pozdějších předpisů.

Praktický rádce postupu podávání žádostí

 1. Na portále Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz/web/cz/formulare vyplňte elektronickou žádost o konkrétní nepojistnou sociální dávku, zprostředkování zaměstnání či podporu v nezaměstnanosti, včetně povinných příloh
 2. Vyplněnou žádost a povinné přílohy vytiskněte, nebo uložte na disk.
  • Vytištěnou žádost a povinné přílohy je nutné opatřit vlastním podpisem. Následně podepsané žádosti a přílohy odešlete s dalšími potřebnými doklady prostřednictvím pošty na místně příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, dle Vašeho trvalého pobytu.
  • Elektronickou verzi stačí s dalšími potřebnými doklady poslat buď datovou zprávou na místně příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR dle trvalého pobytu, nebo elektronicky na jeho emailovou adresu.

   V souladu s Usnesením Vlády ČR č. 305, není v době nouzového stavu nutné elektronické podání bez zaručeného elektronického podpisu do 5 dnů potvrzovat.

 3. V případě jakýchkoli problémů se můžete obrátit na Call centrum ÚP ČR. Operátoři Vám pomohou s vyplněním žádostí i povinných příloh.

Pracovníci Call centra ÚP ČR jsou Vám k dispozici

na telefonním čísle 800 77 99 00, a to denně:

 • v pondělí a ve středu 8 - 17 hodin
 • v úterý a ve čtvrtek 8 - 15 hodin
 • v pátek 8 - 13 hodin

Dotazy je možné posílat též elektronicky na e-mail: kontaktni.centrum@mpsv.cz nebo callcentrum@mpsv.cz.

Dotazy týkající se rodičovského příspěvku zasílejte na rodicak@uradprace.cz

Důležité upozornění:

Call centrum ÚP ČR poskytuje, s ohledem na ochranu osobních údajů a GDPR, jen obecné informace.

2. 1. 2019

ÚP ČR radí: Jak se vyhnout frontám (JPG 172 kB)

Stejně jako každé čtvrtletí, musí příjemci příspěvku na bydlení doložit i od letošního ledna do konce března 2019 příjmy a uhrazené náklady za 4. kvartál roku 2018. Tyto podklady jsou nutné pro posouzení trvání nároku na tuto dávku, a to od 1. 1. 2019. Dodat potřebné doklady budou muset v nadcházejících měsících také klienti, kteří pobírají přídavek na dítě. Žadatelé ale nemusí trávit hodiny čekáním ve frontách.

6. 9. 2018

Lonští deváťáci letošním deváťákům - vzkazník (2. díl) (PDF 1 MB)

Končíte ZŠ a přemýšlíte nad tím, který obor a kde studovat? Zajímají vás názory těch, kteří už mají tento důležitý životní krok za sebou? Pak právě pro vás je určen "Vzkazník" loňských deváťáků. Najdete v něm rady i tipy, které vám ve výběru, a třeba také ve zvládnutí přijímaček na vysněnou školu, pomohou.
Lonští deváťáci letošním deváťákům - vzkazník (1. díl)

26. 6. 2018

Ani v létě nemusí lidé čekat ve frontách na ÚP ČR (JPG 172 kB)

Stejně jako každý rok, i letos v červenci, je třeba podat novou žádost o příspěvek na bydlení. Tentokrát na období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. Zároveň je nutné, podle platné legislativy, doložit příjmy a uhrazené náklady za 2. čtvrtletí letošního roku. Příjemci dávky pak musí každé čtvrtletí dokládat příjmy a náklady související s bydlením, aby jim nárok na ni nezanikl. Doložit potřebné doklady budou muset v nadcházejících měsících také ti, kteří pobírají přídavek na dítě. Žadatelé ale nemusí trávit hodiny čekáním ve frontách.

1. 2. 2017

Dlouhodobě nezaměstnaní si mohou zvýšit příjem v rámci veřejné služby (PDF 267 kB)

Lidé, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR a pobírají dávky v hmotné nouzi déle než půl roku, mají od února možnost zvýšit si příjem v rámci veřejné služby. Pokud odpracují v tomto režimu alespoň 30 hodin měsíčně, vzroste jim příspěvek na živobytí o 605 Kč. Pokud však ve veřejné službě pracovat nebudou a nepatří mezi zranitelné skupiny obyvatel (například seniory nebo osoby se zdravotním postižením), dávka na živobytí jim po šesti měsících neaktivity poklesne.
Letáky: Pro klienty, Pro organizátory.

28. 11. 2016

Podpora začleňování cizích státních příslušníků na trh práce

Pracujete na Úřadu práce ČR, v neziskové organizaci nebo jiné instituci s cizími státními příslušníky? Nemáte dostatečné kapacity na to, řešit jejich specifické potřeby? Ve spolupráci s ÚP ČR zajišťujeme pro cizince komplexní poradenství a vzdělávací kurzy, které zvyšují jejich šance na získání (lepšího) zaměstnání. Doporučte svým klientům tuto příležitost a podpořte je ve snaze získat odpovídající pracovní uplatnění.
Další informace: Praha a Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj.

9. 11. 2016

15. listopad – Den bez dluhů (PDF 932 kB)

Máte dluhy a nevíte jak je řešit? Přijďte se poradit – zdarma a nezávazně!
Ve dnech 14. – 16. listopadu 2016 najdete odborné poradce na řešení obtížné finanční situace na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR. Zcela zdarma Vám zodpoví Vaše otázky a pomohou s řešením Vašich dluhů.
Seznam kontaktních pracovišť ÚP ČR najdete zde

20. 6. 2016

Stravování ve školkách a školách zdarma (PDF 902 kB)

Krajské úřady Libereckého kraje, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Magistrát hl. města Prahy nabízí pomoc rodičům, kteří v jednom z výše uvedených krajů pobírají již déle než 3 měsíce dávku hmotné nouze a nemají tak dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních. Podpora je poskytována z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.
Plakát, leták.

11. 10. 2015

Užitečné odkazy pro uchazeče o zaměstnání (PDF 264 kB)

Přehled odkazů na státní i komerční stránky s užitečnými informacemi a pomocí při hledání zaměstnání.

11. 10. 2015

Životopis a motivační dopis (PDF 321 kB)

Obsahuje průřez vzděláním, praxí a dovednostmi – vymaňte se z průměru, zaujměte, nabídněte své kvality, buďte konkurenceschopní, udělejte dojem.

11. 10. 2015

Zvažujete podnikání – samostatnou výdělečnou činnost (SVČ)? (PDF 286 kB)

Co byste měli vědět, pokud chcete zahájit podnikání.

11. 10. 2015

Rekvalifikace (PDF 243 kB)

Rekvalifikací uchazečů a zájemců o zaměstnání se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.

11. 10. 2015

Pracovní rehabilitace (PDF 255 kB)

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením.

11. 10. 2015

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (PDF 244 kB)

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Úřadu práce ČR (IPS) poskytuje bezplatné služby kariérového poradenství.

11. 10. 2015

Hledám zaměstnání (PDF 240 kB)

Co zvažovat při hledání zaměstnání?

11. 10. 2015

Zahraniční zaměstnanost (PDF 245 kB)

Úřad práce ČR vytvořil tento informační leták pro zaměstnavatele, kteří chtějí zaměstnat nebo již zaměstnávají pracovníky ze zahraničí. Jeho cílem je usnadnit orientaci v právech a povinnostech jak zaměstnavatelů, tak cizích státních příslušníků, kteří chtějí na území ČR pracovat.

11. 10. 2015

Aktivní politika zaměstnanosti (PDF 236 kB)

Úřad práce ČR může prostřednictvím nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti poskytovat zaměstnavatelům finanční podporu formou různých příspěvků.

11. 10. 2015

Job club (PDF 246 kB)

Pomoc těm, kteří mají snahu uplatnit se na trhu práce.

11. 10. 2015

Individuální akční plán (PDF 246 kB)

Prevence vzniku dlouhodobé nezaměstnanosti

11. 10. 2015

Informace pro zaměstnavatele (PDF 2 MB)

Úřad práce ČR může zaměstnavatelům při výběru nových zaměstnanců velmi pomoci, a to hned několika způsoby. Jeho prostřednictvím mohou bezplatně zveřejnit informace o volných pracovních místech na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí – stránku Hledání volných míst navštíví denně 10–20 tisíc návštěvníků. ÚP ČR také může pomoci při organizaci a realizaci výběrových řízení a umožňuje zaměstnavatelům pořádat prezentace a náborové dny v jeho prostorách.

11. 10. 2015

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (PDF 248 kB)

Úřad práce ČR vytvořil tento informační leták pro zaměstnavatele, kteří chtějí zaměstnat nebo již zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Jeho cílem je především informovat o právech a povinnostech zaměstnavatelů a o možnostech získání příspěvků na zaměstnávání těchto pracovníků.

14. 5. 2015

Neslysimpracuji.cz – Portál pracovních příležitostí pro osoby se sluchovým postižením

baner neslysimpracuji.cz
Součástí portálu jsou nejen pracovní nabídky pro osoby se sluchovým postižením, ale také praktické příručky pro neslyšící, zaměstnavatele i pracovníky ÚP ČR. Všechny informace jsou dostupné ve znakovém jazyce. Na portále je uživatelům k dispozici také přehled nejčastějších pracovních pozic pro neslyšící, katalog zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají neslyšící, a napojení na evropskou burzu práce.

28. 4. 2015

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 (PDF 644 kB)

Příručka MPSV si klade za cíl usnadnit lidem s handicapem orientaci v sociálním systému, a to zejména ve vztahu k posuzování zdravotního stavu či k podmínkám nároku na příspěvek na péči s ohledem na některé dílčí změny v letošním roce. Obsahuje ale také informace o trhu práce či další praktické rady a tipy v sociální oblasti.

1. 4. 2015

Vydávání nových průkazů OZP od 1. 4. 2015 (PDF 607 kB)

Počínaje 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce ČR (ÚP ČR) vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Průkazy mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady, a tzv. dočasné průkazy OZP zůstávají v platnosti pouze do 31. 12. 2015. To znamená, že do konce roku 2015 si je musí všichni jejich držitelé vyměnit. Nový průkaz vydává ÚP ČR po podání žádosti o přechod nároku na průkaz OZP a pro jeho vydání je třeba uhradit správní poplatek ve výši 30 Kč. Podrobnosti najdete v letáku.

15. 1. 2015

Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek (PDF 1 MB)

Jaké jsou podmínky pro získání peněžité pomoci v mateřství, jak dlouho a v jaké výši ji může rodič pobírat, kdo vyplácí rodičovský příspěvek a po jakou dobu, zdali může jeho příjemce pracovat nebo mají-li na něj nárok i občané EU. Na tyto a další otázky odpoví čtenářům Informační brožurka, kterou vydal Úřad práce ČR (ÚP ČR) a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve spolupráci s celoevropskou sítí EURES.
Informace k rodičovskému příspěvku odpovídají právní úpravě účinné do 30. 9. 2017, aktuální informace jsou dostupné v sekci Rodičovský příspěvek, informace k peněžité pomoci v mateřství jsou platné i po datu 1. 1. 2018.

13. 1. 2015

Úřad práce ČR – partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele (PDF 913 kB)

Co si vzít s sebou na první návštěvu Úřadu práce ČR, jaké povinnosti má uchazeč o zaměstnání, za jakých podmínek vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti, jaké jsou možnosti v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jak vycestovat za prací do zahraničí nebo jak může ÚP ČR pomoci zaměstnavatelům. To je jen malá ukázka toho, co se dozví čtenáři v praktické Informační brožurce, kterou za přispění celoevropské sítě EURES vydal Úřad práce ČR. Více v samotné brožurce.

8. 1. 2015

Informace pro zaměstnavatele – Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných (PDF 1 MB)

Zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50 % OZP z celkového počtu zaměstnanců, a to na chráněných pracovních místech, budou moci za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2015 požádat o poskytnutí příspěvku také na podporu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných.

Rozhovory s absolventy rekvalifikačních kurzů

11. 2. 2015

Absolventi rekvalifikačního kurzu - Štěpánka (MP3 7 MB)

Absolventi rekvalifikačního kurzu - Štěpánka Absolventi rekvalifikačních kurzů mají větší šanci najít nové zaměstnání. O svou zkušenost s rekvalifikacemi se podělila klientka ÚP ČR Štěpánka. Poslechněte si její příběh. Chcete také zvýšit své šance? Nebojte se zeptat svého zprostředkovatele na vašem kontaktním pracovišti.

11. 2. 2015

Absolventi rekvalifikačního kurzu - Dana (MP3 6 MB)

Absolventi rekvalifikačních kurzů mají větší šanci najít nové zaměstnání. O svou zkušenost s rekvalifikacemi se podělila klientka ÚP ČR Dana. Poslechněte si její příběh. Chcete také zvýšit své šance? Nebojte se zeptat svého zprostředkovatele na vašem kontaktním pracovišti.

11. 2. 2015

Absolventi rekvalifikačního kurzu - Petr (MP3 6 MB)

Absolventi rekvalifikačního kurzu - Petr Absolventi rekvalifikačních kurzů mají větší šanci najít nové zaměstnání. O svou zkušenost s rekvalifikacemi se podělil klient ÚP ČR Petr. Poslechněte si jeho příběh. Chcete také zvýšit své šance? Nebojte se zeptat svého zprostředkovatele na vašem kontaktním pracovišti.