Povinný podíl OZP

Povinný podíl OZP

Kontaktní pracovníci v jednotlivých okresech

Okres

Jméno

Telefonní číslo

E-mail

Kroměříž

Bc. Silvie Antošová

950 130 324

silvie.antosova@uradprace.cz

Uherské Hradiště

Mgr. Hana Kopáčková

950 170 229

hana.kopackova@uradprace.cz

Bc. Jitka Klabačková

950 170 224

jitka.klabackova@uradprace.cz

Vsetín

Bc. Michaela Páralová

950 173 437

michaela.paralova@uradprace.cz

Zlín

Ing. Eva Gazdošová

950 175 408

eva.gazdosova@uradprace.cz

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou podle § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o zaměstnanosti), povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále jen „OZP“)
ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Při zjišťování počtu zaměstnanců zaměstnavatele je pro tyto účely rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, který je zjišťován podle § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). Pozor na zaokrouhlování. Výpočet se provede na dvě platná desetinná místa (příklad: xx,356 = xx,35).

Uvedenou povinnost plní zaměstnavatel:
a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám,
c) odvodem do státního rozpočtu
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených pod písmeny a) až c).

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen do 15. února 2020 písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou. Pro zaslání Ohlášení plnění povinného podílu za rok 2019 (s razítkem a podpisem oprávněné osoby) prosím využijte datovou schránku nebo poštovní služby.

Okres

ID datové schránky

Adresa

Kroměříž

xryzps4

Erbenovo nábřeží 4251/2c, 767 01 Kroměříž 1

Uherské Hradiště

qcvzpyu

Na Morávce 1215, 686 52 Uherské Hradiště 1

Vsetín

7gezp2g

Pod Žamboškou 1024, 755 01 Vsetín 1

Zlín

iqqzpzd

Čiperova 5182, 760 42 Zlín 1

Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v § 81 odst. 2 písm. b) zákona
o zaměstnanosti, mohou pro účely splnění povinnosti uvedené v § 81 odst. 1 poskytnout
v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 28násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance
se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.
O poskytnutém plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci, která obsahuje identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty, datum dodání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na jehož základě byla dodávka výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněna.

Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti činí
za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl OZP vznikla.

Výše této průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2019 činí 33 429 Kč.

Odvod do státního rozpočtu podle § 82 odst. 1 zákona o zaměstnanosti poukazuje zaměstnavatel do 15. února 2020 do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce (15. února 2020 již musí být odvod připsán na účtu ÚP ČR).

Číslo účtu Úřadu práce ČR – krajské pobočky ve Zlíně: 7712-37828661/0710

Čísla bankovních účtů dalších poboček úřadu práce najdete na: https://www.uradprace.cz/web/cz/plneni-povinneho-podilu

variabilní symbol = IČ zaměstnavatele, popřípadě u fyzické osoby = rodné číslo, konstantní symbol = 1148

Formulář Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele ke stažení na:

Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.

 

Poslední aktualizace: 9. 1. 2020