Praktické rady, informační letáky

26. 3. 2020

Mimořádná okamžitá pomoc - jak o ní žádat?

Úřad práce CR v rámci své činnosti administruje a vyplácí kromě opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi, také dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). „Jak o ni žádat a co je nutné úřadu práce ČR doložit?” to je otázka, na kterou v poslední době zaměstnanci ÚP ČR odpovídají nejčastěji.

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v případech nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy postižený potřebuje pomoc bezprostředně. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž je možné tuto dávku poskytnout:

Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta:

 1. osobě s nedostatečnými finančními prostředky, které hrozí vážná újma na zdraví,
 2. osobě, kterou postihne vážná mimořádná událost a její sociální a majetkové poměry ji neumožňují překonat nepříznivou situaci (např. živelná pohroma),
 3. osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a své celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na úhradu nezbytného jednorázového výdaje (ztráta osobních dokladů),
 4. osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na úhradu nebo opravu nezbytného předmětu dlouhodobé potřeby (např. pračka),
 5. osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a své celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na úhradu nezbytného jednorázového výdaje související se sociálně právní ochranou dětí (např. školní pomůcky),
 6. osobě, které hrozí sociální vyloučení (např. osobě propuštěné z výkonu trestu).

Pokud člověk žádá o MOP, musí doložit Úřadu práce ČR:

 • žádost a povinné přílohy. Formuláře žádostí jsou k dispozici buď na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, nebo také na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV"). Na stejné webové stránce a na všech kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR jsou dostupné všechny povinné přílohy. Dále jsou pro každou dávku potřeba specifické doklady. Pro přehlednost je níže uveden seznam těch, které je třeba k jednotlivým dávkám doložit ÚP ČR, společně s žádostí a povinnými přílohami.

Tiskopisy k mimořádné okamžité pomoci

 • Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc (do žádosti je nutné uvést všechny kontaktní údaje jako je telefonní číslo, email a číslo občanského průkazu),
 • Souhlas s předáváním rodného čísla České poště s. p. (v případě, že by měla být dávka vyplácena poštovní poukázkou),
 • Doklad o výši měsíčních příjmů žadatele a všech společně posuzovaných osob,
 • Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech žadatele a všech společně posuzovaných osob,
 • Další doklady, které jsou nutné pro vyhodnocení nároku a výše mimořádné okamžité pomoci.

Žádost o MOP dále obsahuje stručný popis vážné mimořádné události s uvedením účelu, ke kterému má být dávka použita, nebo stručný popis okamžité (aktuální) životní situace. Specifické doklady žadatel doloží dle potřeby. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci ÚP ČR žadatele sami zkontaktují prostřednictvím telefonu, e-mailu případně písemné výzvy.

ÚP ČR přistoupil v souvislosti s aktuální situací k organizačním změnám, které omezují osobní kontakt s veřejností.Ten je možný pouze po předchozí dohodě. Cílem je eliminace rizika šíření nákazy koronavirem v případě klientů i samotných zaměstnanců úřadu. ÚP ČR proto apeluje na klienty, aby žádosti a jiné podklady zasílali jinou cestou. Mohou je podávat elektronicky prostřednictvím datové schránky, emailem, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě. Další praktické informace pro občany jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR.

1. 2. 2018

Vzory vyplněných formulářů žádostí o dávky státní sociální podpory
Vážení klienti, pro usnadnění a urychlení vyřizování žádostí o dávky státní sociální podpory, nabízíme vzory vyplněných formulářů v rámci agendy státní sociální podpory. Jedná se o tiskopisy nutné k vyřízení žádosti o rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, porodné a příspěvek na bydlení.

Letáky

18. 9. 2020

Úřad práce ČR je partnerem pro nezaměstnané i zaměstnavatele

2. 9. 2020

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Jste OSVČ nebo zaměstnavatel a potřebujete vzdělávat sebe či své současné i potenciální zaměstnance? Máte provozovnu mimo hl. m. Prahu?

Úřad práce ČR Vám nabízí účast v projektu

Leták ke stažení ZDE

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Projekt POVEZ II se zabývá problematikou adaptability pracovní síly na měnícím
se trhu práce.
● Úhrada až 85% nákladů na vzdělávání (dle režimu veřejné podpory)
● Refundace mzdových nákladů za dobu účasti na odborném rozvoji
až do výše 100% (včetně odvodů)
● Příspěvky poskytovány nejdéle do 30. září 2022.
● Realizace vzdělávacích aktivit interním lektorem nebo vzdělávacím zařízením
prezenční i elektronickou formou
Obraťte se na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR nebo navštivte naše webové stránky.

https://www.uradprace.cz/web/cz/podpora-odborneho-vzdelavani-zamestnancu-ii

2. 9. 2020

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

dávky pro osoby se zdravotním postiženímLeták ke stažení ZDE

Poskytování peněžitých sociálních dávek pro osoby se zdravotním postižením a průkazů pro osoby se zdravotním postižením upravuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Peněžité sociální dávky a průkazy pro osoby se zdravotním postižením jsou určeny ke zmírnění sociálních důsledků zdravotního postižení osob se zdravotním postižením a k podpoře jejich sociálního začleňování.

Peněžitými sociálními dávkami pro osoby se zdravotním postižením jsou:

• příspěvek na mobilitu;

• příspěvek na zvláštní pomůcku.

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakující se peněžitá sociální dávka určená osobě se zdravotním postižením starší jednoho roku,

• které byl přiznán nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“ a

• která se v kalendářním měsíci opakovaně za úhradu dopravuje nebo je dopravována a

• které nejsou poskytovány pobytové sociální služby.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby, pokud splňuje ostatní podmínky nároku.

Příspěvek na mobilitu činí 550 Kč za kalendářní měsíc. Je vyplácen podle volby příjemce měsíčně, nebo vždy za 3 kalendářní měsíce, za které dávka náleží.

Nárok na výplatu příspěvku na mobilitu nenáleží za kalendářní měsíc, ve kterém je (po celý tento kalendářní měsíc) oprávněné osobě poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednorázová peněžitá sociální dávka určená osobě se zdravotním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, jejíž zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Příspěvek na motorové vozidlo a na speciální zádržní systém je určen osobě s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardací charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, jejíž zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze zákona. Posouzení zdravotního stavu pro účely přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku provádějí posudkoví lékaři okresních správ sociálního zabezpečení.

Pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku musí být dále dle zákona splněny následující podmínky:

• osoba dosáhla určitého věku (stanoveného různě ve vztahu k různým druhům zvláštních pomůcek) a

• zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji osoba potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, ke vzdělávání nebo ke styku s okolím a

• osoba může pomůcku využívat;

• příp. další podmínky ve vztahu k některým druhům zvláštních pomůcek.

Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout na zdravotnické prostředky hrazené ze systému veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčené zdravotní pojišťovnou (a ani na zdravotnické prostředky, které nebyly osobě hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění nebo jí nebyly zdravotní pojišťovnou zapůjčeny z důvodu nedostatečné zdravotní indikace).

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, na jejichž pořízení je poskytován příspěvek, je uveden v příloze vyhlášky. Příspěvek může být poskytnut i na zvláštní pomůcku v seznamu neuvedenou – při rozhodování o poskytnutí příspěvku je v tomto případě posuzováno, zda je tato konkrétní zvláštní pomůcka z hlediska využití srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek v seznamu uvedenými.

Zákon upravuje rozdílným způsobem příspěvek na zvláštní pomůcku v ceně nižší než 10 000 Kč, příspěvek na zvláštní pomůcku v ceně vyšší než 10 000 Kč a příspěvek na motorové vozidlo. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku závisí též na dalších zákonem stanovených skutečnostech (např. na výši příjmu osoby, příp. na okruhu společně posuzovaných osob a jejich příjmech, na míře spoluúčasti osoby, na limitu maximální výše příspěvku, na výši příspěvků na zvláštní pomůcku osobě dříve vyplacených aj.).

Průkazy pro osoby se zdravotním postižením

Pro osoby starší jednoho roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje jejich schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra, jsou určeny průkazy osoby se zdravotním postižením označené symboly – „TP“, „ZTP“ a „ZTP/P“.

Nárok na průkaz TP má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Nárok na průkaz ZTP má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Nárok na průkaz ZTP/P má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Zdravotní stavy, které lze pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace, vymezuje zákon a podrobněji vyhláška. Posouzení zdravotního stavu pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením provádějí posudkoví lékaři okresních správ sociálního zabezpečení.

Držitelé průkazu osoby se zdravotním postižením mají nárok na benefity

• přímo ze zákona (držitel průkazu TP - vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích, přednost při osobním projednání záležitosti; držitel průkazu ZTP – navíc bezplatná doprava místní veřejnou hromadnou dopravou, sleva 75 % jízdného ve vlakové a autobusové vnitrostátní dopravě; držitel průkazu ZTP/P – navíc bezplatná doprava místní veřejnou hromadnou dopravou i průvodce a také vodicího psa osoby úplně nebo prakticky nevidomé, pokud ji nedoprovází průvodce);

• podle dalších právních předpisů (např. podle zákona o daních z příjmů, zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákona o místních poplatcích, zákona o správních poplatcích, zákona o pozemních komunikacích aj.)

a mohou čerpat různé jiné, nenárokové benefity (např. slevy na vstupném do objektů, na kulturní a sportovní akce aj.).

Podání žádosti o sociální dávky a průkazy pro osoby se zdravotním postižením

Žádosti o sociální dávky a o průkazy pro osoby se zdravotním postižením přijímají a správní řízení ve věcech sociálních dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením vedou Krajské pobočky Úřadu práce ČR. Kontakty na jednotlivá kontaktní pracoviště jsou k dispozici na http://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky.

Žádosti lze podat též elektronicky (odesláním formuláře žádosti jako dokumentu s elektronickým podpisem nebo jeho odesláním prostřednictvím datové schránky).

Podrobnější informace k sociálním dávkám a průkazům pro osoby se zdravotním postižením jsou dostupné na:

http://www.uradprace.cz/web/cz/davky-pro-ozp

http://www.mpsv.cz/web/cz/osoby-se-zdravotnim-postizenim

 

Projekt Efektivní služby zaměstnanosti,
reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056.

23. 6. 2020

Neradi čekáte ve frontách?

Leták ke stažení ZDE

Přinášíme několik tipů, jak se jim na ÚP ČR vyhnout:

 • Není třeba chodit na ÚP ČR hned první týden na začátku nového čtvrtletí. Příslušné pracoviště můžete navštívit v průběhu celého měsíce.
 • Tiskopisy žádostí je možné si stáhnout z Integrovaného portálu ZDE a vyplnit podle vzoru v klidu domova.
 • Vzory vyplněných formulářů jsou dostupné jak ZDE, tak i v prostorách kontaktních pracovišť.
 • Žádosti je možné zaslat prostřednictvím datové schránky, emailem (nemáte-li elektronický podpis, je nutné do 5 dní potvrdit Vaši žádost písemně či ústně do protokolu), poštou nebo odevzdat osobně na podatelnách kontaktních pracovišť ÚP ČR.
 • Na některých pracovištích je možné objednat se on-line. Bližší informace jsou na stránkách příslušného kontaktního pracoviště.
 • Na konkrétní termín návštěvy je možné domluvit se předem.
 • V případě rodičů s malými dětmi, těhotných žen nebo osob se zdravotním postižením apod. pomáhají s jejich rychlejším odbavením pracovníci informačních center nebo asistenti prevence kriminality.
 • Klientům pomůže i Call centrum ÚP ČR. Operátoři poskytnou obecné informace k jednotlivým dávkám a také základní poradenství při vyplňování žádostí.

Pracovníci Call centra ÚP ČR jsou Vám k dispozici na bezplatné lince 800 77 99 00, a to denně:

pondělí, středa 8 - 17 hodin
úterý, čtvrtek 8 - 15 hodin
pátek 8 - 13 hodin

Dotazy je možné posílat též elektronicky na e-mail: kontaktni.centrum@mpsv.cz nebo callcentrum@mpsv.cz.

19. 6. 2020

Žádat o práci je možné na kterémkoli kontaktním pracovišti ÚP ČR, bez ohledu na trvalé bydliště

Leták ke stažení ZDE

Pokud lidé chtějí požádat o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti, nemusí vždy osobně na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Žádosti je možné podávat z pohodlí domova a využít elektronickou cestu (prostřednictvím datové schránky nebo emailu se zaručeným elektronickým podpisem), zaslat poštou nebo je odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.

Vyplněné žádosti včetně příloh je možné podávat na kterémkoli kontaktním pracovišti ÚP ČR v místě obvyklého pobytu. Už tedy neplatí podmínka, že žádost musí člověk podat pouze na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP ČR, v jejímž územním obvodu má trvalé bydliště.

Uchazeč o zaměstnání x zájemce o zaměstnání

V případě ztráty zaměstnání může člověk požádat Úřad práce ČR o zprostředkování vhodného zaměstnání. Pokud splní zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence, stane se uchazečem o zaměstnání. Formulář je dostupný ZDE. Zároveň může požádat také o podporu v nezaměstnanosti. Formulář je dostupný ZDE.

Služeb ÚP ČR mohou lidé využít také jako zájemci o zaměstnání. Týká se to například těch, kteří chtějí změnit své pracovní uplatnění a jsou v současné době zaměstnání, nebo například pečují o dítě do 4 let věku, případně studují. Zájemci o zaměstnání zprostředkovává ÚP ČR vhodné zaměstnání, poskytuje mu kariérové poradenství a může mu zabezpečit i rekvalifikaci. Zájemce o zaměstnání nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na podporu při rekvalifikaci.

Podklady nutné pro zařazení do evidence ÚP ČR

 • Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) nebo náhradní doklad, kterým klient prokáže svou totožnost a místo trvalého bydliště,
 • potvrzení o ukončení pracovně právního vztahu případně o náhradní době,
 • u absolventů doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání.

Podklady nutné pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti

 • Evidenční list důchodového pojištění,
 • potvrzení o zaměstnání (zápočtový list),
 • doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti,
 • u osoby samostatně výdělečně činné potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku,
 • potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku.

Všechny doklady, kromě těch, kterými uchazeč/zájemce prokazuje svou totožnost, je možné doložit dodatečně.

Podpora v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká v případě, že uchazeč o zaměstnání během posledních dvou let před zařazením do evidence ÚP ČR získal dobu důchodového pojištění alespoň 12 měsíců, a to ze zaměstnání nebo při výkonu jiné výdělečné činnosti či náhradní dobou, a zároveň není poživatelem starobního důchodu. Jednoduše řečeno, pokud v uplynulých dvou letech odpracoval minimálně 12 měsíců a během té doby si platil důchodové pojištění, například i v rámci „brigád“.

Do rozhodného období se započítávají i náhradní doby, což je třeba období, kdy člověk pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, osobně pečuje o dítě do čtyř let věku nebo o osobu blízkou (kompletní přehled těchto dob je uveden ZDE).

Podporu v nezaměstnanosti vyplácí ÚP ČR během podpůrčí doby

a) do 50 let věku 5 měsíců,
b) nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,
c) nad 55 let věku 11 měsíců.

Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Výše podpory v nezaměstnanosti

se odvíjí od výdělku z posledního zaměstnání a činí:

• první dva měsíce podpůrčí doby činí 65 %
• další dva měsíce 50 %
• po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání.

V případě OSVČ bere ÚP ČR v potaz poslední vyměřovací základ v rozhodném období přepočtený na jeden kalendářní měsíc.

Jestliže uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, je procentní sazba podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Maximální částka podpory v nezaměstnanosti pro rok 2020 činí 19 389 Kč.

V době, kdy je člověk v evidenci ÚP ČR, si může přivydělat v rámci nekolidujícího zaměstnání, a to na základě dohody o pracovní činnosti, pracovního nebo služebního poměru a pokud měsíční hrubý výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy (pro rok 2020 je to 7 300 Kč). V případě výkonu více činností se měsíční výdělky či odměny sčítají. Jestliže uchazeč pobírá podporu v nezaměstnanosti, po dobu výkonu nekolidujícího zaměstnání ÚP ČR pozastaví její výplatu. Po skončení ji opět začne vyplácet.

Rekvalifikace

Uchazeči a zájemci o zaměstnání mohou projevit zájem o rekvalifikaci na kterémkoli místně příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR, tedy v místě, kde se zdržují. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a poslední variantou jsou rekvalifikace zaměstnanců, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit. Na úhradu rekvalifikace nárok automaticky nevzniká!

 

Potřebujete rady obecného charakteru nebo pomoc s vyplněním formuláře? Využijte bezplatnou linku Call centra ÚP ČR - 800 77 99 00. Dotazy lze posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz. Vice ZDE.

17. 6. 2020

Žádost o MOP spojená s COVID-19

Leták ke stažení ZDE

K čemu slouží MOP spojená s COVID-19?

 • Úřad práce ČR dávku poskytuje lidem, kteří se v důsledku mimořádných opatření kvůli koronakrizi ocitli bez prostředků, a nemohou tak uspokojit základní životní potřeby nebo zaplatit náklady spojené s bydlením. Dávku je možné poskytnout na nákup jídla, ošacení, hygienických potřeb, úhradu nájmu a energií, služby spojené s telefonem či internetem. Dávku naopak Úřad práce ČR nemůže přiznat na úhradu léků, splátky dluhů, leasingů a hypoték nebo náklady spojené s podnikáním.

Kde naleznete žádost o MOP spojenou s COVID-19?

 • Elektronická verze žádosti je dostupná na webu Úřadu práce ČR ZDE
 • Tištěná verze žádosti je k dispozici na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.

Co je potřeba doložit k žádosti o MOP spojenou s COVID-19?

 • Potvrzení o výši příjmů žadatele a všech společně posuzovaných osob, které byly vyplaceny v měsíci podání žádosti (např. výplatní páska, potvrzení od zaměstnavatele),
 • aktuální výpisy z bankovních účtů žadatele a všech společně posuzovaných osob (Úřad práce ČR nepřihlíží k celému zůstatku, proto nemusí být obava z Vaší strany výpisy předložit),
 • smlouvu, rozhodnutí nebo jiný právní titul k užívání bytu a doklady o výši nájemného nebo obdobných nákladů u vlastníků, doklady o výši služeb spojených s užíváním bytu a doklady o výši energií,
 • další relevantní podklady v souvislosti s potřebami, na které tuto dávku žádáte.

VYVARUJTE se při podání žádosti o MOP spojenou s COVID-19 chyb, proto:

 • vyplňte všechny své iniciály v žádosti a nezapomeňte uvést kontakt, jako je: Váš telefon, email nebo ID datové schránky,
 • vyplňte všechna povinná pole, tj. Váš aktuální stav, za jakým účelem žádáte o MOP spojenou s COVID-19,
 • uveďte měsíc, ve kterém uplatňujete žádost o MOP spojenou s COVID-19,
 • máte-li vyplacené příjmy v měsíci podání žádosti, uveďte je,
 • máte-li další finanční prostředky (kromě aktuálních příjmů), kterými okamžitě disponujete, uveďte je,
 • nezapomeňte uvést veškeré náklady na bydlení za měsíc, ve kterém uplatňujete žádost o MOP spojenou s COVID-19,
 • dále nezapomeňte uvést všechny své společně posuzované osoby,
 • abychom Vám mohli poslat peníze, v případě vzniku nároku na dávku, uveďte, kam je budete chtít zaslat,
 • nezapomeňte uvést datum vyplnění žádosti a podepsat ji,
 • společně s vyplněnou žádostí doručte Úřadu práce ČR potřebné podklady, které jsou uvedeny výše,
 • žádost doručujte pouze na Úřad práce ČR, ne na ministerstvo nebo jiný úřad.

Zájmem Úřadu práce ČR je poskytnout Vám pomoc co nejrychleji, proto je potřeba, aby byla žádost vyplněna kompletně a aby byly doloženy všechny potřebné podklady pro vyhodnocení dávky.

V některých případech bude potřeba spolupracovat s Úřadem práce ČR a reagovat na jeho emaily a výzvy či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR (obvykle začínají číslicí 950 … a nejsou zpoplatněné). Buďte proto nápomocni, ať úřad může Vaši žádost co nejrychleji vyhodnotit.

Vyplněnou žádost včetně povinných příloh zašlete/předejte Úřadu práce ČR

 • elektronicky - datovou schránkou, emailem (nemáte-li elektronický podpis, je nutné do 5 dní potvrdit Vaši žádost písemně či ústně do protokolu),
 • poštou,
 • osobně (na podatelně kontaktního pracoviště ÚP ČR).

NEVÍTE si rady s vyplněním a potřebujete POMOC?

 • Kontaktujte Call centrum ÚP ČR na bezplatné telefonní lince +420 800 77 99 00, kde Vám poradí s vyplněním formuláře a sdělí obecné informace k Vašemu dotazu.
 • Operátoři jsou Vám k dispozici vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hod. a v pátek od 8 do 13 hod.

17. 6. 2020

Mimořádná okamžitá pomoc (MOP)

Leták ke stažení ZDE

K čemu slouží MOP?

 • Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může stát finančně přispět lidem, kteří se ocitnou ve složité životní situaci, potřebují bezprostřední pomoc a nejde o důsledky pandemie COVID-19. Jedná se o případy neočekávaného, nepříznivého a mimořádného charakteru.
 • Elektronická verze žádosti o MOP, včetně vzoru vyplněného formuláře, je dostupná na webu Úřadu práce ČR ZDE
 • Důležité: Pokud chcete žádost o MOP spojenou s COVID-19, existuje speciální zjednodušená žádost ZDE
 • Tištěná verze žádosti o MOP je k dispozici na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž je možné tuto dávku poskytnout:

1. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě s nedostatečnými finančními prostředky, které hrozí vážná újma na zdraví.

 • Týká se lidí, kteří nemají nárok na opakující se dávky hmotné nouze a kvůli nedostatku finančních prostředků (mají nižší příjem než je existenční minimum, tj. méně než 2 490 Kč) si nemohou dovolit ani základní potraviny.
 • Hrozí jim tak poškození zdraví z důvodu nedostatku peněz na obživu.

2. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, kterou postihne vážná mimořádná událost a její sociální a majetkové poměry jí neumožňují překonat nepříznivou situaci.

 • Jedná se o živelní pohromu (povodeň, vichřice, výbuch zemního plynu, pád stromu) nebo třeba o požár nebo o jinou destruktivní událost.
 • Smyslem této MOP je zabezpečit osobu nebo rodinu na přechodnou dobu, zabezpečit její základní životní potřeby a zabezpečit první pomoc k odstranění důsledků katastrofy do doby, než bude možné poskytnout pomoc z jiných zdrojů.

3. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která nemá, s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na úhradu nezbytného jednorázového výdaje, mimo jiné:

 • na zaplacení správních poplatků třeba při ztrátě osobních dokladů - např. občanský průkaz,
 • na vystavení duplikátu rodného listu či dokladů nutných pro přijetí do zaměstnání,
 • na pokrytí jízdného či v případě nezbytné potřeby spojené s úhradou noclehu.

4. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která nemá, s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na úhradu nebo opravu nezbytného předmětu dlouhodobé potřeby, jako je:

 • nákup pračky, ledničky, postele nebo třeba vodovodního kohoutku.
 • Není možné ji použít na nákup televize, set-top-boxu či například antény apod.
 • Úřad práce ČR zkoumá, zda je pro domácnost požadovaný předmět nezbytný pro zajištění základních životních potřeb a není tak nadále únosné bez něj v domácnosti fungovat. Tedy zda je nepostradatelný a jeho pořízením nedojde ke zhodnocení majetku třetí osoby (bude i nadále majetkem žadatele a nehrozí, že zůstane jinému subjektu).

5. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která nemá, s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a na úhradu nezbytného jednorázového výdaje souvisejícího se sociálně právní ochranou dětí, např.:

 • na nákup školních pomůcek,
 • na úhradu nákladů zájmových kroužků, škol v přírodě, dětského tábora,
 • poradenskou pomoc, návštěvu dětí z dětského domova v rodinách apod.

6. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, které hrozí sociální vyloučení, např. v případě:

 • lidí propuštěných z výkonu trestu,
 • dětí opouštějících dětský domov,
 • klientů ohrožených trestnou činností třeba v případě domácího násilí,
 • lidí bez přístřeší.

Co je potřeba doložit k žádosti o MOP?

Jelikož se jedná o sociální dávku, je nutné podle zákona předložit některé podklady pro její vyhodnocení:

 • souhlas s předáváním rodného čísla České poště s. p. (v případě, že by měla být dávka vyplácena poštovní poukázkou),
 • doklad o výši měsíčních příjmů žadatele a všech společně posuzovaných osob,
 • prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech žadatele a všech společně posuzovaných osob,
 • aktuální výpisy z bankovních účtů žadatele a všech společně posuzovaných osob,
 • další relevantní podklady v souvislosti s potřebami, na které tuto dávku žádáte a ze kterých má Úřad práce ČR vycházet.

VYVARUJTE se při podání žádosti o MOP chyb, proto:

 • vyplňte všechny své iniciály v žádosti a nezapomeňte uvést kontakt, jako je: Váš telefon, email nebo ID datové schránky,
 • vyberte typ mimořádné okamžité pomoci, o který žádáte,
 • nezapomeňte uvést popis Vaší životní situace a účel použití MOP,
 • uveďte částku předpokládané výše MOP,
 • dále nezapomeňte uvést všechny Vaše společně posuzované osoby,
 • abychom Vám mohli poslat peníze, v případě vzniku nároku na dávku, uveďte, kam je budete chtít zaslat,
 • nezapomeňte uvést datum vyplnění žádosti a podepsat ji,
 • společně s vyplněnou žádostí je nutné doručit Úřadu práce ČR potřebné podklady, které jsou uvedeny výše.

Zájmem Úřadu práce ČR je poskytnout Vám pomoc co nejrychleji, proto je potřeba, aby byla žádost vyplněna kompletně a aby byly doloženy všechny potřebné podklady pro vyhodnocení dávky.

V některých případech bude potřeba spolupracovat s Úřadem práce ČR a reagovat na jeho emaily a výzvy či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR (obvykle začínají číslicí 950 … a nejsou zpoplatněné). Buďte proto nápomocni, ať úřad může Vaši žádost co nejrychleji vyhodnotit.

Vyplněnou žádost včetně povinných příloh zašlete/předejte Úřadu práce ČR

 • elektronicky - datovou schránkou, emailem (nemáte-li elektronický podpis, je nutné do 5 dní potvrdit Vaši žádost písemně či ústně do protokolu),
 • poštou,
 • osobně (na podatelně kontaktního pracoviště ÚP ČR).

NEVÍTE si rady s vyplněním a potřebujete POMOC?

 • Kontaktujte Call centrum ÚP ČR na bezplatné telefonní lince +420 800 77 99 00, kde Vám poradí s vyplněním formuláře a sdělí obecné informace k Vašemu dotazu.
 • Operátoři jsou Vám k dispozici vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hod. a v pátek od 8 do 13 hod.

6. 9. 2018

Lonští deváťáci letošním deváťákům - vzkazník (2. díl) (PDF 1 MB)

Končíte ZŠ a přemýšlíte nad tím, který obor a kde studovat? Zajímají vás názory těch, kteří už mají tento důležitý životní krok za sebou? Pak právě pro vás je určen "Vzkazník" loňských deváťáků. Najdete v něm rady i tipy, které vám ve výběru, a třeba také ve zvládnutí přijímaček na vysněnou školu, pomohou.
Lonští deváťáci letošním deváťákům - vzkazník (1. díl)

Rozhovory s absolventy rekvalifikačních kurzů

11. 2. 2015

Absolventi rekvalifikačního kurzu - Štěpánka (MP3 7 MB)

Absolventi rekvalifikačního kurzu - Štěpánka Absolventi rekvalifikačních kurzů mají větší šanci najít nové zaměstnání. O svou zkušenost s rekvalifikacemi se podělila klientka ÚP ČR Štěpánka. Poslechněte si její příběh. Chcete také zvýšit své šance? Nebojte se zeptat svého zprostředkovatele na vašem kontaktním pracovišti.

11. 2. 2015

Absolventi rekvalifikačního kurzu - Dana (MP3 6 MB)

Absolventi rekvalifikačních kurzů mají větší šanci najít nové zaměstnání. O svou zkušenost s rekvalifikacemi se podělila klientka ÚP ČR Dana. Poslechněte si její příběh. Chcete také zvýšit své šance? Nebojte se zeptat svého zprostředkovatele na vašem kontaktním pracovišti.

11. 2. 2015

Absolventi rekvalifikačního kurzu - Petr (MP3 6 MB)

Absolventi rekvalifikačního kurzu - Petr Absolventi rekvalifikačních kurzů mají větší šanci najít nové zaměstnání. O svou zkušenost s rekvalifikacemi se podělil klient ÚP ČR Petr. Poslechněte si jeho příběh. Chcete také zvýšit své šance? Nebojte se zeptat svého zprostředkovatele na vašem kontaktním pracovišti.