Práce bez bariér na Vysočině – CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000021

logo

Aktuality

Realizace projektu prodloužena do 04/2023.

Informace pro uchazeče o zaměstnání:

Klienti evidovaní na kontaktních pracovištích UPČR v Kraji Vysočina mohou vstoupit do projektu.

Informace pro zaměstnavatele:

Veškeré informace o možnosti dotace na SÚPM vyhrazené jsou uvedeny v Příručce pro zaměstnavatele. 

Popis, cíle a očekávané změny projektu:

Projekt řeší problém nezaměstnanosti osob se zdravotním omezením (OZP) tj. fyzické osoby zdravotně znevýhodněné, nebo osoby invalidní v prvním, druhém, nebo ve třetím stupni, které jsou ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností, nebo již jsou dlouhodobě nezaměstnaní v Kraji Vysočina.

U této cílové skupiny (osoby se zdravotním omezením) často dochází ke kumulaci handicapů, které ztěžují začlenění těchto osob na trh práce (zpravidla dosahují nižšího vzdělání, mají kumulované zdravotní problémy, které se s vyšším věkem obvykle zhoršují).

Projekt si klade za cíl podpořit a aktivizovat minimálně 390 osob se zdravotním omezením (OZP). Aktivity projektu jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti klientů, formou dalšího vzdělávání a mají pomoci klientům s umístěním na otevřeném trhu práce a zároveň zvýšit informovanost na straně zaměstnavatelů i OZP.

Předpokládáme, že u části klientů, po absolvování aktivit projektu, se posílí dovednosti potřebné pro hledání zaměstnání, budou se lépe orientovat na trhu práce a někteří získají dotované pracovní místo.

Doba realizace aktivit projektu: 05/2016 – 04/2023

Rozpočet projektu: 32 358 945,- Kč

Pro koho je projekt určen?

Uchazečům o zaměstnání evidovaných na kontaktních pracovištích ÚP ČR v Kraji Vysočina za splnění podmínky, že se jedná o fyzickou osobu zdravotně znevýhodněnou nebo osobu invalidní v prvním, druhém nebo ve třetím stupni (dále jen OZP).

Aktivity projektu

 • Přípravná fáze, publicita
 • Realizace a řízení projektu

Pro klienty, kteří vstoupí do projektu, jsou připraveny tyto aktivity:

 • výběry klientů a info schůzky (pro min. 390 klientů)
 • vstupní mapování (pro min. 390 klientů)
 • ergodiagnostika (pro min. 60 klientů)
 • motivační kurz (trh práce a možnost volby ze 2 modulů – finanční gramotnost, soft skills)
 • odborné poradenství a pracovní diagnostika (pro min. 390 klientů)
 • dotované místo formou SÚPM (75 míst)
 • specializované rekvalifikační kurzy (pro min. 26 klientů)

Účast klientů (OZP) v projektu podpoří i doprovodná opatření ve formě přímé podpory.


Monitorovací indikátory:

 • do projektu vstoupí minimálně 390 osob OZP
 • min. 75 podporovaných pracovních míst u zaměstnavatelů formou SÚPM
 • 26 specializovaných rekvalifikačních kurzů

Další informace:

Více informací získají zaměstnavatelé v Příručce pro zaměstnavatele (834.81 kB). V případě zájmu o dotované pracovní místo si můžete stáhnout formulář Nabídka pracovního místa (47.47 kB) nebo se obrátit na odborné pracovníky (koordinátory) pro místně příslušný okres nebo projektového manažera:

Okres Jihlava:
Bc. Renáta Němcová, Znojemská 78, Jihlava, tel: 950 123 330 nebo 778 425 531, email: renata.nemcova@uradprace.cz

Okres Havlíčkův Brod:
Bc. Křišíková Iveta, tel: 950 114 438, mob: 775 400 789, email: iveta.krisikova@uradprace.cz

Okres Třebíč:
Bc. Blažková Renata , telefon: 950 169 654, email: renata.blazkova@uradprace.cz

Okres Žďár nad Sázavou:
Ing. Eva Gaiduschova
, telefon: 950 177 440, email: eva.gaiduschova@uradprace.cz

Projektový manažer:
Bc. Renáta Němcová, Znojemská 78, Jihlava, tel: 950 123 330 nebo 778 425 531, email: renata.nemcova@uradprace.cz


V projektu je možné využívat tyto příspěvky:
1) Příspěvek na společensky účelné pracovní místo (SÚPM) – ( žádost (167.5 kB))


Informace o projektu získá cílová skupina (OZP) od svých poradců pro zprostředkování na místně příslušném úřadu práce, na kterém jsou evidováni nebo u koordinátorů (kontakty viz. výše).

Poslední aktualizace: 27. 4. 2022